Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 5 oktober 2021
  Förslag: Rosmari Holmgren

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 15 september 2021 kl. 11.05 - 16.02 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), sektorchef Eva Jackson, verksamhetschef Ulrica Olsson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”Trafiksituationen i centrala Bönan” inkom den 27 maj 2021 till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Föreslagställaren har följande önskemål:
  ”Bönavägen mot Böna café (sträckan efter korsningen mot Gråbergsvägen) är ur trafiksynpunkt mycket äventyrlig och trång för mötande trafik, gående och cyklister. Jag föreslår att sträckan runt kvarteret enkelriktas för att förbättra trafiksäkerheten.”

  Sammanfattat föreslår Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden avslår
  e-petitionen. Detta grundar sig i att Livsmiljö Gävle bedömer att en enkelriktning av Bönavägen mellan västra och den norra korsningen med Utvalnäsvägen inte förbättrar trafiksäkerheten i sådan utsträckning att det är motiverat att genomföra förändringen med tanke på de negativa konsekvenser det får för bland annat kollektivtrafiken.

 • E-petitionen ”Öka säkerheten för fotgängare och cyklister i Hagaström” inkom den 13 maj 2021 till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. 

  Föreslagställaren har följande önskemål:

  ”Bilarna på Rälsläggarvägen kör betydligt snabbare än hastighetsbegräsningens 30km/h, vilket året runt medför risker för fotgängare och cyklister. Samtliga trafikanter delar vägbana, bilarna genar i kurvorna och sikten är begränsad. Det bor många barn i området och det är många som tar sig till och från skolan och IP denna väg. Många barn cyklar ner för Pliggvägens branta backe och rakt ut på Rälsläggarvägen. Frågan är inte OM det kommer att ske någon olycka utan NÄR.  Gästrikevatten genomför nu omfattande VA-arbete i området. I samband med återställandet finns möjlighet att vidta åtgärder för att öka säkerheten för cyklister, fotgängare och boende i området.

  Förslag: Permanenta väggupp på Rälsläggarv. för att sänka hastigheten. En trottoar med gång – och cykelbana skulle skydda de som befinner sig på trottoaren, men det skulle inte göra att bilarna kör långsammare och det skulle inte skydda dom som kommer från anslutande vägar/tomter. En trottoar bör då kombineras med permanenta väggupp”. 

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden ska avslå förslagsställarens önskemål att Gävle kommun ska anlägga trottoar och farthinder längs med Rälsläggarvägen. Rälsläggarvägen är en blandtrafikgata, en bostadsgata där trafikslagen normalt sett inte separeras från varandra då trafiksäkerheten bedöms vara tillräckligt god att behovet inte finns. Utöver det har Rälsläggarvägen inte de fysiska förutsättningarna som gör att en gång-och cykelväg inte är möjlig att anlägga. Permanenta väghinder i form utav vägbulor prioriteras inte till sträckor utan i första hand till framkomlighetsåtgärder vid gång-och cykelpassager, alternativt vid övergångsställen. Dock finns möjligheter för boende att ansöka om att få placera ut tillfälliga fartgupp under perioden maj-september.

   

   

 • E-petitionen ”Kustled Gävle turistcenter - Furuvik” daterat den 5 maj 2021 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren önskar en Kustled från Turistcentrum via Södra Skeppsbron, Yachtklubben, Limöbåten, Gasklockorna, Kustbevakningen, T-udden, Fliskärs småbåtshamn, Rudsjön, Sikvik och Vårvik till Furuvik. Likt Norrlandets kustled önskas möjligheter till förtäring i början, slutet och utmed leden samt möjligheter till transport med tåg, buss eller båt utmed sträckan. En Kustled till Furuvik skulle främja möjlighet till rörelse och rekreation för kommunens invånare och turister samt möjliggöra nya affärsmöjligheter utmed sträckan.

  Livsmiljö Gävle instämmer i vikten av att tillgängliggöra kuststräckan söderut och att i ett större perspektiv knyta ihop denna med stadens övriga rörelsetråk såsom å-rummet och Norrlandets Kustled. Förslaget och dess dragning behöver utredas närmare då flertalet olika markägare skulle behöva involveras och otillgängliga platser passeras innan beslut kan tas om dess slutgiltiga genomförbarhet och hållbarhet.

  Upplysningsvis kan nämnas att i Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs finns ett rekreativt stråk utpekat längs Gavleån till T-udden. I pågående arbete med detaljplan för Brynäs 27:1 Kv. Harven och Södra Hamnpiren innefattas det rekreativa stråket till T-udden. En fortsättning av stråket till i första hand Vårvik diskuteras redan.

  Förslaget kommer att utredas vidare av Livsmiljö Gävle enligt gällande planering och rutiner.

 • Delårsrapport 2 år 2021 omfattar verksamhetsrapport per den sista augusti år 2021 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan år 2021 har uppfyllts. En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet UBW (Agresso) och visar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat per 31 augusti år 2021. Verksamhetsstatistik och uppdaterad investeringsplan bifogas i separata underlag.

 • Internkontrollplanen för Samhällsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån riktlinjer från Styrning och stöd och den så kallade COSO-modellen med en risk och konsekvensanalys. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

  Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2021. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

 • Under flera års tid har Livsmiljö Gävle jobbat för att ta fram standarder och rutiner som ska kunna användas vid byggnation, drift och underhåll på offentlig mark i Gävle kommun. Arbetet har resulterat i ”Teknisk handbok”, avsedd för Gävle kommun.

  I handboken har gällande regelverk/branschstandarder kombinerats med en erfarenhetsbaserad ambitionsnivå för att åtgärder på offentlig mark ska hålla godtagbar standard.

  Handboken innehåller bland annat vägledning vid val av konstruktion, metoder och material.

  Eftersom handboken ska vara anpassad till både gällande regelverk och sam-hällsutvecklingen i övrigt kommer handboken behöva uppdateras kontinuerligt. Det föreslås därför att Verksamhetschef på avdelning Tekniska ges full-makt att dels fortsätta utveckla handboken, dels uppdatera handboken löpande vid behov.

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 •  

  I samband med exploatering av Norr 9:8, kvarteret Påvel Ångerman i centrala Gävle har ett avtal om parkeringslösning tagits fram. Avtalet ingås av Gävle kommun och exploatör. Den aktuella exploatören är Fastighets AB Påvel Ångerman, org. nr 559070-1529.  

  Avtal om parkeringslösning syftar till att reglera hantering av parkering och mobilitetslösningar på den egna fastigheten vid nybyggnation. I avtalet förbinder sig kommunen att godkänna lägre parkeringstal enligt Mobilitetsnorm för Gävle kommun. I gengäld förbinder sig exploatören att, förutom bilparkering (47 platser), erbjuda de boende en större tillgång och valfrihet mellan flera olika mobilitetslösningar, så som goda cykelfaciliteter, kollektivtrafikerbjudanden, bil/cykelpooler och cykelskola. Exploatören ansvarar även för att löpande informera de boende om hållbart resande samt utvärdera de boendes mobilitetslösningar och undersöka bilinnehavet.

  Området bedöms utifrån sitt mycket centrala läge ha en god tillgänglighet till tåg, buss samt gång- och cykelvägar.

  För fastigheten planerar Exploatören att ordna 47 st. parkeringsplatser för bil i enlighet med Mobilitetsnorm för Gävle kommun, 20SBN412. Parkeringsplatser för bil ska ordnas på kvartersmark. Parkeringstalen reduceras genom att fastighetsägaren åtar sig att genomföra mobilitetslösningar enligt parkeringsavtal med tillhörande genomförandeplan (Se bilagor).

  Mobilitetsnormen anger ett parkeringstal om 0,1-0,15 bilplatser per lägenhet ≤ 35 kvm och 0,2-0,35 bilplatser för större lägenheter när mobilitetslösningar genomförs. Mobilitetsnormen anger därmed en bilparkeringsefterfrågan om minst 47 bilplatser och 450 cykelparkeringar. Antalet cykelparkeringar har reducerats genom särskild utredning på grund av fastighetens mycket centrala läge och goda möjligheter till gång- och kollektivtrafik. Ett mindre urval av cykelparkeringarna har även ett något mindre C/C-mått för att istället kunna möjliggöra parkering i tvåvåningsställ.

  Avtal med bilpool- och cykelpoolsleverantörer kommer vara klara innan slutbesked ges (se bilaga Genomförandeplan).

  Avtalet gäller för ett avtalsområde som är preciserat i avtalet, och omfattar både befintliga och tillkommande bostäder.

  Att arbeta med att bredda utbudet av mobilitetslösningar i en nyexploatering är ett arbete som främjar kommunens mål om ökat hållbart resande och klimatneutralitet, och fokuserar på att kunna erbjuda invånarna en större valfrihet av, och tillgång till, mobilitet i flera olika former. Samtidigt ger det byggföretagen en möjlighet att kunna sälja fler bostäder och nyttja stadens mark på ett effektivt vis.  För det aktuella området är det också en förutsättning för att möjliggöra den förtätning som detaljplanen medger.

  Observera att en förutsättning för att avtalet ska kunna signeras enligt angivna parkeringstal är att Mobilitetsnorm för Gävle kommun antagits i kommunfullmäktige.

 • Region Gävleborg har tagit fram en regional plan för att inspirera till ökad andel cykelresor i transportarbetet, samt att fokusera på trafiksäkerhet kopplad till ökad cykling. Länets kommuner har deltagit i framtagandet av planen, och nu bjuds Gävle kommun liksom andra aktörer i regionen in att lämna synpunkter på planförslaget innan det fastställs av Regionen.

  Regionen önskar svar innan 2021-09-30.

  Förslag till yttrande:

  Den regionala cykelplanen fyller ett viktigt komplement till befintlig cykelplan med förslag på investeringsåtgärder. Planen beskriver ett antal insatsområden för att nå målet om en ökad och säker cykling i Gävleborg:

  ”De identifierade insatsområdena för ökad och säker cykling i Gävleborg berör olika aktörer och verksamheter, vilket innebär att arbetet behöver göras i samverkan. Region Gävleborg kommer ha en samordnande roll av insatsområdena, men har i de flesta fall varken medel eller kompetens att på egen 
  hand stå för genomförandet. Länets kommuner och Trafikverket, men även företagare, föreningar, destinationsbolag och civilsamhälle är därför ovärderliga aktörer i det gemensamma arbetet med att uppnå cykelplanens mål. Nedan beskrivs insatsområdena och varje område innehåller en beskrivning av insatsen generellt, nuläget i Gävleborg samt ett antal målbilder kopplat till respektive insatsområde. Följande insatsområden är identifierade för ökad och säker cykling i Gävleborg:

  • Planera för cykeln

  • Gör cykling attraktivt

  • Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken

  • Upplev Gävleborg på cykel

  • Låt barnen cykla

  • Pendla med cykel”

  Ett av de områden där Region Gävleborg äger ett tydligt mandat på egen hand är investeringsmedel i länstransportplanen. Detta mål beskrivs som; ”Länsplanen avsätter investeringsmedel till nya regionala cykelvägar.” Formuleringen är i vagaste laget och kan innebära allt från 1 kr vart tionde år till 10 mnkr om året. För att tydliggöra de regionala ambitionerna inom det område där också regionen har det största mandatet, så skulle detta kunna bli betydligt mer specifikt, liknande formuleringen för kommunala mätningar ”Alla kommuner i länet ska ha minst en fast mätpunkt för cykeltrafik”.

  Gällande målet om; ”Ökat intresse hos politiker och beslutsfattare för cykeln som färdmedel” så ser vi detta som positivt, just för att också på sikt kunna höja ambitionerna inom området. Gävle kommun har tidigare haft ett s k Cykelråd med representation från politik, tjänstemän samt allmänhet där olika frågor kopplat till cykelplanering diskuterades och förankrades. Detta finns inte längre kvar av olika anledningar (pension, resursbrist mm) men skulle kanske även kunna gå att driva på regional nivå. Det finns behov av att öka kontaktytorna och dialogen mellan kommunal och regional politik när det gäller olika frågor kopplat till infrastruktur- och transportområdet.

  Gävle kommun är annars den kommun i länet med såväl högst andel cyklister, flest mätningar av cyklister samt av naturliga skäl sett till storlek och ambitionsnivå den kommun med mest resurser för att arbeta med cykelfrågor. Gävle kommun skulle därför också önska ett tydligare, närmare och mer konsekvent samarbete med Region Gävleborg inom olika cykelfrågor som även förhoppningsvis då också skulle kunna komma fler kommuner i länet till gagn.

  När det gäller målet om att öka andelen cykling till 17% på länsnivå så skulle detta tal också kunna diversifieras så att det blir relevant för samtliga kommuner. Cykelpotentialstudien är exempelvis en bra utgångspunkt för att sätta högre mål för de kommuner med goda förutsättningar.

  Planen för ökad och säker cykling innehåller många bra och goda intentioner, men delat ansvar riskerar också i många fall att bli ingens ansvar. Gävle kommun skulle därför önska att planen följdes upp med en årlig handlingsplan eller beskrivning av vilka åtgärder som planeras för att målbilden ska bli verklighet.

  Ett tydligt område där bristerna varit kända under en mycket lång tid utan att några större åtgärder genomförts är de som också beskrivs i stycket för ”Ta cykeln i, till och från kollektivtrafiken”. Gävle kommun delar helt den beskrivna bilden när det gäller såväl nuläge som målbild, men mandatet att göra något åt frågan är till största del Region Gävleborgs. Ett föreslaget årtal för när det händer hade förgyllt cykelplanens goda intentioner.

  I övrigt är detta en väl genomarbetad och ambitiös plan för ökad och säker cykling, som fyller en viktig funktion och som Gävle kommun gärna ställer sig bakom och ser framemot att samarbete med Region Gävleborg samt övriga kommuner i länet för att kunna verkställa.

 • 1. Magasinsområdet
  Föredragande: Björn Eriksson

  2. Limöbåten
  Föredragande: Björn Eriksson

 • 1. Elsparkcyklar
  Föredragande: Johan Larsson

 • Det har uppmärksammats att en park i Gävle saknar ett officiellt namn.

  Parken är placerad mellan Regementsvägen och Gavleån vid Stora Valls herrgård. Namnberedningen föreslår att parken ges namnet Stora Vallsparken.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Det har uppmärksammats att den park som i dag benämns som Regementsparken saknar ett officiellt namn. Denna park är en välkänd plats för invånarna i Gävle, därför anser namnberedning att parken ska ges namnet Regementsparken.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

   

 • Det har uppmärksammats att en befintlig park i Valbo saknar ett officiellt namn.

  Parken benämns som Siporexparken eller Siporexgropen, vilken syftar till företaget Siporex AB som tidigare producerade lättbetong på denna plats. Siporex AB lades ner 1975. På denna plats finns nu en park med bland annat öppna gräsytor, grillpalts och hundrastgård.

  Siporexparken/-gropen är ett vedertaget namn och en välkänd plats för de boende i området, därför föreslår namnberedning att parken ska ges namnet Siporexparken.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • På Gavle.se/om-sorby-forskola/ framkom det att Sörby förskola öppnade i augusti 2019. På samma sida framgår det att förskolan har ett eget kök med kock. Den 5 mars 2020 var en miljöinspektör ut på tillsynsbesök enligt miljöbalken och fick muntliguppgift från biträdande rektor att utbildningsnämnden hade ett eget tillagningskök. Den 30 juni 2021 inkom en anmälan om registrering för ny livsmedelsverksamhet.

   

 • 1. Uppföljning Martinssons
  Föredragande: Johanna Brännlund

  Martinssons har sedan 2017 haft tillfälliga tillstånd för uppställning av arbetsfordon inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde. Bolaget har nekats permanent tillstånd under 2019. Senast i juni 2021 förlängdes det tillfälliga tillståndet till och med 13 september 2021.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra enhetliga tillbyggnader av uterum samt fastlägga befintlig bebyggelse och tomtmark så den överensstämmer med ny detaljplans byggrätter.

  Inom Gavlegårdarnas hyresradhusområde söder och norr om Dimgatan på Kv Gemini och Noskonen har diverse uterum och uteplatser uppförts med varierat utseende och standard under årens lopp. Gavlegårdarna vill nu skapa en enhetlig standard och utseende för god helhetsverkan. Problemet är dock att de uppförda radhusen och uterummen ej överensstämmer med den äldre stadsplanen från 1970-talet. Därför behöver ny byggrätt tillskapas som överensstämmer med befintlig uppförd bebyggelse och som möjliggör tillbyggnader av uterum.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer modern, ändamålsenlig och flexibel användning inom befintligt handelsområde, genom att förändra byggrätten och markanvändningen. Platsen kan användas för en blandning av olika verksamheter för handel med varor och tjänster och besöksanläggningar som framför allt riktar sig till privatpersoner, dock ej verksamheter för barn i desorienterande lek.

  Detaljplanen ska säkerställa att detta kan genomföras utan att medföra negativa konsekvenser för grundvatten och utan betydande omgivningspåverkan.

  Samråd har genomförts 8 – 29 april 2021 och granskning 23 juni – 30 juli 2021. Inkomna yttranden har huvudsakligen handlat om trafik, parkering, naturvärden, påverkan på grundvatten, risk för farligt gods, sikt samt ljud- och ljusstörningar. Detaljplanen har reviderats under planprocessen baserat på inkomna synpunkter. Från samråd och granskning kvarstår synpunkter gällande markanvändning, trafik, parkering, påverkan på grundvatten och naturvärden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen
  5 kap 6§.

 • Planens syfte är att ge förutsättningar att uppföra bostäder inom fastigheten Brynäs 37:2. Fastigheten ligger i ett område som har kulturhistoriska värden. Ny bebyggelsen ska regleras för att samspela med sin omgivning och dess värden. Planen syftar även till att reglera bort den outnyttjade byggrätten som i gällande detaljplan ligger på Brynäs 37:1 i anslutning till Brynäs 37:2.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 18 augusti – 1 september 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 28 maj – 18 juni 2021. Huvudsakliga inkomna synpunkterna rör i primärt frågor relaterade till den föreslagna byggnadsvolymen och dess påverkan på närliggande fastigheter. Även förekom frågor om risker och ledningar i området. Efter samrådet har plankartan och planbeskrivningen reviderats. För plankartan har byggnadshöjden sänkts, utfartsförbud tagits bort, markreservat tillkommit, en del av marken reglerad med b1 har ersatts av prickmark och en utformningsbestämmelse om balkonger tillkommit. Hur grannfastigheter påverkas har förtydligats, samt har ansvar och förutsättningar för ledningsrätter klargjorts och fastighetskonsekvenser förtydligats. Under granskningen inkom synpunkter gällande påverkan på närliggande fastigheter. Efter granskningen har ett mindre antal förtydliganden gjorts i planbeskrivningen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan. Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Planens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av en ny skolbyggnad med ytor för utevistelse i syfte att Polhemsskolan ska kunna expandera med en ny skolbyggnad invid korsningen Kaserngatan – Södra Kopparslagargatan.

  Planområdet ligger centralt i Gävle samt inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad. Bebyggelsen inom planområdet ska anpassas till platsens kulturhistoriska värden och representera en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar omgivande bebyggelse negativt. Detaljplanens genomförande ska representera en funktionell och hållbar arkitektur som är hållbar över tid.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 22 juni – 27 augusti 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 26 februari – 19 mars 2021. Huvudsakliga synpunkter under samrådet inkom från ägare av grannfastigheter om hur deras bostadssituation kommer att påverkas efter planens genomförande. Efter samråd har planhandlingarna justerats. Bland annat har förtydliganden gjorts gällande hur grannfastigheter påverkas, och byggnadens volym har studerats närmare vilket resulterat i en bestämmelse om sänkt takfot intill Södra Kopparslagargatan. Synpunkter från granskningen kommer i primärt från boende i närområdet. Dessa berör den föreslagna skolbyggnadens volym och placering, ökad insyn och skuggpåverkan samt trafik och parkeringssituationen. Efter granskningen har ytterligare förtydliganden har gjorts i planbeskrivningen. För plankartan har byggrätten för skolbyggnaden rätats upp som maximalt några decimeter.

  Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan men överensstämmer inte i sin helhet. I den fördjupade översiktsplanen Gävle stad 2025 beskrivs ett minskat behov av antalet elevplatser i grundskolan. Sedan översiktsplanen togs fram 2009 har det dock skett en förändring gällande detta. I den senare framtagna kommunövergripande översiktsplanen Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (2017), beskrivs ett behov av fler elevplatser i grundskolan, framför allt i centrala Gävle där platsbristen är som störst.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Fastighetsägaren önskar uppföra ett större kontor/maskinhall med en byggnadshöjd på ca 10 meter på del av fastigheten, i öster. Byggnaden är en del i att möjliggöra en flytt av verksamhet från Sveden (Valbo) till Mackmyra 19:2. Byggnadshöjden i gällande detaljplan medger inte att önskad byggnad kan uppföras på den aktuella platsen.

  I ansökan till planbesked redovisas ett önskemål att området får en generell byggnadshöjd på 10 meter utom i delen närmast Gavleån/Lillån där en sänkning av byggnadshöjden till 4 meter föreslås. Syftet med ändringen är att skapa möjlighet att utveckla nya verksamheter på platsen och att pågående verksamheter fortsatt kan finnas kvar på platsen.

 • Syfte med detaljplanen är att i kv. Herakles fortsätta den bebyggelseutveckling som skett i de intilliggande kvarteren längs Muréngatan. Detaljplanen möjliggör för en blandad markanvändning inom kvarteret med bostäder, centrumfunktioner och kontor. I detaljplan skyddas en kulturhistorisk byggnad, makaronifabriken, och planen säkerställer att ny bebyggelse i sin utformning tar hänsyn till riksintresse för kulturmiljö. Ny bebyggelse ska tillföra nya värden i stadsbilden och skapa goda förutsättningar för en upplevelserik stadsmiljö samt goda boendemiljöer. Allmän platsmarken ska utvecklas med gröna värden och förbättrade förutsättningar för gående och cyklister.

  Inkomna synpunkter under samrådet har gällt skydd av kulturhistoriska värden i makaronifabriken och anpassning av ny bebyggelse. Synpunkter har också gällt ny bebyggelses utformning och dess påverkan på solbelysta utemiljöer inom kvarteret och trygghetaspekter, behov av stabilitetsbedömning, behov av komplettering kring hantering av förorenad mark, plantekniska frågor kopplat till fastighetsbildning (3D), T-området och en övergång till utökat planförande.

  Plankartan har efter genomfört samråd reviderats angående:

  ·   skydd av kulturhistoriska värden i makaronifabriken och varsamhetsbestämmelser.

  ·   allmän platsmark har utvidgats och omfattar trappan vid Staffansbron.

  ·   byggrätt mot Kaserngatan, byggnadshöjden har sänkts.

  ·   byggnad för parkeringsinfart har dragits in från kvartersgatan för att frigöra mer av makaronifabrikens södra gavelfasad.

  ·   markanvändningsbestämmelse (3D-utrymme) har justerats och anger höjdangivelse ovan nollplanet stället för minsta fri höjd.

  ·   gräns för byggrätt (3D) längs Muréngatan har justerats.

  ·   utformning västra fasad, byggnad mot Kaserngatan

  ·   parkeringsgaragets byggnadshöjd är höjd till 7,5 m.

  ·   hantering av förorenad mark.

  ·   minsta fri höjd har kompletterats under utkragande balkonger.

  ·   markreservat för allmännyttig brokonstruktion har tillförts.

  ·   friskluftsintag får inte placeras vänd mot garagetillfart.

  ·   omformulerad bestämmelse kring grön gårdsmiljö

  ·   förtydligande kring komplementbyggnad.

  ·   upplysningsruta om biotopskydd har kompletterats ang. att dispens kan även krävas för grävning och andra åtgärder.

  ·   upplysning om att luftmätning ska utföras av inomhusluft i Makaronifabriken, efter att rivning av byggnadsmaterial utförts.

  ·   Planbeskrivningen har sammanfattningsvis kompletterats med

  ·   inventering och bedömning av interiöra värden i makaronifabriken.

  ·   förtydligande beskrivning av makaronifabriken uppbyggnad och utseende.

  ·   sol- och skuggstudie, påverkan av intilliggande kvarter och utemiljöer.

  ·   ändring i avsnitt om fornlämning.

  ·   förtydliganden kring fastighetskonsekvenser.

  ·   revidering av avsnitt om föroreningar efter kompletterande utredning och undersökningar.

  ·   revidering av avsnitt om buller efter kompletterande utredning.

  Detaljplanens planförfarande ändras till utökat förfarande, vilket bland annat innebär att granskningen kommer kungöras för allmänheten genom annons och kommunens anslagstavla. Handlingarna kommer hållas tillgängliga för allmänheten och granskningstiden kommer vara minst tre veckor.

  Sammantaget har de inkomna yttrandena under granskningen handlat om att kommunen tillgodosett synpunkter som inkommit under samrådet och att skribenterna konstaterar att frågeställningarna inte längre kvarstår.

  Synpunkter från privatperson rörande olämpligheten att i detaljplanen inte införa rivningsförbud på transformatorstationen har inkommit under granskningen. Kommunen kvarstår i sin tidigare bedömning att av inte tekniska skäl går att sätta rivningsförbud på byggnaden trots att ett kulturhistoriskt värde kan komma gå förlorat om byggnaden rivs. Yttrandes har inte tillgodosett och inga justeringar har gjorts i detaljplanens handlingar utifrån aktuellt yttrande.

  Yttrande rörande befintliga teleledningar och åtagande i samband med ev. flytt av aktuella ledningar har inkommit. Förtydligande rörande ansvar i samband med flytt av ledningar har gjorts i planbeskrivningen.

  De yttrande som inkommit under granskningsskedet har inte medfört några justeringar på plankartan, förtydliganden rörande befintliga teleledningar jag gjorts i planbeskrivningen. I övrigt har granskningen endast medfört förändringar av redaktionell karaktär.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

   

   

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra en förändring av byggrätt som gör det möjligt att bygga ihop byggnader inom fastigheterna Sörby Urfjäll 28:7 och 28:8. Användningen utbildning tas bort för att minska behovet av friytor för att istället skapa bättre förutsättningar för industri, kontor och verksamheter. Detaljplanen anpassas till naturvärden på platsen och skyddsavstånd till befintlig järnväg.

  Fastighetsägaren Syntronic önskar att förändra aktuell detaljplan för att möjliggöra att nuvarande kontor (Syntronic) utökas och byggs samman med den byggnad som idag kallas Kraftsportens hus. Detta innebär att både yta för byggrätt och markanvändning behöver ändras.

  Syntronic har nyligen köpt Kraftsportens hus i syfte att nyttja lokalen för sin tillverkning och det finns en önskan att tillskapa en väderskyddad passage mellan de två byggnaderna. Området som pekas ut som en möjlig länk mellan byggnaderna omfattas i gällande detaljplan av prickmark och kan inte bebyggas. Utöver ovan redovisad länk-byggnad så planeras inom fastigheten Sörby Urfjäll 28:7 en tillbyggnad som innebär att de två sydligaste flyglarna på befintligt kontor byggs samman. Tillbyggnaden avses att uppföras i två våningar där bottenvåningen ska användas för lager och det övre planet ska vara kontor för cirka 100 personer.

  Detaljplanens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planens genomförande inte blir betydande.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 •   28

  Fridhem 32:1, Videvägen 11 - Beslut om antagande

 • 1. Fortsatt dialog kring friytor för skolor
  Föredragande: Josef Wårdsäter och Ulrica Olsson

  2. Privat initiativrätt, förändringar i lagen rörande privat initiativrätt
  Föredragande: Josef Wårdsäter och Sari Svedjeholm

 • Anmälan avser ett flertal verksamheter på fastigheten Norrtull 29:4 (fastigheten).

  Efter utredning har nämnden kommit fram till att ett ingripande enligt 11 kap. 5 § PBL inte ska ske gällande: Den mindre vita byggnaden, Ovårdad tomt, Restaurangverksamhet i vit byggnad, Colabitoil – (tidigare Svenska Shell), Evidensia Djurklinik, Restaurang Gluggen, Scandinavian supplements – Proteinbutiken, Hyrbilar i Gävle – AVIS, M. Timan – Veteranpoolen, Gävle kommun, GMD Däck, 2015 – Speedy. Flera av verksamheterna är olovliga men något ingripande ska inte ske med hänsyn till preskriptionstiden.

  Attendos versksamhet

  På fastigheten har Attendo hyrt in sig i lokaler för kontorändmål. Verksamheten består av kontor för vårdpersonal i hemtjänsten vilka åker ut och besöker patienter i bilar som Attendo tillhandahåller. Attendos kontorsverksamhet är en separat verksamhet som inte är knuten till någon annan form av verkstadsverksamhet, vilket den tidigare verksamheten i lokalen hade.

  Nämnden finner att denna del av byggnaden har tagits i anspråk för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast använts för och därmed kräver bygglov i enlighet med 9 kap. 2 § första stycket 3 a) PBL.

  Bedömningen är att lov inte kan ges i efterhand. Att bedriva Hemtjänst på en fastighet med en detaljplanebestämmelse som anger garage- och verkstadsändamål (G1) kan enligt nämndens bedömning inte vara tillåtet. Uthyrning av kontorslokal till Attendos verksamhet kan inte heller ses som en liten avvikelse förenlig med planens syfte med hänsyn till att verksamheten inte har någon som helst koppling till någon verkstadsverksamhet som bedrivs inom fastigheten. Mot denna bakgrund ska fastighetsägaren föreläggas att upphöra med uthyrningen av kontorslokal till Attendo med stöd av 11 kap. 20 § PBL. Detta ska ha skett inom 12 veckor från det att detta beslut har vunnit laga kraft.

  Tiden 12 veckor från beslutets laga kraft får anses vara väl avvägd med tanke på att fastighetsägaren ansökt om tillfälligt lov för verksamheten, se ärende med dnr BOB-2021-1151. Det tillfälliga lovet är ännu inte beviljat men bör vara klart för avgörande innan tiden för rättelse ska vara gjord. Beviljas lovet behöver inte verksamheten upphöra i lokalen.

  Byggsanktionsavgift

  Med hänsyn till att Attendos verksamhet kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § första stycket 3 a) PBL och då något lov inte finns för verksamheten föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift. En byggsanktionsavgift ska tas ut med ett belopp om 36 444 kr.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2016-728 daterat 2021-09-03, vilket motsvara nämndens dnr 21SBN23-3.

 •   31

  XX, XX, Rättelseföreläggande – Olovligt byggande - fönsterbyte

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av padelhall på fastigheten VALBO-ÖN 31:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 2 614 kvadratmeter. För fullständig motivering se nämndsyttrande (identifierare 464618 i Platina).

 •   33

  XX, XX, tillbyggnad av balkonger

 • Ärendet gäller ursprungligen ett bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall där verksamheten padelhall ska bedrivas på fastigheten SKOGMUR 3:9, som ligger inom detaljplanelagt område. Den byggnad som idag har ett beviljat bygglov avser en total byggnadsarea om 3 470 kvadratmeter. Med den nya önskan om ändring så skulle den totala byggnadsarean istället röra sig om totalt 3 518 kvadratmeter. Vilket innebär att byggnaden skulle bli 48 kvadratmeter större än de tidigare beviljade bygglov. Genom denna ändring så kommer man även att optimera fönstrens storlek och placering efter den invändiga rumsindelningen. i samband med ovan nämnda ändringar så kommer man även att ändra storleken på de belysta skyltarna på byggnadens fasader mot sydost och nordväst.

  För fullständig information gällande beslutet så hänvisas man till yttrandet Ordförandens förslag till beslut daterat 2021-09-08.

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning

  Ärendet gäller ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall på fastigheten SKOGMUR 3:9, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 3 518 kvadratmeter.

  Det tidsbegränsade bygglovet avser en tid på 10 år. Byggherren har redovisat via en fasadritning hur byggnaden kan komma att användes efter det att 10 år har passerat.

  Den byggnad som avses i bygglovsansökan är i sig enligt den gällande detaljplanen och skulle därför kunna uppföras som en planenlig åtgärd.

  Byggnaden kommer att inrymma en verksamhet som inte är förenlig med den gällande detaljplanen. Byggnaden kommer att användas som padelhall vilket är en alltför stor avvikelse från detaljplanen och dess syfte. En sådan verksamhet innebär en besöksverksamhet.

  Eftersom ansökan ska prövas i sin helhet så är förslaget till beslut att ansökan avslås för samtliga åtgärder.

  För att ta del av yttrandet i sin helhet så hänvisas man till Tjänstemannayttrandet – avslag daterat 2021-09-08.

   

   

 •   35

  XX, XX - Bygglov för ändrad användning av garage till studentbostäder och tillbyggnad av våningsplan

 •   36

  XX, XX, bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   37

  XX, XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   38

  XX, XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   39

  XX, XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och garage

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten LEXE 3:7, som ligger utom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om ca 33 kvadratmeter. Fullständig redogörelse och motivering till beslutsförslag finns i nämndsyttrande BOB-2021-1202-12, daterat 2021-09-07

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av Kultur- och Bildningscentrum på fastigheten SÖDER 14:5, som ligger inom detaljplanelagt område.
  Projektet består av en huskropp i fem våningsplan samt en takterrass. Våningarna är förbundna med hiss samt en huvudtrappa och flera trapphus. Åtgärden avser en nybyggnad om cirka 8623 m2 bruttoarea.
  Byggnaden kommer bl.a. inrymma bibliotek, turistcenter, kafé och enklare restaurang, konsumentrådgivning, biograf, digitalt centrum, konsthall, ytor för kreativt skapande, spel och läsning, bokningsbara grupprum för studier, möten och skapande, hörsal för 220 personer samt klimat- och hållbarhetsavdelning.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1268 daterat 2021-09-06 med tillhörande underlag. 

 •   42

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestanter och konterare, Lokala trafikföreskrifter Juli 2021, Dispenser från LTF och TRF Juli 2021, Lokala trafikföreskrifter Augusti 2021, Dispenser från LTF och TRF Augusti 2021, Delegationslista - Skolskjuts juni-augusti 2021, Färdtjänst augusti 2021, Riksfärdtjänst augusti 2021, Delegationslistor parkeringstillstånd augusti 2021, Delegationsbeslut miljö & hälsa juni-augusti 2021, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag augusti, Delegationslista bostadsförtur augusti, Delegationslista bygglov augusti. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Hur hanterar kommunen det nya inslaget med Elscooter /elsparkcyklar i vår stad? Vilka beslut har ev. fattats och vad kan göras snabbt för att hantera att dessa uthyrningsfordon inte blir ett stort problem i staden? Stefan Pettersson (V)
  Svar ges på sammanträdet av Johan Larsson.

  2. Hur ser läget ut angående snötipp, om jag inte är felunderrättad så har Gävle Hamn bekostat en konsult i ärendet och vad är resultatet? Kent Edin (S)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.