Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 29 oktober 2019 kl. 11:00

  Förslag: Måns Montell (M)

   

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 9 oktober 2019 08:30 – 13:15 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstemän.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot till trafikutskottet då Stefan Ström (SD) har avsagt sig sina uppdrag i Samhällsbyggnadsnämnden. Hans plats i trafikutskottet är därför vakant.

 • Livsmiljö Gävle har lämnat ett förslag på sammanträdesdagar för år 2020.

  29 januari, 26 februari, 25 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 21 oktober, 18 november och 16 december.

  Ordförandeberedning hålls på onsdagar två veckor innan nämnden sammanträder.

  Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden startar kl 09.00 och pågår som längst till kl 17.00.

 • Detaljplanearbete pågår för ett kultur- och bildningscenter på fastigheten Söder 14:5, och i samband med detta utreds verksamhetens parkeringsbehov. Riktlinjer för parkering finns i ”Parkeringstal för cykel och bil” antagna av Tekniska nämnden 4 juni 2014.

  I riktlinjerna saknas parkeringstal för en användning som kan tillämpas för ett kultur- och bildningscenter, så som ”centrum” eller ”besöksanläggning”, därför behöver projektspecifika tas fram. Inom fastigheten finns i dagsläget väderskyddade cykelparkeringar som är tillgängliga för personalen. Inga parkeringar för besökare finns ordnade på kvartersmark. Det finns ett begränsat antal bilparkeringar som bl.a. används till verksamhetens bilar samt hyrs ut till personal och privatpersoner.

  De låga parkeringstalen motiveras dels med dagens parkeringslösning, dels utifrån det centrala läget med god tillgänglighet till andra transportmedel än bil.

  Trafik och tillstånd föreslår följande parkeringstal för ett kultur- och bildningscenter på fastigheten Söder 14:5:

  Parkeringstal för cykel minst 0,5 per personal och 0 per besökare.

  Parkeringstal för bil minst 0 per personal och 0 per besökare, dock ska parkering för rörelsehindrade ordnas.

  Verksamhetens parkeringsbehov tillgodoses på allmänt tillgängliga parkeringar.

  Ett parkeringsavtal bör tecknas mellan kommunen och exploatören som säkerställer att cykelparkeringarna ges hög kvalitet.

 • Nuvarande avtal sträcker sig fram till år 2019. Inför säsongen 2020 måste en ny upphandling genomföras, förutsatt att denna trafik ska vara kvar.

  Följande justeringar görs av upphandlingsriktlinjerna 17SBN387-5:

  Kravet på kväveoxidrening tas bort

  Avtalstiden sätts till 2 år

  Kostnadstaket sätts till 2,5 miljoner per år

  Upphandlingen genomförs utifrån två prisnivåer; 2 respektive 2,5 miljoner per år

  1. Uteservering Rådhustorget år 2021-2024 - Maria Karlberg
  2. Externt besök från X-trafik - Marie Grew
 • Det statliga Lantmäteriet har i den rikstäckande kvalitetsgranskningen av lantmäteri-förrättningar i hela landet sett brister i hur underrättelser om avslutad förrättning och samråd med kommunen sker. Därför har Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun (KLM) sett behov av att se över nuvarande arbetssätt.

  Nuvarande rutin för samråd och underrättelse mellan KLM och Gävle kommun fastställdes 2006. Sedan dess har arbetssättet inom såväl KLM som kommunen moderniserats och nämndens delegeringsordning har ändrats.

  Syftet med det nya arbetssättet är att, förutom att rätta till bristerna som Lantmäteriet uppmärksammat berörande underrättelse om avslut, även att förtydliga KLMs fristående roll inom kommunen samt tillvarata de kunskaper som finns hos kommunens delegater. Förslaget är att KLM, liksom i tidigare rutin, inte lämnar någon underrättelse i samband med inkommen ansökan om lantmäteriförrättning samt att underrättelse om lantmäterisammanträden meddelas i de ärenden där delegat begär detta. Underrättelse om avslutad lantmäteriförrättning ska dock alltid skickas till SBN, via e-post till nämndadministrationen, i samband med att en lantmäteriförrättning avslutas.

  Samråd med kommunen ska, enligt lagstiftningen, ske i de fall som förrättningslantmätaren bedömer att det fordras för ärendets fortsatta handläggning. Samråd ska ske på ett så rationellt och ändamålsenligt sätt som möjligt och bara när det är nödvändigt. Detta innebär i praktiken att samråd i första hand bör ske med nämndernas delegater, vilket så har skett inom Gävle kommun.

  KLM avser att även fortsättningsvis samråda med nämndens delegater som finns hos Fysisk planering (planarkitekter/planingenjörer samt kommunekologer). Delegaterna har även, liksom tidigare, en rätt att lämna ett godkännande om att registrering av en lantmäteriförrättning kan ske omedelbart. För samråd och godkännande krävs inget nytt beslut av SBN, utan detta styrs av delegeringsordningen. Nytt i arbetssättet är att delegaten ska lyfta samrådet till SBN, om delegaten anser att frågan är av stor vikt eller principiell betydelse samt att de godkännanden och samråd som genomförts av delegater antecknas på en lista som redovisas till nämnden två gånger per år.

 • För att säkerställa att kommuner har möjlighet att kunna utföra och ta betalt för sin livsmedelskontroll efter årsskiftet behöver de kommunala dokument (taxebestämmelserna och delegeringsordning) anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019.

  Om kommunens taxa för offentlig livsmedelskontroll inte justeras efter den nya kontrollförordningen kommer kommunens taxa efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk som inte längre gäller.

  Nya taxan bygger underlag från SKL (Sveriges kommuner och landsting) som publicerades den 1 oktober 2019.

 • Den 22 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt tobakslagens område m.m. inklusive bilagor och en höjning inom livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige beslutade också att Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016.

  PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  PKV ligger på 2,7% för år 2020.

 • Verksamheten Rolles Meck bedrivs på fastigheten Björke Båtsmansjord 1:1. Fastigheten ligger ca 60 meter från den sekundära skyddszonen för grundvattentäkt för Gävle-Valboåsen.

  Tre inspektioner utfördes på fastigheten mellan år 2005-2006. Vid inspektionstillfällena uppmärksammades en del brister, till exempel antalet uppställda fordon på fastigheten. Åtgärder behövde vidtas och ett beslut om föreläggande med dnr 2005/1826-3 utfördes.

  Den 3 maj 2017 och 25 juli 2017 inkom klagomål gällande fordon på fastigheten och vid vägen. Därefter skickade vi en kommunicering till verksamhetsutövaren. Den 9 september 2017 bemötte verksamheten klagomålet och informerade att 20-30 bilar skulle tas bort från fastigheten. Den 10 april 2019 inkom ett nytt klagomål gällande fordon på fastigheten.

  En inspektion utfördes den 23 april 2019 där vi kontrollerade uppställning av fordon. Vid inspektionstillfället stod det ca 68 fordon på fastigheten. Verksamhetsutövaren förklarade att det beror på att personer ställer dit sina bilar och inte kommer tillbaka för att hämta dessa.

  Det finns en risk för läckage och att vattentäkten påverkas negativt vid uppställning av upp emot 70 fordon i dåligt skick. Vi förelade verksamheten i beslut med dnr 2005/1826:3 att utföra åtgärder för att förhindra uppställningen. Vi anser att verksamheten har godkänt uppställningen då inga åtgärder har vidtagits för att förhindra uppställningen.

  För fullständig bakgrund, motivering och lagstöd, se bilaga förslag till beslut med dnr M-2017-1294:11 daterat 2019-10-01.

  Förslag till beslut har kommunicerats till Rolles Meck. Verksamhetsutövaren har inga synpunkter.

   

 • Rölunda produkter AB komposterar gödsel och tillverkar olika torvbaserade odlingssubstrat, tex plantjord och barkmull som förpackas i påsar.

  Vi genomförde ett tillsynsbesök hos Rölunda i februari 2019. Syftet med besöket var att kontrollera delar av verksamhetens efterlevnad av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll. Vi kunde konstatera att Rölunda saknar dokumenterad ansvarsfördelning, riskbedömningar och rutiner för fortlöpande kontroll som krävs enligt förordningen om egenkontroll. Dessa brister har vi även påtalat vid tidigare tillsynsbesök under 2017 och att vi då förutsatte att Rölunda arbetade för att åtgärda dessa brister. Vid tillsynsbesöket i februari 2019 kunde vi konstatera att Rölunda inte har åtgärdat bristerna i sin egenkontroll.

  En verksamhet som är tillståndspliktig enligt miljöprövningsförordningen och saknar ansvarsfördelning för frågor som rör miljöbalken enligt egenkontrollförordningen innebär att de ska betala en miljösanktionsavgift på 25.000 kronor. För avsaknad av rutiner för fortlöpande kontroll innebär att de ska betala en miljösanktionsavgift på 10.000 kronor.

  Vi har via skrivelse informerat Rölunda att vi avser att besluta om miljösanktionsavgifterna. Rölunda har inte haft några invändningar mot miljösanktionsavgifterna och har informerat oss att de avser att upprätta egenkontrollprogram under 2019 samt skicka personal på utbildning i ämnet.

 •   15

  Förbud förenat med vite

 • Vid upprepade tillfälle har felaktigheter i innehållsförteckningen konstateras på produkter som City Gross tillverkat. Eftersom bristerna gällande livsmedelsinformation kvarstod efter extra offentlig kontroll togs beslut den 18 april 2019 om att förelägga City Gross, att senast fyra veckor efter att beslutet mottagits åtgärda bristerna gällande livsmedelsinformation. Beslutet delgavs verksamhetsutövaren den 26 april 2019. I samband med att föreläggandet följdes upp den 19 juni 2019 samt den 29 augusti 2019 konstaterades det att bristerna gällande livsmedelsinformation inte var åtgärdade.

 • Vid upprepade tillfälle har felaktigheter i innehållsförteckningen konstateras, på produkter som Konditori Lido AB tillverkat. Eftersom bristerna gällande livsmedelsinformation kvarstod efter extra offentlig kontroll beslutades den 16 maj 2019 om att förelägga Konditori Lido AB, att senast fyra veckor efter att beslutet mottagits åtgärda bristerna gällande livsmedelsinformation. Beslutet delgavs verksamhetsutövaren den 8 juli 2019. I samband med att föreläggandet följdes upp den 3 september 2019 konstaterades att bristerna gällande livsmedelsinformation inte var åtgärdade.

 • 1. Resultat klagomål avlopp, Katrineholm - David Hansen

  2. Kastets skola, förbud att driva skol- och fritidsverksamhet

 • Plantaxan
  För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kapitlet 8 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL och 27 kapitlet 1§ Miljöbalken (MB) måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa men SKL tillhandahåller underlag som stöd för kommunernas arbete. Enligt 12 kap. 10 § PBL får en avgift enligt 12 kap.8 eller 9 §§ inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Enligt beslut i Gävle kommuns kommunfullmäktige 1995 §171 ska kostandstäckningsgraden inom planverksamheten vara 75 %, dvs planavgiften ska täcka 75 % av nedlagd kostnad.

  Den del som idag finansieras via plantaxan är de kostnader som är kopplade till planhandläggarna inom avdelningen Fysisk planering. Förutom planhandläggare så arbetar även vissa andra resurser inom Fysisk planering med detaljplanering, dessa är idag helt kommunbidragsfinansierade.

  För att all verksamhet inom Fysisk planering med koppling till detaljplanering ska vara 75 % användarfinansierad så föreslås att taxan höjs med 40 %.

  Genom tidsstudie och benchmarking med andra kommuner inom Sjustadssamarbetet så ligger Gävle kommuns plantaxa lågt. Gävles taxa ligger idag på samma nivå som Linköping men ca 40-100 % lägre än tex Örebro, Västerås samt Eskilstuna.

  Geografisk information och mätningsavgifter
  Den 10 dec 2018 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa baserad på avgift per timme för tjänster inom geografisk information samt mätning.

  För att timtaxan ska vara aktuell föreslås att Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2019.

  PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  PKV ligger på 2,7 % för år 2019.

  Konsekvenser
  En höjning av plantaxan med 40 % innebär att all verksamhet inom Fysisk planering med koppling till detaljplanering till 75 % kan finansieras av plantaxan, enligt tidigare KF beslut, from 2021.

  Taxan kommer efter höjning att ligga högre än Linköpings kommun, på samma nivå som Örebro men något lägre än Västerås och Eskilstuna.

  För kunderna kommer plankostnaderna att öka. En viss beställningsminskning ca 5-10 % bedöms uppstå då mindre exploatörer och privata fastighetsägare redan idag tvekar att beställa en ny detaljplan då de upplever att kostnaderna är höga. Förutom kostnaden för detaljplanen så har kunden oftast tillkommande kostnader för utredningar kopplade till detaljplanen, fastighetsreglering, bygglov och eventuellt markköp.

  Kommunen kommer också att få ökade kostnader när kommunens investerings- och exploateringsprojekt beställer detaljplaner. Idag motsvarar det ca 1/3 av de intäkter som detaljplaneringen inbringar.

 • Syftet med områdesbestämmelserna är att minska på lovplikten för vissa typer av bygglovspliktiga åtgärder kopplade till den befintliga avfallsanläggningen i Forsbacka. De åtgärder som avses få minskad bygglovsplikt är kopplade till de delar av avfallsanläggningen vars karaktär och behov växlar snabbt, och där bygglovsplikten till viss del är en begränsande faktor för en effektiv och säker avfallshantering.

  Områdesbestämmelsen är inte ett generellt beslut om bygglovsbefrielse utan begränsas till att omfatta vissa åtgärder när det gäller typ, storlek och lokalisering.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planförslaget förväntas ha en begränsad påverkan på omgivningen. Områdesbestämmelserna syftar till att minska lovplikten för vissa typer av åtgärder som exempelvis mobila byggnader, containrar och murar som i dagsläget till viss del redan hanteras på fastigheten, därför förväntas påverkan bli liten.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   21

  XX - Beslut om planuppdrag

 • Svenska Stadsbyggen i Nacka Strand AB har inkommit med en förfrågan om att få uppföra ett vårdboende med ca 60 lägenheter (upp till 35 m²) fördelat på sex avdelningar på fastigheten Strömsbro 82:1. Den befintlig kontorsbyggnaden på platsen avses rivas. Kundens önskemål är att få uppföra en byggnad i fyra våningar plus källare. De tre första våningar består av de 60 lägenheterna och där tillhörande gemensamma lokaler. Våning fyra avses användas som fläktrum. Byggnaden är tänkt att utformas som flera mindre uppbrutna byggnader med uppglasade länkar för att bättre samspela med intilliggande villabebyggelse och radhus.

 • Trafikverket avser att förstärka banvallen på vissa partier längs med Ostkustbanan och i aktuellt område är marken i den gällande detaljplanen reglerad som allmän platsmark, grönområde. Avsedda åtgärder för järnvägsändamål är inte förenligt med detaljplanen och därmed behöver en ny detaljplan upprättas för del av området.

 • Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av tekniska anläggningar för vattenförsörjning i syfte att säkra och höja kapaciteten för vattenproduktion i området kring Johanneslöt. Planen syftar även till att skydda naturvärden och allmänhetens tillgänglighet inom planområdet, vilket också bibehåller förutsättningarna för bildandet av ett eventuellt framtida kommunalt naturreservat.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Områdets natur- och rekreationsvärden kommer påverkas och har beskrivits i planbeskrivningen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplaner. Översiktsplan Gävle stad 2025 anger att planområdet delvis omfattas av värdefullt grönområde. Ett större sammanhängande gångstråk föreslås längs både den södra och norra sidan av Gavleån.
  Den kommuntäckanade översiktsplanen, Gävle kommun 2030, anger att Valboåsen är ett utredningsområde för att ges ett långsiktigt skydd i form av naturreservat. Den beskriver även behovet av en robust dricksvattenförsörjning för en hållbar utveckling av staden.

 • 1. Åsbyggeby 8:40 - Sara Bylund

  2. KBC lägesrapport - Helena Myhrman och Sara Bylund

 • Den nuvarande bygglovstaxan som antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017 behöver revideras och indexuppräknas.

  Bygglovstaxan utgår från självkostnadsprincipen i kommunallagen som säger att kommuner inte får ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller. Taxemodellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme räknas fram och multipliceras med genomsnittliga handläggningstiden för varje ärendetyp.

  I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan 2016 så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  Handläggningskostnaden har räknats om utifrån gällande kostnader och bemanning samt en indexjustering på 3,20 % enligt PKV vilket innebär en slutlig handläggningskostnad per timme på 1202 kr, vilket innebär en ökning på 43 kr från nuvarande timkostnad. En jämförelse kan göras mellan den nuvarande taxetabellen och den reviderade taxetabellen som bifogas som beslutsunderlag.

  Den föreslagna revideringen av taxan innebär att
  - den genomsnittliga handläggningstiden justeras för att bättre motsvara den faktiska handläggningstiden inom vissa ärendetyper,
  - avgifterna samt handläggningskostnad per timme indexuppräknas enligt PKV.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av 24 bostadshus som byggs som parhus, 14 förråd, 2 miljöstationer, en undercentral samt 52 bilparkeringsplatser på fastigheten HEMLINGBY 75:1, som ligger inom detaljplanelagt område i Södra Hemlingby. Åtgärden avser en bruttoarea om 8 900 kvadratmeter och byggnadsarea om 2 808 kvadratmeter.

  Byggnaderna har genom sin utformning, detaljer och färgsättning ett modernt och enkelt uttryck som bidrar till ett stadsmässigt bebyggande av Södra Hemligbys nya bostadsområde.

  Vid bedömning av ärendet anser bygglovavdelningen att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglov ska därmed beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

 •   29

  XX – Byggsanktionsavgift, lovföreläggande och delavslut

 •   30

  Hemlingby 56:10 - Rättelseföreläggande

 •   31

  XX - Rättelseföreläggande

 •   32

  XX – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 • I skrivelsen redogör regeringen för sin syn på systemgränsen för byggnaders energiprestanda. Regeringen gör vidare bedömningen att byggreglerna på ett kostnadseffektivt sätt ska bidra till teknikneutrala val av hållbara, dvs. icke-fossilbränslebaserade uppvärmningssystem, långsiktigt energieffektiva byggnader med bra klimatskärm samt en effektiv elanvändning i uppvärmningen och att reglerna ska beakta effektutmaningen.

  Livsmiljö Gävle anser det bra att reglerna ändras för att sträva efter en teknikneutralitet och har inget att erinra mot ändringarna. Vi vill dock utanför ändringarna förmedla byggherrarnas synpunkter om att det är besvärligt att slutbesked ofta inte kan lämnas direkt vid färdigställande utan att det blir interimistiska istället. Mycket beroende på den verifiering av primärenergitalet som bör göras via mätning enligt 9:25 BBR. Vi finner att detta krav bör tas bort så byggherrarnas process hos kommunerna kan avslutas tidigare, särskilt med anledning av att det krävs en energideklaration för många byggnader. Boverket kan istället anmäla det som tillsynsärenden till respektive kommun om skäl finnes för att ingripa.

 • Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till ändring av Boverkets byggregler (2011 :6) - föreskrifter och allmänna råd, BBR, BFS 2020:xx, med tillhörande konsekvensutredning.

  I BBR finns regler om hur boendesprinklersystem kan utformas. Boverket hänvisar till en nordisk standard, SS 883001, för att verifiera tillförlighet och förmåga hos systemen. Den nordiska standarden har upphävts eftersom den har ersatts av en europeisk standard för boendesprinkler: SS-EN 16925. Med anledning av detta behöver hänvisningen i BBR änd-ras till den nya standarden. Genom att komplettera hänvisningen till den nya standarden med allmänna råd för vissa väsentliga parametrar som vattentäthet uppnås motsvarande säkerhetsnivå som idag.

  Boverket föreslår att primärenergifaktorer ändras till viktningsfaktorer för energibärarna el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas. Primärenergital behålls som mått på byggnadens energiprestanda. Viktningsfaktorerna tas fram enligt ett kostnadsoptimalt angreppssätt och ger möjlighet att ta hänsyn till teknikneutralitet och till andel förnybar energi i energibäraren. Förslaget grundas på en föreslagen ändring i plan- och bygg-förordningen. Viktningsfaktorer föreslås enligt tabell 1.

  Livsmiljö Gävle har inget att erinra mot ändringarna.

 • Ansökan avser lov för ett lager med tillhörande administrativa och tekniska anläggningar/utrymmen på fastigheten Valbo-Ön 5:3.

  Motivering till beslutsförslag finns i nämndsyttrande registrerat 2019-10-01 som motsvarar nämndens dnr 19SBN336-20.

 • Bygglovet avser nybyggnad av flerbostadshus om c:a 4302 m2 bruttoarea.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov september 2019, Färdtjänst september 2019, Riksfärdtjänst september 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad september 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Bostadsförturer augusti 2019, Bostadsanpassningsbidrag augusti 2019, Yttrande - Uppdaterad åtgärdstabell för särskilt skyddsvärda träd 2020-2024, Bostadsanpassningsbidrag september 2019, Bostadsförturer september 2019, Riksfärdtjänst september 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Dispenser från LTF och TRF augusti 2019, Lokala trafikföreskrifter september 2019, Dispenser från LTF och TRF september 2019. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   38

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   39

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Allmän information från ledamöter

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.