Hoppa över navigering
  • Livsmiljö Gävle har konstaterat att det förekommer en rad avvikelser från bygglovet i strid med bestämmelsen i 10 kap. 2 § PBL, vid en jämförelse mellan bygglovsritningar, relationshandlingar och fotodokumentation från slutsamråd.

    Det medför att Livsmiljö Gävle anser att de många ändringarna i utformningen av byggnadsverken medför att slutbesked inte kan ges och att vissa måste bygglov erhållas i efterhand för och andra helt enkelt måst ändras för att stämma medbefintligt lov.

    För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BMN-2014-73 daterat 2020-11-06 med tillhörande underlag.

  • 1. Höga sanktionsavgifter har på senare tid drabbat fastighetsägare efter förändringar utförda på fastigheter som av kommunen har getts ett kulturhistoriskt skydd, en del klargöranden känns aktuella.

    När en byggnad får en ny status gällande kulturhistoriskt skydd, uppdateras detaljplanen eller informeras fastighetsägaren på annat sätt om innebörden av det nya förhållandet? Anders Hemlin (SD)

    Svar ges under informationspunkt 17.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.