Hoppa över navigering
 •   5

  E-petitioner och motioner

 • Förslagsställaren föreslår att skolbussar som trafikerar orter som idag saknar kollektivtrafik i Gävle kommun görs om till linjetrafik. Om detta genomförs skulle orter som Iggön, Säljemar, Eskön och Hillevik få tillgång till bussanslutning åtminstone morgon och kväll ett par turer. Detta borde enligt förslagsställaren inte heller kosta några större summor då bussarna redan idag trafikerar orterna.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Gävle kommun ansvarar för busshållplatserna och skolbusstrafiken och Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för alla utökningar av linjetrafiken.

  Möjligheten att resa med skolbusstrafiken i mån av plats är något som Livsmiljö Gävle kommer utreda i samband med nästa skolskjutsupphandling år 2022.

  X-Trafik, Region Gävleborg, erbjuder Närtrafik som är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla har egna tidtabeller med cirkatider. Du som resenär blir upphämtad vid din adress. Betalas resan direkt till föraren med kontanter eller kontokort är priset högre än om biljetten köps i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Inga andra biljetter gäller vid resa med närtrafik och det är inte möjlighet att betala med reskassa ombord. Det finns närtrafiklinjer för Iggön linje 891 och Eskön linje 893.

 • Förslagsställaren bor i Ytterharnäs, har barn och arbetar i Bomhus. Önskar därför en busslinje mellan Ytterharnäs och Bomhus så att barn som valt att gå i skola i Bomhus kan komma på ett säkert sätt till skolan samt att de som jobbar i Bomhus kan komma mer miljövänligt till arbetet. Det är så nära mellan Ytterharnäs och Bomhus men idag måste man åka till stan för att byta buss.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Gävle kommun ansvarar för busshållplatserna och skolbusstrafiken och Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för alla utökningar av linjetrafiken. Barn boende i Furuvik kan gå på Ytterharnässkolan t.o.m. årskurs 6. Därefter är placeringsskolan Nynässkolan för högstadieelever. Upplands lokaltrafik (UL) trafikerar Furuvik med busstrafik och även tågtrafik mellan Furuvik och Gävle Central. Region Gävleborg har ingen trafik till Ytterharnäs och Furuvik. Bomhus trafikeras av två busslinjer; stomlinje 1 och linje 12. Att förlänga någon av dessa linjer ser inte Region Gävleborg som en möjlighet för deras del. Deras bedömning är att det inte skulle bli många som åker och eftersom de har stora besparingskrav så medger det ekonomiska läget inga utökningar. Gävle kommun har möjlighet att göra så kallade tillköp för att t.ex. förlänga busslinjer, öka turtäthet eller skapa nya busslinjer men bedömningen är att det skulle kosta mycket i förhållande till vad det skulle ge och i dagsläget finns inte det ekonomiska utrymmet.

 • E-petitionen ”Hundrastgård på gräsplanen vid Stigsgård/Bilmetro” daterat den 23 december 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att Gävle kommun anlägger en hundrastgård på gräs-planen vid Stigsgård/Bilmetro i Gävle då det är en fin gräsplan som inte kom-mer till användning. Förslagsställaren beskriver att det vore fantastiskt med en hundrastgård här och att platsen är perfekt som en trevlig samlingsplats för både människor och hundar. Dessutom finns inte någon hundrastgård på denna sida av stan.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att de normala planeringsprocesserna ska följas och att ett övergripande program för hundrastgårdar tas fram där vi tar ett helhetsgrepp kring hundrastgårdar i Gävle och utreder möjligheten att etablera en hundrastgård på gräsplanen vid Stigsgård/Bilmetro. Utifrån programmets handlingsplan tas sedan en förstudie fram i de fall nyinvestering är aktuellt.

 • I december 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att från och med 1 januari 2020 inte längre hantera bostadsförtur av näringslivsskäl, s.k. näringslivsförtur, och att inte längre hantera bostadsförtur av övriga särskilda skäl.

  En motion från moderaterna har inkommit där man yrkar på följande:

  att Gävle kommun återinför den bostadsförtur på grund av arbete (näringslivsförtur) eller förtur av övriga skäl som togs bort den 1 januari 2020

  att arbetet med att återinföra bostadsförturen ska göras i samarbete med näringslivet för att hitta lämpliga kriterier och en snabbare process.

  Med anledning av Gavlegårdarna endast har ett fåtal bostäder att förmedla i förhållande till efterfrågan, med anledning av ekonomiska begränsningar samt med anledning av den låga effekt som näringslivsförtur har visats ge avråder Livsmiljö Gävle från att återinföra bostadsförtur av näringslivsskäl.

  1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Budgetramar 2021 - Eva Jackson och Ellinor Bostedt
  3. Trafikutskottet
  4. Allmän information från ledamöter
 •   11

  Ekonomisk månadsrapport år 2020

 •   12

  Information om initiativärende gällande förslag på åtgärder för näringslivet med anledning av covid -19 - 20KS199

 •   13

  Allmänna beslutsärenden

 • Ordföranden Daniel Olsson (S) ser ett behov av att komplettera Instruktion trafikutskott med information om att ledamöter i utskottet kan delta i sammanträden på distans i enlighet med Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Gävle.

  Enligt § 29 i Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Gävle kommun får kommunens nämnder inrätta utskott och i övrigt bestämma över instruktioner och regler för dessa utskott.

 •   15

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Enligt gällande reglemente för Samhällsbyggnadsnämnden åligger det Sam-hällsbyggnadsnämnden att svara för förvaltningen av kommunens allmänna försäljningsplatser (salutorg) enligt den så kallade torghandelsstadgan (Lokala ordningsföreskrifter för Gävle kommun). På de allmänna försäljningsplatserna enligt torghandelsstadgan är det kommunen själv som upplåter plats. På övrig offentlig platsmark är det polismyndigheten som beslutar om upplåtelse av sådan mark men att kommunen har vetorätt och kan bestämma om villkor för upplåtelsen. Kommunfullmäktige har till Samhällsbyggnadsnämnden delegerat beslutanderätten såvitt avser såväl upplåtelse av plats på salutorg som övrig offentlig plats inom kommunen.

  Nu gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel (torghandelsstadgan) i Gävle kommun är senast beslutade av Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 91. Det är ett önskemål från Livsmiljö Gävle, Trafik och tillstånd, att göra vissa ändringar av torghandelsstadgan.

  Förslag till ändringar av gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gävle kommun framgår av Bilaga 1 till beslutsunderlaget. I dokumentet lokala ordningsföreskrifter för torghandel bilaga 1 är även mer eller mindre redaktionella ändringar kommenterade i marginalen.

  De viktigaste ändringarna innebär att Livsmiljö föreslår att de lokala före-skrifterna ska omfatta hela torgytorna Stortorget, Rådhustorget och Söder-malmstorg, att föreskrifterna även ska omfatta beredning av mat samt att det av föreskrifterna framgår hur ansökan till ledig torgplats ska ske.

  Dessutom föreslås att upplåtelsetid för fast torgplats ska vara minst sex månader och högst ett år. Enligt befintliga föreskrifter är upplåtelsetiden minst sex månader och högst tre år.

  I övrigt är ändringarna av mer eller mindre redaktionell art.

 • Gävle stadsmiljöprogram
  Föredragande: Erika Klang

 • Beläggningsprogram 2020
  Föredragande: Johan Larsson

 •   19

  Beslutsärenden Lantmäteri och geografisk information

 • En ny detaljplan för bostadsändamål har fastställts för området kring gamla Wennberg handelsträdgård. Nya gator kommer att anläggas inom planen och området beräknas innehålla 150 hushåll. Området har tidigare varit en handelsträdgård, Namnberedningen anser därför att det blir naturligt anknutet till tidigare användning när man använder växthustema på namnen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 •   21

  Beslutsärenden Miljö- och hälsoskydd

 •   22

  Beslut gällande ansökan om utdömande av vite

 • Omprioriteringar inom VA
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   24

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 • Regeringen beslutade den 23 februari 2017 att tillsätta en kommitté för att genomföra en genomgripande översyn av Boverkets byggregler, kontrollen av byggandet med mera. Syftet med översynen är att modernisera och förenkla regelverket.

  Kommittén för modernare byggregler har nu lämnat sitt slutbetänkande SOU 2019:68 till finansmarknad- och bostadsministern Per Bolund den 19 december 2019.

  Samhällsbyggnadsnämnden har nu via kommunstyrelsen fått i uppdrag att direkt besvara remissen på betänkandet modernare byggregler.

 • Gävle växer, mycket byggs, behovet och intresset för att bygga i Gävle är fortsatt stort. Byggande handlar idag mycket om att effektivt (snabbt) producera många bostäder. Hur vi för framtiden planerar, skapar och bygger en långsiktigt god bebyggd miljö i Gävle, är centralt för hur väl stadsmiljön kommer att fungera och hur uppskattad den blir.

  Arkitekturpolicy för Gävle är ett övergripande dokument främst riktat till Gävle kommun och dess bolag som stöd i uppdraget att implementera ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Vilket innebär att flera politikområden ska bidra till goda livsmiljöer och att nya krav ställs på hur våra samhällen formas. Där arkitektur, form- och design är värdeskapande redskap för att möta samhällsutmaningar med människan i centrum.

  För att lyckas krävs att alla samarbetar, politiker, tjänstemän, byggherrar, företagare, arkitekter och invånare med flera. Arkitekturpolicyn kan fungera som en dialogplattform för definitioner av arkitektonisk kvalitet samt stimulera till diskussion om staden och arkitektur.

 • Plan- och bygglagen och Plan- och byggförordningen innehåller åtgärder som är bygglovsbefriade men där det finns undantag om särskilt värdefulla kulturvärden berörs. Konstruktionen är inte enkel i praktiken att arbeta efter. För att förbättra vårt underlag har en digital karta tagits fram Bygglovsbefriade åtgärder inom kulturmiljö. Livsmiljö Gävle ser att inom vissa kulturmiljöer så kan bygglovsbefriade åtgärder tillämpas. Det bygger på en tolkning som har gjort utifrån genomgång av olika underlag för sakområdet kulturmiljö, översiktlig inventering på plats, vägledning från Boverket samt i studier av överprövade domslut. Ett av de viktigaste underlagen är översiktsplaner där tolkning har gjorts av de antagna planernas riktlinjer. Kartan är ett levande dokument och planeras att läggas in i kommunens digitala Samlingskarta.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 66 lägenheter på fastigheten SÖDER 66:12, som ligger inom detaljplanelagt område. Bilparkering anordnas i garage under huset med 32 platser plus en bilpoolplats inklusive en handikapp parkeringsplats. Det anordnas 200 cykelparkeringsplatser, som motsvarar 3 pl/lägenhet.

  Fastigheten bebyggs med en sjuvåningsbyggnad och med ett torn i femtonvåningar i hörnet Muréngatan/Textilgatan med takterrass. Lägenheterna är försedda med inglasade balkonger, terrasser och markuteplatser. Fasaderna på sjuvåningshuset täcks med mörkt gråbrunt tegel och på femtonvåningshuset med skivor i ljusblågrått med natursten utryck samt mönster i koppar och metall utryck. Fasaderna bakom balkonger och terrasser samt teknikutrymmet mot takterrassen täcks med värmebehandlad furupanel som åldras till en ljusgråton.

  Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan och gestaltningsprogrammet. Byggnaderna utgör del av kv. Mumman som ligger centralt i Gävle samt vid järnvägen. Tornet blir en viktig märkesbyggnad dels för kv. Mumman, dels för centrala Gävle. Byggnaderna är gestaltade med hög arkitektonisk kvalité. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL.

 •   29

  XX

 •   30

  XX, XX, Rättelseföreläggande, uttag av byggsanktionsavgift samt delavslut

 • VÄSTER 30:2 – Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av lokal
  Föredragande: Lars Lindström

 •   32

  Beslutsärenden Fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Hedesunda idrottsplats med bl.a. nya byggnader för olika aktiviteter. Detaljplanen möjliggör bl.a. att man kan uppföra ishall, sporthall samt andra tillhörande byggnader som besöksanläggningen kan kräva för att tillhandahålla god service och funktion.

  De nya byggnaderna placeras på sådant sätt att hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård i Hedesunda och träd/skogsridå i framförallt norra delen av planområdet begränsar byggnadernas påverkan på landskapsbilden.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 22 november – 13 december 2019. Huvudsakliga synpunkter har handlat om säkerställande av miljökvalitetsnormer för vatten, vad som är tillåtet att uppföra inom planområdet, trafiksäkerhet och skydd av ledningar.

  Åtgärder efter samråd omfattar bl.a. planbestämmelser som reglerar hur stor andel av markytan som får hårdgöras i syfte att säkra dagvattenhantering, utökat byggnadsfritt avstånd till Vinnersjövägen, viss utökning av byggrätten för komplementbyggnader och beskrivning av sociala konsekvenser som planen kan ge upphov till.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 20 februari – 12 mars 2020. Inkomna synpunkter under granskningen handlar om tillgänglighet samt säkerställande om allmänna ledningar och allmänna tekniska anläggningar samt detaljplanens genomförande avseende fastighetsregleringsfrågor.

  Efter genomförd granskning har planförslaget kompletterats med yta för teknisk anläggning samt reserveras mark för underjordiska ledningar i planområdets västra och sydvästra del. Ändringen har gjorts för att säkerställa ledningsägares möjlighet att bibehålla nödvändiga tekniska anläggningar inom området. Planbeskrivningen har även kompletterats med text kring krav på parkeringsplatser för rörelsehindrade. Revideringarna har gjorts i samråd med fastighetsägaren till Rångsta 1:6 (Gavlefastigheter Gävle kommun AB) och berörd ledningsägare Gävle Energi AB. Utifrån detta gör kommunen bedömningen att revideringarna inte behöver samrådas med övriga sakägare genom en ny granskningsperiod eftersom förändringarna inte har någon negativ påverkan på omgivande fastigheter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra utökad byggrätt för uterum samt tillbyggnader inom bostadsändamål. Planen syftar även till att pröva möjligheten att justera parkmark på allmän plats till kvartersmark i anslutning till bostadsbebyggelsen.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 4 – 25 februari 2020 och yttrande inkom från Länsstyrelsen som inte hade några synpunkter utifrån sina särskilda bevakningsområden. I övrigt inkom synpunkt om att befintliga ledningar önskas bevaras i nuvarande läge, vilket planförslaget även säkerställer. Samrådet medförde endast redaktionella ändringar av planhandlingarna.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 11 – 25 mars 2020 och inga synpunkter inkom förutom från länsstyrelsen som inte avser att överpröva ärendet. Inga ändringar har skett av planförslaget efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   35

  XX, XX - Beslut om samråd och underrättelse

 • Gavlegårdarna har lämnat in en ansökan om planbesked där de redovisar en önskan om att göra om gällande detaljplan för sin fastighet, Forsbacka 3:10. Detta i syfte att på platsen kunna uppföra två mindre flerfamiljshus i tre våningar. Exploateringen omfattar totalt 24 lägenheter och där tillkommande komplementbebyggelse och parkeringar. Tanken är att på platsen uppföra byggnader i form av s.k. kombohus BAS.

 • Ett planbesked har inkommit med en förfrågan om att upprätta ny detaljplan för att skapa ett nytt campusområde i centrala Gävle. Gavlefastigheter (GFAB) har ett uppdrag att genomföra en utveckling av Nynässkolan, Borgarskolan och Västertullskolan samt Nynäs IP och skapa ett sammanhängande campusområde.

  Bakgrunden är ett ökat behov av undervisningsplatser för gymnasieskolan, ca 1000 nya gymnasieplatser behöver tillskapas i Gävle kommun till 2030. Den utveckling av campusområdet som föreslås i ansökan om planbesked bedöms generera ca 750 nya gymnasieplatser. Till ansökan om planbesked redovisas ett förslag till utveckling av campusområde, förslaget redovisar att:

  Matsalen vid Nynässkolan och intilliggande förskolan rivs och ersätts med en ny byggnad i tre våningar, Borgarskolans huvudbyggnad får två mindre flygelbyggnader i två våningar samt att en ny byggnad i tre våningar vid Västertullskolan uppförs. Övriga befintliga skollokaler kvarstår.

 • Gavlefastigheter har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheterna Södertull 21:8 samt för Södertull 29:1. Avsikten är att möjliggöra en ny högstadieskola vid Polhemsskolan för ca 575 elever. Ansökan redovisar en ny byggnad i fem våningar vid korsningen Kaserngatan – S Kopparslagargatan samt en mindre tillbyggnad av en befintlig byggnad i tre våningar. Detta inom fastigheten Södertull 21:8. Behov finns även att uppföra en ny idrottshall och den föreslås förläggas på fastigheten Södertull 29:1, invid S Kungsgatan.

 • Ansökan gäller uppförande av ett nytt flerfamiljshus i fyra våningar på fastigheten Brynäs 37:2, som är belägen vid Styrmansgatan på Brynäs. Förslaget omfattar ca 17-19 lägenheter. På fastigheten finns idag en handelslokal som kommer att ersättas med nytt bostadshus.

 • Livsmiljö Gävle kommer att bygga ut gång- och cykelvägen på Norrlandet, från Ångbåtsbryggan i Utvalnäs till Harkskär. Mark och exploatering har ansökt om ny detaljplan då en del av gc-vägen sträcker sig över äldre detaljplaner med enskilt huvudmannaskap och även inom privat mark. En ny detaljplan behöver upprättas där gc-vägen planläggs med kommunalt huvudmannaskap vilket även möjliggör att kommunen kan köpa marken där gc-vägen ska förläggas. I samband med det ändras även huvudmannaskapet för Harkskärsvägen som redan idag sköts av kommunen.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 150 nya bostäder öster och väster om Planmyrstigen på Norrlandet. Exploateringen omfattar de utpekade områdena B:32 och B:33 i Översiktsplan för Norrlandet från 2012. Kommunen har tagit fram ett planförslag tillsammans med en byggherregrupp bestående av Veidekke, OBOS, T6 och Boklok. Förslaget består av gruppbebyggda småhus och marknära lägenheter. Bebyggelsen är grupperade i flera mindre grupper med naturmark emellan. I söder där äldre värdefull tallskog finns kommer ett naturanpassat boende eftersträvas. Inom området kommer en ny gemensam yta att anläggas för rekreation och lek. Tre dagvattendammar kommer att anläggas som fördröjer det dagvatten som måste tas om hand från exploateringen så att inte omgivande bebyggelseområden belastas.
  I anslutning till området finns tillgång till kollektivtrafik.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Sätra 11:1 Gavlehov Västra etapp 1
  Föredragande: Petter Jonegård

 •   43

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   44

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   45

  Frågor från nämndens ledamöter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.