Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 27 december 2018 kl. 11:00

  Förslag: Ulla Westerberg

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 5 december 2018 kl. 10:00 – 17:00 med ordförande Roland Nilsson (M), vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Ulla Westerberg (MP), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 • I § 343: Bildandet av ett trafikutskott, har den tredje att-satsen i beslutmeningen ändrats från:

  "att ändra samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning enligt bifogat förslag. samt,"

  till:

  "att ändra samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning enligt bifogat förslag från och med 2019-01-01 samt,"

 •   6

  E-petitioner / Motioner

 • En e-petition om att öppna upp Nygatan förbi Stortorget för biltrafik har inkommit för beslut hos samhällsbyggnadsnämnden.

  I Gävle centrumplan, antagen av kommunfullmäktige 2014-04-28 (dnr 08KS303), fastslås att Nygatans västra delar genom upprustning och affärsutveckling ska bli en livfull förlängning av Stortorgets handelsnav. Mot bakgrund av detta bedöms e-petitionen strida mot Gävle centrumplans intentioner, varför den avslås.

 • En motion har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden från Vänsterpartiet (dnr 17KS271) där det yrkas att gång- och cykelbanan mellan Utvalnäs och Harkskär snarast färdigställs.

  Åtgärden är utpekad som en brist i den befintliga cykelplanen, och finns med som namngivet objekt i den föreslagna budgeten för 2020 (ännu ej beslutad). I enlighet med investeringsprocessen påbörjas förstudie 2018, projektering 2019 och genomförande 2020.

 •   9

  Allmänna beslutsärenden

 • På nämndens sammanträde den 21 november 2018 under § 343 beslutades att ett trafikutskott ska bildas från och med den 1 januari 2019. Nämnden beslutade även att delegera viss beslutanderätt gällande trafikfrågor till utskottet från och med den 1 januari. Emellertid är nämndens första sammanträde, där utskottets ledamöter kan tillsättas, beslutat till den 23 januari. För att inte riskera att ärenden gällande trafikfrågor får onödigt lång handläggningstid under januari månad görs istället ändringarna i samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning från och med den 1 februari 2019.

 •   11

  Beslutsärenden Mark och exploatering

 • För närvarande gäller att en fällavgift tas ut vid jakträttsupplåtelse större än 40 hektar, vilket innebär att de jaktlag som har rätt att jaga på kommunens mark får betala en avgift när de skjutit en älg. Olika avgifter gäller för kalv och vuxen. Därutöver tar kommunen också betalt med en avgift som bestäms utifrån hur många hektar som upplåts. Den avgift som utgår från antal hektar skiljer mellan upplåtelser under respektive över 40 hektar.

  För att få en enklare och effektivare administration och fakturering, samt en enhetlig prissättning av jaktupplåtelser föreslås att ”rak debitering” istället införs, vilket i detta fall skulle innebära att alla jaktupplåtelser debiteras med 20 kr/ha (exklusive moms) och att fällavgiften slopas. Denna typ av debiteringsmodell är numera vanlig hos både privata skogsägare och hos skogsbolag.

  För att genomföra förändringen behöver kommunen säga upp alla nu gällande jaktupplåtelser och teckna nya avtal med de som idag har rätt att jaga på kommunal mark, företrädelsevis jaktlag. I samband med ändringen av upplåtelseavgiften föreslås även att uppsägningstiden som gäller för dessa avtal förlängs, till 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna förlängs avtalet med 1 jaktår åt gången.
  Avtalen kommer även fortsättningsvis att gälla för 1 jaktår (1 juli – 30 juni).

 •   13

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • I samband med en förfrågan om att namnge en nybyggd lekplats inom området uppmärksammades att parken inte har något namn. Parken är planlagd som allmän plats i en stadsplan från 1976 (aktnr. 21-76:1392). För att knyta an till det myrtema för vägnamn som finns i området föreslås namnet Myrparken.

 •   15

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Gävle kommunen genom Mark- och Exploatering har inkommit med en planbeskedsansökan för att utveckla fastigheten Sätra 10:2 m.fl. till en del av den nya stadsdelen Gavlehov. Ansökan omfattar ca 300 nya bostäder, förskola, parkeringshus och centrumfunktioner.

 • Syftet med detaljplanen är att skapa 26 nya villatomter i Harkskär. Dessa bostäder är en del av genomförandet av översiktsplanen för Norrlandet och bidrar positivt till kommunens bostadsförsörjning. De nya bostäderna bidrar även till ökat befolkningsunderlag för service och kollektivtrafik i Harkskär och på Norrlandet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är tillskapa småskalig bebyggelse i Hille i enlighet med gällande översiktsplan. Med hänsyn till landskapsbilden behöver de nya tomterna terränganpassas och följa områdets naturliga sluttning från åsen och österut. Inom området och mot jord-brukslandskapet i norr ska stora släntningar undvikas. Vidare behöver bebyggelsen anpassas vad gäller materialval, färgsättning och byggnadshöjd för att samspela med platsens värden.

  Detaljplanen möjliggör ca 18 nya tomter i Hille, med god tillgång till service och kommunikationer, i ett lantligt läge. Detaljplanen tar fasta på beskrivningarna i översiktsplanen. Tillkommande bebyggelse styrs till trähus med sadeltak, med en maximal byggnadshöjd om 4 meter, dels för att anpassa bebyggelsen till omgivningen, dels till rådande markförutsättningarna. Varje ny fastighet ska vara minst 800 kvadratmeter och får maximalt bebyggas med 170 kvadratmeter byggnadsarea. Bostadsområdet omges av naturmark som avskärmar området från det öppna odlingslandskapet omgivningen, men också fungerar som hantering av dagvatten.

  För att detaljplanen ska kunna genomföras måste Nedre vägen breddas och förses med belysning, exploatören bekostar detta.

 •   19

  XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Trafik och tillstånd, Samhällsbyggnad Gävle har ansökt om planbesked i syfte att möjliggöra trädplantering på östra delen av Drottninggatan i enlighet med aktuell förstudie om förnyelse av allmän plats längs del av Drottninggatan.

  I samband med färdigställande av förstudien har det framkommit att den föreslagna trädplanteringen längs Drottninggatan är planstridig, då gällande detaljplan genom en särskild bestämmelse reglerar att träd ej får planteras. För att möjliggöra ett genomförande av projektet i sin helhet behöver aktuell detaljplan ändras.

 • Bostadsrättsföreningen Sätergläntan har ansökt om planbesked för utökad byggrätt i syfte att kunna uppföra större uterum till radhuslägenheterna. Den gällande detaljplanen har begränsad byggrätt som idag inte möjliggör detta. Fastigheten ingår i område som är utpekat som kulturhistoriskt värdefull och därför är det viktigt med god anpassning till bostadshusen och enhetlig utformning av uterummen. För att säkerställa kulturmiljövärdena kan det i detaljplanen finnas skäl att även säkerställa utformning och material för den befintliga bebyggelsen.

 • Planens syfte är att möjliggöra för parkering vid Hemlingbybacken. Planförslaget har varit på samråd under perioden 31 augusti - 21 september 2018 och på granskning 26 oktober – 9 november 2018. De inkomna yttrandena har i huvudsak varit av redaktionell karaktär. Ingen revidering av planförslaget har skett efter samråd och granskning.

  Yttrande från boende i området har innehållit synpunkter gällande att parkeringsplatserna bör markeras på något sätt för att styra upp parkeringen, vilket har framförts till Kultur & fritid Gävle, samt fråga kring skötseln av befintlig grönyta öster om parkeringen, vilken avses att fortsätta skötas enligt nuvarande standard. En annan boende längs Fridalsvägen har även ifrågasatt varför man inte fått ta del av planhandlingarna och kunnat lämna synpunkter. Vid upprättandet av fastighetsförteckning har inte alla boende längs Fridalsvägen bedömts som berörda av planförslaget, utan i huvudsak de boende i direkt anslutning till planområdet. Dessa har fått planhandlingar både vid samråd och granskning. I övrigt har planhandlingar varit tillgängliga på kommunens webbplats samt i förvaltningshuset foajé med information om hur man kan lämna synpunkter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att förtäta med bostadsbebyggelse, ca 100 nya bostäder, på del av befintliga parkeringsytor i västra Andersberg. Detaljplanen möjliggör en komplettering med tre flerbostadshus på parkeringsplatser norr respektive söder om Vinddraget. Utgångspunkten är punkthus som får uppföras till maximalt 28 meter nockhöjd, vilket motsvarar 8 våningar.

  Mellan husen skapas attraktiva utemiljöer med möjlighet till samvaro. I anslutning till ny bebyggelse i söder säkerställs en större yta för aktivitet och lek, vilket bidrar till en attraktiv boendemiljö samt utgör en viktig mötesplats för boende i både den tillkommande bebyggelsen samt den befintliga.

  Andelen parkeringar minskar något i området men då inventering av befintliga parkeringsplatser visat på låg utnyttjandegrad bedöms de som tillräckliga.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Inget av kriterierna i förordningen (1998: 905) om miljökonsekvensbeskrivningar anses beröras och den föreslagna markanvändningen anses vara ändamålsenlig och sker på redan ianspråktagen mark, vilket Översiktsplan 2030 uppmuntrar till.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planförslaget innebär en möjlighet för fastighetsägare att uppföra uteplatser till flerbostadshusens lägenheter i entréplan. Enligt gällande detaljplan är det inte möjligt att uppföra uteplatser med skärmtak inom området, vilket har medfört att många av hyresgästerna har uppfört egna uteplatser som strider mot gällande detaljplan. Ny detaljplan ger fastighetsägaren en möjlighet att uppföra nya uteplatser som är mer enhetliga i hela bostadsområdet, kv Gröna Kullen i Bomhus.

  I samband med att en ny detaljplan uppförs görs vissa åtgärder för att detaljplanen ska överensstämma bättre med dagens riktlinjer, exempelvis ändrad användning för kv Ugnen. För att detaljplanen ska fungera även på längre sikt tar detaljplanen höjd för framtida behov genom utökad byggrätt för exempelvis utbyggnader och förråd. Den utökade byggrätten gäller inte fler bostäder i området utan är till för annan bebyggelse som indirekt ska vara till de boendes förfogande. Mark planläggs också för att kunna användas för att ta hand om och rena dagvatten.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Det gamla magasinet i Axmar bruk har sedan 1997 använts som restaurang. Verksamheten vid Axmar brygga har under de senaste åren utvecklats och verksamheten vuxit med nya servicebyggnader och ställplatser för husbilar och husvagnar. Dessa anläggningar har uppförts utan lov och för att bygglov ska kunna beviljas, behöver aktuella anläggningar prövas i en detaljplan.

  Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull kulturmiljö och byggnader samt säkerställa att området är tillgängligt för friluftsliv för allmänheten. De åtgärder som inte godkänns genom detaljplanen ska återställas till naturmark.

  Strandskyddet avses att upphävas för restaurang och campingområdet. Som särskilda skäl för upphävande åberopas att området behövs för att utvidga den pågående verksamheten som bedrivs på Axmar brygga i form av restaurang och besöksmål, och att det är ett angeläget allmänt intresse att stärka besöksnäringen i Axmar bruk.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   26

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   27

  XX - Lov- och rättelseföreläggande samt delavslut

 •   28

  XX - Byggsanktionsavgift och beslut om föreläggande

 •   29

  XX - Byggsanktionsavgift och lovföreläggande

 •   30

  XX - Byggsanktionsavgift, lovföreläggande och delavslut

 •   31

  XX - Ärendet avslutas

 •   32

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 •   33

  XX - Avslut med uttag av byggsanktionsavgift

 •   34

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 33 bostadslägenheter, förråds- och miljöstationsbyggnader samt anläggande av 24 markparkeringsplatser och 94 cykelparkeringsplatser på fastigheten HEMLINGBY 73:1, som ligger inom detaljplanerat område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 1455,8 m2, en bruttoarea om 3726,4 m2 och en öppenarea om 220 m2.

  Vid bedömning av ärendet anser bygglovavdelningen att föreslagen åtgärd uppfyller utformningskraven i 2 och 8 kap. PBL. Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Bygglov ska därmed beviljas med stöd av 9 kap. 30 § PBL.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se nämndsyttrande daterat 2018-11-27, dnr: 18SBN477-10.

   

 • Taxan för bygglov och strandskyddsdispens som antogs av kommunfullmäktige 2016 och som började gälla 1 jan 2017 behöver justeras i den del som rör handläggningskostnad per timme samt index uppräknas. Nuvarande taxan för bygglovsverksamheten bygger på Sveriges Kommuners och landstings (SKL) förslag från 2014.

  I samband med att KF antog den nya taxan så beslutades även att Samhällsbyggnadsnämnden varje år kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016.

  Ingen justering av handläggningskostnad eller indexuppräkning har genomförts sedan den nya taxan antogs. Handläggningskostnaden har nu räknats om utifrån gällande kostnader och bemanning till en kostnad av 1126 kr samt en indexjustering på 2,90 % enl PKV vilket innebär en slutlig handläggningskostnad per timme på 1159 kr. Denna justering innebär en ökning med 114 kr /timme.

  Bygglovverksamheten kommer 2018 att ha ett underskott och det är därför av stor vikt att säkerställa att bygglovtaxan ligger rätt för att säkra en fortsatt bra verksamhet med rätt bemanning.

 • I kommunplanen under allmänna uppdrag till nämnderna har Samhällsbyggnadsnämnden fått i uppdrag att revidera bygglovtaxan så att stora projekt tar en större dela av taxan och att mindre ansökningar får en lägre avgift.

  Det finns inte stöd i lagstiftningen för att revidera konstruktion av taxan enligt uppdraget. En sådan revidering skulle innebära att man frångår en likabehandling samt genomsnittligkostnad vilket saknar lagstöd.

  För att möta det politiska uppdraget föreslår förvaltningen i stället att en justering av ärendetyper genomförs under våren. En ny ärendetyp för större projekt tas fram samt att en genomgång av alla ärendetyper görs för att föreslå ev mindre justeringar.

 •   38

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen november 2018, bygglovavdelningen november 2018, färdtjänst november 2018, riksfärdtjänst november 2018, bostasförturer november 2018, bostadsanpassningsbidrag november 2018, parkeringstillstånd för rörelsehindrade november 2018, Lokala trafikföreskrifter november 2018, Delegationsbeslut avslutande av planuppdrag 3 december 2018, Elevresor 180101-1806-11, Elevresor 180820-181130, Skolskjuts 180101-180611, Skolskjuts 180820-181130 och Avslutad detaljplan december 2018. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 7 december 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   40

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   41

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Information om överprövade ärenden

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.