Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 2 maj
  Förslag: Christer Larsson

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 12 april 2023 kl.9.00-12.05 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd mars 2023 omfattar resultatet per mars månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • För att klara en budget i balans krävs åtgärder. I detta syfte föreslås att en Handlingsplan – budget i balans 2023 med utblick mot 2024–2026 upprättas.

 • Intern styrning och kontroll är en viktig del av nämndens systematiska kvalitetsarbete, då den intern styrningen och kontrollen är centrala delar av verksamhets - och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

  Under 2022 tog Styrning och stöd, Ekonomiavdelningen fram förslag till ny riktlinje för intern styrning och kontroll för nämnder och bolag och den ersätter det tidigare dokumentet ”Intern kontroll av ekonomi och verksamhet – Reglemente” antaget av kommunfullmäktige 1999-05-31. I den nya riktlinjen, som blev beslutad av kommunfullmäktige 2022-12-12, kommer kontrollområdena att öka till fem områden från tidigare två områden (Riskvärdering och Kontrollaktiviteter). De nya områdena är Styr- och kontrollmiljö, Riskvärdering, Kontrollaktiviteter, Information och kommunikation samt Uppföljning och utvärdering. Den nya riktlinjen ger en bredare beskrivning av nämndernas verksamhet och tillförsäkrar en intern styrning och kontroll som ger en rimlig försäkran om uppnåendet av mål som rör verksamheten, rapportering och följsamhet gentemot lagar och regler.

 • I samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning framgår beslutanderätter som samhällsbyggnadsnämnden delegerat till tjänstepersoner och politiker.

  Löpande revidering behöver ske för överensstämmelse med gällande lagstiftning, verksamhetens behov och för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor.

  I årets revidering av delegeringsordningen har fokus framför allt varit att införa klarspråk i den löpande texten i kapitel ett och tre. Den löpande texten i kapitel ett har skrivits om på så sätt att text som har bedömts inte vara motiverad att ha med i delegeringsordningen har tagits bort, med detta har nya stycken och rubriker kommit till.

  Dokumentet har även uppdaterats utifrån Gävle kommuns nu gällande grafiska profil och dokumentets försättsblad har reviderats på så sätt att det står när delegeringsordningen antogs av nämnden. Lagrum har skrivits på ett enhetligt sätt i hela dokumentet och de språkfel som hittats har rättats till.

  Ett förtydligande har införts att sektorchef likställs med förvaltningschef. Vidare har ett förtydligande införts om att kommunstyrelsens delegeringsordning gäller angående arbetsgivarfrågor.

  Vidare har följande ändrats i dokumentets andra kapitel.

  Rubriken i andra kapitlet har ändrat till administrativa ärenden.

  Beslutanderätt enligt kapitel 2.8 har tagits bort då högsta beslutande inte behöver anges då delegeringsordningen alltid anger lägsta beslutandenivå.

  Beslutanderätt enligt kapitel 2.9 har tagits bort då det arbetsområdet inte är delegerat till nämnden från Kommunfullmäktige, vilket framgår av kommunstyrelsens delegeringsordning, antagen av kommunstyrelsen 8 februari 2022 § 8.

  I andra kapitlet har chef verksamhetsstöd har bytts ut till enhetschef och förvaltningsjurist har bytts ut till jurist. Vidare har det förtydligats om vilken sektor delegat tillhör i kapitel 2.10 och 2.11.

  I dokumentets tredje kapitel har följande ändringar skett gällande Miljö och hälsas verksamhetsområde.

  I kapitel 3.1. har det förtydligats att miljöinspektör arbetar på enheten Miljö och hälsoskydd

  Ordet miljöadministratör har tagits bort i kapitel 3.1.3.10 och 3.1.4.8.

  Kapitel 3.1.1.11 har införts. Vidare har ändring skett angående vite i 3.1.1.5, 3.1.1.17. Kapitel 3.1.3.7 har tagits bort.

  I kapitel 3.2. har det förtydligats att miljöinspektör arbetar på enheten Livsmedel och tillstånd. Vitesbelopp i punkt 3.2.1.2 har ändrats till 50 000 kr från 40 000 kr. I 3.2.1.3 har månad bytts ut mot vecka gällande utfärdande av löpande vite. Punkt 3.2.1.11 har införts om att enhetschef kan besluta om att ansöka om utdömande av löpande vite.

  I 3.4.2 har vitesbelopp ändrats till 50 000 kr från 20 000 kr. I 3.4.3 har ändrats på så sätt att löpande vite får högst vara 25 000 kr per vecka. Punkt 3.4.3 har fått nytt nummer till 3.4.4. Punkt 3.4.6 har införts om att verksamhetschef kan besluta om att ansöka om utdömande av löpande vite. Vidare har vitesbeloppet ändrats till 50 000 kr från 20 000 kr i 3.5.5.

  Ändring av vitesbelopp sker mot bakgrund av dels att det ekonomiska läget ändrats i omvärlden och Sverige, dels att ett vite ska ha avskräckande effekt. Angivet vitesbelopp är maxtaket, alltså kan beslut tas om en lägre summa. Det får bedömas som rimligt att Miljö och hälsas verksamhet har ett gemensamt maxbelopp på 50 000 kr.

  I dokumentets tredje kapitel har följande ändringar skett gällande Plan och bygg samt Tekniskas verksamhetsområde.

  I 3.12 har en uppdatering skett om vad som menas med bygglovshandläggare. Kapitel 3.12.3 och 3.12.5 har infört och delegat är Planchef. Det första gäller samråd av detaljplan av enklare karaktär och det andra gäller att ingå särskilt avtal om tidsfrist.

  I 3.12.6 har skrivits om så att radhus inkluderas.

  Kapitel 3.12.49 har införts och gäller beslut om att förelägga att inkomma med anspråk på ersättning. Delegat är Planchef.

  I 3.19.1 har delegat bytts ut till GIS-tekniker.

  Kapitel 3.20 har fått ny rubrik och i 3.20.1 har text lagts till gällande yttrande gällande registreringsbeslut.  Kapitel 3.22 har fått ny rubrik och i 3.22.1 har text lagts till gällande yttrande gällande registreringsbeslut.

  Punkt 2.26 har tagits bort då Trafikutskottet har upphört och med det har delegationen återgått till samhällsbyggnadsnämnden.

  Delegaten gruppsamordnare trafik och tillstånd har tagits bort i punkt 3.30.

  Kapitel 3.33.6 har införts som är beslut om att återkalla ett beslut om bostadsanpassningsbidrag. Kapitel 3.35.3 har tagits bort då delegation inte är relevant längre.

  Slutligen har 3.40 tagits bort då lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen upphört.

  Ändringar i dokumentet är angivet med röd färg.

   

   

 • Av kommunallagen (2017:725) framgår det av 6 kap. 37 § att delgivning med en nämnd sker med ordförande eller med den som enligt ett reglemente eller ett särskilt beslut är behörig att ta emot delgivningar.

  Av gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och nämnder i Gävle kommun, reviderat enligt fullmäktiges beslut den 14 december 2020 § 17, med dnr 19KS455) framgår följande av 27 §:

  Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som styrelsen/nämnden beslutar.

  Mot bakgrund av detta bör beslut tas om vilka anställda som får ta emot och skriva under delgivningskvitto.

 • Informationshanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingarna. Planen bygger på en inventering av handlingar samt beslut om vad som ska bevaras och vad som ska gallras, samt gallringsfrister.

  Myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser

  1. rätten att ta del av allmänna handlingar,

  2. behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och

  3. forskningens behov. (3 § arkivlagen)

  Gällande dokumenthanteringsplan från 2018 uppdateras nu och namnges informationshanteringsplan. Den största förändringen är att mycket av dokumenthanteringen har digitaliserats.

  Dokumentet skall vara lättläst och tydliggöra var man hittar respektive arkiv. Dokumentet har dosanpassats.

  Arkiv för kommunikation och HR regleras i kommunstyrelsens informationshanteringsplan. Vi har dock valt att ta med dem för att hanteringen av arkiveringsarbetet skall gå så smidigt som möjligt.

  Framledes uppdateras detta styrdokument regelbundet varje år.

 • Bland de ärenden som Gävle kommuns kundtjänst hanterar årligen går endast en del vidare till nämnd eller handläggare i resten av förvaltningen. Huvuddelen av inkomna samtal och mejl är enkelt besvarade önskningar om ytterligare information som inte kräver någon handläggning eller beslutsfattande, och hanteras därför av kundtjänsten för att avlasta övriga förvaltningen. Detta följer den s.k. ROSA-metoden utifrån vilken kommunens kundtjänst arbetar, efter vilken dessa ärenden klassas i kategorierna 1 till 2 i kommunens ärendehanteringssystem Artvise.

  Trots att dylika ärenden hanteras av kundtjänst som tekniskt sett är del av sektorn Styrning och stöd betyder det inte att alla de inkomna handlingar och upprättade anteckningar som hanteras av kundtjänst tillhör kommunstyrelsen ur en arkivbildningssynpunkt. I den utsträckning ärenden angår andra nämnders verksamhet och uppdrag bildar handlingarna del av dessa respektive nämnders arkiv.

  Ur en bevarande- och gallringssynpunkt får det till följd att kommunstyrelsens gallringsbeslut inte kan tillämpas på samtliga handlingar som hanteras av kundtjänst, utan endast de som tillhör ärenden som utförts av kundtjänst för Kommunstyrelsens räkning. För kundtjänst ska kunna gallra samma handlingstyper konsekvent krävs därför i vissa fall att respektive nämnd fattar ett eget beslut för de handlingar som kundtjänst hanterar åt dem.

  De i sammanhanget berörda handlingarna dokumenterar inte någon form av myndighetsutövande och inleder inga ärenden som direkt berör nämndens särskilda uppdrag och kärnverksamhet. De bedöms därför vara av lågt värde att bevara för nämndens egen räkning. Kundtjänst uppger likväl att handlingarna saknar ett långsiktigt värde för deras egen interna uppföljning. Insynsintresset från allmänheten bedöms därtill vara så pass begränsat i proportion till handlingarnas stora antal att det inte motiverar att handlingarna bevaras över längre tid. Gallring skulle även vara kundtjänst till praktisk nytta då den betydande mängden handlingar som lagras i Artvise påtagligt påverkar systemets prestanda.

  Kundtjänst framlägger därför ett förslag att gallra dessa handlingar utformat så att samtliga nämnder kan anta det utan att övriga sektorers arbete eller dokumentationen därav påverkas av beslutet. De handlingar som skickas vidare till handläggare utanför kundtjänst eller till nämnd omfattas som nämnt inte av det tänkta gallringsbeslutet oavsett hur de klassificeras i systemet. Endast de handlingar som uteslutande hanteras av kundtjänst berörs.

   

 • En översyn av taxedokumentet skedde inom verksamheten miljö och hälsa under hösten 2022. Ändringarna beslutades av kommunfullmäktige den 12 december 2022 (dnr 22KS397).

  I § 8 i det beslutade taxedokumentet står att uppräkning med kommunprisindex (PKV) ska ske årligen baserat på indexförändring fram till 1 oktober året före avgiftsåret och att basmånad för indexuppräkning ska vara oktober 2023. Det ska rätteligen stå att basmånad för indexuppräkning är oktober 2022, eftersom dokumentet gäller avgifter för år 2023. PKV fastställs inte heller vid det fasta datumet 1 oktober, utan under oktober månad, i samband med att SKR tar fram en skatteunderlagsprognos.

  Vi har tidigare baserat den årliga uppräkningen på PKV för oktober månad året före avgiftsåret. Det har inte funnits någon avsikt att ändra den beräkningsgrunden, formuleringen är ett rent skrivfel.

  Felet har ingen påverkan på taxan under år 2023, eftersom 2023 års timavgift är framräknad baserat på PKV i oktober 2022. Taxedokumentet behöver dock korrigeras innan uppräkningen av avgifterna för år 2024 blir aktuell.

  När nu texten behöver korrigeras, föreslås också att § 6 förtydligas så att aktuell timavgift för år 2023 framgår direkt av taxedokumentet, samt att efterhands- debitering av ansökningsavgift för tillstånd, dispens och undantag införs i § 9.

 • Den 22 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt tobakslagens område m.m. inklusive bilagor och en höjning inom livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige beslutade också att Samhällsbyggnadsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  PKV tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR) används i SKR:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.

  Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016. Vid avgiftsjusteringen används således PKV för oktober månad året före avgiftsåret.

  Från protokollet vid nämndsammanträdet 2022-10-26 framgår det inte att PKV för 2022 är 3.7%. Detta behöver förtydligas, därför lyfts ärendet igen för beslut

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. Arkitekturpolicyn och Arkitekturpriset, Brita Bugge kl.11.00
  4. Introduktion Tekniska, Jan Karlgren

 • Livsmiljö Gävle genom enheten Projekt och exploatering har inkommit med en ansökan om planbesked för att påbörja planläggning av del av det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen. Att utveckla verksamhetsområdet i Tolvforsskogen är ett kommunalt initiativ som drivs som ett kommunalt exploateringsprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen i Gävle. Avsikten med exploateringsprojektet är att utveckla Tolvforsskogen till ett logistik- och verksamhetsområde i enlighet med program för detaljplan Tolvforsskogen, godkänt av kommunfullmäktige i september 2022.

  Tolvforsskogen har närhet till E4 och E16, och hamnen via Hamnleden. Ostkustbanan får en ny sträckning genom Gävle och genom Tolvforsskogen. I framtiden kan även Bergslagsbanan få en ny sträckning genom området och Gävles godsbangård kan lokaliseras hit. De logistiska förutsättningarna är mycket goda.

  Utvecklingen av verksamhetsområdet går parallellt med Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostkustbanan samt vägplanen för ombyggnation av trafikplats Gävle Norra. Detaljplanearbetet för att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde kommer samordnas med Trafikverkets väg- och järnvägsplan för att ska skapa förutsättningar för infrastruktursatsningarnas genomförande.

  I programhandlingen beskrivs en övergripande målbild för den framtida utvecklingen av verksamhetsområdet. Sammanfattningsvis omfamnar målbilden ett önskat läge när logistik- och verksamhetsområdet är etablerat med miljövänliga transporter, ett effektivt marknyttjande, etablering av hållbara verksamheter samt värnande och utvecklande av de naturvärden och ekosystemtjänster som finns i Tolvforsskogen. Innovativa lösningar utvecklas, t ex genom delning av information i syfte att öka transporteffektiviteten genom sam- och omlastning, ruttoptimering och ökad fyllnadsgrad. Tack vare geografisk närhet till andra regioner och samverkan mellan offentlig sektor och näringsliv ökar etableringsviljan, vilket ger fler arbetstillfällen och Gävle växer. Området erbjuder hög tillgänglighet, god service och prioriterad hållbar mobilitet för de som verkar i eller besöker området.

  För att nå målbilden så redovisas i programhandlingen en stadsbyggnadsidé. Stadsbyggnadsidén för fortsatt utveckling och kan sammanfattas med följande fraser:

  -Skapa A-lägen för etableringar
  - Effektivisera marknyttjandet
  - Hänsyn till omgivning och klimat
  - Länka området till staden
  - Skylta med det bästa
  - Cirkulära flöden och smarta system.

  En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram i programarbetet. Miljökonsekvensbeskrivningen har bedömt planförslagets påverkan på ett flertal miljöaspekter; ekosystemtjänster, dagvatten och skyfallshantering, geohydrologi, friluftsliv och rekreation, kulturmiljö, människors hälsa, landskapsbild och buller. Utöver det beskrivs även effekter avseende naturmiljö, artskydd, vattenmiljö, luftmiljö, risk för hälsa och säkerhet och hushållning med naturresurser samt kumulativa effekter.
  Programmet med dess riktlinjer och anpassningar ligger på en hög ambitionsnivå för att i möjligaste mån minska påverkan på förekommande värden som tex naturmiljö, hydrologi, ekosystemtjänster och rekreation. Programmet har höga ambitioner att skapa ett modernt verksamhetsområde där befintliga värden värnas och inkorporeras i genomförandet. Samtidigt är hela programområdet lokaliserat till ett orört område och storleken av konsekvenserna som bedöms uppstå motsvarar därmed vad som kan förväntas av en sådan exploatering.

  I programmet redovisas även, utöver målbild och stadsbyggnadsprinciper, en rad viktiga nyckelfrågor. Nyckelfrågorna består av redovisning platsspecifika förutsättningar som t.ex. naturvärden, gestaltning och teknisk försörjning. Inom respektive avsnitt finns utöver en redovisning av nuläget också en beskrivning av framtida önskat läge som sammanfattas med konkreta riktlinjer kopplat till fortsatt planarbete och genomförande. Dessa riktlinjer redovisar också ett eventuellt fortsatt utredningsbehov inom respektive nyckelfråga.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.

  I fortsatt arbete behöver ärendets prövning kompletterats med ytterligare underlagsutredningar rörande:

  - Miljökonsekvensbeskrivning
  - Naturvärdesinventering, framförallt fokus grönstråk
  - Trafikutredning
  - Geoteknik och hydrologi
  - Dagvattenutredning
  - Arkeologi steg 2
  - Bullerutredning
  - Riskutredning
  - Underlag till Trafikverket avseende samordning av planarbetet och väg-  och järnvägsplaner.

  Livsmiljö Gävle kommer i samband med ärendets uppstart att avgränsa utredningarnas innehåll utifrån aktuell förfrågan och platsens förutsättningar.

  I samband med fortsatt arbete kan ytterligare utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan.

  Sammantaget gör Planenheten, Livsmiljö Gävle bedömningen att det lämpligt att starta ett planarbete för del av Forsby 13:1, verksamhetsområde Tolvforsskogen, södra området med aktuell programhandling som grund för fortsatt arbete. Programmet redovisar önskad målbild, platsens förutsättningar och riktlinjer för fortsatt planarbete och genomförande på ett tydligt och konkret sätt. Programmets föreslagna markanvändning tar god hänsyn till önskad målbild, platsens förutsättningar och andra intressen så som etablering av Ostkustbanan och ny trafikplats Gävle Norra.

 • Livsmiljö Gävle genom enheten Projekt och exploatering har inkommit med en ansökan om planbesked för att påbörja planläggning av del av det nya verksamhetsområdet Tolvforsskogen. Att utveckla verksamhetsområdet i Tolvfors är ett kommunalt initiativ som drivs som ett kommunalt exploateringsprojekt på uppdrag av kommunstyrelsen i Gävle.

  Avsikten med exploateringsprojektet är att utveckla Tolvforsskogen till ett logistik- och verksamhetsområde i enlighet med program för detaljplan Tolvforsskogen, godkänt av kommunfullmäktige i september 2022.

  Utvecklingen av verksamhetsområdet går parallellt med Trafikverkets arbete med järnvägsplanen för Ostkustbanan samt vägplanen för ombyggnation av trafikplats Gävle Norra. Detaljplanearbetet för att möjliggöra ett nytt verksamhetsområde kommer samordnas med Trafikverkets väg- och järnvägsplan för att ska skapa förutsättningar för infrastruktursatsningarnas genomförande.

  Tidplanen för exploateringsprojektet försöker i möjligaste mån anpassas efter Trafikverkets väg- och järnvägsplan.

 • Detaljplanens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövården genom att befintliga kulturhistoriska värden i byggnader och bebyggelsemiljön säkerställs genom planbestämmelser. Hit hör områdets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, material, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen ska fungera styrande i frågor om lov och lantmäteriförrättningar.

  I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet och baserat på gestaltningsprogram Norrlandet tillåts nya mindre byggrätter i den kulturhistoriskt viktiga miljön samt möjlighet att uppföra tre nya tomter vid Fiskare Normans väg. Huvudmannaskapet för allmän platsmark ska följa tidigare antagna principer och vara unison med övrig närtida planläggning i närområdet. Kommunen är huvudman för allmän plats som är planlagd som natur samt Utvalnäsvägen planlagd som väg.

  Detaljplanen ska säkerställa del av vandringsleden Norrlandets kustled och en av de anlagda målpunkterna längs leden, Utvalnäs udde. Den ska även verka för att bevara ett naturstråk mellan Tångbergets naturreservat och havet för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och del av befintlig spridningskorridor.

  Planförslaget följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan (FÖP). Placeringen för nya bostäder avviker dock från det utpekade området i FÖP, därför växlas förfarande och planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap. 7 §.

 • Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av köpcentret samt att möjliggöra för friliggande restauranger i den södra delen. Drivmedelsändamål ska fortsatt få bedrivas och en del av marken övergå i kommunal ägo och gång- och cykelvägen säkras som allmän plats. Syftet är vidare att förbättra trafikförhållandena, säkra naturområdet och områdena för tallarna samt att värna skyddet av vattentäkten.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 4 november – 2 december 2022.

  Huvudsakliga synpunkter som inkommit berör bland annat ett konstaterande att planförslaget inte förhåller sig till de riktlinjer som finns gällande farligt gods, risken för störande ljus, vikten av att inte påverka grundvattenbildningen negativt, förtydliganden kring förorenade områden, komplettering på plankartan gällande strandskydd, beskrivningar av riksintressen, miljömålet begränsad klimatpåverkan, hantering av invasiva arter samt att användningen sällanköpshandel inte kan antas öka valet av hållbara transporter.

  Synpunkter har även inkommit kring ansvar vid flytt av ledningar, ansvar och förtydliganden kring avfallshantering, oro inför otillräckliga parkeringsytor samt påverkan på kollektivtrafiken. Även synpunkter kring hänsyn till grundvattnet och dagvattenhanteringen. Synpunkter inkom kring hur en växande extern handelsplats skulle kunna påverka Gävle stadskärna.

  Fler synpunkter har inkommit kring den störning som förekommer på parkeringsytorna kvälls- och nattetid, men även andra störningar som ljus, buller och ökade trafikmängder. Önskemål finns också att bostäderna intill inkluderas i detaljplanen samt att gång- och cykelvägar förbättras i området. Synpunkten har även inkommit om att det är positivt att kommunen utvecklar och bygger i Valbo.

  Inför granskningen har syftet reviderats genom en omskrivning av värnanandet av vattentäkten och tallarna samt ett tillägg om att naturområdet och gång- och cykelvägen ska säkras som allmän plats.

  Stycken som berör riksintressen, klimatanpassning, påverkan på klimatmålet begränsad miljöpåverkan, invasiva arter, ljus från biltrafik och strandskydd har utvecklats eller tillkommit. En beskrivning av befintlig drivmedelsstation som potentiellt förorenat område och ett förtydligande gällande sophantering har gjorts. I avsnittet parkering har planens konsekvens på antal parkeringsplatser utvecklats. Konsekvenser har tillkommit gällande den utökade externhandelns påverkan. Frågor om trafik och fastighetsrätt kopplat till exploateringsavtal har reviderats.

  Inför granskningen har plangränsen justerats och utvidgats österut och släcker därmed ut befintlig byggnadsplan. Marken planläggs som NATUR. Befintlig gång- och cykelväg samt den anslutande vägen som omvandlas till gång- och cykelväg planläggs som GCVÄG.

  Andelen kryssmark och andelen byggbar mark har minskat i anslutning till väg 56. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har tillkommit, E-området i nordväst har utökats, b5 som reglerar belysningar har reviderats. Planbestämmelse om upphävande av strandskydd tillkommer på GCVÄG och E-områden. Dagvattenutredningen har reviderats och handlingarna justerats därefter.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Frågorna bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 • Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från bland annat teknisk anläggning, panncentral, till bostads- och centrumändamål för att kunna möjliggöra framförallt bostäder på Skolvägen vid den gamla panncentralen. Genom att tillåta centrumändamål i bottenvåningen är syftet att skapa en flexibilitet i användningen till nytta för både de nya bostäderna och annan verksamhet. Syftet är vidare att säkerställa skydd mot störningar så att platsen är lämplig att bebygga med bostäder, vilket innebär att skydd mot buller från vägtrafik säkerställs och exploateringen ska inte leda till negativ påverkan på vattentäkten Gävle-Valboåsen. Planen syftar även till att säkra allmän plats, Natur, inom planområdet.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 1 – 17 november 2022. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 29 mars – 19 april 2021.

  Dialog med Länsstyrelsen och Statens Geotekniska Institut (SGI) har förts efter granskning på grund av att utredningar om geoteknik och stabilitet reviderats enligt deras yttranden.

  Från samrådsskedet kvarstår erinringar om att planerade byggnadsvolymer är för höga. Huvudsakliga synpunkter under granskningen handlar om grundläggning och geoteknik, trafiksäkerhet, avfallshantering och hänsynstagande till befintliga ledningar.

  Länsstyrelsen har hotat att överpröva detaljplanen på grund av att de och Statens Geotekniska Institut (SGI) bedömt att underlagen för planförslaget inte var tillräckligt utrett kring stabilitetsförhållandena för att kunna säkerställa att marken var lämplig för sitt ändamål. På grund av detta har två underlagsutredningar reviderats efter granskningen för att visa att marken är lämplig att bebygga med bostäder, revideringarna följer en av de standarder som SGI förespråkar.

  Resultaten av de reviderade utredningarna gav inget annat utfall än detaljplanens tidigare ställningstagande, dvs att området är stabilt utifrån vad detaljplanen tillåter att man får bygga avseende höjd och placering. Utredningarnas resultat har delgetts Länsstyrelsen och SGI och båda myndigheterna anser nu att underlagen till detaljplanen är tillräckliga.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med ändringen av de befintliga detaljplanerna är att justera byggnadshöjden och del av byggrätten för att kunna uppföra en ny tågverkstad, som ersätter en äldre verkstad, och tvättanläggning för tåg i anslutning till befintliga järnvägsspåret. Den nya tågverkstaden planeras att uppföras till en högre höjd än den befintliga och tågtvätten behöver placeras i anslutning till järnvägsspåret där det idag är prickad mark (mark som inte får bebyggas). Placeringen för verkstaden och tågtvätten ligger inom samma industriområde men i två olika detaljplaner. Denna ändring hanterar därför ändring i två olika gällande detaljplaner.

  Ändringen av detaljplanerna har varit på granskning under perioden 10 mars – 31 mars 2023 och samråd under perioden 17 november – 7 december 2022. Yttrandena har varit mestadels utan erinran. Den revidering som gjorts gjordes efter samrådet och innebar att en bestämmelse lades till om att friskluftsintag ska riktas bort från järnvägen.

  Ändringen av detaljplanerna är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Ändringen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   21

  XX, Olovlig installation av eldstad – uttag av byggsanktionsavgift

 • 1. Renovering av lador inom Gävle kommun
  Föredragande: Lena Boox

 • Regeringen har gett Gävle kommun möjlighet att inkomma med synpunkter på EU kommissionens förslag till direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa. Samhällsbyggnadsnämnden har nu via kommunstyrelsen fått i uppdrag att direktbesvara remissen.

  Bakgrunden till att direktivet har omarbetats är att forskning har visat att förorenad luft orsakar många dödsfall och ligger bakom många sjukdomsfall vilket ger stora samhällsekonomiska konsekvenser. Kommissionen har visat att luftkvaliteten i Europa har förbättrats betydligt under de senaste decennierna och att de gällande direktiven delvis har varit effektiva för att uppnå gällande luftkvalitetsnormer, men att det finns utrymme för att förbättra genomförandet. EU:s luftkvalitetsnormer har därför anpassats för att överensstämma bättre med WHO:s riktvärden som skärptes 2021 baserat på bättre kunskap om hälsopåverkan.

 • E-petition - #211498, daterad 2022-12-14, har inkommit till Gävle kommun.

  Förslagsställaren önskar en hundrastgård i Pingeltorp då denne menar att flera boende i området inte vågar använda närmsta rastgård på grund av rådande omständigheter på Sätraängarna. Förslagsställaren föreslår att Pingelstorps fotbollsplan görs om till rastgård. E-petitionen har fått 60 röster.

  2021 antog samhällsbyggnadsnämnden Gävle Hundrastgårdsprogram som syftar till att utjämna spridningen och höja kvaliteten på hundrastgårdar i Gävle.
  Högt prioriterat i programmet är att upprusta rastgården på Sätraängarna. Under år 2022 har rastgården utökats och kompletterats med utrustning och vegetation.

  Rastgården ligger ca 1km från Pingeltorp och ska därmed kunna tillgodose behovet där, då det i dialogen till programmet framkommer att hundägare kan tänka sig att gå cirka 1km till närmsta rastgård.

  Problemet ligger inte i att det saknas en rastgård i stadsdelen utan om att Sätraängarna upplevs som otrygga. En ny rastgård skulle därmed inte angripa roten till problemet. Det kommunen i stället kan göra är att fortsätta arbetet för trygghet i Sätra.

  Mot bakgrund av ovanstående anser Livsmiljö Gävle att det inte är aktuellt att anlägga en hundrastgård i Pingeltorp.
   

 • Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad med hänvisning till att passagen ska ingå i en handlingsplan för trafiksäkerhet-/framkomlighetsinvesteringar 2023.

  Förslagsställaren föreslår ett övergångsställe eller liknande lösning för att fotgängare ska kunna ta sig trafiksäkert över Södra Kungsvägen. Förslagsställaren beskriver att det inte bara är boende i området som passerar vägen utan att en stor andel som behöver ta sig över Södra Kungsvägen även är de som åker kollektivt. Det finns två hållplatslägen på vardera sida Södra Kungsvägen och i närheten av passagen. Förslagsställaren menar att mängden biltrafik på platsen och mängden fotgängare som besöker näringsverksamheterna är stor och att det är en tidsfråga innan det sker en olycka. Med bakgrund till detta menar förslagsställaren att ett övergångsställe eller liknande är en lösning för att fotgängare ska kunna ta sig över vägen på ett trafiksäkert sätt.

  Gävle kommun har under mars månad genomfört ett platsbesök och studerat passagen. Med hjälp av dokumentet Riktlinjer för lämplighetsbedömning av obevakade markerade övergångsställen har passagen och rörelsemönster studerats. Syftet med riktlinjerna är att de ska svara på behovet av om en åtgärd är nödvändig eller inte. Den skyltade hastigheten på Södra Kungsvägen är 50 km/h och det är en stor mängd biltrafik längs sträckan. Flödet av oskyddade trafikanter är också stort både under och efter maxtimmarna.

  Enligt kommunens Investeringsplan 2023 ska en handlingsplan för trafiksäkerhet-/framkomlighetsinvesteringar arbetas fram. Denna passage ska studeras vidare och kommer vara en del i handlingsplanen.

 • 1. Kampanj - Nyinflyttade testar kollektivtrafiken kl. 13.00
  Föredragare: Ingegerd Krantz, Lisa Hjälsten och Vy Buss AB

  2. Regionens förslag på besparingsåtgärder
  Föredragare: Lisa Hjälsten

  3. Kollektivtrafikstrategin – information om samråd
  Föredragare: Lisa Hjälsten

  4. Politiskt uppdrag åtgärdsprogram för ren och frisk luft – information om tidigare utredningar och möjliga åtgärder
  Föredragande. Marie Grew

 •   27

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd februari 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst februari 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst februari 2023, Björke solpark eatpp 2 12-6-samråd, 2 Dispenser från LTF och TRF Februari 2023, 2 Lokala trafikföreskrifter Februari 2023, Yttrande nulägesbeskrivning nationell plan Nedre Dalälven, Yttrande biotopskydd Kågbo 1:23, Yttrande biotopskydd Kågbo 1:23 (2), Yttrande biotopskydd Fors 1:201, Yttrande biotopskydd Fors 1:25, Mottagningsattestant, Delegationsbeslut miljö & hälsa februari 2023, Delegationsbeslut miljö & hälsa mars 2023, Delegationslista bygglov mars, Delegationslista bostadsförtur mars, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag mars 2023.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.