Hoppa över navigering
 • § 201

  Upprop samt val av justerare

 • Ordförande Inger KällgrenSawela (M) informerar om ett antal pågående frågor:

  • Förhandlingar pågår med Region Gävleborg och berörda bolag för att möjliggöra en fortsättning av de fria resorna för pensionärer under vissa tider.
  • Ett ägarsamråd för kommunalförbundet Gästrike Räddningstjänst kommer ske den 17 november i samband med Gästrikerådets sammanträde.
  • Gin Akgül Hajo (V) har vid beredningen inför dagens sammanträde lyft frågan om möjligheten att lämna Nordea Bank. Ordföranden vidareförmedlar den information som ekonomidirektören har lämnat i frågan: Gävle Kommun har nyligen skrivet ett nytt avtal med Nordea om betalningsförmedling som gäller fram till 2021-03-30. Avtalet är upphandlat enligt LOU och leverantören uppfyller de krav som ställdes vid upphandlingen. Vart bolaget har sitt säte är inte en tillåten avgränsning enligt LOU.
  • Therese Metz (MP) har vid beredningen inför dagens sammanträde lyft frågan om boendelösning för ensamkommande ungdomar som fyllt 18 år och väntar på ett asylbeslut. Migrationsverket har bjudits in till ett kommande sammanträde med kommunstyrelsen i frågan.
  • Richard Carlsson (SD) lyfter vid sammanträdet frågan om den senaste tidens händelser i Sätra. Kommunalrådet Jan Mylés (KD) informerar om de kontakter som finns med föreningsliv och polis och den manifestation som kommer att genomföras i området. Frågan kommer att aktualiseras igen.
 • Kommunstyrelsen har i uppdrag att under 2017 utreda om en gemensam vikarieanskaffning inom Gävle Kommun kan ske effektivare och med högre kvalitet, jämfört om det förläggs som nu i varje verksamhet. En kartläggning har gjorts hur vikarieanskaffning genomförs i nuläget. Kartläggningen omfattar Utbildning Gävle (UG), Omvårdnad och Näringsliv och arbetsmarknad. Kartläggningen visar att arbetssätt skiljer sig åt mellan förvaltningarna och att två olika system (Time Care Pool och Medvind) används för genomförande av bemanningsarbetet.

  Inom Utbildning Gävle är arbetet decentraliserat och inom Omvårdnad är det samordnat i en gemensam funktion, Personalförsörjningsenheten PFV. Förvaltningarna har olika upplevelse hur bemanningsarbetet fungerar, där UG anser att processen inte fungerar optimalt, medan Omvårdnad uttrycker mer nöjdhet med sitt arbetssätt med en gemensam enhet. Det framkommer vidare tendens att vikarier slutar under lågsäsong och att det är svårt att få överblick hur många vikarier som finns i kommunen att tillsätta, samt överblick på behov. Såväl UG som Omvårdnad beskriver en trend med svårigheter att rekrytera timvikarier och vikarier. Inom Omvårdnad är det ca 260 aktiva vikarier vintertid. Sommarmånaderna, tidsperiod under ca 6 månader, omfattar ca 800 vikarier. Samtal och träffar har även genomförts tillsammans med förvaltningschefer, där en vilja förtydligats att anta ett bredare perspektiv i frågan i form av en kompetensförsörjningsfunktion, där vikarieanskaffning ingår.

 • På uppdrag av Personalutskottet 2017-08-08 har förutsättningar utretts för hur Gävle kommunkoncern kan möjliggöra 400 Extratjänster. Som en av länets största arbetsgivare har vi genom regeringens beslut om utökning av extratjänster en möjlighet att bidra till att minska arbetslösheten i Gävle och öka mångfalden i Gävle kommun. Genom vår medverkan kan vi bidra till att stärka övergången från arbetslöshet till meningsfull sysselsättning och på så sätt medverka till att stimulera individer till arbete, utbildning och egen försörjning.

 • Kommunfullmäktige beslutade den 16 december 2013 att inrätta en gemensam nämnd för samverkan inom företagshälsovård mellan dåvarande Landstinget Gävleborg och Gävle kommun. Nuvarande parter är sedan tidigare överens om att erbjuda ytterligare kommuner i Gävleborgs län att ansluta sig till nämnden. Sandvikens kommun har nu intresse att delta i den gemensamma nämnden.

 • Det har framkommit att medarbetare i Gävle kommun som omfattas av pensionsavtalet PA-KL, födda 1938 och senare och som avgått efter 1998 med ålderspension enligt PA-KL eller på grund av beviljad sjukersättning på deltid, har fått en mycket sämre pensionsutveckling än vad PA-KL var avsett för. Det innebär att vissa av medarbetarna har fått ett garantibelopp på minst 100 kr. Från och med 2017-04-27 har det tecknats ett avtal mellan parterna SKL och fackliga parter om kompletteringspension, där garantinivån har höjts till 1 200 kr. Med anledning av den uppkomna situationen har frågan blivit aktuell för arbetsgivaren Gävle kommun om pensionsförstärkning för dessa medarbetare, så att de kommer upp i den pensionsnivå som PA-KL var avsett för. Arbetsgivaren föreslår en pensions-förstärkning för dessa medarbetare så att de kommer upp i den pensionsnivå som PA-KL var avsett för från föreslaget datum.

 • Enligt offentlighetsprincipen ska kommunala myndigheter och kommunala bolag vid förfrågan lämna ut kopior på allmänna handlingar (OSL 2 kap § 3). Vid utlämnande av kopior får en kommun, om fullmäktige har fastställt en taxa, ta ut avgift för att täcka vissa delar av de kostnader som är förknippade med att ta fram handlingen. Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag på revidering av den taxa som kommunfullmäktige tidigare beslutat om (1995-12-18 § 239). Förslaget tydliggör vad som gäller vid utlämnande av handlingar digitalt och vad som gäller vid inskanning av papperskopior. Förslaget har lämnats på remiss och arbetats om i vissa delar inför kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges behandling.

 • § 208

  Priser vid försäljning av tomträtter för bostadsändamål under år 2018 och tills vidare

 • Brf Källbacken är innehavare till tomträtten till fastigheten Stigslund 43:6 i Gävle kommun. På tomträtten finns totalt 45 st bostadsrättslägenheter. Tomträttens belägenhet framgår av karta, se kartbilaga.

  Brf Källbacken har nu framfört önskemål att tomträtten till fastigheten Stigslund 43:6 skall dödas så att föreningen därefter kan köpa fastigheten Stigslund 43:6. Samhällsbyggnad Gävle har upprättat handlingar som innebär att kommunen först överenskommer med tomträttshavaren att tomträtten skall dödas och att Brf Källbacken därefter köper fastigheten Stigslund 43:6 för en köpeskilling om 4 450 000 kronor. Tomträtten kan dödas med stöd av Samhällsbyggnadsnämndens delegation. För försäljning av fastigheten krävs dock beslut av kommunstyrelsen.

 • I december 2015 beslutade Kommunstyrelsen att ta ett samlat grepp om arbetet med social hållbarhet. Detta för att utveckla och systematisera arbetet samt för att tydligare integrera säkerställandet av mänskliga rättigheter i arbetet.

  Under 2016 genomfördes workshops med politiker runt begreppet social hållbarhet och de fyra målområdena. Enheten Social Hållbarhet påbörjade även sin medverkan i SKLs satsning ”Mänskliga rättigheter i ledning och styrning”. I slutet av januari 2017 bjöd verksamheten in till workshops runt mål, begrepp och ordval med interna kritiska vänner där medarbetare från verksamheterna i förvaltningar och bolag deltog.

  Under den senare delen av våren 2017 utformades programmet som färdigställdes och presenterades för den politiska styrgruppen i juni 2017.  Synpunkter samlades in och programmet reviderades.  Kommunstyrelsen vill nu få in synpunkter från andra verksamheter genom en remittering av programmet.

 • Inför kommande mandatperiod är det lämpligt och brukligt att se över kommunens politiska organisation. I Gävle har dessa organisationsöversyner antagit namnet POG (Politisk Organisation Gävle). POG utredningens uppdrag är ytterst att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag. Översynen föreslås denna gång ske i form av fullmäktigeberedning. Bestämmelser om fullmäktigeberedningar finns i kommunallagen (3 kap § 7) och i fullmäktiges arbetsordning.

 • Gävle kommun har av Sida fått erbjudande att bli Global kommun 2018. Globala kommunen är ett kommunikationsprojekt för att öka kunskap och engagemang för global utveckling och de globala hållbarhetsmålen och deras koppling till den lokala nivån. Sida söker genom samarbete med kommuner dra nytta av befintliga lokala aktiviteter och nätverk för att nå ut med information om global utveckling och dess samband med lokal nivå till så många som möjligt. För Gävle är det en möjlighet att sätta det lokala hållbarhetsarbetet i ett sammanhang och visa hur det bidrar till den globala utvecklingen samtidigt som vi hittar former för samverkan – internt och externt. Konkret innebär det att under 2018 inkludera det globala perspektivet i befintliga/ planerade aktiviteter i form av Hållbarhetsveckan (inkl Miljögalan och Det Goda Livet i Gävle 2030), Europaveckan, Sociala frukostar och En kommun fri från våld. Sida bidrar med en budget för ny/tillkommande kommun om 500 000 kr (kommuner som deltagit tidigare och vill fortsätta 2018, erbjuds 100 000 kr). Det finns idag 7 Globala kommuner: Malmö, Norrköping, Linköping, Sundsvall, Umeå/Västerbotten, Borås, Karlstad och inför 2018 bjuds ytterligare en kommun in – Gävle.

 • Vid föregående sammanträde beslutade kommunstyrelsen att ge kommundirektören i uppdrag att verka för en överenskommelse mellan regionen och Gävle kommun om samfinansiering av ny väg 76. Gävle Kommun, företrädd av kommundirektör Göran Arnell och Regionen Gävleborg förväntas vara överens om en avsiktsförklaring enligt huvuddragen i bifogat utkast inom kort. Vissa mindre justeringar kan dock komma att ske. För att snabba upp processen föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att slutföra och underteckna avsiktsförklaringen..

 • § 214

  Ekonomiska månadsrapporter år 2017 för Kommunstyrelsen

 • Kommunledningskontoret har sammanställt månadsrapporter per september 2017 för nämnder i bilaga 1 och 2 samt för bolag i stadshuskoncernen i bilaga 3.

 • § 216

  Anmälningsärenden och delegationsbeslut

 • § 217

  Information/uppföljning

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.