Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 19 december 
  Förslag: Bengt Nises (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 29 november 2023 kl. 9.00-14.11 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd november 2023 omfattar resultatet per november månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har i budgeten som antogs av Kommunfullmäktige i november 2023 fått ett sammantaget effektiviseringskrav under år 2024 på  
  10, 9 mnkr vilket består av;  
  nedjusterat kommunbidrag med 1,25% procent vilket motsvarar 5,2 mnkr, nedjustering av ram med 5 mnkr samt  
  att inom ramen för Förvaltningens plan effektivisera 0,7 mnkr.  
   
  I yttrandet till mål och ramar lyfte nämnden behov av att möta konjunkturförändring samt att fortsatt arbeta för en ökad kundnöjdhet inom bygglovsprocessen. Vidare lyftes förändrad debiteringsmodell som innebär så kallad efterdebitering. Handlingsplanen syftar till att möta dessa behov som motsvarar 1,5 respektive 0,7 mnkr. 

  I syfte att nå en budget i balans år 2024 så har därför en handlingsplan med åtgärder motsvarande minst 13,2 mnkr tagit fram. 

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden upprättar sin internbudget för år 2024 med utgångspunkt från Kommunplan 2024 som fastställdes av Kommunfullmäktige i november 2023. Fördelningen av kommunbidrag mellan avdelningarna är baserad på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslutet.

 • Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2018. Attestreglementet har också uppdaterats pga nya förvaltningsorganisationen och nytt beslut fattades i kommunfullmäktige 2019.
  Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

  Attestförteckningen uppdateras löpande under verksamhetsåret då förändringar sker.

  I Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning framgår det vem som har rätt att besluta om nya/ändrade besluts- och mottagningsattestanter under löpande år.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. Workshop med dialog om Verksamhetsplan 2024 kl. 10.00 (90 min)

   

 • Miljö och hälsa upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Samtliga medarbetare inom verksamheten har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2024.

  Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning, vilket ger tydlighet och förbättrar samarbete inom organisationen. Det skapar även tydlighet mot medborgarna och mellan nämnd och sektor. Tillsynsarbetet blir även genom planen mer framträdande och synligt.

  ·       Hur ska vi prioritera tillsynen?

  ·       Vad ska vi fokusera arbetet på?

  ·       När ska det ske?

  ·       Hur lång tid får det ta?

  ·       Med vilka resurser?

   

 • Fritidsavdelningen i Gävle kommun (verksamhetsutövare) ansvarar för badplatsen i Forsby. De tar prover för att kontrollera badvattenkvaliteten. Badplatsen i Forsby har hållits stängd de senaste somrarna på grund av att proverna har visat att badvattnet är otjänligt.

  Miljö och hälsa, Gävle har i två olika prioriterade projekt undersökt bakgrunden till den stundvis dåliga badvattenkvalitén i Testeboån. 2014 gjordes en tillsyn hos lantbrukare och hästhållare i de områden som har avrinning mot Testeboån, Hille och Åbyggeby. Vid tillsynen kontrollerades bland annat spridning och hantering av bekämpningsmedel och gödsel. Vi hittade ingen brist i hanteringen av gödsel hos hästhållarna. Lantbruken har i sig en påverkan på omgivningen i och med gödslingen, men det var inte något i hanteringen som krävde förändringar. Däremot noterades ett antal avvikelser hos lantbrukens avloppsanläggningar. Berörda lantbrukare behövde åtgärda detta och vi har följt upp att detta har gjorts. 

  2018 undersökte vi de enskilda avloppen i Norra Åbyggeby. Det visade sig att många av de enskilda avloppsanläggningarna var undermåliga och/eller saknade tillstånd. Vi gjorde även en utredning kring behovet av kommunalt vatten och avlopp i området. Resultatet av detta ledde till att vi gav Gästrike Vatten i uppdrag att bygga ut det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp till Åbyggeby. Inkopplingen planeras ske i slutet av 2025. 

 • Målet med åtgärdsprogram för buller är att minska trafikbullrets negativa påverkan på människors hälsa. I åtgärdsprogrammet anges tre mål för arbetet med buller. Målen gäller boendemiljöer, förskolor och grundskolors utemiljöer samt parker och rekreativa områden.

  Enligt EU-direktivet ska förslag till åtgärdsprogrammet ställas ut för samråd till allmänheten i minst två månader.

   

 • Önskemålet är gratis kollektivtrafik på alla X-Trafiks bussar och tåg för barn och unga upp till 19 år. Fördelar:

  • Ökar användandet av kollektivtrafiken
  • Minskar administration kring busskort
  • Barn och unga blir mer självständiga
  • Underlättar för skolor, förskolor och fritidshem när de ska göra resor med elever
  • Minskar tiden och pengarna som föräldrar lägger på att skjutsa

  Gävle kommun ansvar för busshållplatser och framkomligheten på de kommunala gatorna. Region Gävleborg, X-Trafik, ansvara för buss- och tågtrafik samt biljetter och prissättning.

  Det finns en utredning om gratis resor för alla barn och unga från år 2016. Kostnaden skulle vara mellan 42-66 miljoner kronor per år för Gävle kommun. Gävle kommun behöver göra stora besparingar och därför är det inte möjligt att erbjuda alla barn och unga gratis kollektivtrafik.

 • Förslag att:

  • Stänga Karlavägen/Domargränd för genomfartstrafik
  • Ta bort parkeringsplatserna längs Karlavägen mellan Domargränd och Strömsborgsvägen
  • Fler farthinder

  Vad som blir bra med förslaget:

  • Minskad trafik i området
  • Trivsammare kvarter för de som promenerar
  • Ökad trygghet vintertid då det är besvärligt att mötas gående och bil

  Strömsborgsvägen och Karlavägen mellan Domargränd och Parkvägen är redan stängda för genomfartstrafik och parkering.

  Det blir ingen genväg att åka Karlavägen och Domargränd. Tekniska anser därför att problemet med genomfartstrafik är litet. Det finns inte heller utrymmes- eller driftproblem med parkeringsplatserna längs Karlavägen. Om medborgare önskar tillfälliga fartgupp i bostadsområden då kan ansökan göras 1-30 april via ansökningsblankett på Gävle kommuns hemsida.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå e-petitionen med bakgrund av att föreslagen gång- och cykelväg inte ses som nödvändig med bakgrund av kostnaden för investeringen och den befintliga trafikmiljön på Gamla Bönavägen. Det har även tagits fram en utredning för Skidstavallens naturreservat där bland annat ett av behoven som lyfts fram är att nuvarande grusad parkering ska få en höjdsättning och förses med svackdiken för att underlätta avledning av dagvatten.

  Förslagsställaren lyfter fram att Skidstavallen har blivit ett mer populärt för alla olika typer av aktiviteter med goda parkeringsmöjligheter. Däremot lyfts det fram att den yta som finns har ett bristande underhåll med stora gropar. För att öka tillgängligheten och ett bättre första intryck lyfts det fram att ytan bör asfalteras.

  Fortsättningsvis lyfter förslagsställaren vägen in mot Skidstavallen som smal och krokig vilket ger ett mindre inbjudande intryck för att cykla på och särskilt för barn som har träningar med mera på Skidstavallen. Förslagsställaren lyfter fram det som mycket underligt att det inte byggts någon cykelbana den sista biten när det gjordes en fram till där Västra Lindbacka slutar in mot Skidstavallen. En förlängning av cykelbanan skulle öka tillgängligheten och säkerheten.

 • E-petitionen Cirkulationsplats korsningen Norra Kungsvägen/Joakims backe inkom 2023-06-29 till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har remitterat e-petitionen till samhällsbyggnadsnämnden för slutgiltigt beslut.

  Frågeställaren önskar att det byggs en cirkulationsplats i korsningen Norra Kungsgatan/Joakims Backe för att öka trafiksäkerheten.

  Korsningen och vägarna som leder in i den är överdimensionerade vilket bidrar till otydlighet och osäkra trafiksituationer. Trafiksäkerheten bör ses över. Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten behöver dock inte omfatta cirkulationsplats. Vilka åtgärder som är lämpliga bör studeras i en förstudie. Både Gävle kommun och Trafikverket är väghållare, och en dialog har inletts med Trafikverket för att uppmärksamma dem om behovet.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad utifrån att förslaget till åtgärd kräver en förstudie och läggs in i listan för framtida investeringsbehov. Behovet hanteras enligt Livsmiljö Gävles investeringsprocess där prioriteringar görs mot andra investeringsbehov årligen. Eventuella åtgärder behöver samordnas med Trafikverket.

   

 • 1. Återkoppling 2023
  Föredragande: Tomas Lindeborg

 • Fastighetsägaren till Åbyn 42:4 har inkommit med en ansökan om planbesked som avser att justera nu gällande detaljplan för aktuell fastighet. Sökanden önskar utöka i detaljplanen angiven byggrätt och om möjligt se över fastighetens begränsningar rörande mark som inte får bebyggas (prickmark).

  Sökanden efterfrågar en utökad byggnadsarea på totalt 350 kvm med en fördelning på 180 kvm för huvudbyggnad och resterande byggrätt för komplementbyggnader. Sökanden önskar också att möjligheten att tillåta en byggnad i 1,5 plan studeras. Sökanden har också uttryckt i ansökan ett önskemål att tillskapa en byggrätt för jordkällare inom sin fastighet.

  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömning att det finns goda förutsättningar att gå vidare med en ny detaljplan för aktuell fastighet i enlighet med aktuell ansökan om planbesked och pröva en utökad byggrätt samt justering av byggrättens placering på mark samt studera byggrätt för en jordkällare vidare.

 • Fastighetsägaren Fastighets AB Rederihuset har inkommit med ansökan om planbesked för att ändra markanvändning och tillåtna byggnadsvolymer inom fastigheterna Brynäs 63:6 och Brynäs 63:7. Ansökan omfattar två nya bostadsbyggnader placerade i vinkel gentemot varandra, den ena placerad längs Kaserngatan och den andra längs Väpnargatan. Förslaget omfattar ca 70-85 lägenheter fördelat på två byggnader om 8 våningar med gemensamt garage under mark och byggnader.

  För aktuell fastighet finns ingen särskild skrivelse i gällande översiktsplan. Nu gällande detaljplan från 1952 tillåter att tvättinrättning får uppföras med en byggnadshöjd på 7 meter. Syftet med tvättinrättningen var att fungera som en större gemensam tvättinrättning för omkringliggande hyreshus. Befintlig byggnad (den gamla tvätterianläggningen) är idag upptagen som en byggnad med högt kulturhistoriskt värde.

  Livsmiljö Gävles sammantagna bedömning är att inlämnad ansökan är ett fungerande förslag att utgå från i ett framtida planarbete. Förslaget har potential att fungera som ett förtätningsprojekt i centrala Gävle där befintlig infrastruktur kan nyttjas till fullo, närhet till service finns och god boendemiljö kan åstadkommas. En rad viktiga frågor behöver utredas i kommande detaljplanearbete, bl.a. dagvatten, buller, trafikrelaterade frågor, stadsbild och kulturmiljövärden.

 • Fastighetsägaren har inkommit med ansökan om planbesked med huvudsyftet att göra befintlig huvudbyggnad planenlig eftersom del av byggnaden idag ligger inom mark som inte får bebyggas (prickmark).

  Fastighetsägaren har tidigare ansökt om bygglov (BOB-2023-647) och fått avslag från Samhällsbyggnadsnämnden att bygga ut befintlig huvudbyggnad norrut eftersom den södra delen av huvudbyggnaden ligger inom område med prickmark. Detta innebär att byggnaden inte har ett planenligt utgångsläge och bygglov kan därmed inte beviljas. Den befintliga huvudbyggnaden är på ca 73 kvadratmeter och önskad utbyggnad enligt bygglovet omfattade ca 20 kvadratmeter.

 • Planens syfte är att ändra markanvändning till bostad för befintligt hus samt möjliggöra för ytterligare bostäder i ett befintligt bostadsområde. Detaljplanen innebär att nya bostäder kan byggas på den tidigare handelsträdgården samt att det befintliga bostadshuset inom Lexe 34:22 fortsatt kan användas som bostad.

  Förtätningen och omvandlingen bidrar till att skapa nya bostäder i ett attraktivt centrumnära läge nära kollektivtrafik och gång- och cykelbanor. Utredningar kring geoteknik, buller, dagvatten och översvämning redovisar att det finns förutsättningar att genomföra projektet. Markföroreningar finns inom del av planområdet, anmälan enligt miljöbalken är gjord till Livsmiljö Gävle. Strandskydd upphävs inom planområdet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att skapa byggrätt för en sjökrog med konferens- och övernattningsmöjligheter och en gästbrygga för besökande.

  Området är utpekat som ett s.k. LIS-område i översiktsplanen vilket innebär att skapa landsbygdsutveckling i strandnära läge. Detaljplanen ska bidra till att utveckla besöksnäringen längs kusten.

  Området berör strandskyddet som föreslås upphävas inom kvartersmarken.

  Planområdet ligger direkt öster om befintlig småbåthamn söder om Utskärsvä-gen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra för en byggnad med centrum- och bostadsändamål samt säkerställa allmän plats för gata och gång- och cykelväg. Byggnaden ska ha en hög arkitektonisk kvalitet och utformas med hänsyn till de kulturmiljövärden som finns i omgivningen.

  Planen möjliggör för en byggrätt på ca 8 500 – 10 500 m2 bruttoarea (BTA) beroende på om det enbart blir centrumändamål eller även bostäder. Vid centrumändamål möjliggörs tre våningar och en fjärde indragen medan det vid bostäder är möjligt att få in ytterligare en våning, maximalt fyra våningar och en femte indragen. För att anpassa ny byggnad till omgivande bebyggelse och kulturmiljövärden regleras både högsta totalhöjd, utbredning samt placering av ny byggnad. Även material och kulör på fasad samt utformning av balkonger och terrass regleras.

  Del av Kyrkogatan som ligger inom planområdet blir allmän plats för gång- och cykeltrafik medan det norr om ny byggnad möjliggörs för en ny utfartsgata till Kaplansgatan. Parkering för både bil och cykel ska ske inom egen fastighet och kommer huvudsakligen ske i parkeringsgarage. För parkeringsplatser för bil som ej kan anläggas inom egen fastighet kommer parkeringsköp att ske.

  Planen innebär att outnyttjad central mark kan omvandlas till stadsmässig bebyggelse. Då ny bebyggelse har anpassats till befintliga värden bedöms påverkan på områdets kulturmiljövärden bli liten. Planens genomförande bedöms inte heller ge en påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård Gävle stad (x800).

  Ett genomförande av detaljplanen leder till en ökad mängd människor i rörelse på platsen, vilket kan öka tryggheten i området.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Inga gällande miljökvalitetsnormer bedöms överskridas och detaljplanens genomförande är i linje med relevanta miljömål. En ny byggnad kommer att ta hänsyn till riksintresse för kulturmiljö Gävle stad samt omgivande kulturvärden med Heliga Trefaldighetskyrkan och St Ansgars hus med flera.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan

 • Planens syfte är att ändra markanvändning från kvartersmark för bostadsändamål till allmän plats GATA, för att på så vis möjliggöra att markytor som ianspråktagits för en allmän gata kan överföras till kommunal fastighet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bedömningen motiveras av att detaljplanen är av begränsad omfattning och endast syftar till att möjliggöra en fastighetsrättslig åtgärd för den delen av Varva 21:5 breddats i samband med anläggandet av en ny gång- och cykelväg. Hur närmsta bostäder påverkats av åtgärden har studerats vidare i planarbetet och har inte bedömts som betydande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanens syfte är att tillåta en större sammanhängande byggnadsvolym för att möjliggöra vård-/omsorgsboende eller bostäder på fastigheten.

  I ansökan från fastighetsägaren redovisas ett förslag på en större sammanhängande byggnadsvolym i tre plan med cirka 60 nya vård/omsorgslägenheter och där tillhörande gemensamma lokaler. Fastigheten är idag ca 5300 kvm stor och gällande detaljplan medger bostäder, handel och småindustri. Antalet bostadsenheter är i detaljplanen begränsat till endast en lägenhet samt att byggnader endast får uppföras i två våningar.

  Fastigheten är bullerutsatt från framför allt järnvägen. En bullerutredning har tagits fram och detaljplanen har tagit höjd för att bebyggelsen ska klara bullerkraven.

  De eventuella kulturmiljövärden, i form av ett gammalt lokstall, som finns på fastigheten har utretts under planarbetet och bedöms inte ha så höga kulturvärden att de inte kan rivas.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse på fastigheten Järvsta 16:92. Föreslagen exploatering från byggherren innebär att 16 radhus och 6 lägenheter föreslås att byggas inom området. För att angöra bostäderna föreslås en kvartersgata byggas inom området.

  Fastigheten är idag trädbevuxen och ambitionen är att bevara naturmark i ytterkanten av fastigheten. I centrum av området är tanken att en gemensam gård med både sparad naturmark och mer iordningställda ytor för lek, samvaro och avkoppling kan anordnas.

  Planområdet ligger nära en bullerkälla i form av järnvägen och ny bebyggelse behöver utformas med hänsyn till detta.

  Den nya exploateringen kommer att medföra ökad trafik genom området. Trafikutredningen framtagen för projektet har bedömt att den ökade trafiken inte utgör ett problem.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder samt särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar på fastigheten Forsby 8:1. Fastighetens nordligaste del ska inrymma en naturpark med lekmöjligheter och ytor som stärker biologisk mångfald. Planen säkerställer en långsiktigt god boendemiljö fri från skadliga föroreningar och ohälsosamt buller. Hållbara transporter ska främjas i planens genomförande. Den nya bebyggelsens placering och utformning ska knyta an till platsen och omgivande bebyggelse och visa på platsens historik. Syftet är vidare att skydda de nya bostäderna från negativa effekter vid skyfall och vid höga vattenflöden i Testeboån.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 20 juni – 25 augusti 2023. Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 23 oktober – 6 november 2023.

  Synpunkerna som har inkommit från privatpersoner kan sammanfattas i följande punkter:

  Emot förslaget att bygga över huvud taget, vilja att ha kvar hästgården.

  Rädsla för boende med psykiska funktionshinder.

  Andra boendeformer önskas.

  Hushöjder i förhållande till omgivning.

  Påverkan på solförhållanden.

  Parkeringsantal och påverkan på omgivning.

  Förändrad utsikt och insyn.

  Följande har åtgärdats i planen efter samråd och granskning:

  En solstudie har genomförts.

  Antalet gästparkeringar har utökats med två stycken.

  Utredningen om förorenad mark har kompletterats med kostnadsberäkningar för riskreducerande åtgärder.

  Dagvattenutredningen har kompletterats med förtydligande kring avrinning från nytt bebyggelseområde.

  Ett u-området har införts i plankartan för att möjliggöra framtida bildande av ledningsrätt. Motivet till planbestämmelsen m2 har förtydligats avseende att gemensam uteplats inte behöver vara hårdgjord och att ytan kan delas upp i mindre enheter.

  Planbestämmelsen m4 har förtydligats med att den gäller LSS-boende och att kravet finns oavsett var inom planområdet LSS-boende skapas.

  Förtydliganden i planbeskrivningen angående VA-anslutning och gemensamhetsanläggning.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 •   28

  XX – Åtgärdsföreläggande och lovföreläggande

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten SÄTRA 108:20, som ligger inom detaljplanelagt område. Fastigheten är belägen i norra delen av Gävle inom stadsdelen som kallas Gavlehov. Totalt planerar K-Fastigheter att uppföra tre etapper, varav denna är först ut. Vid byggnation kommer denna etapp inte delas in utan planeras och uppförs som en huskropp. Planförslaget innebär att ett halvt nedsänkt garage ska uppföras inom kvarteret för att kunna lösa parkeringssituationen för främst bil. Cykelparkering kan placeras både i garaget, i ett cykelrum på första våningen och på marken.

  Åtgärden avser en byggnadsarea om 2469,8 kvadratmeter och bruttoarea om 13 087,1 kvadratmeter. Planförslaget omfattar 133 lägenheter

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-523 daterad 2023-12-06 med tillhörande underlag.

 •   30

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Brådskande ordförandebeslut - delegationsbeslut Yttrande med anledning av Förvaltningsrättens föreläggande i mål 4212-23, Hantera av referens Agresso, 227234, Hantera referens Agresso, 227236, Hantera referens Agresso, 227247, Hantera referens Agresso, 227253, Konterare Agresso, 227525, Hantera referens Agresso, 227528, Konterare Agresso, 227537, Hantera referens Agresso, 227540, Hantera referens Agresso, 227542, Hantera referens Agresso, 227543, Konterare Agresso, 227602, Mottagningsattestant Agresso, 227605, Konterare Agresso, 227606, Mottagningsattestant Agresso, 227607, Konterare Agresso, 227608, Konterare Agresso, 227890, Delegationslista bostadsförtur november, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag november, Delegationslista bygglov november. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.