Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 31 mars 2020

  Förslag: Rosmari Holmgren (KD)

  Vald:

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 11 mars 2020 kl 11.00-16.00 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  E-petitioner och motioner

 •   6

  Cykelväg från Mårdäng till Västerbacken i Hille

 •   7

  E-petition ”Säkrare skolväg till Milbo” (#23877)

  1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Budget 2021. Eva Jackson
  3. Trafikutskottet
  4. Allmän information från ledamöter
 •   9

  Ekonomisk månadsrapport år 2020

 •   10

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss om förslag till ny Fastighetsstrategi för Gävle växer samt uppdaterad Hyresmodell och lokalpolicy från Kommunstyrelsen.

  Beslut togs i Kommunstyrelsen om att kommundirektören delegerar rätt att fatta beslut om samtliga nämnders enskilda inhyrningar av verksamhetslokaler på kort sikt samt att en utredning ska genomföras av kommunens samlade lokalresursbehov på lång sikt med återredovisning till kommunstyrelsen för ställningstagande i sak.

  Fastighetsstrategi för Gävle växer skapar bättre förutsättningar för kommunstyrelsen att besluta om strategiska lokalförsörjningsfrågor.

  Hyresmodell och lokalpolicy har uppdaterats utifrån kommunstyrelsens beslut om delegerad rätt till kommundirektören att fatta beslut om inhyrningar samt ändrad hantering av kostnader för rivning på grund av nya redovisningskrav.

  Livsmiljö Gävles samlade synpunkter på remissen återfinns i handlingen Yttrande från Livsmiljö Gävle, dnr 20SBN75.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss om policy för informationssäkerhet från Kommunstyrelsen. Utifrån nytillkommen lagstiftning som ställer högre krav på kommuner så har ett förslag till reviderad policy tagits fram. Samhällsbyggnadsnämnden har att yttra sig över policyn.

  Policyn beskriver övergripande mål och strategier för hur information som hanteras av kommunkoncernens verksamheter inte ska brista i sitt skydd av den personliga integriteten eller störa samhällsviktig verksamhet. Policyn fördelar även ansvar och roller mellan ledning och funktioner inom kommunen.

  Synpunkter från Livsmiljö Gävle
  Under Roller och ansvar framgår det att nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för bedömning och beslut av särskilda rutiner/instruktioner. Det finns en otydlighet i ordet ”särskild” i sammanhanget. Det bör förtydligas eller strykas för hur skiljer sig en särskild rutin från en vanlig rutin? Utöver bör sektorledning eller annan tjänstemannanivå ansvara för att bedöma och besluta om rutiner/instruktioner, det då flera nämnder har verksamheter som arbetar åt flera nämnder. Det kommer även öka administrativa kostnader för beredning av rutinärenden när något som tidigare bedömts vara verkställighet övergår till beslut.

  Dataskyddssamordnare/mottagare informationssäkerhet bör utses av sektorledningen och inte själva nämnden. Därav bör meningen omformuleras till ”Det ska finnas kontaktpersoner för varje nämnd eller bolagsstyrelse,”.

  I övrig ställer sig Livsmiljö Gävle positiva till de revideringar som gjorts i policyn samt tillförandet av krav på årlig rapportering till nämnd och bolagsstyrelse.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har mottagit en remiss om översyn av reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder. Kommunstyrelsen har fått indikationer om att en översyn behövs av de reglementen som antogs med anledning av den nya förvaltningsorganisationen som trädde i kraft den 1 januari 2019.

  Idag har varje nämnd två reglementen att förhålla sig till: ett gemensamt som är kommunövergripande och ett nämndspecifikt som beskriver nämndens verksamhetsområde och uppgifter, delegation från kommunfullmäktige, organisation inom verksamhetsområdet och anställande myndighet.

  Livsmiljö Gävles samlade synpunkter på det nämndspecifika reglementet och det gemensamma reglementet återfinns i handlingen Bilaga - motiveringar SBN.

 • Ett förslag till program med mål och riktlinjer för privata utförare har tagits fram. Syftet med programmet är att ange hur fullmäktiges antagna mål och riktlinjer ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses när en kommunal angelägenhet utförs av en privat utförare. Det rör sig framförallt om verksamheter som på ett tydligt sätt riktar sig till medborgare exempelvis boenden för äldre eller städning i skolan. Om kommunens invånare är väldigt beroende av verksamheten ställs högre krav på insyn och uppföljning. En central del när det gäller programmets tillämpning är kravställning i upphandling, avtalsuppföljning och nämndernas interna kontroll. En privat utförare är en juridisk person eller en enskild individ. Kommunala bolag omfattas inte av definitionen.

  Varje nämnd ska kontrollera att en privat utförare:

  - Följer lagar, förordningar och föreskrifter som gäller för verksamheten

  - Följer de av fullmäktige och nämnd antagna budget, mål och riktlinjer i den mån det är lämpligt

  - Följer ingånget avtal och särskilt sådana klausuler i avtalet som reglerar kommunens rätt till information och allmänhetens rätt till insyn.

  Livsmiljö Gävle bedömer att Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter endast omfattas av programmet i mindre omfattning och finner därmed att förslaget ligger i linje med den hantering som sker idag vid upphandling och intern kontroll inom nämndens verksamheter.

  Nämnden föreslås att anta skrivningen som sin egen.

 • Revideringar avseende punkt 3.10.30 till 3.10.42 gällande 11 och 12 kapitlet Plan och bygglagen (2010:900), PBL. En punkt med delegation när tillsynsärenden får avslutas av handläggare läggs till och punkten om åtgärdsföreläggande avseende trafikfarlig vegetation flyttas för att passa in bättre avseende vilken paragraf bestämmelsen syftar till i PBL. Det innebär även att övriga punkters flyttas och får nya nummer.
  Se bilaga med utdrag av ändringar avseende kapitel 11 och 12 i delegeringsordningen, där fetmarkerad text är ny som läggs till och överstycken text tas bort.

 • Gävle kommuns nämnder samarbetar kring en gemensam dataskyddsenhet som består av två dataskyddsombud. Rekrytering av dataskyddsombud och beslut om vilka myndigheter respektive ombud ska ansvara för sker centralt i Gävle kommun. Respektive myndighet har sedan att besluta om det data-skyddsombud som tillhandahålles. Eftersom nämndens beslut om data-skyddsombud är en ren formalitet är det lämpligt att nämndens beslutande-rätt att utse dataskydds-ombud delegeras till sektorchef. På så sätt kan be-slutsprocessen gå fort liksom att anmäla nämndens ombud till Datainspektionen.

  Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft och ersatte den då gällande personuppgiftslagen (PuL). En av förordningens paragrafer innebär att alla myndigheter måste utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet är en intern tillsynsfunktion för att tillgodose myndigheternas efterföljande av dataskyddsförordningen. Kommunstyrelsen och övriga nämnder i kommunen är kommunala förvaltningsmyndigheter och är som regel personupp-giftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker i dess verk-samheter.

  Av dataskyddsförordningens artikel 39 framgår följande:

  1.Dataskyddsombudet ska ha minst följande uppgifter:

  a) Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller personupp-giftsbiträdet och de anställda som behandlar om deras skyldigheter enligt denna förordning och andra av unionens eller medlemsstaternas data-skyddsbestämmelser.

  b) Att övervaka efterlevnaden av denna förordning, av andra av unionens eller medlemsstaternas dataskyddsbestämmelser och av den personuppgifts-ansvariges eller personuppgiftsbiträdets strategi för skydd av person-uppgifter, inbegripet ansvarstilldelning, information till och utbildning av personal som deltar i behandling och tillhörande granskning.

  c) Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende dataskydd och övervaka genomförandet av den enligt artikel 35 (avser konsekvens-bedömning dataskydd).

  d) Att samarbeta med tillsynsmyndigheten.

  e) Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet det förhandssamråd som avses i artikel 36 (vid konse-kvensbedömning dataskydd), och vid behov samråda i alla andra frågor.

  2.Dataskyddsombudet ska vid utförandet av sina uppgifter ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften.

 •   17

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Handlingsplan för hållbar skolmobilitet är ursprungen från EU-projektet School Chance som syftar till att fler barn och unga ska resa hållbart till och från skolan. Dokumentet innehåller riktlinjer samt fysiska och beteendepåverkande åtgärder för hur kommunen kan skapa möjligheter för hållbara resvanor till och från skolan. Särskild berörda av åtgärderna som förväntas genomföras 2020-2022 är Utbildning Gävle, Gavlefastigheter Gävle kommun AB och Livsmiljö Gävle. Samtliga parter ingår i Skolmobilitetsgruppen och har varit delaktiga i framtagandet av handlingsplanen med tillhörande bilaga.

  Ärendet ska slutligen avgöras i Kommunfullmäktige då flera sektorer och bolag berörs av åtgärderna i handlingsplanen.

 •   19

  Beslutsärenden Gata och park

 • Kajen mellan Kungsbron och Rådmansbron längs Norra Strandgatan är påväg att rasa ut i ån. En akut åtgärd är påbörjad och vägen är helt avstängd. För att kunna slutföra arbetet så kajen återfår sin bärighet och vägen kan trafikeras igen behöver Livsmiljö Gävle få utökade investeringsmedel som beräknas till 10 mnkr.

  Arbetet innefattar nedmontering av kajmur, ny pålning och spontning, gjutning av nytt påldäck, återmontering av kajmur samt återställning av kajstråk och vägbana.

 •   21

  Beslutsärenden Lantmäteri och geografisk information

 • I Häcklinge har tre nya fastigheter bildats och i samband med detta saknas nya adressnummer längs Häcklingevägen.

  Namnberedningen har berett fastighetsägarna i området möjlighet att yttra sig i ärendet och i samband med det föreslogs att ett nytt vägnamn inrättas vid vägbommen, Häcklinge fäbodväg. Namnförslaget är framtaget med anledning av att vägen sträcker sig till Häcklinge fäbodar. Det nya vägnamnet innebär en ändring av befintligt vägnamn, men det finns inga boende längs sträckan som berörs av ändringen.

  Ärendet har skickats på remiss till Räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 •   23

  Beslutsärenden Miljö och hälsoskydd

 •   24

  Förbud förenat med vite

 • Vintern 2018 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden att revidera inventeringsplanen för enskilda avlopp i Gävle kommun. 2020 planerades inventeringen ske i Fors och Stackbo.

  Gästrike Vatten AB har under VA-samordningsmöten under 2018 informerat Livsmiljö Gävle att det inte finns kapacitet för att förse Stackbo med kommunalt vatten och spillvattennät eller att Stackbo är prioriterat för utbyggnad.

  I oktober 2019 beslutades detaljplanen för Microsoft där det framgår att Microsoft ska förses med kommunalt VA och att boende i Stackbo eventuellt kan ha möjligheten till kommunalt VA i framtiden.

  Planeringen av Microsoft har skapat frågor angående kommunalt VA till boende i Stackbo som inte kan besvaras i dagsläget. Livsmiljö Gävle ska inte inventera enskilda avlopp i ett område som kan komma att bli ett kommunalt verksamhetsområde.

 •   26

  Tillstånd för enskilt avlopp

 • Vattenfall ansöker om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för Gävle-Valboåsens vattentäkt (21 FS2006:33) för anläggande av en ny transformatorstation inom sekundärt vattenskyddsområde på fastigheten Valbo-Ön 21:5. Fastigheten är belägen vid Ängesberg ca 5 km söder om Valbo.

  Dispens söks från förbud i 4 § i vattenskyddsföreskrifterna mot hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för annat än befintlig verksamhet.

  Transformatorstationen kommer innehålla totalt ca 220m3 olja. Syftet med transformatorstationen är att möta behov av redundans i elnätet för planerade stora datacenter. Anläggandet av transformatorstationen innebär enligt ägaren till datacentren att de skulle kunna drivas nästan helt utan att ha dieselgeneratorer som backup på plats vid de planerade datacentren.

  Länsstyrelsen i Gävleborg beslutar om dispens kan medges. Gävle kommun är remissinstans.

  Synpunkter från Samhällsbyggnadsnämnden
  Transformatorstationen innehåller stora mängder olja (220 000 liter) vilket utgör en risk att förorena Valboåsens vattentäkt som förser stora delar av Gävle tätort med dricksvatten.

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att det finns en möjlighet att bygga transformatorstationen på platsen, VALBO-ÖN 21:5, Ängesberg, förutsatt att betydande försiktighetsåtgärder vidtas.

  Den alternativa lokaliseringen, alternativ 2 sydost om Ängesberg, innebär längre kraftledningsgator med förhöjd risk för elbortfall. Alternativet ger också en merkostnad om cirka 50 miljoner kronor. För att möjliggöra alternativ 2 krävs ytterligare tillstånd och under den handläggningstid som det alternativet kräver kommer datacentren behöva använda dieselgeneratorer för sin elförsörjning. Transport av diesel till datacentren kommer då behöva ske över vattenskyddsområdet. Därmed framstår alternativ 2 sammantaget som mindre lämpligt jämfört med alternativ 1 VALBO-ÖN 21:5, Ängesberg.

  Sektor Livsmiljös förslag till beslut
  Transformatorstationen innehåller stora mängder olja (220m3) vilket utgör en risk att förorena Valboåsens vattentäkt som förser stora delar av Gävle tätort med dricksvatten. Det finns möjlighet att bygga transformatorstationen på en annan plats där risken för att förorena Valboåsens vattentäkt är mindre. Utifrån miljöbalkens lokaliseringsprincip bör en annan plats väljas. Länsstyrelsen bör avslå dispensansökan.

 • Omprioriteringar inom VA
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   29

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 •   30

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   31

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 • Ärendet gäller tidsbegränsat periodiskt bygglov för inglasad tillbyggnad på fastigheten SÖDER 38:4 (egentligen SÖDER 2:3 – Södermalmstorg), som ligger inom detaljplanelagt område. Restaurang Butchers vid Södermalmstorg önskar göra en inglasning som kommer att uppföras periodiskt mellan år 2020 till och med år 2024. Den aktuella tidsperioden är 1 april till 30 september varje år och i den perioden ingår både uppmontering och nedmontering varje år. Åtgärden avser en byggnadsarea om 46,2 kvadratmeter. Denna inglasning kommer att kompletteras med en uteservering om 41,8 kvadratmeter öppenarea med öppningsbart tak.

  Sektor Livsmiljös förslag till beslut
  Livsmiljö Gävle föreslår avslag till ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 6 010 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser en grundavgift för två timmars nedlagd handläggningstid plus en avgift för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Fakturan på avgiften skickas separat.

 •   33

  XX

 • Livsmiljö Gävle mottog den 6 december 2018 information om att det finns två lastbilssläp med en reklam uppställa på fastigheten Mackmyra 13:1. Efter att förvaltningen informerat fastighetens ägare om detta, gjordes ett tillsynsbesök på platsen den 28 augusti 2019.
  Den 6 februari 2020 inkom fastighetsägarna med bilder som visar att släpen har tagits bort från de aktuella platserna. Således finns inget kvar att ingripa emot och ärendet kan avslutas.
  För fullständig motivering se nämndsyttrande registrerad 2020-02-06 med Dnr BOB-2018-1309, som motsvarar nämndens Dnr 20SBN5-6.

 • Livsmiljö Gävle arbetar för att erbjuda en långsiktigt hållbar livsmiljö i Gävle kommun. Bygglovsavdelningens huvudsakliga uppdrag är att arbeta för ett mer långsiktigt hållbart samhälle genom att se till att plan- och bygglagens (2010:900), PBL, intentioner och regler följs. Bygglovsavdelningen är således en viktig ”kugge” i denna samhällsutveckling och är därmed en del av gävlebornas vardag.

  Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som bland annat anger hur de givna resurserna ska fördelas och hur tillsynen ska prioriteras. Målet är att det ska bli tydligare inom organisationen och att samarbetet ökas internt.

 •   36

  XX – Beslut om bostadsanpassningsbidrag

 • Ärendet gäller bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus genom tillbyggnad med ett uppstigande trapphus och uppförande av räcke till takterrass på fastigheten SÖDER 39:12, som ligger inom detaljplanelagt område. Takterrassen ska användas som uteplats till underliggande lägenhet.

  Åtgärden uppfyller inte kraven på byggnaders anpassning och utformning som uppställs i 2 kap. 6 § och 8 kap. 1 § PBL. Ansökan om bygglov ska därför avslås.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 96 lägenheter, komplementbyggnader och 67 parkeringsplatser varav fyra handikapparkeringar på fastigheten HEMLINGBY 76.2, som ligger inom detaljplanelagt område. Cykelparkering anordnas med 240 platser utomhus, varav 75 under tak och 256 platser inomhus. Åtgärden avser en bruttoarea om 11 106 kvadratmeter.

  Fasaderna är i naturmaterial som åldras med värdighet: förpatinerad trä i balkonger och i huvudentréer i alla hus. Hus A och D är klädda i svart skiffer, hus B i grön skiffer och hus C i silvergrå skiffer. Taken är i bandfalsad plåt med kulör som matchar respektive fasadkulör, söder/västertak har solpaneler. Komplementbyggnader har fasader i liggande träpanel i infärgad grå kulör samt sedum- och plåttak.

  Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Då den lovsökta åtgärden inte möter något hinder, ska ansökan om bygglov beviljas.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 36 lägenheter, komplementbyggnader och 25 parkeringsplatser varav två handikapparkeringar på fastigheten HEMLINGBY 73:3, som ligger inom detaljplanelagt område. Cykelparkering anordnas med 90 platser utomhus, varav 25 under tak och 96 platser inomhus.

  Fasaderna är i naturmaterial som åldras med värdighet: förpatinerad trä i balkonger och i huvudentréer i alla hus. Hus E är klädd i svart skiffer och hus F i grön skiffer. Taken är i bandfalsad plåt med kulör som matchar respektive fasadkulör, söder/västertak har solpaneler. Komplementbyggnader har fasader i liggande träpanel i infärgad grå kulör samt sedum- och plåttak.

  Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Då den lovsökta åtgärden inte möter något hinder, ska ansökan om bygglov beviljas.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus, sex fyravåningsbyggnader med 128 lägenheter, komplementbyggnader och 127 markbilparkeringsplatser varav 6 handikapp parkeringsplatser på fastigheten SÄTRA 108:29, som ligger inom detaljplanelagt område. Cykelparkeringar anordnas inomhus och utomhus. Åtgärden avser en bruttoarea om 10 348 kvadratmeter.

  Fasaderna täcks med stående träpanel i tre olika färgsättningar, grå, mörkgrå och faluröd, träfasad på balkongsida i vit samt dörrar och spaljéer i okra gul. Tak täcks med grafit svart tvåkupigt plåttakpanna samt svart solpaneler på delar av tak. Komplementbyggnader täcks med naturträ och tak med grön sedum.

  Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Då den lovsökta åtgärden inte möter något hinder, ska ansökan om bygglov beviljas.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av fyra radhus med arton bostäder och sex enbostadshus, arton förråd med avskiljande vägg för kärlförvaring till radhusen och sex carportar med förråd till enbostadshusen på fastigheten FREDRIKSSKANS 2:10, som ligger inom detaljplanelagt område. Två bilparkeringsplatser anordnas framför varje radhusenhet, sammalgat 36 st. Åtgärden avser en bruttoarea om 7500 kvadratmeter. Ansökan avser etapp 1 i Strömsbro Trädgårdar nya bostadsområde.

  Husens fasader täcks med liggande träpanel i svart kulör med utfyllnad av mellanpartier med gråsvart/svart skrivmaterial/plåt. Tak täcks med svart papp. Uteförråd gestaltas lika huvudhus. Husen har traditionella trädfasader med moderna fönsterpartier med stark arkitektonisk karaktär.

 • Översyn av kommunens priser
  Föredragande: Helena Tallius Myhrman

 •   43

  Beslutsärenden Fysisk planering

 • Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och småhus i anslutning till före detta Wennbergs handelsträdgård. Planförslaget innebär att ca 100 småhus samt ca 80 lägenheter kan uppföras.

  Detaljplanen har varit ute på granskning under perioden 22 november – 13 december 2019 och totalt inkom det 7 yttranden. Inkomna synpunkter har främst berört dagvattenavrinningens påverkan på väg 583 och där har en kompletterande dagvattenutredning med förslag på åtgärder tagits fram som visar att påverkan inte kommer att öka. Föreslagna åtgärder regleras i framtaget exploateringsavtal.

  Lantmäterimyndigheten står även fast vid sitt tidigare yttrande där de anser att en storkvarterslösning inte är lämplig. Kommunens bedömning är dock fortsatt att området kan planläggas som ett så kallat storkvarter i enlighet med framtagna riktlinjer för huvudmannaskap. I övrigt har synpunkter inkommit som medfört mindre justeringar av planbeskrivningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra centrumfunktioner såsom bibliotek, samlingslokaler, café och handel inom kvarteret Gefle Vapen, samt att reglera delar av omkringliggande gator som allmän plats gata. Detaljplanen ger förutsättningar att etablera ett nytt kultur- och bildningscentrum inom planområdet.

  Detaljplanen medger en högre byggnadsvolym mot Slottstorget och en lägre byggnadsvolym mot Gamla Gävle. Byggnaders höjd och byggrättens utbredning är anpassade för att samspela med platsens kulturhistoriska värden. Byggnader inom planområdet ska i sin arkitektur samspela med platsens förutsättningar och en ges en gestaltning som håller på lång sikt samt klara av att förändras utefter framtida behov och framtida klimatförändringar.

  För att säkra att detaljplanens genomförande inte påverkar närområdet när det gäller stabilitet säkerställer detaljplanen att framtida byggnader på platsen ska pålas samt att stabilitetshöjdande åtgärder i byggskedet vitas.

  Del av planområdet innehåller fornlämning. Det innebär att en arkeologisk undersökning enligt kulturminneslagen ska göras innan marken tas i anspråk för exploatering.

  Strandskyddet upphävs inom planområdet. Planområdet är redan ianspråktagen och saknar betydelse för strandskyddet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan

 • Gävle Parkeringsservice AB äger och förvaltar idag den befintliga markparkeringen på fastigheten Alderholmen 37:2. Med anledning av det stora parkeringsbehovet i Magasinsområdet, genom bland annat en högre grad kontorisering i området har också trycket på befintlig pendlarparkering på fastigheten ökat. Stor andel av pendlarparkeringen används idag som arbetsplatsparkering. Gävle Parkeringsservice redovisar i sin ansökan om planbesked en önskan om att få uppföra ett parkeringshus på en del av befintlig parkeringsanläggning, Culinarparkeringen.

 • Planens syfte är att dela fastigheten i tre mindre fastigheter för bostadsändamål. Gemensamhetsanläggning för gård och ledningar bildas för att säkra att framtida fastighetsbildning är lämplig. Planen säkerställer även fastighetens och byggnadernas kulturmiljövärden då bebyggelsen är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen 8:13.

  Samråd genomfördes under perioden 25 november – 16 december 2019 och granskning har genomförts under perioden 28 januari – 12 februari 2020. Under samrådet framförde länsstyrelsen synpunkter angående den tillkommande byggrätten för verandan till Olofsgården, att den inte harmonierar med husets arkitektur och behöver justeras. Byggrätten har efter samrådet minskats på djupet för att inte ta för mycket uppmärksamhet från befintliga Olofsgården. De framförde även att den parkeringsyta som möjliggörs kommer att kräva en tillfartsväg och att den bör markeras ut och regleras med egenskapsbestämmelser i detaljplanen, vilket också skett. Under granskningen anser Länsstyrelsen att de ändringar som genomförts säkerställer kulturmiljövärdena på ett tillfredställande sätt och har inga ytterligare synpunkter.

  Närboende har under både samråd och granskning framfört att yta för parkering inte bör ej utföras närmare än 3,9 meter från fastighetsgräns på grund av att inte äventyra stengrundläggning på grannfastigheten. Synpunkten föranleder ingen ändring av planförslaget. Fastighetsägaren inte har för avsikt att göra ett stort markingrepp vid parkeringen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   48

  XX - Beslut om planbesked och uppdrag

 • Trafikverket behöver göra nödvändiga förstärkande åtgärder av banvallen invid Ostkustbanan. I det aktuella området finns en detaljplan som reglerar marken för allmänt ändamål, grönområde. Åtgärderna för järnvägens behov är inte förenligt med detaljplanen och därför upphävs planen inom det aktuella området. Markområdet kan, efter att detaljplanen upphävts, genom fastighetsreglering överföras från kommunen till Trafikverkets fastighet för järnväg.

  Detaljplanen handläggs med förenklat standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 38§, och har varit utställd för samråd under perioden 4 – 28 februari 2020.

  Under samrådet har endast en synpunkt inkommit och som föranlett en justering i planbeskrivningen. Länsstyrelsen har kommenterat att kommunen felaktigt angett att både Översiktsplan Gävle kommun 2030 och Fördjupad översiktsplan Gävle stad gäller. Länsstyrelsen menar att endast en översiktsplan kan vara gällande och i det här fallet är det Fördjupad översiktsplan för Gävle stad. Planbeskrivningen har justerats.

  Upphävandet för del av detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

 •   50

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   51

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Fråga från Måns Montell (M), Annika Erlandsson (M), Mikael Brodin (M), Rosmari Holmgren (KD)

  Vi har läst och hört om den gamla slitna kiosken i Stenebergsparken. Detta ärende har varit uppe till diskussion tidigare, men nu när det tas upp som klagomål igen av närboende så vill vi höra status i detta ärende.

   

   

 • § 90

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.