Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 3 mars 2020

  Förslag: Annika Erlandsson (M)

  Vald:

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 12 februari 2020 kl 11.00-16.00 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  E-petitioner och motioner

 • I inkommen e-petition föreslår förslagsställaren att Gävle kommun, i sina lokala ordningsföreskrifter, ska förbjuda samtlig användning av fyrverkerier inom kommunens gränser. Framför allt för att skydda djuren som denne menar far illa av dessa.

  Idag framgår reglerade tider för användning av pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna.

  Enligt lag, samt förarbeten till ordningslagen, skall följande huvudprinciper gälla för kommunens rätt att utfärda föreskrifter:

  Föreskrifterna får endast ta sikte på att upprätthålla den allmänna ordningen på allmän plats.

  Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i någon annan författning eller som enligt lag eller författning kan regleras på annat sätt.

  Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

  Förbud och påbud bör begränsas till att gälla endast sådana områden där ett verkligt behov föreligger.

  Föreskrifterna får inte begränsa ordningslagens föreskrifter utan endast mera i detalj reglera sådana frågor som regleras i lagen.

  Utifrån ovan har kommunen inte möjlighet att förbjuda fyrverkerianvändning inom kommunens gränser. De lokala ordningsföreskrifterna kan enbart reglera sådant som berör så kallad offentlig plats, i huvudsak gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

  Kommunen har inte heller möjlighet enligt gällande lagstiftning att helt förbjuda användningen inom offentlig plats.

 •   7

  E-petition - Fritidsaktiviteter för barn/ungdomar i Furuvik

 • Vänsterpartiet har inkommit med en motion som föreslår att Gävle kommun detaljplanerar områden med krav på en maximal nettoenergiförbrukning på 50 procent av energikravet enligt BBR 29 och möjliggör för dessa områden att vara självförsörjande i fråga om uppvärmning, el och VA.

  Kommunen får inte enligt PBL 8 kap 4a§ ställa egna krav på byggnadens tekniska utformning utöver det som anges i PBL 4 kap 12 och 16 §. Det betyder att kommunen kan bestämma var byggnader och byggnadsverk får placeras, om det behövs särskilda skydd mot störningar eller olika varsamhetsbestämmelser men utöver det kan kommunen inte reglera byggnadens tekniska utformning. Om kommunen ställer andra krav är dessa utan verkan. Detta för att tekniska egenskapskrav ska vara förutsägbara och enhetliga över hela landet och på så vis hindra merkostnader vid byggnation.

  Vad det gäller möjligheten till egen försörjning av el, värme, vatten och avlopp så kan kommunen vid planläggning avsätta ytor för den tekniska infrastrukturen men vi kan inte reglera vilken lösning som skall användas.

 • Motion (Västerpartiet) – plantera ut fruktträd i våra parker daterat den 18 juni 2019 har inkommit till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att sektor Livsmiljö får i uppdrag:

  -att plantera ut fruktträd i Stadsträdgården,

  - att undersöka vilka ytterligare parker som är lämpliga för plantering av fruktträd

  - att i samband med nyplantering av träd plantera fruktträd i största möjliga mån.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att fruktträd behövs i staden men att det inte är lämpligt att fastslå att det är den typen av träd som ska placeras ut i största möjliga mån eller att peka på att specifika parker ska ha fruktlundar då valet av trädsort mycket baseras sig på vilka förutsättningar som finns på platsen, vilka sorter som finns sen innan, kulturmiljöfrågor, härdighet och lämplighet. Fruktträd kan fungera bra på vissa platser men det är viktigt att inte begränsa möjligheten till sortval utan att det ska vara möjligt att välja sort utifrån platsens specifika förutsättningar.

  1. Tf sektorchef Ulrica Olsson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Gävle Citys kalender. Föredragande: Emma Svedberg
 •   11

  Allmänna beslutsärenden

 • Årsredovisning 2019 omfattar verksamhetsrapport per den sista december 2019 med måluppfyllelse enligt den balanserade styrningens perspektiv med ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan 2019 har uppfyllts.
  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar Samhällsbyggndadsnämndens ekonomiska resultat för 2019. Verksamhetsstatistik för 2019 bifogas.

 • Internkontrollplanen i Gävle kommun utgår från den balanserade styrningens fyra perspektiv. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

  Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2019. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade på verksamhetsstöd.

   

   

 • Verksamhetsplan för år 2020-2023 för samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021-2023 enligt beslut i Kommunfullmäktige december 2019.

 • Internkontrollplanen beskriver risker kopplade till ett urval av nämndens mål och övriga områden. Internkontrollen syftar till att kontrollera att sambandet mellan mål och medel framgår på ett tydligt sätt. Verksamhetsplaneringen är också integrerad i arbetet med mål och budget. Under 2013 utvecklades internkontrollarbetet i Gävle kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen och sker numera enligt COSO-modellen. COSO-modellen tar bland annat fasta på de risker som nämnden bedömt vara viktigast att kontrollera.

 • Av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder framgår bland annat av 28 § att

  ”Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrel-sens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den styrelsen/nämnden beslutat. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.”

  Tidigare beslut innebärande bemyndigande/firmatecknare är från november 2018. Ett antal personer har slutat och nya har tillträtt och det krävs därför ett nytt beslut av nämnden. Daniel Olsson tillträdde som ordförande för mandatperioden 2019-01-01 -2022-12-31. Daniel Olsson har därefter med kontrasignering av sektorchef Eva Jackson skrivit under några handlingar. Det är inte ovanligt att ordföranden med kontrasignering av sektorchef skriver under diverse handlingar, i regel av mera löpande karaktär, och det kan sägas följa med uppdraget som ordförande. Eftersom Daniel Olsson under år 2019 har skrivit under några handlingar, så bör det framgå av nämndens beslut att Daniel Olsson även under år 2019 hade den rätten. Vilket således också hade varit fallet om nämnden rätteligen hade fattat beslut om bemyndigande/firmateckning under början av år 2019.

 •   17

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Mot bakgrund av den nya tobakslagen som implementerades 1 juli 2019 samt ombyggnationen av Drottninggatan mellan N. Rådmansgatan och Centralplan har frågan om askkoppar på allmän plats aktualiserats.

  Trafik och tillstånd har därför bett Miljö- och hälsoskyddsavdelningen att göra en bedömning av föreslagna placeringar längs Drottninggatan samt befintliga papperskorgar med integrerade askkoppar lokaliserade på allmän plats i centrala Gävle.

  Förslag till riktlinjer är att askkoppar inte ska placeras i trånga gaturum med många publika entréer. Placering vid öppna platser, exempelvis torg eller i parkrum kan vara lämpligt beroende på utformning. Eventuell placering samråds alltid med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

  Integrerade askkoppar ska användas sparsamt och endast på platser där problem med nedskräpning av fimpar finns eller tros bli betydande.

  Förslag till riktlinjer har tagits fram i dialog med Miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

 • Varje kommun ska regelbundet i ett Trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik enligt lagen om färdtjänst (1997:736) och om lagen om (1997:735) riksfärdtjänst och grunderna för prissättning för resor med sådan trafik i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.

  Remissen ska skickas till:

  Arbetsmarknads-och funktionsrättsnämnden
  Utbildningsnämnden
  Omvårdnadsnämnden
  Tillgänglighetsrådet
  Pensionärsrådet
  Region Gävleborg

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 21 november år 2018 att bilda ett Trafikutskott med start 1 januari 2019. Nämnden antog instruktionen för Trafikutskottet och beslutade att ändra Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning och uppdra åt Livsmiljö Gävle att efter ett år utvärdera Trafikutskottets verksamhet. Den 20 februari år 2019 beslutade nämnden att ändra Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning samt att ändra i instruktionen för trafikutskottet till att det är ett beslutande organ under Samhällsbyggnadsnämnden. Utskottet ska besluta i sådana ärenden som delegerats till utskottet samt bereda trafikärenden inför nämnd. Trafikutskottet ska även fungera som en politisk styrgrupp för projekt som är beslutade av Samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige samt följa upp beslut i trafikfrågor beslutade av dessa församlingar. Under år 2019 har Trafikutskottet haft 7 möten. Totalt har 34 ärenden har behandlats var av 12 beslutsärenden som gått vidare till Samhällsbyggnadsnämnden:

  • 3 gångtrafik
  • 10 cykel
  • 4 kollektivtrafik
  • 9 parkering
  • 2 bil
  • 1 skärgårdstrafik
  • 3 förstudier
  • 3 övriga ärenden
 •  Information om pågående och planerade förstudier, trafik och landskap. Föredragande: Calle Holmström och Anna-Karin Gävert

 • Information om investeringsprojektet Drottninggatan. Föredragande: Maria Dahlgren.

 •   23

  Beslutsärenden Miljö och hälsoskydd

 •   24

  Tillstånd för enskilt avlopp inom vattenskyddsområde

 • Yttrande Stackbo - Dispensansökan för transformatorstationen inom vattenskyddsområde. Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   26

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 • Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av plank/stängsel på fastigheten SÖDERTULL 13:15, som ligger inom detaljplanelagt område.

  För beslutets motivering se yttrande från tjänsteman daterat 2020-01-29.

 • Ärendet gäller bygglov för fasadändringar på fastigheten VÄSTER 22:10, som ligger inom detaljplanelagt område. Omfattandes av nya balkonger större än befintliga med andra konstruktioner.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-1276 daterat 2020-01-13 med tillhörande underlag.

 •   29

  Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal

 • Ärendet gäller tidsbegränsat periodiskt bygglov för nybyggnad av en sommarrestaurang med uteservering på Rådhustorget, fastigheten NORR 2:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden placeras på mark som är avsedd för torg. Detaljplanen anger torg: gångtrafik och publik plats där servering kan tillåtas. Åtgärden innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan eftersom det inte finns någon byggrätt på torget. Avvikelsen kan betraktas som liten och accepteras eftersom uteserveringen endast kommer att stå där över tidsbegränsade perioder under åren 2020 till 2024. Eftersom uteserveringen endast omfattar en kortare tidsperiod varje år (1 maj till 31 augusti) bedöms ett tidsbegränsat bygglov kunna accepteras på platsen enligt inlämnad ansökan. Detsamma gäller det serveringstält som ska finnas på Rådhustorget under tidsperioden 2020-06-10 till 2020-07-13.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande daterat 2020-02-05 samt tillhörande underlag med förvaltningens diarienummer BOB-2020-134. Detta diarienummer motsvarar nämndens ärendenummer 20SBN46-12.

 •   31

  Beslutsärenden Fysisk planering

 • Kvarteret Bäckhagen är ett bostadsområde bestående av 109 lägenheter i en bostadsrättsförening i Sätra. Föreningen är fastighetsägare för hela området och har ansökt om att få pröva en ändring av nuvarande stadsplan från 1966.

  Ändring av detaljplanen förändrar byggrätten, i vilken grad området tillåts bebyggas. Byggrätten i den nu gällande stadsplanen från 1966 är överskriden med stor marginal. Anledningen till detta är att den reglerade byggrätten i stadsplanen var snävt anpassad till den ursprungliga utformningen. Genom åren har tillbyggnader skett i form av garage, förråd och uterum. Ändringen av planen innebär att uterum på den egna uteplatsen hanteras separerat från den totala byggrätten. Det gör att utformning och storlek på uterum blir mer homogent och underlättar hanteringen i framtida bygglov.

 •   33

  Eskön 2:5, Utskärsvägen - Beslut om antaganden

 •   34

  Olsbacka 8:1 m fl, Gröneborgsgatan 73 / Bobergsplan 4 - Beslut om antagande

 • Planens syfte är att möjliggöra radhus i två plan med uterum. Bostadsområdet Stigslund har en karaktäristisk bebyggelse från 1950-talet med höga kulturvärden vilka planen tar hänsyn till.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 15 januari – 29 januari 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 6 december 2019 – 10 januari 2020.

  Inkomna invändningar från länsstyrelsen berör uterummens utformning och hur de förhåller sig till radhusens karaktäristiska fasadindelning. Efter granskning har ett förtydligande gjorts i planbeskrivning kring uterummens utformning och deras samverkan med radhusens fasadindelning. Frågor kring utformning får utredas vidare i ett framtida bygglovsärende. I övrigt endast redaktionella förändringar i planförslaget. Revideringen bedöms vara marginell och ingen ny granskning har genomförts.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • 2016 antogs en detaljplan (laga kraft 2017-03-30) som innebar att en ny väganslutning skulle anordnas till Sollidenvägen för två fastigheter som idag har utfart mot Bönavägen, Norrlandet 6:2 och 6:14. Anledningen till det nya vägförslaget var att man vill minimera antalet bostadsutfarter mot Bönavägen då det även innebär att den befintliga gång- och cykelvägen korsas.
  Under 2018 inkom flera fastighetsägare med en skrivelse till kommunen där de önskade att vägen istället skulle förläggas på en annan plats som de ansåg lämpligare och där vatten- och spillvattenledningarna tidigare hade förlagts. Livsmiljö Gävle, Mark- och exploatering, har bedömt att den alternativa vägplaceringen är ett bättre förslag än tidigare. Det tidigare läget hade en lutning mot bostäderna och skulle bli både svårare och dyrare att bygga än om man nyttjar området ovan vatten- och spillvattenledningarna. Inga ytterligare naturvärden behöver heller ianspråktas med det nya läget.
  Mark som i den nu gällande detaljplanen är reglerad som naturmark för allmänt ändamål kommer därmed istället att prövas för gata och detaljplanens befintliga vägreservat regleras som naturmark. Det blir således ingen mer naturmark i området som ianspråktas.

 • Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av tekniska anläggningar för vattenförsörjning i syfte att säkra och höja kapaciteten för vattenproduktion i området kring Johanneslöt. Planen syftar även till att skydda naturvärden och allmänhetens tillgänglighet inom planområdet, vilket också bibehåller förutsättningarna för bildandet av ett eventuellt framtida kommunalt naturreservat.

  Detaljplanen var utställd för samråd under perioden 28 oktober – 18 november 2019.
  Sex yttranden med synpunkter inkom under samrådet. Bland dem önskade Länsstyrelsen ett förtydligande gällande möjligheten att bibehålla en variation av träd och växtlighet samt att avstånden mellan de bestånd som lämnas inte är så stora att de skapar barriärer för spridningseffekter för arter. Kommunen har valt att inte reglera ett bevarande av träd och växtlighet inom kvartersmarken. Då området inte är projekterat skulle en sådan reglering kunna innebära hinder eller försvårande av ett genomförande av planens syfte att höja och säkra kapaciteten för dricksvattenförsörjningen.

  Kultur- och fritidsnämnden framförde att området har höga friluftsvärden och att det är intressent att utveckla med friluftsanordningar exempelvis rastplats, fiskebrygga m.m. Synpunkterna föranledde inga åtgärder av planförslaget då stigarna är sammanhängande och friluftsanordningar är förenligt med detaljplanens reglering.

  En angränsande fastighetsägare, Fastpartner, hade frågor gällande hur deras fastighet påverkas av planförslaget. Planförslaget bedöms inte påverka fastigheten på något annat sätt än att en gemensamhetsanläggning för infart som de är delägande i kan behöva omprövas i framtiden beroende på nyttan av den om verksamheten utökas inom planområdet.

  Samtliga synpunkter från samrådet finns att återläsa i antagandehandlingen.

  Granskning av detaljplanen genomfördes under perioden 13 december 2019 – 27 januari 2020. Inga yttranden med synpunkter inkom under granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Planens syfte är att befintliga verksamheter ska kunna fortsätta sitt utövande och samtidigt möjliggöra för ytterligare verksamheter i form av bland annat tillfällig övernattning. Detta då nuvarande fastighetsägare bedömt att det saknas övernattningsmöjligheter i området Sätra/Gavlehov.

  Planförslaget innebär att en ny byggnad kan uppföras i planområdets sydöstra del till en höjd av tre våningar. För resterande del av planområdet möjliggörs bara mindre utbyggnad. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljö. Värdena består av stadsdelens tydliga planeringsideal och funktionsindelning med influenser från ABC-staden och det är viktigt för riksintresset att stadsdelen får ha kvar den strukturen, vilket planförslaget uppfyller.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planen kommer inte att möjliggöra för användningen bostäder och en ändrad användning bedöms inte ge upphov till störande effekter för till exempel de bostäder som finns väster om Sätrahöjden. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål bedöms överskridas till följd av planens genomförande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av det befintliga vårdboendet på platsen med ytterligare två våningar.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Detaljplan Hille 2:90, Nedre vägen. Föredragande: Kevin Engberg

 •   41

  Allmänna ärenden

 •   42

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   43

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Fråga från Christer Larsson (SD): I början på januari 2020 beslutade riksdagen att utöka den tillåtna ytan för en komplementbostad, (även kallat Attefallshus) från 25 kvadratmeter till 30 kvadratmeter. Ett förslag Sverigedemokraterna ställde sig bakom. Komplementbostadshusen innebär ett förenklat förfarande där man går ifrån systemet med bygglovsansökan och istället görs enbart en bygganmälan till kommunen. Lagändringen träder i kraft 1 mars 2020. Lagändringen kan innebära ett större intresse för att använda sig av komplementbostadshus och av den anledningen vill jag ställa nedan fråga.

  - Förbereder sig Livsmiljö för att kunna hantera ett större intresse för komplementbostadshus när den nya lagstiftningen träder i kraft?

  Frågan besvaras av Anna Tengqvist under sammanträdet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.