Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 2 juni
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 11 maj 2022 kl.11.00-14.33 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Microsoft Sweden 1172 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av befintligt och utökat datacenter med reservkraftsanläggning, innefattande flera förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om maximalt 300 MW. Verksamhetsområdet är lokaliserat på del av fastigheten Stackbo 1:35 i Gävle kommun. Med ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan.

  För att säkerställa driften av datacentret vid ett eventuellt strömavbrott behövs ett antal reservkraftaggregat som kan drivas med diesel eller förnybar diesel. Regelbunden funktionskontroll kommer att utföras.

  Miljö och hälsa har granskat ansökan och anser att tillstånd kan meddelas. Vi lämnar följande synpunkter på bolagets yrkande och förslagna villkor:

  - Tidsbegränsas till maximalt 15 år.

  - Tillståndet bör behandla hela det planerade datacentret och inte enbart reservkraftaggregaten.

  - Vi anser att Miljöprövningsdelegationen behöver besluta om det är aktuellt med villkor i tillståndet gällande begränsningsvärden och mätfrekvens för utsläpp till luft.

  - Några villkorsjusteringar/förtydligande gällande buller, kemikaliehantering och energieffektivisering.

  - Vi har inga synpunkter på bolagets föreslagna villkor 1, 4, 6, 7 och 8.

  Remissen från miljöprövningsdelegationen har skickats på internremiss till Livsmiljö Gävle samt till styrning och stöd, Gävle kommun. Inga synpunkter har framkommit av internremissen.

   

 • Delårsrapport 1 år 2022 omfattar verksamhetsrapport per den sista april år 2022 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan år 2022 har uppfyllts.

 • I beslutad kommunplan för innevarande år finns en utblick för de närmast kommande åren både såvitt gäller mål och ekonomiska ramar.

  Trots att de ekonomiska förutsättningarna för nämnderna i princip redan är lagda ges nämnderna en möjlighet att ytterligare utveckla och beskriva möjliga handlingsvägar för att nå en ekonomi i balans.

  Nämnden har möjlighet att lämna kommentarer till ekonomiska ramar beslutad i kommunplan år 2021

  Finns ändrade förutsättningar för nämnden jämfört med kommunplan 2021 som påverkar verksamheten på kort eller lång sikt till exempel avseende lagstiftning, nya trender, volymer mm kan även detta belysas.

  I underlaget inför yttrandet ingår innevarande års kommunplan, nämndens ekonomi och verksamhetsuppföljningar, omvärldsbevakning samt förväntad utveckling på kort och lång sikt.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. Workshop Centrumplanen kl.9.15-10.15
  4. Workshop Boulognern kl.13-14.00

 • Gävle Hamn AB har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten att planlägga den östra delen av hamnområdet för hamnverksamhet med möjlighet för vätgasproduktion. Ansökan om planbesked omfattar ett ca 4 hektar stort område, varav ca 5000 kvadratmeter är avsett för produktion av vätgas via elektrolysör. Området ligger i sin helhet inom Gävle Hamns fastighet.

  Området avgränsas i öster och norr av Gävle Hamn AB:s fastighetsgräns, i söder av Yttre fjärden (vattenområde) och i väster av övriga hamnområden (närmast ett magasinsområde där Yilport hanterar containrar (container freight station).

  Planbeskedet föranleds av att Gävle Hamn AB under 2021 tecknat arrendeavtal med Svea Vind Offshore om etablering av en elektrolysör för produktion av vätgas inom hamnen. Produktionen är planerad att startas 2023-2024 och en process för ansökan om miljötillstånd har initierats under januari 2022. Vätgasproduktionen syftar till att bland annat förse fordon (lastbilar, arbetsmaskiner mm) inom hamnområdet med emissionsfria drivmedel. Därutöver syftar planbeskedet till att förbereda området i sin helhet för framtida övrig hamnverksamhet.
  Preliminära specifikationer för vätgasproduktionen som är kända idag är behov av ca 2100 kvm byggrätt med en byggnadshöjd på ca 5-15 m. Man planerar även för interna rörledningar inom hamnområdet om högst 5 km för att kunna förse tex tankstation med vätgas (tankstation ingår ej i denna prövning).

  I ärendets beredning har diskuterats att komplettera hamnverksamheten med ett ändamål som möjliggör vätgasproduktion. I beredningen av ärendet har bedömningen gjorts att vätgasproduktion inte är förenlig med markanvändningen Hamn i gällande detaljplan, därav krävs ny detaljplan.
  Det har också aktualiserats ett behov i kommande planprövning säkerställa skydds- och naturområden gentemot närliggande bostäder i öster. Det finns även skäl att se över den gällande byggrätten för hamnändamål både avseende tillåten byggnadshöjd samt utbredning.

  Gällande Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Avan-Fredriksskans från 2004 anger för aktuellt område i huvudsak skyddad natur. För området gäller för övrigt detaljplan från 1975 som anger hamnändamål med en tillåten byggnadshöjd på 10 meter.

  Området ligger både inom riksintresset för hamn och riksintresset för kulturmiljövård vilket innebär att kommande prövning behöver hantera en avvägning mellan dessa två riksintressen. Hamnområdet berörs även till viss del av riksintresse för kommunikation (järnväg, väg och farled). Det kommer i en framtida prövning krävas underlagsutredningar för att kunna utröna hur riksintressena påverkas av föreslagen etablering, ett underlag som också kan stödja Länsstyrelsen i deras bedömning avseende avvägning mellan riksintressena.
  Verksamheternas karaktär kan innebära att detaljplanen kan väntas innebära betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning kan behöva tas fram under planprocessen.
  Att föreslagen användning inte följer gällande fördjupad översiktsplan fullt ut innebär att en detaljplan behöver antas av Kommunfullmäktige.

  Området ligger inom strandskyddat område och strandskyddet återinträder i samband med en ny prövning i en detaljplan. Initialt bedöms att det finns särskilda skäl att upphäva strandskyddet kopplat till att hamnen till sin funktion behöver ligga vid vatten, det handlar om utvidgning av pågående verksamhet samtidigt som hamnen kan bedömas som ett angeläget allmänt intresse. Frågan om strandskydd behöver hanteras vidare i fortsatt prövning.

  Hamnverksamhet och vätgasproduktion innebär att prövning behöver omfatta risk- och säkerhetsfaktorer. Kommande prövning kommer omfatta utredning av skyddsavstånd till kringliggande verksamheter och bostäder och åtgärder för att minska störningar som tex buller. I den påbörjade miljötillståndsprövningen för vätgasproduktionen konstateras att utanför ett avstånd på ca 100 meter kommer verksamheten ur ett riskperspektiv inte påverka omgivningen. Detta gäller dock utan att särskilda skydds- och säkerhetsåtgärder vidtas. Vidare prövning ska särskilt beakta risk- och säkerhetsfaktorer för planerade verksamheter och spegla behov av skyddsåtgärder som exempelvis buffertzoner mot närliggande bostäder.

  Med tanke på planerad hamnverksamhet och energiproduktion är det viktigt att ta hänsyn till dagvatten- och skyfallshantering samt påverkan avseende översvämning och höga vattenstånd från havet. Under kommande planprocess behöver därför dessa frågor utredas och hanteras så att planerad markanvändning blir lämplig på platsen.

  I och med att oexploaterad naturmark ianspråktas kommer det i fortsatt planläggning behöva diskuteras kompensationsåtgärder. I fortsatt planarbete behöver en naturvärdesinventering tas fram. För att värna naturmark och till viss del kompensera ianspråktagande bör i planarbetet förutsättningar för en grön korridor mellan hamnverksamheten och bostäderna i öster utredas vidare.

  I gällande detaljplan är delar av Inre Fjärdens vattenområde planlagd för hamnändamål. Detta innebär i praktiken att de ytor som är planlagda för hamn kan fyllas ut för att skapa mer tillgänglig markyta för hamnens verksamhet. I fortsatt planarbete bör omfattning av vatten som fortsatt ska vara planlagt för hamnändamål utredas.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har ett visst behov av ytterligare utredningar i kommande planarbete identifierats.
  I fortsatt arbete behöver ärendets prövning kompletterats med ytterligare underlagsutredningar rörande:
  - Erforderligt underlag som beskriver projektets påverkan på respektive riksintresse
  - Naturvärdesinventering,
  - Dagvatten- och skyfallsutredning,
  - Utredning av risk för översvämning och höga vattennivåer från havet,
  - Riskutredning,
  - Bullerutredning avseende trafik och planerade verksamheter,
  - Miljökonsekvensbeskrivning (om detaljplanen bedöms innebära betydande miljöpåverkan).

  Andra områden som behöver studeras ytterligare i kommande planarbete är påverkan på landskapsbilden i förhållande till kulturmiljövärdena, översvämning och behov och omfattning av kompensationsåtgärder på grund av påverkan på naturmiljön.
  Livsmiljö Gävle kommer i samband med ärendets uppstart att avgränsa utredningarnas innehåll utifrån aktuell förfrågan och platsens förutsättningar. I samband med fortsatt arbete kan ytterligare utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan.

  Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till projektet och ser att det finns
  möjlighet att pröva frågan om hamnverksamhet och vätgasproduktion i ett kommande planarbete. Det är dock viktigt att särskilt beakta de underlagsutredningar och frågeställningar som identifierats i samband med ärendets beredning.

 • Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse väster om Nygårdsvägen samt att möjliggöra en centralisering av bilparkering i områdets södra del. Ny bebyggelse ska i placering och volym vara anpassad till områdets bebyggelsestruktur och gröna värden. Ny bebyggelse ska även bidra med nya bebyggelseuttryck samtidigt som den tar hänsyn till områdets kulturmiljövärden.

  Syftet är även att trygga värdena i placering och volym hos befintlig bostadsbebyggelse. Likaså säkras parken som allmän plats och tillfartsväg till Holmsund 18:1.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Det är kommunens bedömning att de frågor som är aktuella kan hanteras inom ramen för det fortsatta planarbetet.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmän plats GATA till parkering inom kvartersmark och anpassa byggrätten efter befintlig utformning.

  Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 28 februari – 21 mars 2022.

  Under samrådet har det inte inkommit några synpunkter på aktuellt planförslag, och efter samrådet har inga förändringar gjorts i detaljplanens utformning och innehåll. Efter genomfört samråd och inför granskning har det i planhandlingarna gjorts justeringar av redaktionell karaktär.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 4 april – 22 april 2022.

  Under granskningen har det inte inkommit några yttranden med synpunkter på aktuellt förslag och inga justeringar utöver redaktionella ändringar har gjorts i aktuella detaljplanehandlingar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

   

 • Tekniska, projekt och exploatering, Livsmiljö Gävle, har ansökt om planbesked för att bygga en ny anslutningsväg till Sollidenvägen på Norrlandet.

  När detaljplanen ”Arla” antogs 2016 (lagakraft 2017-03-30) möjliggjordes en ny väganslutning till Sollidenvägen för två fastigheter som idag har sina utfarter mot Bönavägen. Nu vill närboende att vägen ska flyttas till ett läge där vatten- och spillvattenledningar har förlagts och enligt detaljplan utgör allmän plats, natur. Det tidigare läget hade en lutning mot bostäderna och skulle bli både svårare och dyrare att bygga än om man nyttjar området ovan vatten- och spillvattenledningarna för vägen. Inga ytterligare naturvärden behöver heller ianspråktas med denna lösning.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten BRYNÄS 18:7, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 7614 kvadratmeter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1927 daterat 2022-05-12 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av topbox på fastigheten NORR 2:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 7,5 kvadratmeter.

  Ett fristående byggnadsverk som kan regleras i höjdled. Den övre delen av topboxen kan höjas upp så att det blir ståhöjd inne i topboxen. På så sätt så kan man få till diskar och serveringsmöjligheter för ett ute café. Beredning etc. kommer då att kunna ske under ett tak. När inte utecaféet är öppet så sänks den övre delen ned så att det bildas ett kubliknade byggnadsverk.

  Information från ansökan:

  Förtillverkad försäljningsenhet som placeras direkt på markytan. Den kommer att lyftas på platsen och anslutas till det lokala elnätet. Försäljning av enklare förtäring kommer att ske från denna enhet som kaffe, kalla drycker, smörgåsar, glass m.m. Inga alkoholhaltiga drycker kommer att ingå i försäljningen. När den topboxen är stängd så är den en helt sluten enhet som är 1,5 meter hög. När den används så hissas taket upp 2,4 meter och på så sätt bildas en försäljningsmodul.

  Topboxen kommer att färgsattas med Coffee Lounge logotype.

  Ansökan inkom 2022-03-31 och var fullständig 2022-04-30. 

 • Ärendet gäller ändring av tidigare bygglov för tillbyggnad av anläggning med allaktivitetshus och nybyggnad av miljörum samt rivning av isrink på fastigheten RÅNGSTA 1:6, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ändringen omfattar ytterligare tillbyggnader av undercentral samt förråd på fasad mot norr och söder samt en mindre ändring av färgsättning på fasad och uppsättning av ljusanordning på fasad mot öster.

  Befintlig bebyggelse omfattar några byggnader som nyttjas för idrotts- och föreningsaktiviteter. Området omfattar fotbollsplaner, isrink och tillhörande byggnader för bland annat kansli, förråd och omklädning. Befintlig byggnad för kansli, omklädningsrum, förråd m.m. har uppförts i form av en triangel med pulpettak som lutar mot söder.

  Tillbyggnaden byggs i två plan och innehåller bl.a. en ishall, rum för grupp-träning, omklädningsrum, kafé, allrum och grupprum. En länkbyggnad byggs till för att binda samman den stora hallen med befintlig byggnad. Bygglovet avser även nybyggnad av ett fristående miljörum. Åtgärderna avser en total byggnadsarea om 3 115 kvadratmeter. Byggnaderna är anpassade till miljön utifrån placering, storlek samt färg- och materialval.

  Rivningsåtgärden avser rivning av befintlig isrink.

  Brandskyddsbeskrivning har tidigare skickats på remiss till Gästrike räddningstjänst, som inte framfört några synpunkter.

  Ansökan inkom 2020-09-22 och var fullständig 2020-02-05 samt 2022-04-21.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2020-1509 daterat 2022-05-12 med tillhörande underlag.

   

 •   16

  XX – Byggsanktionsavgift och avslut

 • På fastigheten VALBO-ÖN 2:61 (fastigheten) finns en stor förvaringscontainer om 14 kvadratmeter uppställd precis i tomtgräns. Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område och ska enligt detaljplanen användas för bostadsändamål. Containern uppfördes år 2020 och på fastigheten bedrivs en företagsverksamhet.

  Containern

  Containern kräver bygglov med stöd av 9 kap. 2 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, men har uppförts utan lov. Förutsättningarna för bygglovsbefrielse är inte uppfyllda då containern är placerad direkt i tomtgräns utan grannes godkännande samt att det på fastigheten bedrivs en företagsverksamhet. Containern är således inte uppförd i direkt anslutning till något en- eller tvåbostadshus. Med hänsyn till att byggrätten är förbrukad kan bygglov inte ges för containern oavsett placering på tomten. Då det inte gått mer än 10 år sedan containern placerades på platsen ska fastighetsägaren föreläggas att ta bort containern i sin helhet från fastigheten med stöd av 11 kap. 20 § PBL, detta ska ske senast inom två veckor från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Byggsanktionsavgift

  Med hänsyn till att den uppförda containern kräver bygglov och då något lov inte finns för åtgärden föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift, se 11 kap. 51 § PBL. Byggsanktionsavgiften uppgår till 12 075 kr och fastighetsägarna har getts möjlighet till att yttra sig inom fem år efter överträdelsen, se 11 kap. 58 § PBL. För att undvika uttag av byggsanktionsavgift behöver containern tas bort i sin helhet från fastigheten innan nämndens sammanträde den 24 maj 2022. Bildbevis på att så har skett ska inkomma till nämnden. Det föreligger inga skäl till nedsättning av avgiften eller att avgiften inte ska tas ut.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2019-1271 daterat 2022-04-08, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN126-2.

 • Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 26 januari 2022 väckte Christer Larsson (SD) och Thomas Lindberg (SD) ett initiativärende och yrkade att samhällsbyggnadsnämnden skulle besluta om en ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för Gävle kommun innebärande att användning av pyrotekniska varor alltid ska kräva tillstånd av Polismyndigheten. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade att skicka ärendet vidare för beredning.

  Beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter fattas av kommunfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden kan dock besluta att väcka ett sådant ärende i fullmäktige.

  Livsmiljö Gävle har berett ärendet, varvid Polismyndigheten har fått yttra sig över förslaget och inte haft någon erinran mot förslaget. Vidare har det genomförts en rättsutredning som sammanfattningsvis har kommit till följande slutsats. En lokal ordningsföreskrift får enligt ordningslagen inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet. I rättspraxis har bland annat en föreskrift om att användning av andra pyrotekniska varor inom en kommuns tätorter och byar med sammanhållen bebyggelse krävde tillstånd av Polismyndigheten, dock med undantag för två timmar på nyårsnatten och tre timmar på valborgsmässoafton, ansetts vara alltför långtgående. Rättsläget får därför uppfattas som att den föreslagna ändringen inte skulle vara förenlig med gällande rätt. Livsmiljö Gävle föreslår därför att initiativärendet ska avslås.

 • 1. Upphandling av beställningstrafik kl.10.15
  Föredragande: Agnes Cecilia Dresch

  Information om den kommande upphandlingen av beställningstrafik för skolskjuts.

  2. Delårsrapportering – Investeringsplan
  Föredragande: Tomas Lindeborg

  Återkoppling av förändringar i investeringsplan.

 • 1. Lägesrapport elsparkcyklar kl.10.30
  Föredragande Amer Aslam

 • En motion från Vänsterpartiet har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska skapa en naturlig mötesplats som inspirerar till möten och aktivitet i form av en multiarena för barn och ungdomar vid Siriusplan eller annan plats i Bomhus. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.