Hoppa över navigering
 • Kommundirektören har tillsammans med biträdande kommundirektör, förvaltnings- och bolagschefer påbörjat en översyn av förvaltningsorganisationen i Gävle kommun.

  POG kommittén har numera presenterat övergripande överväganden och förslag till politisk organisation i Gävle inför ny mandatperiod.

  POG kommitténs diskussioner och överväganden har inriktats på de utmaningar som i huvudsak ekonomi och demografi ger för framtiden, nuvarande arbetsbelastning i den befintliga nämnds- och bolagsstrukturen i Gävle kommun och möjligheter som ges i den nya kommunallagen vad gäller främst kommunstyrelsens ställning och delegering till utskott och beredningar. Vidare har en övergripande genomgång av vissa andra kommuners sätt att organisera sig för att hantera komplexiteten i styrning och ledning i växande kommuner studerats

  Kommittén har vidare konstaterat att politisk organisation och förvaltningsorganisation inte nödvändigtvis behöver ha samma struktur men däremot givetvis samma mål. Det innebär att organisationen ska ha förmågan att följa politiska mål och verkställa de politiska beslut som fattas. 

  Kommundirektören bör nu ges ett tydligt uppdrag att fullfölja översynen med förvaltningsorganisationen, utarbeta ett förslag till ny förvaltningsorganisation samt förutsättningarna för stärkt koncernsamordning, där ekonomiska vinster och kvalitet kan påvisas, samt även verkställa förslaget.

  Viktiga utgångspunkter för en modern förvaltningsorganisation som särskilt ska beaktas är

  • Hållbar styrning och ledning över tid som har förmåga att realisera de politiska målen i Gävle kommunkoncern samtidigt som Gävle kommun växer och utvecklas
  • Förutsättningarna för kommunens kärnverksamhet med de utmaningar som demografi och ekonomi står inför
  • Den nya kommunallagen
  • Kompetensförsörjning och kompetensväxling
  • Verksamhetsutveckling och digitalisering
  • Servicefunktioner ska genomsyras av  värdeskapande för medborgarna, dialog, öppenhet och transparens samt att samhällets resurser tas tillvara

  I kommunplan för 2018 finns tydliga uppdrag om centralisering efterhand av stödresurser. Verkställigheten av detta uppdrag bör slutligt genomföras i samband med verkställigheten av nytt förslag till förvaltningsorganisation. Däremot kan förberedande åtgärder såsom inventering av resurser, kompetensbehov inom olika stödområden, gemensam modell för centraliserade stödprocesser osv fortsatt förberedas. Vidare ska de centraliseringsåtgärder som redan pågår såsom t ex samlad kundtjänst och gemensam kompetensförsörjningsfunktion fullföljas. Det gäller även tillskapandet av en ny inköps- och upphandlingsfunktion.

  Vid översynen av förvaltningsorganisationen kan frågor som berör eller påverkar även den politiska organisationen uppkomma. Dessa ska då lyftas upp för politiskt ställningstagande.

  Vad gäller arbetet med förvaltningsorganisationen och förutsättningarna för en stärkt koncernsamordning ska uppdraget fortlöpande informeras till kommunstyrelsen.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.