Hoppa över navigering
  • § 279

    Upprop samt val av justerare

  • § 280

    Fastställande av föredragningslista

  • Ärendet återremitterades vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december 2017, § 16. Motiveringen för återremissen var följande: Ärendet uppmanas återkomma till KF med en beskrivning över kompletterande krav som är möjliga att ställa vid en ev försäljning. Sociala krav samt krav på nyproduktion har i andra kommuner överenskommits mellan parterna(kommunalt bostadsbolag och privat aktör) ett flertal gånger de senaste åren. Ärendekompletteringen till KF ska innehålla både juridiskt bindande eller moraliskt överenskomna åtaganden för sociala krav samt nyproduktion av bostäder som genomförts i andra svenska kommuner de senaste åren samt möjligheten att kräva boinflytandeavtal för de boende i de fastigheter som avses säljas. Gavlegårdarna uppmanas också ha en tydligare dialog som innefattar vad en eventuell försäljning innebär för hyresgästerna på kort- och långsikt samt återrapportera utfallet av denna inför kommande beslut. Gavlegårdarna ska också till kommunfullmäktige återkomma med en analys av hur försäljningen påverkar bostadsutbudet samt hyresnivåerna i detta för Gävle. Det har också visat sig att det i den politiska debatten råder två helt olika tolkningar av det ägardirektiv som åligger Gavlegårdarna och möjliggör en försäljning. Frågan om tolkningen av ägardirektivet återremitteras för ny beredning i kommunstyrelsen.” AB Gavlegårdarna har inkommit med svar och kompletterande information i anledning av återremissen. Ärendet föreslogs redan vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11 december tas upp för förnyad prövning den 20 december 2017. Kommunstyrelsen kommer att hantera ärendet vid sammanträde den 18 december.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.