Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 25 juni 2019 kl. 11:00

  Förslag: Christer Larsson (SD)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 5 juni 2019 08:30 – 11:30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner

 • E-petitionen 19060 har kommit in till Gävle kommun den 12:e september 2018. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande. Förslagsställaren vill bygga en cykelbana längs Furumovägen och Vallarstigen.

  Detta förslag grundas på följande beskrivning:

  ” I dagsläget finns ingen ordentlig cykelbana längs Furumovägen och Vallarstigen i Stigslund. Detta trots att det är en bred väg där det lätt skulle få plats en cykelbana på ena sidan. Som det är nu finns det smala trottoarer på bägge sidor längs en lång bit av vägen, men dessa är både knöliga och bara delvis asfalterade, vilket gör det i princip omöjligt att gå på dom med barnvagn eller exempelvis en rullstol. Dessutom är dessa vägar vältrafikerade av både bilar och bussar och det finns två förskolor samt en skola precis intill vägen, vilket innebär att det är många barn som både går och cyklar längs vägen. En cykelbana skulle öka trafiksäkerheten och göra att man slipper gå och cykla på vägen.”

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att en cykelbana längs Furumovägen bidrar till en naturlig förlängning av den nya cykelbana som byggs efter Vallarstigen under 2019. Förslaget bidrar också till samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelser. Investeringen skulle dessutom eventuellt kunna genomföras till låg kostnad på grund av det fysiska utrymmet i området. Föreslagen åtgärd bör hanteras i kommande verksamhetsplanering och prioriteras in i investeringsprocessen för framtida investeringar.

 • E-petitionen ”Bygg ut cykelvägen mellan Bomhus och Furuvik” daterat den 30 april 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att en cykelväg byggs mellan Bomhus och Furuvik längs Furuviksvägen. Geografisk avgränsning för sträckan är mellan Bomhus glas (korsningen Södra/Norra Nyvallsvägen och Furuviksvägen) och Väg 76. Även den sträcka för gång- och cykelväg som saknas längs Korsnäsvägen (mellan Depkens väg och Furuviksvägen) inryms i förslaget.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att föreslagna åtgärder som omfattar Gävle kommuns vägnät bör hanteras i kommande verksamhetsplanering och prioriteras in i investeringsprocessen för framtida investeringar. För övriga sträckor bör dialog i ett första skede inledas med Trafikverket och region Gävleborg.

 • E-petitionen 34362 har kommit in till Gävle kommun den 30:e april 2019. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhälls-byggnadsnämnden för direktbesvarande. Förslagsställaren vill bygga en cykelbana längs Björkevägen och Trödjevägen som ansluter till Björke och Trödje.

  Detta förslag grundas på följande beskrivning:

  ” Många barnfamiljer bor i Trödje och fler familjer flyttar till våran vackra by. Fler skulle ta cykeln till jobb/kompisar om det fanns en cykel och gångbana. Att cykla på den väg som är mellan Trödje och Björke är absolut inget att rekommendera då vägrenen är väldigt smal och väldigt ofta tungt traffikerad. Rent ut sagt farlig. Jag tycker även ur miljöperspektiv att det ligger i tiden mer än någonsin att uppmuntra till att fler väljer cykel istället för bilen. Mina barn har många ggr sagt att de skulle vilja cykla till sina kompisar både i Björke och till stan vilket jag tycker är positivt men jag vågar inte låta dem göra det. Trödje tillhör också Gävle kommun och är en fantastisk by men så lätt för politiker att bortse ifrån. Byar måste också tas om hand och vara med på kommunens karta inte bara när det gäller nedläggningar.”

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att en gång- och cykelbana längs Björkevägen bidrar till minskande biltrafik och mer säkert och tillgängligt gång- och cykelnät och skulle medverka till samhällsbyggnadsnämndens måluppfyllelse. Föreslagen åtgärd bör hanteras i kommande verksamhetsplanering och prioriteras in i investeringsprocessen för framtida investeringar.

  Dialog måste också inledas med Trafikverket och Region Gävleborg för att möjliggöra genomförandet av gång- och cykelvägen.

 •   10

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Önskemål från företagare och företagarförening i magasinsområdet, att reglera parkeringen i området, med höjd taxa och tidsreglering. Den låga taxan i området gör att många föredrar att parkera på magasinsgatorna i stället för den tilltänkta pendlarparkeringen på kvarteret Culinar.

  Gävle strand har idag en låg avgift för parkering och det är svårt för besökande till boende och verksamheter i området att få parkering.

 •   12

  Beslutsärenden miljö och hälsoskydd

 •   13

  XX - Förbud förenat med vite

 • 1. Höga ljudnivåer
  - Varje år måste Miljö- och hälsoskyddsavdelningen utreda bostadsklagomål gällande höga ljudnivåer på grund av två verksamheter, Grillo och Söderhielmska gården. Vi vill upprätta en sanktion nu innan sommaren, som vi kan följa upp under sommaren för att få bukt med ljudnivåerna.

 •   15

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   16

  XX - Ärendet avslutas

 •   17

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   18

  XX - Åtgärdsföreläggande

 •   19

  XX - Lov- och rättelseföreläggande

 •   20

  XX - Ärendet avslutas

 •   21

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   22

  Delegering av rätten att ansöka om handräckning i vissa ärenden

 • Ärendet gäller bygglov för två lagertält om vardera 5 000 m2 på fastigheten Kastet 3:4, som ligger utom detaljplanelagt område. För området gäller områdesbestämmelser.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-580 daterat 2019-05-23, som motsvarar nämndens dnr 19SBN200-2, med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller ansökan om strandskyddsdispens för sex uthyrningsstugor på fastigheten Furuvik 65:4.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-560 daterat 2019-05-23, som motsvarar nämndens dnr 19SBN199-7, med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller förlängning av tidsbegränsat bygglov för inglasad servering på fastigheten Söder 2:3, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 39 kvadratmeter.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-341 daterat 2019-05-23, som motsvarar nämndens dnr 19SBN198-13, med tillhörande underlag.

  Livsmiljö Gävles beslutsförslag
  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30, 33 §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 5 795 kronor i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser en
  grundavgift för två timmars nedlagd handläggningstid plus en avgift för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 126 lägenheter varav sex lägenheter för Lss boende på fastigheten BRYNÄS 19:8, Godisfabriken Kv. 12 som ligger inom detaljplanelagt område.

  Livsmiljö Gävles beslutsförslag
  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 o 31b §§ och 8 kap. 9 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Ärendet i korthet
  Det byggnadsverk som den nu sökta åtgärden ska utföras uppfyller inte krav i 9 kap. 30 § PBL enligt följande:
  Balkonger som kragar ut över allmän plats och mot innergården över med kryssbetecknat mark med 1300 mm är planstridiga. Avvikelsen kan inte bedömas som liten avvikelse enligt bestämmelserna i 9 kap. 31b § PBL eftersom avvikelsen inte är förenlig med detaljplanens syfte.

  Parkering för rörelsehindrade på innergården med tre platser uppfyller inte krav på lämplig friyta för utevistelse för de boende och lekplats enligt bestämmelserna i 8 kap. 9 sista stycket § PBL.

  Förslaget uppfyller inte krav i 9 kap 30 § punkt 4 och 8 kap. 9 § sista stycket PBL. Bygglov bör därför inte beviljas.

  Motivering om arkitektonisk gestaltning

  Förslaget uppfyller övriga krav på utformning och gestaltning enligt detaljplanen samt utformningskrav i 8 kap. punkt 1 och 2 PBL. Föreslagen byggnation av Kv. 12 har en hög arkitektonisk kvalitet som uppfyller förväntningarna väl på arkitektonisk gestaltning i Godisfabriken.

   

 • 1. Sätra 22:1 Gråstensvägen Bygglov för nybyggnad av förskola (Ansökan avser nybyggnad av förskola. Förskolan är en tillbyggnad av familjecentralen i Sätra centrum).

 • Ärendet gäller bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Kungsbäck 2:14, som ligger inom detaljplanerat område. Åtgärden avser en pylonskylt om 1500 x 6000 mm.

  Livsmiljö Gävles beslutsförslag
  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 § plan – och bygglagen (2010:900), PBL.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 4 636 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser en grundavgift för två timmars nedlagd administrativ tid plus en avgift för nedlagt arbete i enlighet medtidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Fakturan på avgiften skickas separat.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-502 daterat 2019-06-04, som motsvarar nämndens dnr 19SBN184-10, med tillhörande underlag.

 •   29

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att tillskapa småskalig bebyggelse i Hille i enlighet med gällande översiktsplan. Med hänsyn till landskapsbilden behöver de nya tomterna terränganpassas och följa områdets naturliga sluttning från åsen och österut. Inom området och mot jordbrukslandskapet i norr ska stora släntningar undvikas. Vidare behöver bebyggelsen anpassas vad gäller materialval, färgsättning och byggnadshöjd för att samspela med platsens värden.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 17 april – 3 maj 2019. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 28 december 2018 – 29 januari 2019.

  Inkomna synpunkter är i huvudsak från sakägare som beskriver att detaljplanen innebär att kommunen frångår översiktsplanen och felaktigt tar jordbruksmark i anspråk och inte tillräckligt har utrett konsekvenserna för trafiken längsmed Nedre vägen. Planförslaget har justerats efter synpunkterna i samrådet och minskats kraftigt, vidare har konsekvenserna för trafiken på Nedre vägen beskrivits tydligare.

  Kommunens slutsats är dock att detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya villatomter intill Utskärsvägen på Eskön. Detaljplanen är lokaliserad inom ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är utpekat i Gävle kommuns översikts-plan (LIS 12.1).

  Planen tar hänsyn till strandskyddsfrågan. I planens södra del är ett naturområde planlagt för att säkra tillgången till stranden. På naturmarken gäller fortfarande strandskyddet och här kommer det även efter planens genomförande att finns tillgänglighet till stranden.

  Utbyggnad inom detta LIS-område skulle tillsammans med den redan pågående bostadsexploateringen i angränsande område bidra med ett behövligt tillskott av kustnära bostäder i kommunen och skapa underlag för förstärkt service på Eskön.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planen syftar till att möjliggöra för energiintensiv verksamhet i form av datacenter. Området är en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet i Ersbo och planen möjliggöra en markanvändning som håller över tid samt en byggrätt som kan möta upp marknadens behov.

  Planen har varit på samråd under perioden 25 feb – 18 mars 2019 samt på granskning under perioden 15 april – 15 maj 2019. Inkomna synpunkter har främst berört trafikbuller, val av anslutningsväg till området samt bedömning av kulturvärden. Till granskningsskedet reviderades planförslaget så att användningen industri (J) preciserades till datacenter (J1). Detta innebar att möjligheten till ett mer traditionellt verksamhetsområde togs bort och därmed begränsades även frågan om trafikbuller. Det innebar även att huvudinfart till planområdet bestämdes ske norrifrån via Ersbo syd etapp 2. Under granskningen framkom att länsstyrelsen inte delar framtagen kulturmiljöutrednings bedömning gällande gränsmärken längs planområdets södra gräns. Detta har medfört att marken där byggnad inte får uppföras har utökats till totalt 15 meter längs planområdets södra gräns samt reglerats till att vara avsedd för träd (n3) för att skapa en naturlig omgivande miljö till gränsmärken samt ett respektavstånd till framtida bebyggelse.

  Planens genomförande antas kunna medföra betydande miljöpåverkan så en miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 har upprättats. Planområdet innebär en påverkan på omgivningen genom att områdets karaktär förändras, från skogsmark till verksamhetsmark med stora delar hårdgjord yta, vilket i sin tur ger effekter på bl.a. landskapsbild, hantering av dagvatten, ökad trafik i närområdet m.m. Sammanvägt bedömer miljökonsekvensbeskrivningen att planområdet är en bra lokalisering för industriändamål då miljöaspekternas miljövärde inom planområdet är låga, det finns inga utpekade värdefulla vatten- eller grundvattenförekomster, avståndet till tätorten är stort, planområdet är redan påverkat av buller samt att kommunikationerna är mycket goda till och från området.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 •   33

  XX - Beslut om upphävande

 • Amoella Fastigheter i Gävle AB har ansökt om planbesked med anledning av att de önskar uppföra lokaler för båtförvaring och båtförsäljning strax sydväst om Fliskärsvarvet. Fastighetsbolaget vill på den aktuella platsen uppföra en hall, ca 20 x 48 meter och 7,8 meter hög. Byggnaden avses uppföras för Gefle Yachts räkning.
  Fastigheten ägs av kommunen och ett optionsavtal gällande markförvärv har upprättats mellan parterna.

 • Hedvigslundskyrkan, Pingstförsamlingen i Gävle, har ansökt om planbesked för att bebygga f d handelsträdgården med bostäder. Inlämnat skissförslag visar ett trettiotal lägenheter. Församlingen är öppen för olika typer av äldreboende eller gruppboende, även med inslag av vård.

  Pingstförsamlingen vill samtidigt öka gårdsytan till församlingens förskola samt utöka byggrätt för omklädningsrum intill Liljevägen. Dessutom finns önskemål att skapa byggrätt för ett mindre enbostadshus norr om trädgårdsmästarbostaden inom fastigheten Olsbacka 51:1.

 • AB Gavlegårdarna har inkommit med ansökan om planbesked för fastigheterna Norrtull 21:2 och 21:7. Gavlegårdarna önskar att befintlig detaljplan justeras så att det är möjligt att uppföra mindre lägenheter på vinden i befintliga flerbostadshus. Totalt blir det ytterligare 8 lägenheter mellan 34-36 kvm. Nu gällande detaljplan medger bostadsändamål i 3 våningar.

 • 1. Valbo-Ön 5:3, m.fl - Josef Rundström

  2. Del av varva 3:1 m.fl - Petter Jonegård

  3. Överhärde 63:1 m.fl - Josef Wårdsäter

  4. Information kring kulturmiljö och förslag till handlingsplan gällande Samhällsbyggnadsnämndens ansvar inom sakområdet.

 •   38

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov Maj 2019, Färdtjänst Maj 2019, Riksfärdtjänst Maj 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Maj 2019, Bostasförturer april 2019, Bostadsanpassningsbidrag Maj 2019, Delegationslista miljö- och hälsa maj 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Lokala trafikföreskrifter Maj 2019 och Dispenser från LTF och TRF Maj 2019, Beslut om bostadsanpassningsbidrag - Björsjö 18:7, Överhärde 63:1 m.f. Rörbergs flygplats och Hemlingby 54:3 - Tillstånd enligt gällande föreskrifter för Hemlingby naturvårdsområde. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   40

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Stefan Pettersson (V) har inkommit med följande två frågor.

  1. Vad händer med de eventuella vindkraftsparkerna innanför/utanför kommunens kust?

  2. Vad har hänt med den trasiga avstängningen av Nygatans förlängning till Gävle strand?

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Allmän information från ledamöter.

  d) Besök 09:30 från Harald Knutsen, Styrning och stöd Gävle

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.