Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset

  Datum: 18 juni 

  Förslag: Mikael Brodin (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 29 maj 2024 kl. 9.00-13.45 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd maj 2024 omfattar resultatet per maj månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • 1. Sektorchef

  2. Allmän information från ledamöter 

  3. Territoriell strategi för hållbar urban utveckling, Annika Lundqvist kl. 9.30

 • Hemsö i samarbete med Sehed Bygg har inkommit med en ansökan om planbesked för Södertull 20:6 m.fl. I ansökan redovisas en önskan att omvandla fastigheterna från verksamhetsmark till bostäder, vårdbostäder, kontor, skola (gymnasieskola eller annan högre utbildning) och service i form av t.ex. handel, service, vårdcentral.

  Samhällsbyggnadsnämnden har 2022-10-16 beslutat om ett att ge exploatören, två fastighetsägare inom exploateringsområdet, positivt planbesked för att påbörja arbete med en ny detaljplan. Samhällsbyggnadsnämnden gav dock inte Livsmiljö Gävle något uppdrag att påbörja planarbetet förrän en förstudie runt idéns påverkan på allmän plats och kommunens ekonomi tagits fram och ett exploateringsuppdrag (eller annan lämplig projektform) initierats.
  Utdrag ut tjänsteskrivelse (beslut om planbesked 22SBN238):

  ”Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ett positivt planbesked med syfte att i en ny detaljplan pröva en omvandling av fastigheterna Södertull 20:6, 20:2 och 20:5 från verksamhetsområde till bostäder, kontor, handel, service och skola samt vård. Innan ett beslut om att låta Livsmiljö Gävle påbörja en detaljplaneprövning behöver ärendet beredas vidare i enlighet med tjänsteyttrandet och redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut om planuppdrag i ett senare skede.
  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att inlämnad ansökan är i enlighet med kommunens ambition rörande utveckling och omvandling på platsen och ett väl fungerande förslag att utgå från i ett framtid planarbete. Men en rad viktiga frågor rörande förhållandet mellan allmän plats och kvartersmark behöver landa innan planarbetet kan påbörjas, detta för att ett framtida genomförande inte ska försvåras och bli alltför kostsamt. Utifrån den aspekten görs därför bedömningen att det i detta läge endast är lämpligt att gå vidare med ett planbesked och avvakta ett uppdrag och uppstart av planarbetet till dess att dess frågor avgjorts i den förstudie som aviserats från Gävle kommun, genom Styrning och stöd, i dialog med berörda fastighetsägare.”

  En förstudie har nu tagits fram av SG/ÖP i samarbete med Livsmiljö Gävle.

  Förstudiens syfte är att utreda hur en möjlig omvandling av den gamla mejeritomten på fastigheten Södertull 20:6 m.fl. kommer påverka allmän plats, den kommunala ekonomin samt intressen runt exploateringsområdet. Förstudien utgår från de förutsättningar som exploatören presenterar som sin idé för omvandling av platsen.

  Sammantaget konstaterar förstudien att föreslagen exploatering är gynnsam för kommunen och har en generellt hög måluppfyllelse. Att exploatera aktuellt område med tänkt idé som grund är positivt och bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling i ett centrumnära läge. De risker och kostnader som finns kopplat till projektet för kommunens räkning bedöms i sammanhanget som små.

  När det gäller projektets systempåverkan bedöms inte tänkt exploatering medföra att några kritiska tröskelvärden för tekniska infrastruktur går i taket eller överträds. Detta är inte heller fallet för en generell samhällsservice (vård, skola omsorg) som idag, i området, bedöms ha en god kapacitet och kan möta tänkt utveckling.

  Förstudien konstaterar att det krävs en ny detaljplan för att nå önskad exploatering. Nu gällande detaljplaner för aktuella fastigheter stödjer inte önskad utveckling.

  Förstudien visar att det är lämpligt att kommunen startar ett exploateringsuppdrag med anledning av aktuell förfrågan. Projektformen exploateringsuppdrag bedöms fungera för det uppdrag kommunen åtar sig med anledning av tänkt exploatering.

  Utifrån förstudiens samlade bedömning föreslår nu Livsmiljö Gävle att ärendet tas vidare och att Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar till Livsmiljö Gävle att upprätta detaljplan för aktuell ansökan om planbesked.

 • Planens syfte är att möjliggöra för en ny järnväg med station och tillhörande funktioner samt säkerställa passager och utveckling av området kring stationsläget. Planen syftar även till att säkerställa ytor för dagvattenhantering samt att ny bebyggelse placeras och utformas så att störningar för hälsa och säkerhet minimeras. Då planområdet ligger i ett öppet landskap ska ny bebyggelse ha en hög arkitektonisk kvalitet och anpassas till sin omgivning.

  Stationsläget Gävle Västra ska bli en central knutpunkt för kollektivtrafik med en sömlös integration mellan stadens kollektivtrafiknät och en ny tågstationen. Målet är att underlätta hållbara resor från dörr till dörr genom en smidig övergång mellan buss och tåg. Detaljplanen skapar förutsättningar för Trafikverket att genomföra utbyggnad av järnväg och station samt ger Gävle kommun och Region Gävleborg möjlighet att skapa en regional knutpunkt för hållbart resande.

  I detaljplanen möjliggörs mark för järnvägsändamål, allmän plats i form av torg, gata och naturmark samt byggrätt för ett mobilitetshus i anslutning till stationen. Inom område för järnvägsändamål möjliggörs fem järnvägsspår samt station i enlighet med Trafikverkets järnvägsplan för Ostkustbanan. Inom allmän plats möjliggörs omgivande stationsområde, förändringar av närliggande gator som påverkas av breddning av järnvägsområdet samt säkerställande av ytor för grönstruktur och dagvattenhantering. Den södra sidan av stationsområdet är entrén till tågstationen med goda gång- och cykelmöjligheter samt närhet till kollektivtrafiknät. Här återfinns även de större sammanhängande ytorna för cykelparkering. Den norra sidan av planområdet utgörs av ytor för parkeringsbehov men även funktioner för hämta/lämna samt ytor för expressbussar och ersättningstrafik. Här möjliggörs även byggrätt för ett mobilitetshus som klarar det parkeringsbehov stationen genererar.

  Planområdet ligger intill byggnadsminnet Tolvfors bruk och angränsar till riksintresse för kulturmiljö Sätra. Ny bebyggelse ska därför utformas med en god gestaltning för att minska den negativa påverkan. Vikten av att bevara och utveckla grönskande områden är också stor då det ger en mer trivsam miljö att vistas i och då det bidrar till biologisk mångfald och ekosystemtjänster, som dagvattenhantering, luftrening och bullerdämpning. Stort fokus för utformningen av stationsområdet är att skapa en tillgänglig och trygg plats.

  Planens genomförande bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan en miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 har upprättats. Planförslaget innebär en liten negativ påverkan på miljöaspekterna människors hälsa och säkerhet. För grundvatten och kulturmiljö bedöms konsekvensen som måttlig negativ. Konsekvensen för naturmiljö och grönstruktur bedöms som måttlig till stor negativ. Ingen miljöaspekt bedöms påverka/påverkas positivt. För samtliga miljöaspekter innebär detaljplanen att negativa effekter adderas till den påverkan som järnvägsplanerna har i området.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan

 •   9

  XX, XX- Beslut om antagande

 • Detaljplanen syftar till att möjliggöra besöksnäring i form av bed & breakfast, ställplatser för husbilar samt sovstugor. Idag ligger en förskolebyggnad inom planområdet och tanken är att den ska användas till bed and breakfast och att fastigheten kompletteras med ställplatser och stugor.

  Ett ytterligare syfta är att skydda en del av de stora tallar som finns kvar på fastigheten.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 9 maj – 24 maj 2024. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 12 april – 3 maj 2024. Inga synpunkter/erinringar har inkommit.

   

 • Detaljplanens syfte är att tillåta en större sammanhängande byggnadsvolym för att möjliggöra vård-/omsorgsboende eller bostäder på fastigheten.

  I ansökan från fastighetsägaren redovisas ett förslag på en större sammanhängande byggnadsvolym i tre plan med cirka 60 nya vård/omsorgslägenheter och där tillhörande gemensamma lokaler. Fastigheten är idag ca 5300 kvm stor och gällande detaljplan medger bostäder, handel och småindustri. Antalet bostadsenheter är i detaljplanen begränsat till endast en lägenhet samt att byggnader endast får uppföras i två våningar.

  Fastigheten är bullerutsatt från framför allt järnvägen. En bullerutredning har tagits fram och detaljplanen har tagit höjd för att bebyggelsen ska klara bullerkraven.

  De eventuella kulturmiljövärden, i form av ett gammalt lokstall, som finns på fastigheten har utretts under planarbetet och bedöms inte ha så höga kulturvärden att de inte kan rivas.

  Detaljplanen är förenlig med gällande översiktsplan.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 29 maj – 13 maj 2024. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 20 december – 19 januari 2024.

  De synpunkter som inkommit från fastighetsägare är att de inte vill ha en så stor byggnad i området eller att det bara borde vara bostäder. Synpunkterna har bemöts med att platsen bedöms klara av den byggnadsvolym som planförslaget medger.

   

 • Detaljplanen för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 23 augusti 2023. Den 8 maj 2024 beslutade Mark- och miljödomstolen att upphäva samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen.

  Anledningen till upphävandet var att det inte framgår hur den i planen föreslagna byggrätten ska kunna genomföras med avseende på biotopskyddet, och att kommunen inte har presenterat några godtagbara alternativa lösningar.

  Kommunen yrkar i sin överklagan att:

  1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.
  2. Mark- och miljödomstolens dom i första hand ska undanröjs och att kommunens beslut att anta detaljplan för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum i Gävle kommun fastställs.
  3. Mark- och miljööverdomstolen i andra hand beslutar att anta detaljplan för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum i Gävle kommun med ändringen att det i plankartan läggs till upplysande information om att pilträdsallén omfattas av biotopskyddsbestämmelser samt att det i planbeskrivningen läggs till information om att pilträdsallén omfattas av biotopskyddsbestämmelserna och att ansökan om dispens handläggs av länsstyrelsen.
 • 1. Information om Boverkets årliga uppföljning av tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen

  Föredragande: Sari Svedjeholm

  2. Del av Kungsbäck 2:10 m.fl., Verksamhetsmark väster om E4

  Föredragande: Johanna Sundqvist

  3. Riktlinjer för huvudmannaskap, principer och praxis

  Föredragande: Emma Olofsson

   

 •   14

  XX, XX, Rättelseföreläggande - Skärmtak

 • Ärendet gäller information om olovligt byggande inom fastigheten KUNGSBÄCK 2:22 (fastigheten). Den tillbyggnad som uppförts inom fastigheten följer inte det bygglov som tidigare beviljats för uppförande av tillbyggnad av verksamhetslokal varken till storlek eller form. Invid byggnaden fanns tidigare en container uppställd, vilken saknade bygglov.

  Lovföreläggande

  Med hänsyn till att uppförd tillbyggnad inte följer givet bygglov är den primära bedömningen att åtgärden kräver ett nytt bygglov för att den ska kunna vara kvar. De avvikelser som skett från det givna lovet bedöms vara för stora för att kunna tas på relation, vilket innebär att tillbyggnaden kräver ett nytt bygglov.

  Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) finner det sannolikt att lov kan ges i efterhand för uppförd tillbyggnad. Verksamhetsutövaren Gävle Caffe AB föreläggs därför med stöd av 11 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att inkomma med en ny ansökan om bygglov för aktuell tillbyggnad. Ansökan ska ha inkommit senast inom åtta veckor från det att detta beslut fått laga kraft.

  Upplysning

  Om någon ansökan inte inkommer till nämnden, kan nämnden fatta ett nytt beslut om att tillbyggnaden behöver tas bort från fastigheten.

  Tagit tillbyggnad i bruk utan slutbesked

  Nämnden kan konstatera att det inte finns något slutbesked för uppförd tillbyggnad och att tillbyggnaden tagits i bruk trots avsaknad av slutbesked. I ärendet är ostridigt att den nya verksamhetsutövaren fått information från Livsmiljö Gävle om att det är den tidigare verksamhetsutövaren som behöver ansöka om slutbesked för tillbyggnaden (d.v.s. den som ansökt om lov är den som ska ansöka om slutbesked). Den tidigare verksamhetsutövaren har dock vägrat att ansöka om slutbesked p.g.a. en konflikt mellan de två aktörerna. Den information som Livsmiljö Gävle lämnat är dock felaktig och således inget som ska ligga nuvarande verksamhetsutövare till last för att tillbyggnaden tagits i bruk utan slutbesked. Med hänsyn till rådande omständigheter i ärendet kommer någon byggsanktionsavgift inte att tas ut för aktuell överträdelse. Ärendet avslutas därför utan ingripande i denna del med stöd av 11 kap. 5 § PBL.

  Upplysning

  Någon ansökan om slutbesked behöver inte inkomma till nämnden eftersom den uppförda tillbyggnaden kräver ett nytt bygglov.

  Container och byggsanktionsavgift

  Inom fastigheten fanns tidigare en container olovligen uppställd invid restaurangbyggnaden. Containern krävde bygglov som nybyggnad enligt 9 kap. 2 § PBL, något bygglov fanns dock inte för containern. Med hänsyn till att containern var uppställd på mark som enligt detaljplanen är prickmarkerad där byggnad inte får uppföras var det nämndens bedömning att lov inte kunde ges i efterhand. Containern behövde därmed tas bort från fastigheten och en byggsanktionsavgift skulle tas ut för överträdelsen.

  Bilder har inkommit till nämnden där det framgår att containern inte längre finns kvar inom fastigheten. Bilderna inkom 2024-06-07 samt 2024-06-09. Mot denna bakgrund föreligger inte längre förutsättningar för nämnden att utfärda något rättelseföreläggande eller att ta ut en byggsanktionsavgift. Ärendet ska därmed avslutas i dessa delar med stöd av 11 kap. 5 § PBL.

 • Inom fastigheten ALDERHOLMEN 22:3 (fastigheten) har del av byggnadens användning olovligen ändrats från kontor till tillfällig uthyrning av bostäder. Fastighetsägaren har inkommit med yttrande över det förslag till beslut som först upprättades och det nya beslutsförslaget skiljer sig därför från det tidigare förslaget när det gäller uttag av byggsanktionsavgift och rättelseföreläggande, vite m.m.

  Uthyrning av lägenheter för tillfälligt boende

  Den ändrade användningen från kontor till uthyrning av tillfälligt boende kräver bygglov med stöd av 9 kap. 2 § första stycket punkten 3 a plan- och bygglagen (2010:900), PBL, men något beviljat bygglov finns inte.

  Fastigheten omfattas av en detaljplan från 1973 med bestämmelsen Hk vilket bl.a. avser område för handelsändamål. I planbestämmelsekatalogen framgår bl.a. att med H betecknat område endast får användas för handelsändamål. Bestämmelsen kan avse områden som bebyggs med t.ex. varuhus eller andra affärshus, innehållande butiker eller kontor eller bådadera, hotell och restaurangbyggnader, lagerbyggnader osv.

  Användningsbestämmelsen H avser således i första hand kontor, men bestämmelsen omfattar även användningen ”hotell”. Enligt samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) bör det inte vara någon skillnad på att hyra ut lägenheter för tillfälligt boende än att bedriva ett hotell eller vandrarhem. Att ändra användningen av lokaler för kontor till uthyrning av tillfälligt boende får enligt nämndens bedömning vara förenligt med gällande detaljplan. Nämnden kan inte se några uppenbara hinder till att lov inte skulle kunna beviljas i efterhand, utan det bedöms därmed som sannolikt att lov kan ges i efterhand.

  Mot denna bakgrund förelägger nämnden med stöd av 11 kap. 17 § PBL fastighetsägaren att inkomma med en ansökan om bygglov i efterhand för den aktuella ändrade användningen av byggnaden från kontor till tillfällig uthyrning av bostad gällande de tre lägenheterna på plan två. Ansökan ska ha inkommit till nämnden senast inom sex veckor från den dag då detta beslut fått laga kraft.

  Ändrad användning av lokal till permanent boende

  Det har kommit till nämndens kännedom att del av byggnaden används för permanent boende. Fastighetsägaren har dock inkommit med yttrande där det framgår att lokalen inte används för permanent boende utan endast för tillfälligt boende.

  Nämnden finner inte skäl att ifrågasätta lämnade uppgifter. Något rättelseföreläggande förenat med vite kommer därför inte att utfärdas i denna del med stöd av 11 kap. 5 § PBL.

  Nämnden vill dock informera fastighetsägaren om vad som gäller för permanent boende inom fastigheten.

  Eftersom fastigheten omfattas av bestämmelsen H som i första hand är avsedd för kontor m.m. har nämnden utrett om någon del av byggnaden inom fastigheten kan användas för permanent boende. Av planbestämmelsekatalogen framgår att användningsbestämmelsen bostäder avser boende av varaktig karaktär, dock inte hotell eller vandrarhem eftersom dessa är avsedda för tillfällig övernattning.

  Nämnden kan därmed konstatera att det strider mot detaljplanen att ändra användningen till att avse permanent boende. Ett permanent boende är av varaktig karaktär och således inte tillåten inom bestämmelsen H. En sådan användning kan därmed inte tillåtas i byggnaden.

  Om lokalen används för tillfälligt boende bör kontakt tas med bygglovsrådgivningen för att ta reda på om det är tillåtet och om lov kan sökas för den användningen.

  Byggsanktionsavgift

  Trots att den ändrade användningen från kontor till uthyrning av tillfälligt boende kräver bygglov har den ändrade användningen genomförts innan något startbesked beviljats. Av 10 kap. 3 § PBL framgår att det är förbjudet att påbörja en åtgärd som kräver bygglov utan att ett startbesked beviljats. Om någon bryter mot det förbudet, ska nämnden enligt 11 kap. 51 § PBL ta ut en särskild avgift (byggsanktionsavgift).

  Fastighetsägaren har inkommit med yttrande över förslag till beslut, där bl.a. följande framgår. Någon byggsanktionsavgift ska inte tas ut för uthyrning av tillfälliga bostäder eftersom den tillfälliga uthyrningen av bostäder för lägenheten om 45 kvadratmeter respektive 60 kvadratmeter (de två mindre lägenheterna) började redan under år 2018. Fastighetsägaren har fått information om att det inte krävs lov för den ändrade användningen. Två fakturor för uthyrning från hösten 2018 har bifogats yttrandet. Uthyrningen av den tredje större lägenheten om 70 kvadratmeter påbörjades först år 2024. Någon byggsanktionsavgift ska inte heller tas ut i denna del eftersom lägenheten inte har hyrts ut och att överträdelsen är ett missförstånd. Rättelse kommer att ske genom att lägenheten tas bort från booking.com. Fastighetsägaren har även bl.a. framfört att om byggsanktionsavgiften inte tas bort vill de inte längre vara delaktiga att delfinansiera Alderholmen projektet då de anser att nämnden haft full möjlighet att göra tillsyn mellan 2021-2024. Avgiften bör sättas ned till en fjärdedel.

  Nämnden har beaktat vad fastighetsägaren framfört och finner inte skäl att ifrågasätta vissa lämnade uppgifter. Även om fastighetsägaren vid genomfört tillsynsbesök tydligt lämnat uppgift om att uthyrningen påbörjades under år 2021 kommer nämnden inte att ta ut någon byggsanktionsavgift för den ändrade användningen gällande de två mindre lägenheterna på plan två.

  När det gäller den ändrade användningen av den större lägenheten om 70 kvadratmeter finner dock nämnden inte skäl till att någon byggsanktionsavgift inte ska tas ut. Lägenhetens användning har ändrats utan att något startbesked beviljats för användningen. Lägenheten finns och har funnits tillgänglig för uthyrning åtminstone sedan januari 2024 bl.a. via booking.com. Oaktat om lägenheten har hyrts ut eller inte har den ändrade användningen påbörjats innan något startbesked beviljats för åtgärden. Nämnden kan dock konstatera att lägenheten 2024-06-10 fortfarande finns tillgänglig för uthyrning och att den är uthyrd i flera datum framöver.

  Nämnden finner vidare att det inte är styrkt att någon handläggare från Livsmiljö Gävle lämnat uppgift om att den ändrade användningen inte skulle kräva bygglov. Det finns inget antecknat hos Livsmiljö Gävle kring att någon sådan information lämnats till fastighetsägaren och ingen tjänsteman kan minnas att det förts någon sådan diskussion. Fastighetsägaren har inte heller kunnat visa vilket underlag som lämnats för bedömningen eller vilket svar som fastighetsägaren fått från förvaltningen. När tjänsteman frågat vem som lämnat informationen nämnde fastighetsägaren ett manligt namn på någon person som inte arbetar inom förvaltningen. Den information som fastighetsägaren uppger sig ha fått har med stor sannolikhet inte kommit från Livsmiljö Gävle.

  Vid genomfört tillsynsbesök lämnades inga uppgifter om att det var tillåtet att hyra ut lägenheterna, utan att detta var något som handläggaren skulle utreda. Handläggaren informerade dock fastighetsägaren om att det inte behövdes vidtas några rättelseåtgärder innan utredningen var klar. Den information som lämnades vid tillsynsbesöket innebar således inte att det var tillåtet att utöka den olovligen ändrade användningen till att avse ytterligare en lägenhet. Detta är en tolkning som fastighetsägaren själv gjort utan att rådfråga förvaltningen om detta var tillåtet.

  Nämnden har beaktat allt som fastighetsägaren framför i olika yttranden. Enligt nämndens bedömning föreligger inga skäl till att avgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned med stöd av 11 kap. 53, 55-56 eller 53 a §§ PBL. Byggsanktionsavgiften kommer att tas ut av fastighetsägaren vilken är den som vidtagit åtgärden samt var fastighetsägare när överträdelsen begicks, se 11 kap. 57 § PBL.

  Den nya byggsanktionsavgiften har kommunicerats med fastighetsägarna via e-post som därmed getts nytt tillfälle att yttra sig över uttag av byggsanktionsavgift. Fastighetsägaren har således fått tillfälle att yttra sig inom fem år från överträdelsen enligt 11 kap. 58 § PBL gällande uthyrningen av den större lägenheten om 70 kvadratmeter på plan två.

  I enlighet med 1 kap. 7 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, uppgår sanktionsarean till: 70 kvadratmeter minus 15 kvadratmeter = 55 kvadratmeter. Byggsanktionsavgiften för den olovligen ändrade användningen av den större lägenheten uppgår därmed till (0,25*57 300 kr) + (0,0125*57 300 kr*55 kvm) = 53 718 kr i enlighet med 9 kap. 8 § p 3 PBF.

  Avgiften ska betalas senast inom fyra månader från det att beslutet fått laga kraft.

  Rättelse

  Nämnden har mer grundligt utrett frågan om möjlighet till att kunna göra rättelse efter det att Nämndsyttrandet upprättades. Enligt nämndens bedömning kan rättelse inte ske för alla typer av överträdelser.

  Av Högsta domstolens dom från den 17 juni 2021, i mål Ö 2351-20 framgår att rättelse inte kunde ske vid olovlig användning av en hiss som saknade besiktningsprotokoll vid användningen.

  I Mark- och miljööverdomstolens avgörande från den 1 oktober 2021, i mål nr P 9664-20 kom domstolen fram till att rättelse inte kan ske för en olovlig ändrad användning i den mening som avses i 11 kap. 54 § PBL. Ärendet gällde en olovlig ändrad användning av en lokal till nattklubbsverksamhet.

  Nämnden kan således konstatera att det inte är självklart att rättelse kan ske när en överträdelse sker genom någon form av ändrad användning. Vid en sammantagen bedömningen finner nämnden att rättelse inte kan ske för den överträdelse som skett i aktuellt ärende.

  Denna nya bedömning gällande möjlighet till rättelse har kommunicerats med fastighetsägaren 2024-05-28.

  Fastighetsägaren har 2024-05-29 samt 2024-05-30 inkommit med yttrande över det nya beslutsförslaget. Fastighetsägaren vill inte att någon byggsanktionsavgift ska tas ut för överträdelsen och att uthyrningen av lägenheten kommer att tas bort från booking.com. Fastighetsägaren anser att denna form av rättelse bör kunna accepteras eftersom de inte har tjänat några pengar på uthyrningen.

  Nämnden har beaktat det som fastighetsägaren framfört, men finner inte skäl till att ändra beslutet. Bedömningen är att rättelse inte kan ske för den ändrade användningen och att en byggsanktionsavgift ska tas ut för överträdelsen. Vid tidpunkten 2024-06-10 fanns fortfarande lägenheten tillgänglig för uthyrning via bl.a. booking.com och den verkar dessutom vara uthyrd då den inte finns tillgänglig för bokning de närmsta dagarna. Om rättelse hade kunnat gjorts för aktuell överträdelse är det nämndens bedömning att rättelse inte bör kunna ske genom att endast ta bort lägenheten från booking.com.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av datacenter med tillhörande stödytor och stödbyggnader på fastigheten SKOGMUR 3:2, som ligger inom detaljplanelagt område. 

  Ansökan gäller ett femte datacenter (GVX05). Byggåtgärderna omfattar serverhallar med stödytor, elförsörjningsrum, ventilations- och kylutrymmen.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2024-530 daterat 2024-05-31 med tillhörande underlag.  

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten SÄTRA 108:20, som ligger inom detaljplanelagt område. Fastigheten är belägen i norra delen av Gävle inom stadsdelen som kallas Gavlehov. Totalt planerar K-Fastigheter att uppföra tre etapper. Denna är etapp 2. Vid byggnation kommer denna etapp inte delas in utan planeras och uppförs som en huskropp. Planförslaget innebär att ett halvt nedsänkt garage ska uppföras inom kvarteret för att kunna lösa parkeringssituationen för främst bil. Cykelparkering kan placeras både i garaget och på marken.

  Åtgärden avser en bruttoarea om 17 697,8 kvadratmeter. Planförslaget omfattar 176 lägenheter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2023-775 daterad 2024-05-31 med tillhörande underlag.

 • Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle fick den 5:e maj 2024 en skrivelse från Livsmedelsverket. Skrivelsen innehåller frågor rörande livsmedelskontrollen, efter de uppgifterna som skickats in i och med den årliga rapporteringen.

  Se bilaga 1 för Livsmedelsverkets skrivelse.

   

 • E-petitionen ”Hundgård på Gävle Strand” inkom 2024-01-07 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att en hundrastgård på Gävle strand ska anläggas då denne menar att det finns många hundägare på Gävle Strand och stora öppna fält där det skulle vara fantastiskt att sätta upp en hundgård med stängsel. Förslagsställaren föreslår till exempel en yta vid Silon där det idag bara samlas skräp.

  2021 antog samhällsbyggnadsnämnden Gävle Hundrastgårdsprogram som syftar till att förbättra spridningen och kvaliteten på hundrastgårdar i Gävle. I programmet planeras hundrastgården Holmkanalen att bli gemensam hundrastgård för Öster och Gävle strand. Denna föreslås även utökas från 464 kvm till 1000 kvm i samband med att gården Hamntorget längs spåren tas bort i samband med utökning av spåren vid Centralstationen.

  Hundrastgårdsprogrammet och utbyggnaden av hundrastgårdarna är däremot satt på paus sedan 2023.

  Den föreslagna platsen ingår även i ett framtida utvecklingsprojekt, Nyhamn, där arbete pågår med att ta fram ett program för detaljplan parallellt med markförberedande åtgärder på plats.

  Mot bakgrund av att en gemensam hundrastgård för Gävle strand och Öster är planerad i enlighet med hundrastgårdsprogrammet, samt att området på Hucken ingår i den framtida utvecklingen av Nyhamn, så anser Livsmiljö Gävle att det inte är aktuellt att anlägga en hundrastgård på Gävle strand.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att samhällsbyggnadsnämnden avslår e-petitionen.

   

   

 • Vänsterpartiet föreslår att Gävle kommun tar fram en modell för avgiftsfri kollektivtrafik för barn och ungdomar under sommarlovet, även de som behöver resa med färdtjänst ska omfattas av modellen.

  Sommaren 2018 erbjöds alla ungdomar 12-18 år i länets kommuner en sommarlovsbiljett som var giltig 16 juni – 19 augusti. Det var staten som finanseriade satsningen som från början var tänkt att erbjudas åren 2018-2020, men det avbröts efter sommaren 2018. Totalt genomfördes drygt 415 000 resor sommaren 2018 och Gävle kommun stod för 56 procent av dessa.

  Om Gävle kommun vill erbjuda barn och ungdomar fria resor under sommarlovet så betalar kommunen 473 kronor för en 30-dagarsbiljett för två zoner och 882 kr för en hela länet. För att detta ska vara möjligt behöver Samhällsbyggnadsnämnden ett resurstillskott eller omfördelning av befintlig budget. Med rådande ekonomiska besparingskrav så är bedömning att det inte är möjligt att erbjuda barn och ungdomar fria resor under sommarlov.

 • Önskemål om gratisbuss för alla pensionärer. Det skulle vara positivt för kommunen och pensionärer.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Region Gävleborg, X-Trafik, ansvarar för trafik, linjedragningar och biljetter. Gävle kommun ansvarar för busshållplatser och framkomligheten på gatorna.

  Från den månad invånaren fyller 65 år erbjuder X-Trafik en seniorbiljett. Seniorbiljetten kostar 300 kronor per månad och gäller för obegränsat antal resor alla dagar i veckan inom hela länet.

  Utöver X-Trafiks ordinarie utbud erbjuder Gävle kommun 65+biljetten till alla invånare som fyllt 65 år. 65+biljetten kostar 400 per år och gäller för obegränsat antal resor mellan kl 9-15 alla helgfria vardagar i hela kommunen.

  Gävle kommun står inför stora besparingskrav. Därför är det inte möjligt att erbjuda gratis 65+biljett.

 • Önskemål om att 65+biljetten även ska gälla kvällar och dygnet runt på helger. Det borde inte kosta mer eftersom bussarna inte är fyllda. Dessutom skulle det öka möjligheten för pensionärer att resa kollektivt och höja livskvaliteten.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Region Gävleborg, X-Trafik, ansvarar för trafik, linjedragningar och biljetter. Gävle kommun ansvarar för busshållplatser och framkomligheten på gatorna.

  Från den månad invånaren fyller 65 år erbjuder X-Trafik en seniorbiljett. Seniorbiljetten kostar 300 kronor per månad och gäller för obegränsat antal resor alla dagar i veckan inom hela länet.

  Utöver X-Trafiks ordinarie utbud erbjuder Gävle kommun 65+biljetten till alla invånare som fyllt 65 år. 65+biljetten kostar 400 per år och gäller för obegränsat antal resor mellan kl 9-15 alla helgfria vardagar i hela kommunen.

  Gävle kommun betalar ungefär 20 kronor för varje resa som genomförs med stadsbusstrafiken och 30 kronor på landsbygdstrafiken. Ju fler resor som registreras på 65+biljetten desto högre blir kostnaden för kommunen. Gävle kommun står inför stora besparingskrav. Därför är det inte möjligt att utöka erbjudande på 65+biljetten till att även gälla på kvällar och helger.

 • Det är många pensionärer som vill delta i aktiviteter på helgen. De åker gärna buss och vill att det ska ingå i erbjudandet för 65+biljetten.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Region Gävleborg och Gävle kommun. Region Gävleborg, X-Trafik, ansvarar för trafik, linjedragningar och biljetter. Gävle kommun ansvarar för busshållplatser och framkomligheten på gatorna.

  Från den månad invånaren fyller 65 år erbjuder X-Trafik en seniorbiljett. Seniorbiljetten kostar 300 kronor per månad och gäller för obegränsat antal resor alla dagar i veckan inom hela länet.

  Utöver X-Trafiks ordinarie utbud erbjuder Gävle kommun 65+biljetten till alla invånare som fyllt 65 år. 65+biljetten kostar 400 per år och gäller för obegränsat antal resor mellan kl 9-15 alla helgfria vardagar i hela kommunen.

  Gävle kommun står inför stora besparingskrav. Det är inte möjligt att i dagsläget utöka erbjudande på 65+biljetten till att även gälla på helger.

 •   25

  Initiativärende från Moderaterna (M) - Möjliggör andra driftsformer kring torghandeln

 •   26

  Initiativärende från Moderaterna (M) - Underlätta för kollektivtrafik, cyklister och gående på Norra Kungsgatan.

 • Skador i utemiljö 

  Föredragande: Johan Larsson

 •   28

  Redovisning av anmälningsärenden 2024

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Omställning av skogsmark till industrimark 12:6-samråd, Delegationsbeslut avseende avtal gällande anspråk på ersättning eller inlösen, Mottagare Agresso 258294, Delegationsbeslut Miljö & Hälsa maj 2024, Delegationsbeslut bygglov maj, Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag maj.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.