Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop och val av justerare

 • Information ges av kommundirektör Göran Arnell och Katarina Stistrup

  Bilagor

 • Med anledning av det svåra ekonomiska planeringsläget för Sveriges kommuner beslutade kommunfullmäktige om en budget med underskott. Underskottet beslutades att hanteras med att vid balanskravsutredningar använda exploateringsresultatet, åberopa särskilda skäl för att inte återställa kostnader vid medfinansiering av Trafikverket samt använda medel ur resultatutjämningsreserven.

  Inför budget 2023 gavs nämnderna ramar som innebar krav på verksamhetsanpassning.

  Under 2023 har det ekonomiska läget försämrats, främst genom att ett flertal nämnder har prognostiserat underskott för 2023 samt att exploateringsintäkterna förväntas sjunka kraftigt.

  Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige i ärende om omfördelning av ramar att för år 2023 besluta om ändrade ramar för nämnderna. Beslutet innebär även att kommunens resultat och exploateringsresultat ändras.

  I den ordinarie processen för kommande års budget tar Styrning och stöd fram en framskrivning av gällande budget med förändringar av bland annat skatter och ramjusteringar utifrån ändrade antal elever och invånare i om omsorgen.

  I de preliminära ramarna för 2024 med utblick 2025–2027 har nu hänsyn tagits till det ekonomiska läget 2023 samt de åtgärder som nämnderna arbetat med under våren för att nå en ekonomi i balans. Majoriteten i kommunstyrelsen har dessutom inarbetat ytterligare åtgärder i de preliminära ramarna för att bidra till ett kommande beslut om definitiva ramar för 2024, med utblick till 2027.

  Ytterligare anvisningar kommer att skickas ut till nämnder och bolag med uppdrag att återkomma med kommentarer på de preliminära ramarna.

  Nämnderna arbetar med kommentarer på preliminära ramar samt underlag till kommande dialoger under perioden 13 juni till 29 september.

  Kommunplan 2024 planeras att vara klar den 20 oktober och därefter beslutas i Kommunstyrelsen den 31 oktober. Om nya förutsättningar uppstår innan dess kommer detta att hanteras i budgetbeslutet. Kommunfullmäktige beslutar om Kommunplan 2024 den 27 november.

   

   

  Bilagor

 • Beslut om Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025–2027 tas i år av Kommunfullmäktige i november månad. För att säkerställa en god framförhållning för planering av investeringsverksamheten kommer exploaterings- och investeringsbudgeten för 2024 med plan för 2025–2027 att beslutas i kommunfullmäktige i juni.

  I beslut av kommunplan med årsbudget som beslutas i kommunfullmäktige i november kommer den beslutade investeringsbudgeten att justeras utifrån uppdaterade exploateringskalkyler och tidsplaner avseende byggnation.

  Föreslagen investeringsplan innehåller justeringar hos några av nämnderna;

  Samhällsbyggnadsnämndens behov ökar 2024 med 20,6 mnkr jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror på att verksamheten reviderat sin prognos och därmed budget för 2024. En bidragande orsak till förändringen är också kostnader för centrala kajer samt arbeten med anslutande ytor till Agnes kulturhus. För 2023 justeras budgeten ned med ca 32 mnkr som en följd av att diverse projekt skjuts fram i tiden.

  Kultur och Fritidsnämnden budgeterade investeringar av inventarier till Agnes kulturhus om 30 mnkr samt ny snökanon inklusive kylanläggning i Hemlingby, 12 mnkr, flyttas från 2023 till 2024.

  Kommunstyrelsens budget för 2023 justeras ned 2023 med 1 mnkr som följd av att projekt för upphandling av nytt ekonomisystem stryks, vilket även påverkar 2024. Även för omvårdnadsnämnden justeras budgeten för 2023 ned, minskningen är ca 2,5 mnkr.

  Investeringar hos Gavlefastigheter Gävle kommun AB riktade mot Kommunal verksamhet 2024 blir med detta beslut totalt 26,9 mnkr lägre jämfört med senast beslutad budget. Förändringen beror främst på att investering i markanläggning och dagvattenhantering Valbo ishall 13,0 mnkr flyttas till 2025 medan nytt behov för utveckling och utökad verksamhet på Sörby IP har tillkommit med 20,0 mnkr 2024. Förändringen beror också på att investering i Vuxenutbildning minskar 2024 med 38,7 mnkr. Investeringen flyttas fram till åren 2025–2027. Ny idrottshall Hagaströmsskolan 27,0 mnkr flyttas fram till 2025.

  Bilagor

 • Gävle kommuns budget för 2023 beslutades med stora ekonomiska utmaningar. Trots krav på nämnderna att hantera ett effektiviseringskrav på motsvarande 1% av tilldelade kommunbidrag beslutades om en budget med ett underskott på närmare 500 mnkr. Underskottet förklarades till stor del med en medfinansiering till Trafikverket på 240 mnkr. Inräknat budgeterade exploateringsintäkter på drygt 200 mnkr utgick beslutet från att resultatutjämningsreserven skulle tas i anspråk med motsvarande 50–60 mnkr för att undvika krav på återställning av underskottet.

  Den ekonomiska utmaningen är likartad för hela kommunsverige. Enligt SKR förväntas sektorn redovisa en resultatförsämring på 50 mdr och sammantaget redovisa ett underskott.

  Under året har det visat sig att kostnadsutmaningen är större än vad nämnderna kan hantera utan särskilda beslut. Med allmän återhållsamhet, särskilda beslut i nämnder för att åstadkomma kostnadsreduceringar (även utöver sparbeting) och utnyttjande av i princip alla reserverade centrala medel för att fördela till berörda nämnder, prognostiseras Gävle kommun att lämna ett resultat exklusive exploateringsintäkter, realisationsvinster och finansiering av Trafikverket om -330,2 mnkr. Även exploateringsresultatet förväntas reduceras kraftigt.

  Med anledning av det ansträngda ekonomiska läget finns acceptansen för att alla politiska uppdrag och ambition i beslutat kommunplan inte genomförs enligt förväntad tidplan och/eller omfattning.

  Förslag på förändringar i de tilldelade kommunbidragen redovisas i bilaga.

  Bilagor

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.