Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 4 september 2018 kl. 11:00

  Förslag: Daniel Olsson

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 15 augusti 2018 kl. 10:00 – 14:45 med  vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Ulla Westerberg (MP), Ann-Charlotte Granath (M), Sven-Olof Hiller (M), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • I september 2017 beslutade Samhällsbyggnadsnämnden om en prioritering för fortsatt genomförande av projekt från Centrumplanen (Dnr: 17SBN389). Beslutet innebär följande genomförandeplan: 2019: Östra Drottninggatan, 2020: Norra Å-rummets västra del, 2021: Rådhustorget och Kung Kristoffers park förutsatt att medel tillskjuts i budget.

  Sedan tidigare är beslutat om byggnation av Å-rummet under 2018. Med anledning av den juridiska processen med överklaganden av dispens från biotopskyddet är tidplanen för projektet förskjuten och det finns i nuläget viss osäkerhet kring när ärendet är beslutat i domstol.

  I den av Kommunfullmäktige beslutade budget (juni 2018) har de äskanden Samhällsbyggnad Gävle framfört för genomförande av projekt ur Centrumplanen inte beaktats. Med anledning av detta saknas medel för att genomföra projekten enligt ovan.

  För att fortsätta genomförandet av Centrumplanen utan ytterligare fördröjningar föreslår Samhällsbyggnad Gävle att genomförande av projekten prioriteras om enligt följande:

  2019 Östra Drottninggatan 35 mnkr

  2020 Norra Å-rummets östra del 52 mnkr

  2021 Norra Å-rummets västra del 18 mnkr

  2022 Rådhustorget och Kung Kristoffers park 30-45 mnkr

  Samt att medel tillskjuts i budget för 2020, 2021 samt 2022 för att projekten ska kunna genomföras.

 • Den 14 mars 2017 inkom ett önskemål från boende Olarsvägen att göra den enkelriktad eftersom man ansåg att vägen är för smal för dubbelriktad trafik.

  Samhällsbyggnad Gävle besöker platsen och ser att vägen är mycket smal men även att sikten i korsningen med Hillevägen är skymd på grund av en hög och bred häck. Trafikmängden på vägen är mycket låg (ca. 60 fordon per dygn) så risken att möta en annan bil är liten. Däremot motiverar den dåliga sikten i korsningen med Hillevägen en enkelriktning av Olarsvägen i riktning mot Prästvägen. Den 14 juni 2017 hålls ett trafiksamråd med polisen och beslut om enkelriktning fattas då det styrks av polisen. Omskyltning av vägen genomförs den 11 september 2017.

  Den 28 september överklagas beslutet av andra boende i området. De överklagande anser att trafiken förbi skola och dagis har ökat då man nu måste ta Norra Prästvägen för att komma ut ur området. Man påvisar också att sikten i korsningen med Hillevägen förbättrats då häcken är utbytt mot ett staket. Överklagan avvisas då den är för sent inkommen.

  Den 18 april 2018 inkommer en begäran om upphävande av beslutet om enkelriktningen med motiveringen att sikten nu är bra i korsningen med Hillevägen och att trafikmiljön och trafiksäkerheten på Norra Prästvägen förbi skolan har blivit sämre då trafiken där ökat.

  Ärendet tas upp igen på trafiksamråd med polisen den 29 maj 2018, där det beslutades att ärendet skulle lyftas till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Samhällsbyggnad genomför trafikräkningar på Norra Prästvägen och Olarsvägen den 4 juni 2018. På Prästvägen är trafikmängden 924 fordon per dygn vilket är en ökning med ca 300 fordon jämfört med tidigare mätning från 2012. På Olarsvägen har trafikmängden ökat med 20 fordon/dygn till 81 f/d och 16 av dem körde mot enkelriktningen.

  Slutsatser

  Siktförhållandena i korsningen Olarsvägen Hillevägen har förbättrats i och med häcken bytts till staket. Trafikmängderna i området är fortfarande låga vilket inte längre motiverar att vägen ska vara enkelriktad.

  De ökade trafikmängderna på Norra Prästvägen är troligtvis inte orsakade av enkelriktningen av Olarsvägen då trafikmängden på Olarsvägen bara ökat med 20 fordon. Skolan har däremot ändrat inriktning och har nu inte åk 7-9 utan bara åk F-6 men med samma mängd elever. I dessa årskurser är skjutsning med bil till skolan mer vanligt förkommande än i åk 7-9.

  Med bakgrund av ovanstående anser Samhällsbyggnad Gävle att enkelriktningen kan hävas och en återgång till tidigare reglering med genomfartsförbud från båda håll kan göras.

 •   9

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Gavlefastigheter har, i samverkan med Utbildning Gävle, i ett utredningsarbete för Fridhemsskolan kommit fram till att de befintliga skolbyggnaderna i stora delar är i dåligt skicka. I samband med att en ny modern skola uppförs vill de även att den ska inrymma fler elever än idag då behovet av grundskoleplatser ökar i Gävle. Avsikten är att skolan ska utökas från nuvarande 400 elevplatser till att inrymma ca 525 elever.
  Skolans nuvarande friyta är idag ca 16 m² per elev och beräknas öka till ca 20 m² per elev (trots fler elever) efter att ny skolbyggnad uppförts i flera plan och parkmark i öster infogats i skolans fastighet.
  Vad gäller fastigheten Fridhem 16:1, tidigare ”Jutterströms”, avser den till stor del användas för parkering och angöringsytor. Intilliggande parkmark öster om skolan föreslås införlivas i skolgården med karaktär av naturområde.

 • AJ Sverige AB har ansökt om planbesked för ca 80 småhustomter i Harkskär. Tomterna föreslås inom olika delar i Harkskär där vissa har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet och andra ligger inom områden som inte har något särskilt utpekande i översiktsplanen.
  Då tomternas placering är geografiskt utspridd till i huvudsakligen en nordlig respektive sydlig etablering är det lämpligt att två detaljplaner görs.

 • Planens syfte är att möjliggöra för parkering nedanför Hemlingbybacken vid Fridalsvägen. Kultur och fritid Gävle har tidigare sökt permanent bygglov för parkeringsändamål på platsen men bygglovet överklagades och upphävdes då parkering inte överensstämde med gällande detaljplans syfte, allmän plats park/plantering. Kultur och fritid Gävle beviljades istället ett tidsbegränsat bygglov som har gått ut. Vintern 2017/2018 var ytan avstängd, vilket medförde att besökare till området parkerade längs med närliggande bostadsgator och boende i närområdet påverkades negativt av mer trafik.

  Planförslaget innebär att befintlig yta planläggs som allmän plats parkering med kommunalt huvudmannaskap i syfte att säkra allmänhetens tillgänglighet till natur- och fritidsområdet i Hemlingby. I enlighet med naturvårdsområdets tillstånd från reservatsföreskrifterna reglerar detaljplanen att parkeringsytan inte får hårdgöras. Planen prövar redan ianspråktagen yta och ingen större utökning möjliggörs förutom mindre justering för att kunna nyttja ytan så effektivt som möjligt. Totalt möjliggör planförslaget ca 50-60 parkeringsplatser.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanen är av begränsad omfattning och ingen enskild eller sammanlagd miljöeffekt som uppstår till följd av planen och dess genomförande är av sådan omfattning att en betydande miljöpåverkan uppstår.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   13

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 • Samhällsbyggnadsnämnden har fått tillfälle att yttra sig över förslag till boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag med tillhörande konsekvensutredning.

  Synpunkter på förslaget med tillhörande konsekvensutredning ska lämnas senast den 31 augusti 2018.

 •   15

  XXXXX - Byggsanktionsavgift

 •   16

  XXXXX - Byggsanktionsavgift och avslut

 • Ärendet gäller att en byggnad på fastigheten Sörby urfjäll 6:4 delvis har tagits i anspråk och inretts för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för samt att två stycken skyltar har uppförts på denna byggnads fasad.

  Samhällsbyggnad Gävle har noterat att en byggnad på Sörby urfjäll 6:4 delvis har tagits i anspråk och inretts för padelverksamhet. Padel är en sport som är ett slags blandning mellan tennis och squash. Vid telefonsamtal 2018-03-14 med Niclas Thyr hos fastighetsägaren Sören Thyr Upplandsleden AB, nedan ”bolaget”, framkom bl.a. följande. Padelverksamheten upptar en yta om 1 900 kvadratmeter. De aktuella lokalerna togs i anspråk och inreddes för detta ändamål 2016. Dessförinnan användes lokalerna för lagerändamål. Två stycken skyltar med reklam för padelverksamheten har uppförts på byggnadens fasad. Den ena skylten, som har en area om sju kvadratmeter, uppfördes 2016. Den andra skylten, som har en area om två kvadratmeter,
  uppfördes 2017. Företaget Gävle Padel AB (559062-5330) hyr de aktuella lokalerna av bolaget. Det är detta företag som driver padelverksamheten och som har inrett lokalerna för detta ändamål samt uppfört de två skyltarna.
  Lokalerna togs i anspråk och inreddes för padelverksamhet utan bygglov och startbesked. De två skyltarna uppfördes också utan bygglov och startbesked.

  Samhällsbyggnad Gävle har hållit flera möten med Sören Thyr Upplandsleden AB och Gävle Padel AB där det har diskuterats om och under vilka förutsättningar padelverksamheten kan vara kvar. Vid dessa möten och även per e-post har båda företagen fått utförlig information om vad som krävs för att slippa betala byggsanktionsavgiften genom att göra rättelse.

  Dagen innan samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 29 augusti 2018, då detta ärende ska behandlas av nämnden, gjorde Samhällsbyggnad Gävle ett besök i den aktuella lokalen för att kontrollera om rättelse hade skett. Vid besöket konstaterades att vissa nät och mindre inventarier har monterats ned och placerats inuti spelburarna. Själva spelburarna har dock inte monterats ned. Det fanns även banderoller med reklam för verksamheten på väggarna. Receptionsdisken var inte heller borttagen. Däremot har de två skyltarna på byggnadens fasad tagits bort. I handlingen ”Tjänsteanteckning från uppföljningsbesök, registrerad 2018-08-28” finns fullständig fotodokumentation från besöket.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande daterat 2018-08-28.

 •   18

  Ärendet avslutas

 • Ansökan avser nybyggnad av kontors- och centrumbyggnad. Byggnadskomplexet består av en lägre del, i fyra våningar och en hög del, i form av punkthus, i tio våningar. Kvarteret är underbyggd med källare som inrymmer garage och förrådsutrymmen. Del av kvarteret är obebyggd och bildar torg samt är försedd med markparkering. Träd, en stor äldre lind, som enligt detaljplanen ska bevaras, bibehålls. Nya träd planteras längs med Packhusgatan som ersätter träd som fälls bort.  Byggnadernas fasader kläs med glas. Den låga delen har en tydlig högre bottenvåning helt i glas, som är avsedd för centrumverksamheter, två överliggande våningar i glas som delvis täcks med terrakotta stavar i gula och brändorange kulörer i ett asymmetriskt mönster samt en indragen fjärde våning beklädd i glas. Terrakotta som material och färg knyter till tegelfasaderna i magasinområdet. Taket täcks med sedum. Den höga byggnaden täcks med glasfasader. Roströda pilastrar i metall stäcker sig längs över fasaderna. Vita glasskivor, liggande utanpå glasfasaden i segelmönster i varierande storlek och asymmetriskt sprida över fasaderna ger dels utryck som knyter till den industriella miljön i området dels till havet. Byggnaderna är länkade med en något indragen byggnad i tonad glas. Glasfasaderna ger en lätthet i det arkitektoniska uttrycket som balanserar väl mellan det gamla och det nya i området. Detaljerna ger en vacker och intressant utryck som bedöms uppfylla detaljplanets krav på hög arkitektonisk kvalité med modernt utryck.

  Byggnaden ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad, vilket gör att höga krav ställs på byggnadens utformning. Magasinsområdet, som ligger i anslutning till planområdet, är en av värdekärnorna i riksintresseområdet genom att det påminner om att Gävle var en betydande hamnstad på 1800-talet. En komplettering av bebyggelsen på kv. Tullnären ska utformas som en modern byggnad men med respekt i skala och utformning till de gamla magasinsbyggnaderna. Kvarteret är även strategiskt beläget med utsikt över Gavleån och en ny byggnad kommer att bilda en viktig länk mellan det gamla magasinsområdet och den nya stadsdelen Gävle Strand.  Den nya bebyggelsen kommer att ligga i centralt i Gävle, i blickfånget från järnvägen.

  En grundläggande princip i plan- och bygglagstiftningen är att kommunen själv inom vida ramar avgör hur miljön utformas i den egna kommunen. Med hänsyn till byggnadens centrala placering i Gävle och dess närhet till byggnader som är särskilt värdefulla väger det allmänna intresset av att kunna styra över bebyggelsen utformning särskilt tungt. Volymerna med en fyravåningsbyggnad som länkas samman med en tiovåningsbyggnad är fastställda i detaljplanen. Detaljplanen ställer krav på gestaltning av den nya byggnaden, att den ska ha modernt utryck och hög arkitektonisk kvalité. Föreslagen byggnad bedöms uppfylla utformningskrav som ställs i detaljplanen samt utformningskrav i 8 kap. 1 § PBL. Förslaget är planenligt och uppfyller kraven i 9 kap. 30§ PBL.

  De tekniska lösningarna på fasadsystemens är inte klara inför bygglovet och inga materialprover har visats för nämnden. Därför föreslås att beslutet om bygglov villkoras med att fasaderna inte får sättas upp innan materialprover och de tekniska lösningarna på fasadsystemen har visats och godtagits av nämnden.

  Nämnden kan besluta om att ge bygglovarkitekten i uppdrag/delegerar att godkänna materialproverna och de tekniska lösningarna på fasadsystemen som påverkar fasadens utformning.

 •   20

  XXXXX – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 • Bygglovet avser nybyggnad av studentbostadshus, livsmedelsbutik, cafè, cykelgarage samt gruppbostad för LSS- boende om cirka 6200 m2 bruttoarea.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman, daterat 2018-07-03.

 • Nynässkolan ska bli en av Gävle innerstads två högstadieskolor vilket innebär en utökning av verksamhet med elevantal och byggnader. Vissa byggnader önskas rivas och en större tillbyggnad önskas ske. Förändringen sker inom befintlig yta för skolgården. Den övergripande frågeställningen i ärendet är en utökad verksamhet på en begränsad yta vilket påverkar friytan på skolgården samt gestaltning av bebyggelsen.

   

 •   23

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

   

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen juni och juli 2018, bygglovavdelningen juni och juli 2018, färdtjänst juni och juli 2018, riksfärdtjänst juni och juli 2018, parkeringstillstånd juni och juli 2018, bostasförturer juni och juli  2018, bostadsanpassningsbidrag XXXXX 2018, Dispenser från LTF och TRF juni 2018, Lokala ordningsföreskrifter juni 2018, Skogsstyrelsens samråd Gävle Iggön 2:33. Avslutade detaljplaner augusti. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den dag månad 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   25

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   26

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

  d) Information bygglov, Åsa Larsson - JO:s utlåtande

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.