Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 2 maj 2018 kl. 11:00

  Förslag: Ulla Westerberg

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 11 april 2018 kl. 10:00 – 17:00 med vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), Stefan Pettersson (V) samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregårende protokoll

 •   6

  Allmänna beslutsärenden

 • Beslut om Kommunplan tas i juni. Inför kommande budgetberedning i april ska nämnder och bolag lämna synpunkter på de preliminära kommunövergripande målen, indikatorer med målvärden och de ekonomiska ramarna. Mål och ekonomiska ramar, ägardirektiv och uppdrag kommer slutligen att fastställas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om Kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020–2022 i juni månad. Nämnder och bolag för en dialog med kommunledningskontoret och fastställer därefter senast i början av november månad nämnds/bolagsmål och indikatorer och en verksamhetsplan i linje med fullmäktigebeslutet.

 • Kommunfullmäktige har 2017-11-21, § 222, beslutat om tilläggsbudget för Gävle kommun. Av beslutsunderlaget Tilläggsbudget för resultat- och drift-budget 2018 samt Investerings- och exploateringsbudget 2018-2021 framgår bland annat följande text på sid 7:

  ”I den beslutade kommunplanen finns ett uppdrag för Gävle Hamn AB att överta ansvaret för reinvesteringar, underhåll och drift av de offentliga kajerna från Samhällsbyggnadsnämnden. Under år 2018 kommer frågan att utredas närmare inför ett övertagande”.

  Utredningen ska genomföras av Gäve Hamn AB i samråd med Samhällsbyggnad Gävle.

  Personal inom Samhällsbyggnad Gävle har närmare analyserat konsekvenser av en överföring av kajanläggningar i Gävle stad till Gävle Hamn AB. Vad gäller den ekonomiska analysen har bland annat kommunrevisionen medverkat. Slutsatserna framgår av beslutsunderlaget som avsnitt 8. Förvaltningens slutsatser är följande:

  Om Gävle Hamn AB skall överta ansvar för investeringar, reinvesteringar, drift och underhåll, av kajer i Gävle stad, så är den enda rimliga möjligheten för en sådan överföring att den fasta egendomen ifråga först planläggas som kvartersmark, för att sedan överlåtas till hamnbolaget. Det måste då noga övervägas vilka konstruktionsdelar, dragstag och annat som skall höra till kvartersmarken. Det förefaller tveksamt att kunna göra kajerna väster om Islandsbron till kvartersmark.

  Härtill kommer att det på något sätt måste säkerställas att kvartsmarken är tillgänglig för allmänheten. Kajerna ligger ju i centrala Gävle och i anslutning till befintliga och blivande bostadsområden. Såsom det är redovisat ovan under avsnitten 2 och 3 föreligger ett antal problem vid en eventuell överföring av kajer som kvartersmark till hamnbolaget. Det kommer att krävas avtal mellan kommunen och Gävle Hamn AB för att klarlägga vilken nivå driften skall ligga på i olika delar av kajsträckorna etc.

  Därtill kommer en betydande osäkerhet vad gäller bland annat rätt till avdrag för kommande investeringar och andra kostnader för kajer om kajerna ägs av hamnbolaget. Det är sannolikt att en överföring av kajer från kommunen till Gävle Hamn AB medför betydande negativa ekonomiska konsekvenser.

  Sammanfattningsvis är det ekonomiska risktagandet stort och även i övrigt överväger nackdelarna de eventuella fördelar som finns genom att överlåta de aktuella kajerna i Gävle stad till Gävle Hamn AB.

  Samhällsbyggnad Gävle avstyrker således att kajerna ska överföras till Gävle Hamn AB.

   

 • Kommunstyrelsen i Gävle kommun har den 10 april 2018, § 68, beslutat att kommunledningskontorets dataskyddsenhet vid Administrativa avdelningen ska utgöra dataskyddsombud för kommunstyrelsens verksamheter, samt att föreslå övriga nämnder inom Gävle kommun att fatta motsvarande beslut.

  Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen i kraft och ersätter då den nu gällande personuppgiftslagen (PuL). En av förordningens paragrafer innebär att alla myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är en intern tillsynsfunktion för att tillgodose myndigheternas efterföljande av dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är kommunala förvaltningsmyndigheter och är som regel personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verksamheter.

  Av dataskyddsförordningens artikel 39 framgår att dataskyddsombudet skall ha minst följande uppgifter:

  a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personupp-giftsbiträdet och de anställda som handlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas dataskydds bestämmelser.

  b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personupp-giftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av person-uppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

  c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den.

  d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

  e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet förhandssamråd, och vid behov samråda i alla andra frågor.

  Dataskyddsombudet får ingå i den personuppgiftsansvariges personal eller utföra uppgifterna på grundval av ett tjänsteavtal. Ett dataskyddsombud får vara ombud för flera myndigheter. Dataskyddsombudet uppgifter kan utföras av en fysisk person, en organisation eller en grupp.

  Kommunledningskontoret förbereder just nu tillskapandet av en data-skyddsenhet bestående av ett antal medarbetare med relevant kompetens som ska fungera som dataskyddsombud för kommunens myndigheter samt kommunkoncernens bolag och förbund. Dataskyddsenheten kommer att vara organiserad på Kommunledningskontoret, administrativa avdelningen.

  Kontaktuppgifter till Gävle kommuns dataskyddsombud skall anmälas till Datainspektionen

 •   10

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Gävle kommun kommer under oktober 2018 vara värd för en internationell konferens om självkörande kollektivtrafikfordon, så kallade Podcars. I samband med konferensen önskar arrangörerna genomföra ett pilotstudie med självkörande minibussar under en eller två veckor. Inom pilotstudien kommer det tas fram en app där resenärer kan registrera synpunkter och tankar kring upplevelsen att åka ett självkörande fordon. Sträckan som avses att trafikera är från Centralstationen till Gasklockorna. Bussarna som planeras användas ägs av Nobina och trafikerar idag en teststräck i Kista. Pengar kommer att sökas från Trafikverket för ett uppföljande projekt för att analysera inkommen data från testperioden.

  Avdelningen trafik och tillstånd har träffat arrangören och diskuterat olika varianter av linjesträckning. Att trafikera Fältskärsleden avråds, däremot kan eventuellt Fältskärsleden korsas, för att trafikanter från Centralstationen ska slippa korsa den till fots. Avvägning behöver dock göras mellan att hitta en utmanande sträckning som kan ge intressant data, utan att äventyra trafiksäkerheten och framkomlighet för övrig trafik i allt för hög grad.

 • Region Gävleborg har påbörjat framtagandet av förfrågningsunderlag för upphandling av stadstrafiken i Gävle år 2020 och framåt. I samband med det har Gävle kommun möjlighet att önska att Region Gävleborg i sin upphandling tar hänsyn till vissa parametrar för att uppnå de mål som finns beslutade bl.a. i det miljöstrategiska programmet för Gävle kommun. Förfrågningsunderlagen ska vara färdiga under maj månad 2018. Nämnden bör således besluta om de viktigaste förutsättningar som Gävle kommun anser bör ingå i Förfrågningsunderlaget för att kunna uppnå målen i MSP.

 •   13

  Beslutsärenden mar och exploatering

 • För närvarande gäller att en fällavgift tas ut vid jakträttsupplåtelse större än 40 hektar, vilket innebär att de jaktlag som har rätt att jaga på kommunens mark får betala en avgift när de skjutit en älg. Olika avgifter gäller för kalv och vuxen. Därutöver tar kommunen också betalt med en avgift som bestäms utifrån hur många hektar som upplåts. Den avgift som utgår från antal hektar skiljer mellan upplåtelser under respektive över 40 hektar.

  För att få en enklare och effektivare administration och fakturering, samt en enhetlig prissättning av jaktupplåtelser föreslås att ”rak debitering” istället införs, vilket i detta fall skulle innebära att alla jaktupplåtelser debiteras med 20 kr + moms och att fällavgiften slopas. Avgiften indexuppräknas årligen mot KPI. Denna typ av debiteringsmodell är numera vanlig hos både privata skogsägare och hos skogsbolag.

  För att genomföra förändringen behöver kommunen säga upp alla nu gällande jaktupplåtelser och teckna nya avtal med de som idag har rätt att jaga på kommunal mark, företrädelsevis jaktlag. I samband med ändringen av upplåtelseavgiften föreslås även att uppsägningstiden som gäller för dessa avtal förlängs, till 6 månader. Om avtalet inte sägs upp av någon av parterna förlängs avtalet med 1 jaktår åt gången.
  Avtalen kommer även fortsättningsvis att gälla för 1 jaktår (1 juli – 30 juni).

 •   15

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Detaljplanen ”Södra Hemlingby, etapp 1” vann laga kraft 2016-07-29 och inom området finns två infartsvägar från Hemlingby köpcentrum och fyra nya vägar. Eftersom området nu är på väg att exploateras behöver nya vägnamn tas fram.

  Infartsvägarna genom Hemlingby köpcentrum har idag namnen Geodetgatan och Grafikergatan och dessa vägar förlängs in i det nya bostadsområdet. Namnberedningen förslår därför att vägnamnen Geodetgatan och Grafikergatan fortsätter in i området. De fyra nya vägarna ansluter till Grafikergatan. Namnberedningen föreslår därför att dessa får namn som kan härröras till en grafiker. Namnberedningens förslag är att ge de nya vägarna namnen Textgatan, Ordslingan, Skriftgatan och Bokvändan, se bifogad kartbilaga.

  Namnförslagen har skickats på remiss till Räddningstjänsten och de har inget att erinra.

 • Fastighetsägaren till Sjökalla 8:1 har byggt en anslutningsväg från Sjökallavägen. Han kommer att bygga ett nytt hus och önskar att anslutningsvägen får ett eget vägnamn. Hans förslag till vägnamn är Vedbacken med motiveringen att det förut har stått en vedfabrik på den platsen. På andra sidan av Hamrångevägen finns vägnamnet Virkesvägen.

  Namnberedningen anser att namnet Vedbacken är ett bra namnval och föreslår det namnet, se bifogad kartbilaga.

  Namnförslagen har skickats på remiss till Räddningstjänsten och de har inget att erinra.

 •   18

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 • Ärendet gäller olovlig schaktning och fyllning på fastigheten Eskön 7:9.  Kustnära Bostäder Gävleborg AB (556705-9596), nedan ”bolaget”, har

  under 2017 och 2018 utfört schaktning och fyllning på Eskön 7:9. Detta

  har skett utan marklov och startbesked. Fastigheten är belägen inom

  detaljplanelagt område. Detaljplanen antogs 2011-12-14 och vann laga

  kraft 2013-02-21.  Ett tillsynsärende upprättades efter att en bygglovshandläggare gjort en

  anmälan om dessa åtgärder. Kommunens avdelning Lantmäteri och

  geografisk information, nedan ”GIS”, gjorde därefter 2018-02-20 en

  inmätning av markhöjderna på fastigheten. Höjderna finns redovisade i en kartbild där även inmätta höjder från 2010-05-26 och 2017-10-17

  framgår. Av kartbilden kan utläsas att höjdläget har ändrats inom hela

  tomten men olika mycket på olika platser och som mest med 1,6 meter.

 • Samhällsbyggnad Gävle mottog 2018-01-26 information om att en magasinsbyggnad på Alderholmen 17:3 inte hålls i vårdat skick. Enligt informationen föreligger risk för ras av puts och tegel. Det nämns även att en bil som stått parkerad bredvid byggnaden har träffats av nedfallande puts samt att det finns risk för personskador, då sopkärl är placerade i anslutning till byggnaden. Samhällsbyggnad Gävle noterar att det finns en parkeringsplats och sopkärl bredvid en av byggnadens fasader, där puts har spruckit och lossnat. Det förefaller således finnas en risk för såväl person- som sakskador.

  Ett tillsynsbesök gjordes på platsen 2018-03-16. Byggnaden ifråga okulärbesiktigades och det kunde konstateras att dess fasad är i behov av renovering. Puts har spruckit och lossnat. Det finns partier med frilagt murverk samt hål och sprickor.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-03-20.

   

   

 • Ärendet gäller olovligt anordnande av en parkeringsplats på fastigheten Varva 17:105. Information om detta inkom till Samhällsbyggnad Gävle 2018-01-23, varvid ett tillsynsärende upprättades. Efter att fastighetsägaren, Gästrikehem Hille Strömsbro AB, informerats om detta gjordes ett tillsynsbesök på platsen 2018-03-16. Vid besöket kunde Samhällsbyggnad Gävle konstatera att en parkeringsplats om 66 kvadratmeter har anordnats på fastigheten. Det skedde i vintras, enligt uppgift från representant för fastighetsägaren, som närvarade vid besöket. Parkeringsplatsen anordnades utan bygglov och
  startbesked.

  Fredrik Lövqvist inkom 2018-04-11 med information och bilder som visar att parkeringsplatsen har tagits bort.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-04-11.

   

   

 • Ärendet gäller ovårdade byggnader inom rubricerad fastighet mer känt som Forsbacka bruk. Byggnaderna redovisas i den underhållsutredning som är underlag till detta beslut.

  För beslutets motivering se yttrande med tillhörande underlag.

 •   23

  XX, XX - Föreläggande om att ta bort byggnadsverk med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 •   24

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   25

  XX, XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   26

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   27

  XX, XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   28

  XX, XX - Föreläggande om att underhålla byggnadsverk samt riva tält med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 •   29

  XX, XX - Ärendet avslutas

 •   30

  XX, XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 • Detta beslut omfattar förhandsbesked för 1 bostadstomt. Ansökan gäller dock 3 tomter. De två andra tomterna prövas i ett separat beslut då de bedöms lämpliga att bevilja. Den tilltänkta tomten benämns som 3 i redovisningen på inlämnad situationsplan och är placerad i den östra delen av Axmar 5:2 i direkt anslutning till Axmar 5:175. Genom orådet rinner ett vattendrag. Strandskyddet kring detta har upphävts och gäller inte mellan 20-100 m från vattendraget. Området vid platsen för planerad tomt bedöms efter platsbesök ha sådana värden för växter och djur att det inte bedöms lämpligt att bebygga. Det kunde tydligt ses att detta är ett stråk som används flitigt av djur.
  Framställningen bedöms inte vara förenlig med 2 kap 2§ plan- och bygglagen, PBL. Ur grönstruktursynpunkt är det inte lämpligt att bebygga östra delen av fastigheten där det finns ett vattendrag. Den utgör en värdefull grön länk för växter och djur från markerna i norr om bebyggelsen längs Hamnvägen och Lövsnäsvägen till markerna söder om, ända ner till havet. I detta fall bedöms det allmänna intresset gällande djur- och naturvärden väga tyngre än det enskilda intresset av att få bebygga platsen.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-04-03.

 • Ärendet gäller ansökan om bygglov i efterhand för en tillbyggnad om 6,5 m2 som innebär att huvudbyggnad och tidigare komplementbyggnad sammanbyggs samt tillbyggnad med skärmtak över garageentré om 7,9 m2.

  Åtgärden avviker från bestämmelserna i detaljplanen vad avser närmsta tillåtna avstånd till tomtgräns för bostadshus.
  Avvikelsen bedöms vara liten och förenlig med detaljplanens syfte.

  Förvaltningens beslutsunderlag

  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL.

   

 • Ärendet gäller tillbyggnad av enbostadshus inom detaljplanelagt område. Tillbyggnaden avser nytt kontor och matplats i markplan samt ett nytt sovrum
  på övervåningen. Taket ska bytas från plåttak till tegelpannor samt en ny takkupa byggs. Ärendet avser tillbyggnad i två plan om cirka 40 m2 bruttoarea.

  Förvaltningens beslutsunderlag

  Samhällsbyggnadsnämnden avslår bygglov enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § och 31 b § plan- och bygglagen, PBL.

  Kostnaden för beslutet är 4177 kronor.

   

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av radhus, arton lägenheter som grupperas i fyra radhuslängor, samt nybyggnad arton förråd och ett sophus. Bygglovet avser nybyggnad om cirka 2106 m2 bruttoarea.

  Ansökan avser bygglov för planenlig åtgärd nybyggnad flerbostadshus/radhus i detaljplanerat område.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av vård- och omsorgsboende; 102 vårdbostäder delade i 11 boendegrupper med tillhörande personalytor och tekniska utrymmen. 90 av dessa är särskilt boende i tio grupper om nio lägenheter per boendegrupp. På entréplan är en boendegrupp om tolv lägenheter för korttidsboende eller avlastnings/växelboende.

 •   36

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 30 nya parkeringsplatser i markplan i anslutning till Muréngatan i centrala Gävle.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 6 februari - 27 februari 2018 och för underrättelse 9 mars – 23 mars 2018.

  I samrådet inkom totalt 6 synpunkter, varav 3 var utan erinran. Länsstyrelsen Gävleborg ansåg i samrådet att en öppen dagvattenlösning hade varit att föredra för att hantera de ökade föroreningsnivåerna. Kommunen redogjorde efter samrådet tydligare för de avvägningar som har gjorts i planen mellan bevarandet av grönyta kontra en mer ytkrävande öppen dagvattenlösning. Den föreslagna slutna dagvattenlösningen renar vattnet till acceptabla föroreningsnivåer och sparar större del av grönområdet.

  Övriga synpunkter hanterades inför underrättelsen och efter underrättelse kvarstod inga synpunkter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap. 6§.

 • Kultur och fritid Gävle har inkommit med en ansökan om planbesked för att på del av fastigheten Hemlingby 19:1 för att ersätta befintlig detaljplan, detta för att möjliggöra en parkeringsplats invid Fridalsvägen vid Hemlingbybackens fot. Ytan har i många år redan fungerat som en parkering vintertid, en parkeringsplats som i huvudsak servat Hemlingbybackens besökare/åkare.

  Den aktuella platsen omfattas idag av en detaljplan som pekar ut området som allmän plats, park eller plantering. Den aktuella platsen är belägen inom Hemlingby naturreservat. Kultur och fritid Gävle har tidigare sökt permanent bygglov för parkeringsändamål på platsen, ett bygglov som överklagades och upphävdes då parkering inte överensstämde med den aktuella detaljplanens syfte.

  En ny detaljplan för parkeringsändamål behövs för att möjliggöra ett permanent bygglov på den aktuella platsen.

 • Muréngatan Fastighet 30 AB har tidigare ansökt om att ändra gällande detaljplan för fastigheterna Söder 69:3 och 69:4. Fastighetsägarens önskemål var att en ny detaljplan ska möjliggöra nybyggnation av bostäder, kontor samt parkeringshus. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade om planuppdrag den 20 september 2017.

  Muréngatan Fastighets 30 AB har därefter 2018-03-27 inkommit med förfrågan om en komplettering av planuppdraget. Den tidigare inriktningen om att utveckla huvuddelen av kvarteret för främst bostäder har nu ändrats till att även pröva möjligheten för kontorsverksamhet. Inom kvarteret vill exploatören i samverkan med polisen pröva möjligheten för byggnation av ett nytt polishus. Polisen har idag behov av större ändamålsenliga lokaler för sin verksamhet.

 • Syftet med att ändra detaljplanen är att höja antalet tillåtna våningar inom del av planområdet samtidigt som hänsyn till riksintresset för kulturmiljön tas genom att utformningen av bebyggelse regleras.

  Högsta tillåtna antalet våningar ändras från 3 till 4 våningar på del av fastigheten Norr 16:2. Antal våningar inom byggrätten närmast Själanderska skolan bibehålls (3 våningar). Planbestämmelse om att vind får inredas ersätts med att två, från fasadlivet, indragna våningar får uppföras utöver antalet angivna våningar. Det införs även bestämmelser om den nya byggnadens utformning, fasadmaterial och kulör.

  Planändringens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Med ändring av detaljplan innebär en begränsning av prövningen till enbart det som ändringen avser, dvs högre bebyggelse avsedd för bostäder och kontor inom angiven byggbar markyta och denna ändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 •   41

  Villastaden 17:24, Karlavägen 23 A - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Hillesjön Development AB vill utveckla radhusbebyggelse inom fastigheten Hille 2:90. Inlämnat förslag visar 15 radhuslägenheter. Fastigheten, som är på 5700 m², har tillfart via Nedre Vägen och anslutning för gång och cykel till Bygränsvägen/Hillevägen.

 •   43

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller bygglovavdelningen mars 2018, färdtjänst mars 2018, riksfärdtjänst mars 2018, bostasförturer mars 2018, bostadsanpassningsbidrag mars 2018, dispenser från LTF och TRF mars 2018, lokala trafikföreskrifter mars 2018, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars 2018, Tillstånd rasering luftledningar samt förläggning av markkablar Hemlingby NVO,  Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   45

  Redovisning av anmälningsärenden

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Gata och park - Beläggningsprogram 2018

  e) Miljö- och hälsoskydd - Föreläggande om efterbehandling Kopparfors sågverk i Norrsundets hamn

  f) Bygglov och anmälan - Byggande och framtid i Gävle

  g) Fysisk planering - Planeringsriktlinjer för Gävle växer, (Projektansvarig Elin B och Klara W)
  Lars Wedlin kommer och informerar kring detta. OBS! kl. 13.00 på nämnden den 25 april (10-15 min)

   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.