Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset

  Datum: 27 februari

  Förslag: Stefan Pettersson (V)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 7 februari 2024 kl. 9.00-14.04 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Årsredovisning 2023 omfattar verksamhetsrapport per den sista december 2023 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan 2023 har uppfyllts samt visar samhällsbyggnadsnämndens resultat för 2023.

   

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Under 2022 tog Styrning och stöd, Ekonomiavdelningen fram förslag till ny riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag och den ersätter det tidigare dokumentet ”Intern kontroll av ekonomi och verksamhet – Reglemente” antaget av kommunfullmäktige 1999-05-31. I den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kommer kontrollområdena att öka till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler och denna kommer att presenteras vid årsbokslutet.

  Under 2023 har 14 kontrollmoment genomförts under året och dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

 • Verksamhetsplan för år 2024 med utblick år 2025-2027 för samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2024 och utblick 2025-2027 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2023.

   

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Internkontrollen följer den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kontrollområdena ökar till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar

 • Bakgrund

  Under år 2023 har Kommunstyrelsens förvaltning, Sektor styrning och stöd, sett över Gävle kommuns samtliga reglementen. Syftet med årets översyn är att ge samtliga reglementen en enhetlig utformning och tydligare beskriva nämndernas formella uppdrag.

  Tydligare beskrivning av nämndens uppdrag

  Av förslaget får det förstås som att det formella uppdraget gällande Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (2010:900) samt inom miljö- och hälsoskyddsområdet tydligare beskrivs. Det med stöd av lagtekniska skrivelser.

  § 10 anger att ”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för förvaltning, underhåll och bygg- och anläggningsarbeten på kommunens fasta egendom” skiljer sig mycket åt jämfört med tidigare skrivning. Det framgår inte om Samhällsbyggnadsnämnden får ett utökat ansvar för kommunens fastigheter.

  Tydligare beskrivning av nämndens uppdrag kopplat till verksamheten Tekniska beskrivs i reglementet som särskilda uppgifter i 10–12 §§ och delegering från fullmäktige i 13–14 §§.

  Hur förvaltningen beskrivs i förslag till gemensamt reglemente för Gävle kommuns nämnder

  I förslag till gemensamt reglementet för Gävle kommuns nämnder föreslås av 1 § att ”nämndernas förvaltning tillhör en sektor. Vilken sektor en förvaltning tillhör framgår av bilaga 1. En sektor är en gemensam förvaltningsorganisation för en eller flera nämnders respektive förvaltningar”.

  Vad ”en nämnd en förvaltning” kommer att innebära har inte redovisats för nämnden. Det medför en ovisshet om hur det påverkar kommande organisationsförändringar i närtid och utifrån ett långsiktigt perspektiv, exempelvis hur arbetsgivaransvaret kommer att vara fördelat inom kommunen. Någon risk- och konsekvensanalys har inte skett.

  Förslag på reglemente för Kommunstyrelsen

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsnämndens förslag till nytt reglemente ska läsas tillsammans för att kunna se de effekter som förslaget resulterar i.

  Av förslag till Kommunstyrelsens reglemente framgår det under rubriken ”strategisk planering och utveckling av den fysiska miljön” på sidan 7 att ”styrelsen svarar för kommunens rättigheter och förpliktelser såsom fastighetsägare. Endast styrelsen kan med bindande verkan för kommunen upplåta fast egendom med nyttjanderätt, avyttra eller förvärva sådan egendom”.

  Ordet nyttjanderätt får förstås omfatta arrende, tomträtt, hyra och servitut. Dessa uppgifter ansvarar verksamheten Tekniska över enligt gällande reglemente.

  Flytt av Samhällsbyggnadsnämndens beslutmandat

  Det får tolkas som att Samhällsbyggnadsnämnden blir av med beslutmandatet att upplåta fast egendom med nyttjanderätt, avyttra eller förvärva sådan egendom. Kommunstyrelsen samlar markägarfrågorna. Det framgår inte av remissmissiv till sektor Livsmiljö.

  Beslutanderätt i markägarfrågor kan delegeras. Det framgår inte av handlingarna om markägarfrågorna kommer delegeras till tjänstepersoner på sektor Livsmiljö. Samhällsbyggnadsnämnden önskar att förslag till beslut om att delegera beslutanderätt redovisats för nämnden, lämpligtvis i detta ärende.

  Kommunala lantmäterimyndigheten

  Samhällsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma Kommunstyrelsen på att förslag på nytt reglemente för Kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder inte ska äventyra kommunala lantmäterimyndighetens självständiga ställning och kompetens eller på sådant sätt att det strider mot gällande lagstiftning.

  Samhällsbyggnadsnämndens förslag på revidering

  Nedan följer konkreta förslag på förändring i Samhällsbyggnadsnämndens reglemente.

  I 3 § önskar nämnden att det skrivs till vilka delar i plan- och bygglagen som nämnden inte ska ansvara för. Exempelvis ”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar inte för sådan tillsyn och övrig myndighetsutövning som gäller nämndens egna verksamhet och objekt. För sådan tillsyn och myndighetsutövning ansvarar Jävsnämnden. Jävsfrågan kopplad till nämndens tillsynsansvar och övrig myndighetsutövning ska utvärderas årligen genom intern kontroll.”

  Nämnden noterar att den 8 § saknas.

  Samhällsbyggnadsnämnden önskar att följande text läggs till i 9 §. ”Lantmäterimyndighetens ansvar och arbetsuppgifter framgår av Lag (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet.”

  Samhällsbyggnadsnämnden saknar följande delegering: ”Nämnden ska även besluta om ansökan om upphävande av strandskydd, samt, efter delegation, beslut om dispens från strandskydd.”

  Samhällsbyggnadsnämnden anser att 11 § sista punkten bör justeras enligt följande: ”Namn på gator, kvarter, allmänna platser såsom torg och parker samt namn på större kommunala anläggningar”. Detta tydliggörs i nämndens beslutade riktlinjer för namnsättning från den 21 juni 2017 § 210. Följande punkt saknas och bör läggas till: ”Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för bostadsförtur”. Den arbetsuppgiften regleras inte av någon lagstiftning.

  Ansvaret för skyddsrum ligger inte hos kommunen, det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som ansvarar för det. I bilaga 1 bör lagrummet om lag (2006:545) om skyddsrum tas bort.

  Lägg till i bilaga 1: Lag (2006:378) om lägenhetsregister.

  Slutligen föreslår nämnden att ansvaret gällande deponier förtydligas. Ansvaret är idag otydligt gällande nedlagda kommunala deponier och vem som ansvarar för undersökning och sanering.

  Följande punkter föreslås läggas till i nämndens reglemente under 11 §

  ·       Förvaltning och ansvar för nedlagda kommunala deponier.

  ·       Att utgöra huvudman för undersökningar och sanering av förorenade områden.

  ·       Undersöka och vid behov sanera förorenad kommunal mark.

  Bedömning

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att nyttjanderätter inte ska flyttas till Kommunstyrelsen eftersom det blir otydligt i ansvars- och beslutsfördelningen mellan Samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen.

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att om ansvaret ändå flyttas behöver intentionerna beskrivas betydligt tydligare.

  Slutligen bedömer Samhällsbyggnadsnämnden att det behöver göras en risk- och konsekvensanalys av ”en nämnd en förvaltning” innan reglementena ändras. Det kan inte bedömas som att det är en sådan brådskande fråga att en risk- och konsekvensanalys inte kan genomföras.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson

  2. Allmän information från ledamöter 
   

 •   11

  Del av Hedesunda-Ön 8:6, Östra Sandsnäs - Beslut om samråd och granskning

 •   12

  XX, XX - Beslut om samråd och granskning

 • Planens syfte är att möjliggöra för bostäder, förskola och särskilt boende där boendet har en begränsad omgivningspåverkan. Naturmark ska också sparas för att trädbevuxen mark som är viktig för grönstrukturen i bostadsområdet ska finnas kvar och vara en plats för både rekreation, naturvärden och dagvattenhantering.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 27 oktober – 17 november 2023. Huvudsakliga inkomna synpunkter var att planområdet är en skog där många barn leker idag och det finns en oro för att träd inte ska gå att spara. Mindre önskemål om kompletteringar eller upplysningar har skett kring vatten och avfallshantering. Ändringar efter samrådet omfattar förtydliganden kring allmän plats Natur. I övrigt mindre förtydliganden.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 20 december 2023 – 24 januari 2024. Huvudsakliga inkomna synpunkter var att bevara skogsområdet och att införa ett u-område. Ändringar efter granskningen är att ett till u-område införts på plankartan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra en ny mottagningsstation för det lokala elnätet. Den kommer att ersätta en station norr om Gävle sjukhus som behöver flyttas i samband med att järnvägen får ny dragning.

  Detaljplanen har varit på samråd under perioden 26 maj – 16 juni 2023. Huvudsakliga synpunkter inkluderade påverkan på naturen, dagvatten, risker, buller, karttekniska detaljer, och motsättning till lokalisering av mottagningsstationen vid Igeltjärn. Flera synpunkter handlade om faktorer kopplade till Trafikverkets väg- och järnvägsplaner, samt den nya tågstationen Gävle Västra. En synpunkt inkom efter samrådstidens slut. Planbeskrivningen kompletterades med förtydligande om påverkan på skogen, risker för strålning, avfallshantering och upplevt buller. Egenskapsbestämmelse om markens genomsläpplighet reviderades.

  Detaljplanen har varit på granskning under perioden 22 december 2023 – 19 januari 2024. Synpunkter inkom angående behovet av dialog, lokalisering av brevlådor, och bullerpåverkan som ett resultat av avverkning av skog. Förtydligande om fastighetskonsekvenser har införts i planbeskrivningen efter granskning.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

   

 •   15

  XX, XX - Beslut om antagande

 • Detaljplanen för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2023-08-23. Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att inkomma med yttrande över det som står i överklagan. Kommunen ska särskilt yttra sig över den i planområdet belägna pilträdsalléns biotopvärde samt huruvida allén omfattas av biotopskydd.

  Kommunen bemöter domstolens föreläggande genom att beskriva bakgrunden till bedömningarna och det som legat till grund för ställningstaganden i detaljplanen.

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad på fastigheten NORR 2:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 202,1 kvadratmeter.

  Av de totalt 202,1 kvadratmeterna så delas de upp enligt följande: 75,5 kvadratmeter byggnadsarea kommer att hamna inom de egna egenskapsgränserna och resterade 125,6 kvadratmeter hamnar på en yta som är betecknad med T som i torg.

  Tillbyggnaden är redan uppförd och det finns ett tillsynsärende om olovligt byggande med diarienummer BOB-2021-326.

  Ansökan inkom 2024-01-24 och var fullständig 2024-02-08.

   

 • Den önskade åtgärden är inte förenlig med gällande detaljplan då byggrätt saknas. Ansökan har inte stöd i lagstiftningen att hanteras och vara en liten avvikelse trots nämndens önskemål. En sakägare är negativt inställd. Åtgärden uppfyller inte lagens krav på varsamhet. Att riva bort balkongerna helt utan ersättning av nya innebär en förvanskning av byggnaden.

  För ytterligare argumentation och beslutsunderlag hänvisas till yttrande till nämnd daterat 2024-02-07.

   

 •   19

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift

 •   20

  XX, XX, Olovlig rivning av kolonistuga - uttag av byggsanktionsavgift och avslut

 •   21

  XX - Åtgärdsföreläggande

 •   22

  XX – Rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift

 • Arbete för ökad kundnöjdhet inom bygglov

  Föredragande: Anna Tengqvist

 • E-petitionen ”Ordna bättre trafiklösning för nya bebyggelseområdet Wennbergs handelsträdgård” inkom 20-04-17 till Gävle kommun.

  Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  För att minska påverkan av trafiken från det nya bostadsområdet Strömsbro ängar vid Tallbacksskolan, Strömsbro Hälsocentral, Hille IP och förskolan Terrassen, vill förslagsställaren:

  • Ansluta Terrassvägen till Frideborgsvägen för att få en förbindelse till Hillevägen.
  • Ansluta cykelbanan längs Terrassvägen till Hillevägen.
  • Ansluta Terrassvägen till Björkevägen.

  Följande åtgärder har utförts av Livsmiljö Gävle vid Strömsbro ängar (Wennbergs handelsträdgård)

  • Terrassvägen har inte anslutits till Frideborgsvägen. Kommunens bedömning är att Frideborgsvägen och Gamla Bönavägen klarar den tillkomna trafiken. Om framtida trafikproblem uppstår finns möjligheten kvar att ansluta Terrassvägen till Frideborgsväg
  • Kommunen har gått förslagsställaren till mötes avseende anslutningen av gång- och cykelbanan längs Terrassvägen. Den har anslutits till Hillevägen. Vidare har en ny gc – väg byggts längs Frideborgsvägen från Tallbacksskolan till Hille.
  • Kommunen försökte få till en anslutning mellan Frideborgsvägen och Björkevägen. På grund av bristande stöd från Trafikverket och höga kostnader förkastades förslaget.
 • Det byggs en fjärrvärmeledning mellan Gävle/fjärrvärmeverket och Sandviken med tillhörande serviceväg längs ledningen. E-petitionen avser att en ny cykelväg skulle anläggas i anslutning till denna, och hänvisar till samordningsvinster eftersom markarbetet redan är gjort. Åtgärden motiveras med att cykelvägen skulle bli trafiksäker, öka hälsan och minska klimatutsläpp, och kunna nyttjas av boende i Gävle, Valbo, Forsbacka och Sandviken. Eventuellt skulle värmeläckage från ledningen kunna användas för att minska snö och isbildning.

  Möjligheten att anlägga en cykelväg på den här sträckningen har utretts tidigare. För några år sedan diskuterades den med Region Gävleborg, Sandviken och Gävle Energi. Bedömningen är att det är motiverat att ordna en cykelväg i fjärrvärmekorridoren eftersom:

  •  Sträckan skulle upplevas otrygg eftersom den omges av mycket åker och skog.

  •  För att ansluta befintligt cykelnät skulle det krävas stora investeringar eftersom människor bor och verkar långt ifrån denna sträcka.

  •  Motortrafiklederna och vattendrag är betydande barriärer. Det går att överbrygga dem rent tekniskt, men kostnaden bedöms överstiga nyttan.

  •  I Länstransportplanen finns en annan alternativ dragning till Sandviken via Forsbacka, men det finns inte pengar avsatt för den åtgärden än. Länstransportplanen tas fram av Region Gävleborg.

   

 • Investeringsplan

  Föredragande: Tomas Lindeborg

 • Presentation av resultatet om kampanjen Nyinflyttade får prova på kollektivtrafiken kl. 13.15

  Föredragande: Jessica Utbult och Susanna Paugart Shöldström Vy buss AB

 • Vinterväghållning

  Föredragande: Johan Larsson, Henrik Statin

 • För att förhindra terrorism med hemgjorda sprängämnen har utgångsämnen till dessa, så kallade sprängämnesprekursorer, reglerats inom EU. Detta innebär att tillsyn behöver ske vid överlåtelse av vissa produkter som innehåller dessa ämnen.

  Produkter som innehåller ett eller flera av ämnen, som klassas som sprängämnesprekursorer, omfattas av särskilda krav. Kraven kan betyda att försäljningen begränsas, eller att produkterna får en obligatorisk märkning. Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle ansvarar för tillsynen inom Gävle kommun.

 •   30

  Redovisning av anmälningsärenden 2024

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Beslutsattestant Agresso, ärendenummer 235910, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 236468, Beslutsattestant Agresso, 236598, Opersonlig referens Agresso, 236760, Opersonlig referens Agresso, 237970, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238553, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238554, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238555, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238556, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238557, Mottagningsattestant Agresso, ärendenummer 238982, 12:6-samråd för radiotorn på fastigheten Kastet 5:8, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2024, Riksfärdtjänst januari 2024, Färdtjänst januari 2024, Delegationsbeslut miljö & hälsa januari 2024, Mottagare opersonlig referens Agresso , 239985, Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag januari, Delegationsbeslut bostadsförturer januari, Delegationslista bygglov januari. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.