Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 26 mars 2019 kl. 11:00

  Förslag: Annika Erlandsson (M)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 6 mars 2019 08:30 – 11:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner / Motioner

 • E- petitionen ”Hundrastgård på Norr” daterat den 9 september 2018 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att Gävle kommun anlägger en hundrastgård på norr i Gävle då många hundägare promenerar längs Valbogatan och Staketgatan samt i Boulognerskogen och föreslår en gräsyta mellan Borgarskolan och Kaplansgatan.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att de normala planeringsprocesserna ska följas och att ett övergripande program för hundrastgårdar tas fram där vi tar ett helhetsgrepp kring hundrastgårdar i Gävle och utreder möjligheten att etablera en aktivitetshundgård i närheten av Boulognerskogen. Utifrån programmets handlingsplan tas sedan en förstudie fram om lokaliseringen bedöms lämplig.

 • Vänsterpartiet yrkar på att Gävle kommun ska iordningställa ytan för spontana aktiviteter för barn och ungdomar som även kan nyttjas av skolor och förskolor istället för nuvarande boulebana i Fjärran höjderskogen. Ärendet ska beslutas i Kultur- och fritidsnämnden och i Samhällsbyggnadsnämnden. Livsmiljö Gävle, avdelningarna Trafik och tillstånd och Fritid samskriver yttrandet till nämnderna.

  Ytan ovanför Fjärranhöjderbadet iordningställdes för ca 15 år sedan till boulebanor, dessförinnan fanns tennisbanor på platsen. Idag är ytan igenväxt och förfallen och saknar aktivitet. Området kan upplevas som mörkt och tryggt.

  Det finns flera möjliga användningar för platsen och ett flertal förfrågningar har kommit in till Livsmiljö Gävle, bland annat önskemål om hundrastgård. För att säkerställa en hantering i enighet med den beslutade Investeringsprocessen föreslår Livsmiljö Gävle att en förstudie ska tas fram. Förstudien tas fram tillsammans med avdelningen Fritid och ska föreslå en ny markanvändning utifrån de inkomna förslagen, en dialog med intressenter och verksamheter i området samt med invägda drift- och investeringarskostnader.

  Förstudien prioriteras in i verksamhetsplanen för 2020 och blir ett underlag till framtida investeringar i enighet med Livsmiljö Gävles beslutade investeringsprocess.

 •   9

  Allmänna beslutsärenden

 • I Gävle kommuns kommunplan för 2019-2022 finns 500 000 kronor avsatta inom finansförvaltningen för att genomföra utredningar. Samhällsbyggnadsnämnden uppdras i kommunplanen bl.a. att ta fram en ny cykelplan samt utöka cykelinvesteringarna och hänvisning finns till avsatta medel under finansförvaltningen. Vidare finns andra utredningsuppdrag som Samhällsbyggnadsnämnden behöver genomföra. Därför äskas de 500 000 kronorna ur finansförvaltningen.

 •   11

  Beslutsärenden miljö- och hälsoskydd

 • Nya kastets skola AB inkom den 16 maj 2018 med en anmälan om start av utbildningslokal enligt 38 § punkt 3 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Livsmiljö Gävle (f.d. Samhällsbyggnad Gävle), avdelningen för miljö- och hälsoskydd.

  Fastigheten Kastet 9:3 är lokaliserad i angränsning till väg och järnväg samt industrier. Enligt Gävle kommuns bullerkartläggning från 2017 och verksamhetsutövarens inskickad konsultrapport överskrids Naturvårdsverkets framtagna riktvärden för ekvivalent ljudnivå från väg- och spårtrafik på skolgården (NV-01534-17). Kommunens bullerkartläggning visar även på att den maximala ljudnivån från väg- och spårtrafik överskrids.

  Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 18SBN324 förelagt verksamhetsutövaren Nya kastets skola AB att vidta lämpliga skyddsåtgärder så att bullret på skolgården från väg och spårtrafik inte överskrider Naturvårdsverket riktvärden. Beslutet förenades med ett vite om 100 000 kronor om inte lämpliga skyddsåtgärder vidtagits senast den 31 december 2018.

  Vid ett möte med verksamhetsutövaren den 29 augusti 2018 presenterades ett förslag till åtgärd i form av bullerplank ut mot Korsnäsvägen. Innan någon form av åtgärd vidtagits skulle endast delar av skolgården med lägre ljudnivåer utnyttjas. Den 7 november 2018 registrerades en ansökan om bygglov för nybyggnad av plank samt parkeringsplatser från fastighetsägaren NK Projekt AB (dnr BOB-2018-1186). Den 18 december 2018 beviljades ansökan.

  Vid ett tillsynsbesök den 16 januari 2019 kunde miljöinspektörer från miljö- och hälsoskyddsavdelningen konstatera att ett staket satts upp för att avgränsa den tillfälliga skolgården. Verksamhetsutövaren meddelade att man tagit in offerter från olika företag för att kunna påbörja byggnationen av bullerplanket. Planen är att utföra byggandet under sommaren och att det ska stå klart till höstens terminstart för att det inte ska störa elevernas undervisning. Den 5 februari 2019 meddelade verksamhetsutövaren att ett preliminärt startdatum för byggandet av bullerplanket är satt till den 15 juni 2019.

  Den 20 februari 2019 skickades ett förslag till beslut till verksamhetsutövaren. Följande synpunkter på kommuniceringen inkom den 26 februari:

  Genom att endast använda delar av skolgården har de inom angiven tid (före 31 dec. 2018) vidtagit lämpliga skyddsåtgärder.

  Nuvarande lagstiftning säger inget om att hela skolgårdens yta på 11800 kvm behöver användas i verksamheten.

  Både kommunens bullerkartläggning från 2017 och konsultens rapport visar att de uppfyller ljudnivåkraven på den yta som idag används som skolgård.

  Detta ärendet bör läggas ner och kommunen bör istället hjälpa till att förbättra deras jobb i skolan.

  Under sommaren kommer de arbeta med att göra skolgården mer attraktiv för elever och grannar.

  Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken ska en verksamhet välja en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa. Vid de avvägningar som ska göras enligt nämnda bestämmelse måste beaktas de olägenheter som sedan tidigare förekommer på platsen. Genom att lokalisera den aktuella skolan ca 15 meter från en trafikerad bil- och järnväg blir olägenheten i form av buller något som drabbar eleverna som deltar i skol- och fritidsverksamheten.

  Buller kan i enlighet med 9 kap. 3 § miljöbalken utgöra en olägenhet mot människors hälsa. Effekten är beroende på typen av buller, dess styrka och frekvens. Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan och ljudmiljöerna har därför betydelse för barnens utveckling och lärande, deras sociala kontakter med jämnåriga och vuxna samt deras hälsa och trygghet. Buller kan medföra kroniska effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga.

  Alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet ska i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken utföra de skyddsåtgärder som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför en olägenhet för människors hälsa. Nya kastets skola AB bör om så varit fallet redan vidtagit samtliga förebyggande skyddsåtgärder som behövs innan sin start av skolverksamhet på fastigheten Kastet 9:3.

  Nya kastets skola AB har ej inom angiven tid, senast 2018-12-31 vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att Naturvårdsverkets riktvärden inte ska överskridas på skolgården. En tillfällig lösning i form av att förlägga större delen av skolgården till baksidan av skolbyggnaden har vidtagits. Både Gävle kommuns bullerkartläggning från 2017 och konsultens rapport visar på att bullernivåerna är något lägre på den yta som idag används till skolgård men dessa är dock inte tillräckliga för att klara gällande riktvärden.

 • År 2016 fastställdes nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) från Havs- och vattenmyndigheten som ger kommuner vägledning utifrån gällande lagstiftning att besluta om ett utökat skydd för de vattenförekomster och landområden som är mer känsliga än andra. De allmänna råden avser utsläpp av avloppsvatten från enskilda och gemensamma anläggning med dimensioneringen 1–25 personekvivalenter (pe).

  Genom de allmänna råden är det möjligt att ställa tydligare och högre krav på rening av övergödande ämnen samt smittoämnen. Kraven gäller för fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ett avlopp som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. Råden ska även säkerställa en enhetlig bedömning.

  Riktlinjerna för handläggningen av enskilda avloppsanläggningar inom skyddsområdena i Gävle kommun bör uppdateras kontinuerligt i takt med vattenförekomsternas statusklassning av vattenförvaltningen eller att säkrare beräkningar av fosforbelastning för enskilda avlopp blir tillgängliga.

 • Gävle Kraftvärme AB ansökte 2018-12-19 om dispens från mätkravet på svaveldioxid i rökgaserna från pannorna vid hetvattencentralerna Ersbo och Carlsborg. Orsaken är den ringa drifttiden på anläggningarna, som båda används som reserv- och spetsanläggning för produktion till Gävles fjärrvärmenät. De senaste åren underskrids 100 timmars drifttid för de aktuella pannorna.

  Gävle Kraftvärme önskar bestämma halten svaveldioxid i rökgaserna utifrån svavelinnehållet i bränslet, istället för att mäta. Det bränsle som används, bioolja, innehåller låga halter svavel jämfört med fossil eldningsolja. Vid beräkningen förutsätts att allt svavel i bränslet oxideras vid förbränning till svaveldioxid som avsätts i rökgasen, i realiteten kan en viss del bindas i askorna.

  Vi bedömer att det med bioolja som bränsle är mycket liten risk att begränsningsvärden för svaveldioxidutsläpp kommer att överstigas. Sammanfattningsvis finns goda skäl att bevilja dispens.

 •   15

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är ersätta den gamla detaljplanen från 1961 som idag i stora delar är föråldrad och saknar stöd i samband med bygglovsprövningar.

  Områdets kulturmiljövärden i den befintliga bebyggelsen skyddas genom bestämmelser i detaljplanen. Naturområden säkerställs dels som rekreationsområden men även som viktiga spridningskorridorer för växter och djur. Strandpromenaden möjliggörs och säkerställer allmänhetens tillgång till stranden samt strandpromenadens fortsättning utmed del av Norrlandets kuststräcka.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 22 juni – 21 augusti 2018. Granskning har hållits under perioden 14 december 2018 – 25 januari 2019.

  Inkomna synpunkter under samrådet handlar bl.a. om placering av byggrätter, privatisering av vattenområde och strandskydd. Synpunkter kring huvudmannaskap för väg och naturmark, planbestämmelser om takmaterial, möjlighet till brygga och delning av fastighet har också lyfts fram. Åtgärder som genomförts efter samrådet omfattar mindre justeringar av gränser för byggrätter och allmän plats (gångbanan), komplettering av varsamhetsbestämmelser avseende takmaterial och upphävande av strandskydd inom del av vattenområdet.

   

  Inkomna synpunkter under granskningstiden handlar bl.a. om placering och storlek på byggrätter, strandskydd, utökning av planområdet, muddring och vägstandard. Inkomna synpunkter under granskningen har resulterat i kompletterande text i planbeskrivningen men inga förändringar på plankartan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

   

 • Mobacken Invest AB vill utveckla bostadsbebyggelse på den halvö som ligger intill Gavleåns inlopp från Storsjön. Samtidigt kommer Gävle kommun att iordningställa allmän plats längs Storsjöns strand. Sundgrens Åkeri AB har sedan lång tid haft sin bas på platsen, men överväger nu att flytta till ett lämpligare läge vid E16 och avfarten mot Forsbacka, där företaget disponerar en detaljplanelagd industritomt på drygt ett hektar.

  För området gäller en byggnadsplan som vann laga kraft den 15 maj 1986. Detaljplanen anger användningssätt småindustri (Jm) för fastigheten Forsbacka 3:72. För övrig mark anges grönområde (allmän platsmark) och utanför det Vb, vattenområde med bryggor och båthus.

  I samband med muddringsarbeten som Gävle Energi AB gjorde 2013/2014 vid Gavleåns inlopp, har utfyllnad gjorts som innebär att markarealen utökats med cirka 2000 m².

  Översiktsplan Gävle Kommun 2030 anger området som ett så kallat strategiskt område, där en omvandling till bostäder kan bidra till att utveckla Forsbacka och stärka kontakten mellan centrum i Forsbacka och Storsjön. I översiktsplanen uppmärksammas även behovet av rekreationsstråk utmed stranden.

  Området gränsar till riksintresseområde för kulturmiljövården.

  Beslut om positivt planbesked togs av Samhällsbyggnadsnämnden i maj 2018. Anledningen till att beslutet omfattade endast planbesked var att ärendet behövde prioriteras in i Gävle kommuns exploateringsportfölj så att kommunens åtgärder på allmän plats planeras samtidigt som bostadsexploateringen. Beslut om att godkänna projektbeställningen för exploateringsprojektet togs av Samhällsbyggnadsutskottet i september 2018, vilket ger förutsättningar att fortsätta med ärendet och upprätta en detaljplan.

 •   18

  XX - Beslut om planbesked

 • Gavlefastigheter har ansökt om planbesked för att möjliggöra en utveckling av idrottsplatsen i Hedesunda. Avsikten är att inledningsvis överbygga ispisten och i ny detaljplan bereda möjligheten att utveckla området med ytterligare byggnader för att möjliggöra det allaktivitetshus som under lång tid utretts på orten.
  En ny detaljplan behöver upprättas då den gällande detaljplanen till stor del omfattas av så kallad prickmark där byggnader inte får uppföras. I samband med att ny detaljplan upprättas är det lämpligt att en mindre del av den gällande detaljplanen som berör en privatägd fastighet, Rångsta 4:4, upphävs.

 • Planens syfte är att möjliggöra för befintlig användning bostad och fastighetsskötsel samt allmän plats Gata och Park. Utökad byggrätt medges för uteplats och förråd samt utbyggnad av lokaler med annan användning än bostad.

  Detaljplanen möjliggör för utbyggnad av uteplatser med skärmtak, vilket bidrar till ett öppet och enhetligt intryck som överensstämmer med områdets enhetliga karaktär. Kvartersmarken närmast järnvägen fortsätter att ha en karaktär av ett naturområde. Detaljplanen skapar förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 8 januari – 29 januari 2019. Granskning har hållits under perioden 6 februari – 20 februari 2019. 4 stycken yttranden har inkommit under granskningsskedet. Från samrådsskedet kvarstår inga synpunkter.

  Ändringar som har gjorts i planhandlingarna efter granskningen är:
  Ändrad tillåten nockhöjd från 4,5 meter till 6 meter för kvarterslokal och lokal i kv Ugnen. Det är en mindre planteknisk ändring för att tillåta befintliga byggnader som idag har en höjd på cirka 5 meter och någon ny granskning har därmed inte genomförts.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   21

  Hillevik 2:5, Hilleviksvägen 89 - Beslut om samtåd och underrättelse

 • Med anledning av utvecklingen av bostäder i Kungsbäck har mark som tidigare fungerat som personalparkering för ESRI:s kontor i Stora Vall ersatts av bostäder. För att tillskapa ett nytt arrende för personalparkering ändras befintlig parkeringsplats invid ESRI:s kontor och Stora Vall från allmän platsmark, parkering till kvartersmark med samma ändamål. Anledningen är att möjliggöra för ett arrende för del av befintlig parkeringsplats som ESRI dagtid kan utnyttja del av parkeringen för sin personal medan resterande platser fortfarande är tillgängliga för allmänheten. Övrig tid på dygnet samt helger avses hela parkeringen förbli allmänt tillgänglig.

  Detaljplanen har varit på samråd 26 november – 17 december 2018. Inkomna synpunkter har handlat om befintliga ledningar inom planområdet som inneburit att planbeskrivningen kompletterats med text gällande detta. Detaljplanen ställdes ut för granskning 1–22 februari 2019. Vid granskning inkom en synpunkt gällande utökning av parkeringen. Kommunen bedömer att parkeringen är tillräcklig och vill inte göra ytterligare intrång i parkmiljön som är utpekat som värdefull natur- och parkmiljö. Efter granskningsskedet har planen kompletterats med prickmark för att förtydliga att ingen byggrätt finns inom planområdet. Planhandlingarna har även kompletterats med u-område, markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar för att göra det möjligt att bilda ledningsrätt i framtiden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

   

 • Planens syfte är att planlägga två gator inom industriområdet som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Utöver detta syftar detaljplanen även till att justera gränsdragning mellan kvartersmark och allmän platsmark, justera användning inom allmän plats, möjliggöra för lämpliga utfarter samt möjliggöra för anordnade av dagvattendamm. Industriområdet i norra Ersbo är till största del redan utbyggt och planen möjliggör en anpassning till de faktiska förhållandena.

  Detaljplanen har varit ute på samråd (2018-11-23 – 2018-12-14) och granskning (2019-01-25 – 2019-02-08). Inkomna synpunkter har huvudsakligen varit positiva och endast medfört redaktionella ändringar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra för nya bostäder och utveckling av verksamheter. Detaljplanen syftar också till att skydda de kulturhistoriska värden som finns på platsen.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 5 december 2018 – 11 januari 2019. Under samrådsrådstiden inkom sex yttranden. Länsstyrelsen hade inga synpunkter utifrån sina särskilda bevakningsområden. Länsstyrelsen efterfrågade förtydligande kring antalet våningar inom planområdet med bakgrund i den kulturhistoriskt värdefulla miljön, samt information om tillstånd vid markarbeten kring fornlämningen. En privatperson inkom med synpunkter kring höjd och våningsantal inom planområdet. Skanova inkom med synpunkt kring befintliga ledningar. Trafikverket inkom med synpunkt rörande bullerutsatta uteplatser.

  Detaljplanen förtydligades, bland annat genom en ny utformningsbestämmelse till gällande våningsantal. Detaljplanen ställdes ut för granskning 28 januari – 11 februari 2019. Från samrådsskedet kvarstår synpunkt från en privatperson.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Med utgångspunkt i den kommuntäckande översiktsplanen syftar detaljplanen till att skapa förutsättningar för ett verksamhetsområde med god energiförsörjning i Stackbo, söder om Valbo. Mer specifikt syftar detaljplanen till att möjliggöra ett uppförande av ett storskaligt datacenter i direkt anslutning till ställverket i Stackbo.

  Detaljplanens föreslagna markanvändning innebär verksamheter som i huvudsak är energi- och ytkrävande, dock utgår även detaljplanens bestämmelser från att säkerställa ett gott helhetsintryck och att eventuella störningar och visuell påverkan minskas.

  Genom området passerar en kraftledning som hör till det nationella stamnätet. Detaljplanen syftar i detta avseende till att säkerställa markanvändningen kopplad till befintlig kraftledning genom planområdet.

  Planens genomförande har initialt bedömts medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 behöver upprättas. I samrådsförslaget konstaterar dock upprättad miljö-konsekvensbeskrivning att ett plangenomförande får små till måttliga konsekvenser för undersökta miljöaspekter. Den stora omvandling som planen innebär kan genomföras utan påtagliga negativa effekter för natur och kulturmiljö, samt närliggande bebyggelse.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   26

  Beslutsärenden bygglov och tillsyn

 •   27

  Söder 45:1 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom Söder 45:1

 •   28

  XX – Genomförande på den försumliges bekostnad

 •   29

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   30

  XX - Genomförande på bekostnad av den som fått ett föreläggande

 •   31

  XX - Ärendet avslutas

 •   32

  XX - Lovföreläggande och delavslut

 •   33

  XX - Strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus

 •   34

  XX - Bygglov för nybyggnad av fritidshus

 • Ansökan avser lov för ett lager med tillhörande administrativa och tekniska anläggningar/utrymmen på fastigheten Skogmur 3:2

  Motivering till beslutsförslag finns i nämndsyttrande daterat 2019-02-15, Dnr BOB-2019-126

 •   36

  XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   37

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller bygglovavdelningen februari 2019, skolskjuts februari 2019, färdtjänst februari 2019, riksfärdtjänst februari 2019, parkeringstillstånd för rörelsehindrade februari 2019, bostasförturer februari 2019, bostadsanpassningsbidrag februari 2019, miljö- och hälsoskyddsavdelningen februari 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso SO, Yttrande till Länsstyrelsen - Upphävande av strandskydd Valbo-Ön.
  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   39

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Mikael Brodin (M) och Annika Erlandsson (M) har ställt följande frågor som besvaras på mars sammanträdet.

  Denna vinters snöröjning har inte alls fungerat bra. Bil- och cykelvägar har i vissa fall snöröjts alldeles för sent. Kvalitén har varit undermålig på vissa håll, där vägar har varit som en tvättbräda. Detta kan bli en samhällsfara för de som bor centralt, då det blir problem för hemtjänst och sjukvårdspersonal att ta sig fram.
  Varför har snöröjning skötts så dåligt denna vinter? Vad är gränsen innan snöröjningsfordonen kommer ut? Vad är planen för framtiden så att detta inte ska uppstå igen?

  Christer Larsson (SD) har ställt följande fråga som besvaras på mars sammanträdet.
  Finns det någon tids-/arbetsplan för byte till energieffektiv gatubelysning?

 • a) Besök klockan 11:00 från Tobias Kudermann, Gästrike vatten.

  b) Resvaneundersökning 2018.

  c) Sektorchef Eva Jackson.

  d) Ekonomi.

  e) Domen gällande Limötrafiken, Dan Ageborn  

  f) Allmän information från ledamöter.

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.