Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 27 november 2018 kl. 11:00

  Förslag: Marie Rogsberg (S)

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 7 november 2018 kl. 10:00 – 14:00 med ordförande Roland Nilsson (M), vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), Ulla Westerberg (MP), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Anita Ivarsson samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Allmänna beslutsärenden

 • Förvaltningen har utarbetat ett förslag till internbudget för 2019 enligt kommunledningens anvisningar. Förslaget bygger på kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022.

 • Förslag från Samhällsbyggnad Gävle är att samhällsbyggnadsnämnden sammanträder med start kl. 09.00 och följande datum under 2019. Ordförandeberedning kommer att hållas på onsdagar två veckor före nämndens sammanträde.

  Beredning Sammanträde Informationssammanträde

  Beredning

  Sammanträde

  Info sammanträde

  9 jan

  23 jan

   

  6 feb

  20 feb

  27 feb

  6 mars

  20 mars

   

  10 apr

  24 apr

   

  8 maj

  22 maj

   

  5 jun

  19 jun

   

  7 aug

  21 aug

   

  4 sep

  18 sep

  25 sep

  9 okt

  23 okt

   

  6 nov

  20 nov

  27 nov

  4 dec

  18 dec

   

   

 • Då förvaltningen inte har så mycket att informera om på informationssammanträdet den 28 november föreslås nämnden besluta att ställa in sammanträdet. Den information som skulle ha getts på informationssammanträdet ges istället på sammanträdet den 21 november.

 • Förvaltningen har upptäckt att en hänvisning till gällande lag inte stämmer i nämndens delegeringsordning. I kapitel 3.20 Fastighetsbildningslagen under 3.20.3 ska hänvisningen till lagen ändras från 14 kap. 1 § 2 st till 14 kap. 1a § 1 st 4 punkten.

  Förvaltningen vill även förtydliga punkt 3.13.6 och lägga till följande text till punkten;

  samt att i anslutning därtill ska anmäla överträdelsen till polismyndigheten enligt 26 kap 2 § miljöbalken.

  Motivet till ändringen är att tillsynsmyndigheten har en tvingande skyldighet att anmäla överträdelsen till polismyndighet. Tillsynsmyndigheten har inte möjlighet att göra några överväganden i detta avseende.
  Redan idag kan delegaten sägas vara skyldig att anmäla överträdelsen men ett förtydligande i delegeringsordningen innebär att delegaten inte kan åsidosätta denna absoluta skyldighet att anmäla.

 • Samhällsbyggnad Gävle har tolkat önskemålet om att åter bilda ett trafikutskott som att det finns en politisk vilja att flytta mer detaljbeslut, som i dagsläget fattas av förvaltningens tjänstemän, till den politiska nivån. Förändringen bedöms nödvändig då det sker stora förändringar i trafiksituationen inom kommunen och detta i stor utsträckning berör kommunens invånare som ofta har frågor och synpunkter.

 •   12

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Detaljplanen ”Brynäs 19:8 mfl, ”Godisfabriken” f.d Läkerolområdet” vann laga kraft 2018-10-26. Området ska nu exploateras och ca. 750 nya bostäder beräknas byggas. Inom planområdet ska sex nya vägar anläggas, dessutom ska bland annat ett torg och en park inrättas inom området. Av denna anledning behöver områdets vägar och allmänna platser namnges.

  Alla förslag som tagits fram har anknytning till godis och Ahlgrens, som länge har bedrivit verksamhet i området. Detta är något som också allmänheten visat i önskemål om i samband med en medborgardialog som Gavlegårdarna genomförde i juni 2017.

  Gavlegårdarna har i samband med exploateringen inte efterfrågat några nya kvartersnamn, därför föreslås kvartersnamnet Kvarteret Munskänken att gälla över hela området.

  För torget längst norrut där bland annat Läkerolhuset bevaras föreslås namnet Ahlgrens torg. Läkerolhuset har under lång tid haft ett stort symbolvärde för Gävles industriella näring och har bland annat inhyst Ahlgrens huvudkontor. Parken i anslutning till torget föreslås få namnet Ahlgrens park.

  För den öppna platsen vid den planerade förskolan i detaljplanens sydvästra hörn, intill Ahlgrens första pastillfabrik som också bevaras, föreslås namnet Pastillplatsen.

  För vägarna i väst- östlig riktning föreslås namnen Karamellgatan, Konfektyrgatan och Pralingatan för de gator som ska anläggas. För vägen som omger området likt en båge föreslås namnet Kolabågen.

  De två nya vägarna som sträcker sig i nord- sydlig riktning föreslås namnen Första tvärgatan och Andra tvärgatan. Detta innebär en förlängning av Första tvärgatans sträckning, medan Andra tvärgatan blir en ny väg inom området.

  I dagsläget finns gatunamnet Andra tvärgatan strax söder om det nya planområdet. Namnberedningen har därför haft en dialog med bostadsrättsföreningen med adress Andra tvärgatan för att föreslå att den gatan blir en utsträckning av, och byter namn till, Pumpmakargatan. Varken bostadsrättsföreningen eller räddningstjänsten har något att erinra om detta förslag.

  Samtliga namnförslag har skickats på remiss till Räddningstjänsten, vilka inte har något att erinra.

 • Ingen höjning av taxan för PBL och i den del som avser geografisk information samt mätningsavgifterna har gjorts sedan år 2013.

  Timtaxan för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet har omarbetats för den del som avser geografisk information och mätningsavgifter.

  Den nya taxan förväntas ge avgifter som tydligare följer självkostnadsprincipen för olika ärendekategorier inom geografisk information samt mätningsavgift och ge en jämnare intäktsfördelning både på kort och lång sikt då varje ärendetyp i större utsträckning bär sina egna kostnader.

 •   15

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder och utveckling av verksamheter. Detaljplanen syftar också till att skydda de kulturhistoriska värden som finns på platsen.

  Detaljplanen möjliggör ändamålsenlig bebyggelse i ett område där det finns befintliga bostäder blandat med centrumverksamheter.

  Planområdet ligger inom karaktärsområdet Hedesundabygden (He L1) samt kulturhistorisk bebyggelse för Brunns samhälle (He K2), båda utpekade i Gävle kommuns kulturmiljöprogram. Det finns också en fornlämning i form av en silvergruva inom planområdet. Därför är det extra viktigt att tillvarata befintliga kulturhistoriska värden och säkerställa att detaljplanens genomförande inte innebär negativa konsekvenser för kulturmiljön.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanen syftar till att ändra befintlig byggrätt så att två befintliga industribyggnader kan ersättas med en ny.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 28 september – 19 oktober 2018, granskning har hållits 25 oktober – 8 november 2018.

  Inkomna synpunkter har handlat om vatten och föroreningar. Efter samrådet reviderades planbeskrivningen och några förtydliganden gjordes. Efter granskningen kvarstod inga synpunkter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen
  5 kap 6§.

 • Gävle kommun genom Mark- och Exploateringsavdelningen på Samhällsbyggnad Gävle har inkommit med ansökan om planbesked för del av Norrlandet 2:1. Ansökan avser bostadsområdena B:32 och B:33 i översiktsplan för Norrlandet. Bostadsbebyggelsen avses uppföras som gruppbebyggda småhus/mindre flerfamiljshus och villatomter för styckebyggda hus. Ansökan omfattar ca 80 – 120 nya bostäder.

 • Planens syfte är att planlägga två gator inom industriområdet som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Utöver detta syftar detaljplanen även till att justera gränsdragning mellan kvartersmark och allmän platsmark, justera användning inom allmän plats, möjliggöra för lämpliga utfarter samt möjliggöra för anordnade av dagvattendamm. Industriområdet i norra Ersbo är till största del redan utbyggt och planen möjliggör en anpassning till de faktiska förhållandena.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Gavlefastigheter Gävle kommun AB har ansökt om planbesked för att möjliggöra en rivning av den befintliga förskolan Klintbergsgården och uppförandet av en ny och större förskola för ca 160 barn.
  GFAB har önskemål om att förvärva mark från Region Gävleborg för att dels kunna utöka skolgården och dels kunna skapa en lämpligare infart/angöring och parkering än befintlig. Parkeringen avses betjäna både förskolan och intilliggande handelsfastighet.
  Planområdet är belägen inom primärt skyddsområde för grundvatten, likaså inom riksintresse för Gävle-Valboåsens grundvattentäkt. Planområdet är därigenom belägen på ett mycket känsligt område för kommunens grundvattenförsörjning vilket gör att i den kommande planprocessen kommer utredningar krävas som påvisar att inte vattentäkten påverkas negativt av förslaget.

 • Bostadsrättsföreningen Persbacka har ansökt om planbesked för utökad byggrätt i syfte att föreningens medlemmar ska ges möjlighet till att kunna uppföra uterum. Den gällande detaljplanen har begränsad byggrätt som idag inte möjliggör detta. Föreningen vill även att del av deras fastighet som i gällande detaljplan är reglerad som parkmark, och som sköts av föreningen, ändras till kvartersmark för bostadsändamål. Parkmarken sträcker sig idag ända fram till fasad och föreningens önskan är att ett avstånd om minst 4,5 m närmast fasad ändras till bostadsändamål.

 • Detaljplanens syfte är att tillskapa byggrätt för bostads- och centrumändamål på en central lucktomt, Söder 45:1. Vidare är syftet att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård genom att styra den tillkommande byggnadens gestaltning och anpassning till rådande kvartersstruktur

  Detaljplanen har varit utställd för samråd 25 maj -21 juni 2018. Under samrådstiden inkom sju yttranden. Länsstyrelsen ansåg att detaljplanen var en ambitiös och väl genomarbetad plan som tydligt visar på ambitionen att utgå ifrån och säkerställa riksintresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen efterfrågade några förtydliganden gällande tillkommande byggnads arkitektur och kommunens hantering av markföroreningar. De två närliggande bostadsrättsföreningarna inkom med yttranden, varav en av föreningarna var negativa till etableringen med hänvisning till skuggningspåverkan och att utblicken mot Vallbacksskolan skulle förhindras.

  Detaljplanen förtydligades, bland annat med en särskild sikt och solstudie och ställdes ut för granskning 18 oktober –1 november 2018. Efter granskningen kvarstår inga synpunkter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Med anledning av utvecklingen av bostäder i Kungsbäck har mark som tidigare fungerat som personalparkering för ESRI:s kontor i Stora Vall ersatts av bostäder. För att tillskapa ett nytt arrende för personalparkering ändras befintlig parkeringsplats invid ESRI:s kontor och Stora Vall från allmän platsmark, parkering till kvartersmark med samma ändamål. Anledningen är att möjliggöra för ett arrende för del av befintlig parkeringsplats som ESRI dagtid kan utnyttja del av parkeringen för sin personal medan resterande platser fortfarande är tillgängliga för allmänheten. Övrig tid på dygnet samt helger avses hela parkeringen förbli allmänt tillgänglig.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   24

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 • En anmälan om olovligt byggande inkom till Samhällsbyggnad Gävle den 3 februari 2016. Efter att fastighetsägaren informerats om detta gjordes ett tillsynsbesök på platsen den 30 november 2017. Vid besöket konstaterade Samhällsbyggnad Gävle att ett tält och en komplementbyggnad har uppförts på tomten. Tältet, som numera är borttaget, uppfördes 2012 eller 2013, medan komplementbyggnaden uppfördes 2013 eller senare.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 28 februari 2018 att ta ut en byggsanktionsavgift om 11 443 kr av XX, då han uppfört komplementbyggnaden utan erforderligt startbesked.

  Samhällsbyggnad Gävle gjorde ett uppföljningsbesök på platsen den 11 oktober 2018 för att se om komplementbyggnaden hade tagits bort. Så hade dock inte skett. Vid besöket gjordes en kontrollmätning av byggnaden och det konstaterades då att den har en byggnadsarea om 14,97 kvadratmeter och en byggnadshöjd om 3,14 meter.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-10-30 dnr: 18SBN421-2.

 • XX beviljades genom delegationsbeslut den 8 mars 2017 bygglov för uppsättning av en skylt på fastigheten XX. Skylten placerades vid cirkulationsplatsen där Österbågen, Söderbågen och Södra Kungsvägen möts.

  Trafikverket överklagade emellertid beslutet om bygglov till länsstyrelsen. I sin bedömning konstaterade länsstyrelsen att placeringen av skylten invid en mycket hårt trafikerad cirkulationsplats är olämplig.

  Länsstyrelsen menade att skylten medför en risk för att fordonsförare gör felbedömningar gällande trafiksituationer och att de missar vital information i anslutning till trafikplatsen, såsom vägvisning, hastighet och andra vägskyltar. Därför fann länsstyrelsen att skylten kunde utgöra en fara för människors hälsa och säkerhet samt för trafiksäkerheten. Beslutet om bygglov upphävdes följaktligen.

  Länsstyrelsens beslut om upphävande av samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov har inte överklagats, utan har sedermera vunnit laga kraft.

  Vidare har byggherren, XX, gått i konkurs.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-10-25 dnr: 18SBN422-6.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beviljade den 7 augusti 2012 bygglov för uppförande av en kolonistuga på XX inom Södra koloniföreningen. Byggherren, XX, inkom den 13 juli 2017 med en anmälan om färdigställande och begäran om slutbesked.

  Samhällsbyggnad Gävle har mottagit information om att den kolonistuga som uppförts inte överensstämmer med beviljat bygglov. Därför har tillsynsbesök gjorts på platsen. Det kunde då konstateras att på baksidan av den aktuella kolonistugan har det, i strid med beviljat bygglov, uppförts en tillbyggnad om 15 kvadratmeter. Bygglov och startbesked saknas för denna tillbyggnad.

  XX inkom den 25 april 2018 med information om att kolonistugan med tillbyggnad började uppföras sommaren 2013. Det är dock oklart exakt när detta skedde.

  Eftersom bygglov inte kan beviljas för den aktuella tillbyggnaden i efterhand, förelade samhällsbyggnadsnämnden den 20 juni 2018 XX att ta bort tillbyggnaden senast den 30 september 2018. I föreläggandet anges att om föreläggandet inte följs, får nämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden ska genomföras på XX bekostnad och hur det ska ske.

  Samhällsbyggnad Gävle gjorde den 11 oktober 2018 ett uppföljningsbesök på platsen för att se om tillbyggnaden har tagits bort. Vid besöket konstaterades att tillbyggnaden inte har tagits bort.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-10-23 dnr: 18SBN423-5.

 • Ärendet gäller information om olovligt byggande inom rubricerad fastighet. En tillbyggnad på garage, en tillbyggnad på komplementbyggnad, inglasad altan, vedförråd, staket, åverkan på mur, vedupplag samt fällning av två ekar.

  För beslutets motivering se yttrande daterat 2018-10-08 med tillhörande underlag, dnr 18SBN409-3. Efter kommunicering av beslutsförslag har rättelse skett gällande nybyggnad av vedförråd som medför att den nu är undantagen från lovplikt enligt 9 kap. 4 § PBL varvid byggsanktionsavgiften för den byggnaden inte tas ut och ärendet avslutas även i den delen.

 • Ärendet gäller en anmälan om att det på fastigheten ställts upp containrar längs tomtgräns till öster och söder.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-10 med tillhörande underlag, dnr: 18SBN410-3. En beslutsmening ändras dock gällande punktprickat område och inte kryssprickat område.

 • Ärendet gäller ovårdad tomt på rubricerad fastighet.

  För beslutets huvudsakliga motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-25 med tillhörande underlag, dnr: 18SBN414-5. Part har lämnat synpunkter på nämndsyttrandet, men det som framförs föranleder ingen annan bedömning än den Samhällsbyggnad Gävle gjort. Föreläggandet överklagades, men överklagan avslogs av Länsstyrelsen. Det innebär att samtliga åtgärder enligt föreläggandet ska göras, men inte så har inte skett. Vill XX ha kvar fordonen får han förvara dem på lämpligare plats t ex. i garage.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av kontor och lagerlokal på fastigheten Kungsbäck 2:25, som ligger utanför detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 2432 kvadratmeter.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-30 med tillhörande underlag, dnr: 18SBN414-12.

   

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnation av verksamhetslokal/hyvleri på fastigheten NYBO 5:6, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 3348 kvadratmeter. Bygglovet villkoras med att detaljplanen vinner laga kraft.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-30 med tillhörande underlag, dnr: 18SBN418-3.

 • Ärendet gäller strandskyddsdispens för enbostadshus i avsikt att klyva fastigheten. Berörda fastighet hörde tidigare till en stor skogsfastighet men uppgår idag till 4 400 kvadratmeter. Enligt ansökan utgör den tilltänkta avstyckningen/klyvningen från fastigheten ca 1 500 kvadratmeter.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-30, dnr: 18SBN94-16.

 • Ärendet gäller förhandsbesked för tre enbostadshus med tillhörande garage på fastigheten XX, som ligger utom detaljplanelagt område.
  Samhällsbyggnad Gävle har kunnat konstatera att det råder sådana förutsättningar enligt 4 kap. 2 § PBL som medför att kommunen först i en detaljplan ska pröva mark- eller vattenområdes lämplighet för bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för ytterligare byggnader. Ett positivt förhandsbesked kan därför inte meddelas.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2018-10-25, dnr: 18SBN416-5.

 • Ansökan om Bygglov för ändrad användning av byggnad. Från kontor till församlingslokal (kyrka).

  För beslutets motivering se nämndsyttrande, dnr: 18SBN397-3.

 •   36

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen oktober 2018, bygglovavdelningen oktober 2018, färdtjänst oktober 2018, riksfärdtjänst oktober 2018, bostasförturer oktober 2018, bostadsanpassningsbidrag oktober 2018, parkeringstillstånd för rörelsehindrande oktober 2018, Lokala trafikföreskrifter oktober 2018 och dispenser från LTF och TRF oktober 2018. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 21 november 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   38

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   39

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Bygglov, Väster 21:3, Lena B & Niklas F

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.