Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 2 mars 2021
  Förslag: Rosmari Holmgren (KD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 10 februari 2021 kl. 11.06 - 14.51 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”Hyggesfritt bruk av Gävle kommuns egna skogar” inkom den 25 september till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår hyggesfritt bruk av Gävle kommuns egna skogar istället för trakthyggesbruk.

  Med stöd av nyupprättad skogsbruksplan (2020) har hyggesfritt bruk påbörjats på ett mindre antal skogsbestånd.

  Att rent generellt säga att man skall arbeta helt hyggesfritt är inte möjligt eller önskvärt då naturgivna förutsättningar inte finns mer än på delar av skogsinnehavet.

  Vid en övergripande förändring av nuvarande skogsskötsel (trakthyggesbruk) till hyggesfritt på kommunens hela skogsinnehav ligger inte i linje med kommunen skogspolicy från 2016.

 • Under Björkevägen passerar Gamla Bönavägen med väg- och cykelbana i tunnel. Önskemål från förslagsställaren är att bredda tunneln utifrån säkerhetsaspekter för att förbättra sikten och möjligheten att mötas i tunneln. Förslagsställaren menar också att det saknas belysning vilket bidrar till sämre säkerhet och trygghet samt att detta är av vikt då tunneln är en del av skolvägen.

  Väghållare för Björkevägen är Trafikverket vilket innebär att frågor som att bredda tunneln eller belysning i denna bör riktas till Trafikverket.

  Gävle kommun målade streck på gång-och cykelbanan på vardera sidan om tunneln (2018), för att varna trafikanter på begränsad sikt.

 • Förslagsställaren tycker att kollektivtrafiken inom centrala Gävle (zon 1) ska vara gratis att åka med. Om människor ska välja buss före bil måste det finnas en vinning med det. Som det är nu kostar det mer både i tid och pengar att ta bussen gentemot bilen. Dessutom är det mindre bekvämt. Om bussen var gratis tror jag fler skulle låta bilen stå. Då skulle det vara värt lite krångel och tid. Kan vi få fler att åka buss så spar vi på miljön samt att det blir fler tomma parkeringsplatser i centrum för dem som måste ta bilen. Dessutom gynnar det låginkomsttagare att kunna åka buss även om man saknar pengar. Gratisåkandet kan finansieras med skattemedel.

  Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för linjetrafiken. För Region Gävleborgs del är det inte möjligt att införa avgiftsfri kollektivtrafik bara i centrala Gävle utan då skulle det vara för all kollektivtrafik i regionen. De stora besparingskraven som ligger på regionen gör det inte möjligt att införa avgiftsfri kollektivtrafik. Gävle kommun har möjlighet att göra så kallade tillköp för att t.ex. öka turtäthet, skapa nya busslinjer eller införa avgiftsfri kollektivtrafik. Det ekonomiska utrymmet medger inte ett sådant tillköp.

   

 • Förslagsställaren vill att Oppala/Björke får tillbaks en buss i linjetrafik, vilket skulle möjliggöra för boende i byarna att hyra ut till studenter.

  Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för alla utökningar av linjetrafiken. Att förlänga någon linje ser inte Region Gävleborg 
  som en möjlighet för deras del. De stora besparingskraven som ligger på regionen
  medger inga utökningar i trafikutbud. Gävle kommun har möjlighet att göra så
  kallade tillköp för att t.ex. förlänga busslinjer, öka turtäthet eller skapa nya
  busslinjer. Bedömningen är att det skulle kosta mycket i förhållande till hur många som skulle resa och det ekonomiska utrymmet medger inte ett sådant tillköp.

  X-Trafik, Region Gävleborg, erbjuder Närtrafik som är ett komplement till den ordinarie
  kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer
  från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer”
  som alla har egna tidtabeller med cirkatider. Du som resenär blir upphämtad vid
  din adress. Betalas resan direkt till föraren med kontanter eller kontokort är priset
  högre än om biljetten köps i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Inga andra
  biljetter gäller vid resa med närtrafik och det är inte möjlighet att betala med
  reskassa ombord. Det finns närtrafiklinje 892 inom Oslättsforsområdet.

 • Motion – Egna detaljplaner daterat den 7 december 2020 har kommit in till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att andra aktörer än Gävle kommun ska kunna ta fram egna förslag till detaljplaner.
  Motionärerna menar att kommunen bör införa privat initiativrätt för detalj-planeläggning där bland annat en enskild byggherre eller fastighetsägare själv ska kunna genomföra en del av arbetet med att ta fram detaljplaner. Planarbetet menar man då ska ske i snabbare takt och sett till helheten blir byggnationstiden kortare. ”Idag är det bara Gävle kommun som genomför arbetet kring detaljplaner. Får fler aktörer den rätten finns också möjligheten att minska kötiderna för de som fortsatt använder sig av kommunen vid detaljplaneläggning. Gävle kommun ska ha kvar rätten att besluta om vilka planer som ska antas oavsett vilken aktör som gör detaljplanen.”

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att det inte är lämpligt att andra aktörer ska ges privat initiativrätt främst utifrån att stora delar av planprocessen är myndighetsutövning och avvägningar mellan enskilda och allmänna intressen ska göras opartiskt. Däremot, likt nuvarande rutiner, anser sektorn att planintressenten fortsatt ska medverka i framtagandet av underlag i delar av planprocessen och även medverka i så kallade byggherreplaner om så bedöms lämpligt.

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Slutrapportering av uppdrag 17 i Samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsplan år 2020, Eva Jackson

 • Årsredovisning år 2020 omfattar verksamhetsrapport per den sista december 2020 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan 2020 har uppfyllts.
  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för 2020.

 • Internkontrollplanen för Samhällsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån riktlinjer från Styrning och stöd och den så kallade COSO-modellen med en risk och konsekvensanalys. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

  Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2020. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

 • Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige. Syftet är att tillse att alla ekonomiska transaktioner hanteras av de personer som respektive nämnd tilldelat ekonomiskt ansvar.

 • I stadsdelen Brynäs finns det i dag ett kvarter vid namn Baggarvarvet. Det har även framkommit att detta kvarter omnämns som Kv. Baggarevarvet. Benämningen Baggarevarvet syftar på de baggare som arbetade vid det varv som tidigare fanns i kvarteret¹. I ett beslut från Namnkommittén 1988 namngavs kvarteret till Baggarvarvet.

  Då kvartersnamnet skulle syfta på de baggare som arbetade på mudderverket² blev syftningen fel vid namnsättning.

  Namnberedningen föreslår en namnändring från Kv. Baggarvarvet till Kv. Baggarevarvet.

  ¹Gävle stad anskaffade detta 1697.

  ² Baggare- mudderverk för att göra hamnen seglingsbar. Det drevs av hästar som trampade runt ombord.

  Källor: Elfstarns, P hamn, varv och sjöfart; Ekelunf, J: Gefle hamn 1905.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden har givits tillfälle att svara på en remiss från Styrning och Stöd.  Förslag till Kretsloppsplan för Gävle kommun

  Kommunalförbundet Gästrike återvinnare har tillsammans med Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älvkarleby kommuner tagit fram förslag till nya Kretsloppsplaner för kommunerna, se bifogade handlingar. Nu är det dags att lämna ut förslagen på bred remiss för synpunkter och förbättringsförslag.

  Remissen går till kommunkoncernerna samt till andra myndigheter, organisationer, näringsliv och allmänhet. Kretsloppsplanen (ett lagstadgat dokument som i lagtexten kallas avfallsplan och som alla kommuner i Sverige ska ha) är en viktig del i arbetet för en hållbar utveckling.

  Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och den slutliga kretsloppsplanen beslutas av Kommunfullmäktige i februari 2020.

  Gemensamt yttrande för Gävle kommun kommer därefter att sammanställas och beslutas av Samhällsbyggnadsutskottet den 30 mars 2021 för att därefter skickas till Gästrike Återvinnare för fortsatt revidering av dokumentet.

  Därefter skickas förslaget till Kretsloppsplan för Gävle kommun tillbaka till kommunen för fastställande i Kommunfullmäktige senast september 2021.

  Remissen skickades till alla verksamhetschefer som arbetar under samhällsbyggnadsnämnden den 11 december, med uppmaning att inkomma med synpunkter senast 1 feb.

  De förslag till mindre justeringar som har framkommit är samlade i bifogad fil.

  Det är viktigt att styrning av kommunens samtliga planer som rör miljö (miljöstrategiska programmet, Klimatfärdplan och Kretsloppsplan) samordnas.

  Innan planen beslutas bör det säkerställas att de finns resurser för de mål som föreslås.

 • Miljö och hälsa upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. Samtliga medarbetare på avdelningen har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2021.

  Målet är att utforma en tillgänglig och överblickbar tillsynsplan som följer i kommunens målstruktur med ”Balanserad styrning”. Utifrån Samhällsbyggnadsnämndens och Jävsnämndens mål har aktiviteter utformats. Dessa aktiviteter överensstämmer också med de prioriteringar som gjorts i Tillsynsplanen.

  Till tillsynsplanen hör även Livsmedelskontrollen 2021-2023 (se bilaga 3). Här beskrivs Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsanläggningar utifrån livsmedelslagstiftningen samt därtill hörande myndighetsutövning. Syftet är att visa hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.

  Den kontrolltiden som företagen betalar för och den tillsynstid som vi utför tidsredovisas noggrant. Vi kommer att ta med oss ett tillsynslager (kontrolltid som är betald men inte utförd) in i 2021.

 • Fastigheterna Stackbo 4:1, Stackbo 4:2 och Stackbo 4:3 ligger inom Gävle-Valboåsens vattenskyddsområde och området bedöms med hög skyddsnivå för hälsa på grund av risken att påverka det kommunala vattenskyddsområdet.

  I och med etableringen av Microsoft i Stackbo planeras kommunalt vatten- och avlopp (VA) att byggas ut längs Stackbovägen i Stackbo. Planerad utbyggnad omfattar inte fastigheterna Stackbo 4:1, Stackbo 4:2 och Stackbo 4:3 efter Laggarbovägen. Dock bedöms de ingå i ett större sammanhang med fastigheterna längs Stackbovägen vilket innebär att kommunen är skyldig att anordna allmänna vattentjänster enligt vattentjänstlagen.

 •   18

  Ansökan gällande ansökan om utdömande av vite

 • Miljö och hälsa (Livsmiljö Gävle) mottog den 16 december 2020 (dnr M-2020-3155) en remiss från Kommunstyrelsen i Söderhamns kommun gällande samråd kring en framtagen vatten- och avloppsplan (VA-plan). Av remissen framgår är ett strategiskt dokument bestående av en VA-policy, en VA-handlingsplan och en VA-översikt. Det framgår att Miljö och hälsa samt Gästrike Vatten AB mottagit remissen via Kommunstyrelsen i Gävle kommun. Yttrandet ska vara tillhanda Kommunstyrelsen i Söderhamns kommun senast den 1 mars 2021.

  Miljö och hälsa skickade den 15 januari 2021 en internremiss till Övergripande planering (Styrning och Stöd Gävle) samt Plan och bygg (Livsmiljö Gävle) om synpunkter på VA-planen för ett samlat yttrande.

  Den 18 januari 2021 inkommer Övergripande planerings yttrande på VA-planen.

  Har någon resursbedömning gjorts för vad som kommer att krävas vid en bolagsbildning? En bolagsbildning i sig löser inte de nya ambitionerna i planen. Det är viktigt att inte börja med allt för stor resursbrist om avsikten är att det ska ske något inom området.

  Det är viktigt att tänka igenom ägardirektiv, samarbetsavtal samt avsiktsförklaringar mellan kommunen och bolaget. Så att de harmoniserar hur det är tänkt med styrningen i frågorna som radas upp och ska lösas. Det är också viktigt att beakta var kompetensen att fatta beslut sitter.

  Vilka ska vara med i VA-gruppen och hur ska den samverka med styrningen? Det är viktigt att det inte bara blir en diskussionsklubb för då riskerar den att tyna ut inom ett par år.

  Den 21 januari 2021 inkommer Plan och byggs yttrande på VA-planen.

  Att de har granskat handlingarna från Söderhamns kommun och har inga synpunkter de vill skicka med ur planenhetens sida. VA-planen har granskats efter i ett perspektiv om Söderhamns anger om det finns åtgärder i områden där Gävle kommun har utvecklingsplaner. Planenheten meddelar att de inte kunnat se några sådana åtgärder.

  Miljö och hälsa har granskat VA-planen ur ett tillsynsperspektiv kopplat till enskilda avlopp och kommunalt VA-utbyggnad.

  Det framgår av VA-planen att i kustnära områden, på öar och där vägförbindelse saknas tillåts inte utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett (WC). Att Söderhamns kommun med hjälp av avfallstaxan använda den som ett styrmedel mot fler kretsloppsanpassade anläggningar. Miljö och hälsa vill att dess motsvarighet i Söderhamns kommun tar hänsyn till att WC-avlopp med eget omhändertagande av slam kan bidra till fler kretsloppsanpassade anläggningar.

  Av VA-planen framgår också att riktlinjer ska tas fram för enskilda avloppsanläggningar i skärgården och där hög skyddsnivå gäller. Vilka skyddsnivåer kommer att gälla? Enligt riktlinjerna i Gävle kommun råder hög skyddsnivå för hälsoskydd på alla öar och ett förbud mot infiltration av WC-avlopp. Det är i vissa fall möjligt med infiltration av WC-avlopp i området med hög skyddsnivå avseende hälsoskydd på fastlandet.

  Vidare framgår att riktlinjer ska tas fram för hur enskilda avloppsanläggningar ska hanteras i väntan på kommunal VA-utbyggnad. Gävle kommuns Miljö och hälsa har nyligen tagit fram ett arbetssätt som förankrats med VA-huvudmannen. Det innebär att i ett område som är beslutat enligt 6 § i vattentjänstlagen där ett verksamhetsområde ännu inte beslutats att Miljö och hälsa kan bevilja enskilda avlopp. Att sökande informeras om kommande VA-utbyggnad och får möjlighet att dra tillbaka ansökan eller gå vidare med ansökan. Därefter prövas ansökan om den föreslagna avloppslösningen kan beviljas eller inte. Om det är en avloppsanläggning för WC och BDT till markinfiltration kan Miljö och hälsa inte tidsbegränsa anläggningen. Om WC planeras till en sluten tank kan den tidsbegränsas medan den separata BDT-anläggningen inte kan tidsbegränsas.

  Miljö och hälsa kan inte tvinga fastighetsägare med enskilda avlopp att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet om tillstånd finns enligt miljöbalken och anläggningen fungerar. Däremot beviljas inga nya tillstånd för enskilt avlopp inom ett beslutat verksamhetsområde.

 • Revisorerna har kontaktats av medborgare i ett ärende rörande ett bygglov för en fastighet som är en bostadsrättsförening. Med anledning av detta önskar revisorerna information om vilka åtgärder som vidtas från Samhällsbyggnadsnämndens sida.

  Klagomålsärende M-2019-3324 inkom till miljöskydd den 18 december 2019 gällande HSB´s lösning för hantering av vatten i garage på fastigheten Alderholmen 5:24. Boende på Brf Strandkanalen hade problem med stående vatten under bilarna då golvet saknade planerad avrinning mot avdunstningsrännorna. HSB´s lösning på problemet var att borra 40 mm hål i golvet där vattnet kunde rinna igenom. Brf Strandkanalen ifrågasatte denna lösning om den var godkänd av Gävle kommun. Brf Strandkanalen angav även att avtalet mellan HSB och Brf Strandkanalen säger att garaget ska ha avrinning mot golvrännorna i rostfritt stål som via oljeavskiljare ska ansluta till dagvattennätet.

  Samhällsbyggnadsnämnden kommunicerade klagomålet med HSB 31 januari 2020 och informerade att det inte är en godtagbar lösning att vatten från garaget orenat släpps ut i omgivande mark. HSB täppte igen hålen i två omgångar och ärendet ansågs avslutat 17 juni 2020, då inget utsläpp av orenat vatten sker från garaget.

  Problemet med stående vatten i garaget kvarstår och är en olägenhet för boende på Brf Strandkanalen. Då inget förorenat vatten sprids till omgivningen och inget krav på avlopp i garage finns i plan- och bygglagstiftningen har vare sig samhällsbyggnadsnämnden eller byggnadsnämnden möjlighet att ingripa.

   

 • Utbyggnad VA-Åbyggeby 
  Föredragande: David Hansen

 •   22

  XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   23

  XX, XX, Olovligt byggande, lovföreläggande, rättelseföreläggande och byggsanktionsavgift

 • Ärendet gäller bygglov för bygglov för nybyggnad av radhus med 29 bostäder, åtta enbostadshus och tillhörande komplementbyggnader på fastigheten FREDRIKSSKANS 2:10, som ligger inom detaljplanelagt område. Två bilparkeringsplatser anordnas framför varje radhusenhet.

  Husens fasader täcks med liggande träpanel i svart kulör med utfyllnad av mellanpartier med gråsvart/svart skrivmaterial/plåt. Tak täcks med svart papp. Uteförråd gestaltas lika huvudbyggnad. Husen har traditionella trädfasader med moderna fönsterpartier med stark arkitektonisk karaktär. Utförandet är lika etapp 1 och 2 inom Strömsbro trädgårdar bostadsområdet. Ansökt åtgärd är planenlig uppfyller utformnings krav 2 och 8 kap. PBL.

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av Bergsby Centralskola med nya skollokaler, nybyggnad av idrottshall/allaktivitetshus som länkas samman med skolan samt anläggande av 55 markbilparkeringsplatser och cykelparkering på fastigheten HAMRÅNGE PRÄSTBORD 2:41

  Bedömning

  Bergsby Centralskola byggs ut med nya skollokaler, fritidsgård, bibliotek, och idrottshall. Tillskotten i klassrum, grupprum, personalarbetsplatser mm byggs i befintlig och tillbyggd skola medan det som både har anknytning till skolan, föreningslivet och allmänheten hamnar i en länkad nybyggnad, söder om skolan, som blir idrottshall i full skala med läktare. Biblioteket skall fungera för både skolan och allmänheten och även under tider då allt annat är låst.

  Ambitionen som arkitekten har haft är att den nya gemensamma entrén för alla typer av besökare skall vara tydlig och intressant. Här möts man av ett belyst entrétorg med en liten scen och där anlitad konstnär ska göra sitt avtryck. Busshållplatsen och parkeringsplatser finns också här. Länken med entrén, inomhus-kommunikationen och biblioteket utförs glasad och transparent för att vara välkomnande och för att inte ge en öde och osynlig gård på motsatt sida torget. Länken är byggnadens huvudpulsåder varifrån man når skolan, biblioteket, sporthallen, entréerna mot norra gården och bollplanerna i väster mm.

  Tillbyggnaden med klassrum mm utförs på motsvarande sätt som befintlig skola med låglutande svart pulpettak, röd tegelfasad och vita fönster. Länken med huvudentrén är rikligt glasad med invändiga runda pelare och med nästan platt sedumtak. Sporthallen byggs i med pappklätt sadeltak och liggande fasadelement i gulbeige plåt. Runt denna stora hallbyggnad ansluter byggnadermed omklädningsrum, teorisalar, toalettrum och fritidsgård. Dessa utförs mest som enplansbyggnader med pulpettak i bandtäckt plåt och med fasader med gulbeige träpanel, grå sockel och grågröna fönster.

  Mycket av gestaltningen är styrt av befintliga hus och av befintlig struktur. Väldigt stor vikt har lagts vid att det sätt som lokalerna nyttjas skall kännas naturliga, trygga, tillgängliga, lättorienterade och ändå lite spännande. Samma sak gäller också ytorna runt byggnaderna vilket har varit en utmaning speciellt med en så stor volym som en sporthall utgör.

  Ansökt åtgärd är väl gestaltad och väl anpassad till befintliga skolbyggnader och befintlig bebyggelsestruktur. Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Bygglov bör därför beviljas.

 • Planens syfte är att skapa ett område med friliggande en- och tvåbostadshus. Inom planområdet skapas möjlighet för tekniska anläggningar kopplade till bostadsändamålet. Naturområden inom planområdet syftar till att knyta ihop området med intilliggande bostäder och skogsområde, skapa möjlighet för gemensamma ytor som kan inrymma rekreation och dagvattenhantering samt att värna om de fornlämningar som finns inom planområdet. Detaljplanen syftar även att skapa förutsättningar för en gång- och cykelväg längs del av Hagaströmsvägen.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planområdet ligger intill järnvägen, Bergslagsbanan, och med anledning av det har utredningar kring buller, risk och vibrationer utförts. Närhet till järnväg påverkar lämplig placering av byggnader inom planområdet, vilket regleras i detaljplanen. Dagvatten bedöms kunna hanteras lokalt. Fornlämningar värnas inom planområdet.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumfunktioner såsom bibliotek, samlingslokaler, café och handel inom kvarteret Gefle Vapen. Detaljplanen syftar även till att reglera in delar av omkringliggande gator som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.

  Planområdet ligger centralt i Gävle samt inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad. Bebyggelsen inom planområdet ska samspela väl med platsens kulturhistoriska värden och representera en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar till att säkerställa att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar omgivande bebyggelse/konstruktioner/anläggningar negativt till följd av markarbeten/grundläggning. Detaljplanens genomförande ska representera ett robust och långsiktigt hållbart byggande.

  Inom planområdet avses strandskydd upphävas för mark som saknar betydelse för strandskyddets syfte.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 30 mars - 27 april 2020. Sammanfattningsvis har synpunkter inkommit under samrådet kring utformning och formulering av utformningsbestämmelse, byggrättens storlek, behov av ytterligare utredning av påverkan på kulturmiljö samt ljusförhållanden, önskan att träffa ansvariga tjänstepersoner och politiker, samt en tydligare redovisning av påverkan för omkringliggande bebyggelse avseende bland annat skugga, buller, vibrationer, trafik, inträngande vatten, mötet mellan befintlig och ny bebyggelse. Inför granskning togs en sol- och skuggstudie, en konsekvensanalys för kulturmiljö samt en hydrogeologisk utredning fram. Revideringar gjordes även i planhandlingarna.

  Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 8 oktober - 29 oktober 2020 samt 16 december 2020–15 januari 2021. Sammanfattningsvis har synpunkter inkommit under första granskningen kring påtaglig skada på riksintresset för kulturmiljövård, utformning, skuggpåverkan, avgränsning av riskområden, kajbyggnation, byggtidens påverkan avseende grundvattensänkning, buller, vibrationer och trafik. Sammanfattningsvis inkom synpunkter under andra granskningen kring att planen inte längre bedöms innebära påtaglig skada på riksintresset, byggtidens påverkan avseende bland annat grundvattensänkning, vibrationer, sättningar och trafik, behov av fortsatt kommunikation och dialog under byggtiden och vid utformning av allmän plats samt behov av att använda begreppet universell design/utformning.

  Revideringar mellan första och andra granskning handlade i huvudsak om att detaljplanens utformningsbestämmelser har utvecklats och förtydligats, byggrätt för teknikvåning har krympts samt att upplysningsruta på plankarta har kompletterats med information om att avgränsning av påverkansområde och skyddsobjekt ska ses över inför byggskedet. Den andra granskningen har inte genererat några ytterligare revideringar utöver redaktionella ändringar.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

  Avtal om parkeringslösning som syftar till att säkerställa andra mobilitetsåtgärder än enbart ordnande av parkering genomförs av exploatören har upprättats mellan Gävle kommun och exploatör. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 16 december 2020 att ingå avtal om parkeringslösning.

  Exploateringsavtal som syftar till att fördela kostnader för genomförandet av detaljplanen samt reglera andra förhållanden av betydelsen för detaljplanens genomförande har upprättats mellan Gävle kommun och exploatör. Kommunstyrelsen beslutade den 23 november 2020 att ingå exploateringsavtal.

 • Planens syfte är att möjliggöra vårdboende på fastigheten Strömsbro 82:1.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av en ny skolbyggnad med ytor för utevistelse i syfte att Polhemsskolan ska kunna expandera med en ny skolbyggnad invid korsningen Kaserngatan – Södra Kopparslagargatan.

  Planområdet ligger centralt i Gävle samt inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad. Bebyggelsen inom planområdet ska anpassas till platsens kulturhistoriska värden och representera en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar omgivande bebyggelse negativt. Detaljplanens genomförande ska representera en funktionell och hållbar arkitektur som är hållbar över tid.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Ställningstagandet motiveras av att de frågor som undersökningen av betydande miljöpåverkan identifierats inte är av sådan karaktär och omfattning att det särskilt behöver hanteras i en MKB till detaljplanen. Frågorna har bedömts kunna hanterats under planarbetet.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 • Gavlegårdarna AB har inkommit med en ansökan om planbesked för att upprätta en ny detaljplan för fastigheten Sörby 32:1. Tanken är att ersätta befintliga parkeringsgarage med nya bostäder i form av radhusbebyggelse. Radhusen är tänkt att uppföras i två plan.

  För att få väl fungerande förvaltning av nya radhus önskar Gavlegårdarna få tillskapa ca 8-10 nya radhus. Detta kan innebära att det i samband med planarbetet kan bli aktuellt att föra diskussion rörande ytterligare markköp (ca 1000 - 1400 kvm från Gävle kommun) i närområdet, detta för att tillgodose bland annat parkeringar.

 • AB Gavlegårdarna har inkommit med ansökan om detaljplaneändring för fastigheterna Norrtull 21:2 och 21:7. Gavlegårdarna önskar att befintlig detaljplan justeras så att det är möjligt att uppföra mindre lägenheter på vinden i befintliga flerbostadshus. Totalt kan det bli ytterligare åtta lägenheter på cirka 30 m2. Gällande detaljplan medger bostadsändamål i tre våningar och vind får inte inredas för bostad.

  Syftet är att genom ändring av gällande detaljplan möjliggöra inredning av vind på befintliga bostadshus. Området ligger inom riksintresset Gävle stad samt är ett utpekat kulturmiljöområde i gällande fördjupad översiktsplan. Uttrycken för riksintressets värden har beaktats genom bestämmelser som syftar till att inte skada dem. Områdets markanvändning och bebyggelsevolym styrs fortfarande i gällande detaljplan från 1934. Gällande detaljplan för området från 1934 ska alltid läsas tillsammans med detta tillägg för att få en översikt av vad som gäller inom området.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planens genomförande inte blir betydande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • 1. Planarkivet
  Föredragande: Kevin Engberg

  2Norrsundets hamn fortsatt planprocess
  Föredragande: Elin Byström

 • Prioriteringar för Gävle växer 2021
  Föredragande: Ulrica Olsson

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Ny användare och mottagningsattestant, Ny användare och mottagningsattestant, Ny användare och mottagningsattestant, Beslutsattestant, Beslutsattestant, Dispenser från LTF och TRF Januari 2021, Riksfärdtjänst januari 2021, Färdtjänst januari 2021, Delegeringsbeslut skolskjuts, Delegationslista bygglov januari, Delegationslista bostadsförtur januari, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag januari.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.