Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 29 mars
  Förslag: Rosmari Holmgren (KD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 9 mars 2022 kl.11.05-15.02 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport år 2022

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 • Syftet är att, genom ändring av en detaljplan från 1996, ta bort ett krav på gemensam uppvärmning för att möjliggöra modernare uppvärmningssystem. Förbudet mot att installera braskaminer tas också bort.

  Detaljplanen var ute på samråd under perioden 31 januari – 21 februari 2022. Huvudsakliga synpunkter innefattade ogiltig ny planbestämmelse om antal fastigheter, beskrivning av fornlämningar och möjlig bebyggelse, samt faktorer som inte regleras i detaljplan. Planbestämmelser om fastighetsindelning, byggrätt och genomförandetid togs bort, och vissa förtydligande gjordes i planbeskrivningen.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 23 februari – 8 mars. Inga negativa yttranden har inkommit under granskningsperioden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

   

 •   8

  XX, XX - Beslut om planbesked

 • En ansökan om planbesked har inkommit med ett önskemål om att utöka en befintlig detaljplan för transformatorstation i anslutning till uppfört datacenter i Stackbo.

  I anslutning till aktuellt datacenter finns idag en yta som i gällande detaljplan är avsett för transformatorer, aktuell yta har nu visat sig vara för begränsad i sin storlek och en utökning måste ske i huvudsak österut för att en transformatorstation som kan försörja de tänkta verksamheten ska få plats.

  Sökanden har fört dialog med intilliggande markägare (berörda fastigheter är i huvudsak Valbo-Ön 21:3 men också en mindre del av fastigheten Stackbo 1:2) och har fått möjlighet att införskaffa ytterligare mark i anslutning till befintlig anläggning. Totalt rör det sig om en utökning med 40-45 meter österut.

  I aktuellt område pågår idag ett koncessionsärende för en luftburen kraftledning.

 • 2021-05-26 (§ 158, dnr 21SBN148) beviljades bygglov för nybyggnad av hall inrymmandes padelbanor, kontor samt verkstad/garage på fastigheten SKOGMUR 3:12 (fastigheten). 2022-01-28 inkom fastighetsägaren med information och bilder som visade att byggnationen påbörjats trots avsaknad av beviljat startbesked. Strax därefter, 2022-02-11, beviljades startbesked.

  Med hänsyn till att en åtgärd inte får påbörjas innan starbesked lämnats föreligger därmed grund för uttag av byggsanktionsavgift, se 11 kap. 51 § samt 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Det föreligger inga omständigheter i ärendet som medför att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut med stöd av 11 kap. 53 eller 55-56 §§ PBL. Det föreligger inte heller några skäl till att avgiften ska sättas ned med stöd av 11 kap. 53 a § PBL.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därmed att det i ärendet ska tas ut en byggsanktionsavgift med ett belopp om 401 010 kr. Avgiften ska betalas inom 12 månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  För fullständig motivering till nämndens beslut se Nämndsyttrande med dnr BOB-2022-108 daterat 2022-01-31, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN38-2.

 • Basta Gävle AB (Brazer Bozlak) har ansökt om Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad på fastigheten NORR 2:1.

  Ansökan avser ett tidsbegränsat periodiskt bygglov under tre år för en uteservering på Stortorget som består av ett enkelt Pergolasystem med öppningsbara glaspartier och ett enklare öppningsbart tygtak. Perioderna för det tidsbegränsade periodiska bygglovet är från den 20 april till den 5 oktober varje år mellan åren 2022-2024 (3 år).

  Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kontrollen av genomförandet.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 25 100 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser följande moment: start av ärendet, beslut om lov, expediering, kungörelse, beslut om startbesked, beslut om slutbesked samt avslut av ärendet. Fakturan på avgiften skickas separat.

 • Ärendet gäller bygglov för förlängning av tidsbegränsat bygglov för parkeringsanläggning med dnr BOB-2015-1021 t.o.m. 2025-12-15 på fastigheten VÄSTER 4:18, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en area om 17 000 kvadratmeter.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal med tillhörande parkeringar, pumphus, pylonskylt samt skärmtak för kundvagnar på fastigheten VALBO-ÖN 2:103, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Verksamhetslokalen kommer ha en total byggnadsarea om 7830,9 kvadratmeter, öppenarea om 159,2 kvadratmeter samt en total brutto-area om 8407,8 kvadratmeter. Ljussättning på kommande skyltning på fasad ska enligt gällande detaljplan ske med fast ljussken och inte med bildväxlande anordning. Färgsättningen kommer vara enligt fasad-ritningar daterade 2021-10-26.

  Del av sprinkleranläggning som är bygglovpliktig (pumphuset) kommer ha en total byggnadsarea om 27,5 kvadratmeter. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26.

  Pylonskylten kommer uppta en yta om cirka 1,75 kvadratmeter. Ljussättningen kommer ha fast ljussken och kommer inte ha bildväxlande an-ordning. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26.

  Skärmtak för kundvagnar kommer uppta en sammanlagd byggnadsarea om 36 kvadratmeter. Färgsättningen kommer vara enligt fasadritningar daterade 2021-10-26.

  Ansökan inkom 2021-08-26 och var fullständig 2021-10-26.

  Beslut om bygglov fattades 2021-11-24 och överklagades 2021-12-06. Rättidsprövning upprättades 2021-12-06. Mottagningsbekräftelse från Länsstyrelsen är registrerad 2021-12-10. Beslut från Länsstyrelsen är registrerad 2022-02-09 och upphäver nämndens beslut och återförvisar ärendet för fortsatt handläggning.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1457 daterat 2022-02-25 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller marklov för ändring av markhöjder på fastigheten JÄRVSTA 16:75, som ligger inom detaljplanelagt område.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-129 daterat 2022-03-02 med tillhörande underlag.

 •   15

  Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus

 •   16

  XX-Ansökan om nybyggnad av komplementbyggnad

 • Den 13 maj 2019 uppmärksammades i samband med handläggningen av ett tillsynsärende på grannfastigheten Stigslund 59:1 att det planterade skyddsbälte som ska finnas enligt detaljplanen saknas på fastigheten Stigslund 59:2 (fastigheten). Den 6 april 2021 besökte Livsmiljö Gävle fastigheten och dokumenterade platsen. Det kunde konstateras att det finns en större grusad yta, som bland annat används för parkering, mellan Norra kungsvägen och den byggnad som finns på fastigheten.

  Nämnden konstaterar att den aktuella parkeringsplatsen kräver bygglovenligt 6 kap. 1 § punkten 8 PBF. Bygglovsplikten gäller i första hand vid förändringar av marken, som till exempel avgrusning, asfaltering och inrättande av räcken och markeringar. Det krävs också bygglov för ianspråktagande av mark för parkeringsplats oavsett om det krävs fysisk förändring eller inte av marken.

  Nämnden noterar att när mark enligt en detaljplan är punktprickad brukar det ofta av planbeskrivningen och illustrationsritningar till detaljplanen framgå om parkering är tänkt att vara tillåtet eller inte. Den aktuella parkeringsplatsen är enligt detaljplanen placerad på mark som enligt detaljplanen inte får bebyggas och som även är betecknad med ”pl – skyddsbälte”. Av planbeskrivningen framgår att med pl och punktprickning betecknad del av industriområde ska anordnas som planterat skyddsområde och får icke bebyggas eller användas för upplag eller parkering. Planbeskrivningen är dock inte bindande men är ett hjälpmedel till hur planen ska tolkas. I anvisningar från Statens planverk 1976 uttalades även att om mark inom byggnadskvarter skall undantas från inte endast bebyggelse utan även anläggande av parkeringsplatser, förordas att man anger att ”Med pl (skyddsbälte) och punktprickning betecknad del av bostadsområdet icke får bebyggas och ej heller anordnas för parkering”. Mot denna bakgrund anser Nämnden att bygglov inte kan beviljas i efterhand och att åtgärden inte heller kan ses som en liten avvikelse från detaljplanen förenlig med dess syfte.

  När en åtgärd har vidtagits utan erforderligt bygglov, ska nämnden i första hand ta ställning till om bygglov sannolikt kan beviljas i efterhand. Om så bedöms vara fallet, ska nämnden enligt 11 kap. 17 § PBL i ett föreläggande ge fastighetens ägare tillfälle att inom en viss tid ansöka om lov (lovföreläggande). Om nämnden däremot bedömer att lov sannolikt inte kan beviljas i efterhand, får nämnden enligt 11 kap. 20 § PBL förelägga fastighetsägaren att vidta rättelse genom att undanröja den olovliga åtgärden (rättelseföreläggande).

  Pölshöjdens fastigheter AB ska således föreläggas att ta bort den yta för parkering som anordnats på mark som enligt detaljplanen ska utgöra ett planterat skyddsbälte samt att på ytan anordna ett planterat skyddsbälte genom att så gräs och plantera träd.

  För fullständig motivering till beslutet se nämndsyttrande med dnr BOB-2019-689 daterat 2022-02-21, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN56-2.

 •   18

  XX - Bygglov för fasadändring av komplementbyggnad, rivningslov av komplementbyggnad och tillbyggnad av komplementbyggnad

 • Elsparkcyklar har stor potential att kunna bidra till ökat hållbart resande, då de är ett smidigt alternativ för första och sista kilometern i en reskedja tillsammans med andra kapacitetsstarkare färdmedel.

  För att nyttan med elsparkcykeln och den allmänna platsen ska kunna maximeras för både användare och icke-användare av elsparkcyklarna behöver uthyrningsverksamheten regleras. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vid sammanträdet 23 februari 2022 att föreslå fullmäktige att ändra den allmänna lokala ordningsstadgan så att kommersiell uthyrning av enpersonsfordon blir explicit tillståndspliktig, samt att bestämma ny taxa för markupplåtelse för densamma. Kommunfullmäktige fattar beslut 28 mars 2022 i frågan.
   

  Hantering av ansökan
  För att bedriva kommersiell uthyrning av enpersonsfordon på allmän plats i Gävle kommun kommer tillstånd krävas från Polismyndigheten från och med 1 april 2022. Mobilitetstjänsteleverantörer ansöker om tillstånd hos Polismyndigheten som i sin tur remitterar ärendet till Livsmiljö Gävle.

  I de flesta fall förekommer även direkt dialog med sökande under handläggningens gång för att inhämta ytterligare information. Livsmiljö Gävle kan tillstyrka, avstyrka eller delvis tillstyrka en ansökan.

  Kommunen har rätt att villkora upplåtelsen. Vid tillstyrkan av remissen bifogas en villkorsbilaga som i närmare detalj reglerar markanvändningen på olika platser samt krav på tjänsteleverantören och deras tillhandahållna tjänst – se Beslutsunderlag PM Villkor vid nyttjande av offentlig plats för friflytande enpersonsfordon, daterad 2022-03-02.

  Villkorsbilagan kan komma att revideras framgent då Livsmiljö Gävle kommer ha bättre data över villkorsefterlevnad med mera efter tillståndsperioden 2022. Möjligheterna att handla upp mobilitetstjänster genom tjänstekoncession (LUK) utreds parallellt inom ramen för arbetet med mobilitetshubbar (Dnr 22SBN18), varför tillståndshanteringen kan se annorlunda ut säsongen/tillståndsperioden 2023.
   

  Antal elsparkcyklar och mobilitetstjänsteleverantörer i Gävle
  Erfarenheter från Oslo 2021 visar att en marknad med många tjänsteleverantörer med få fordon vardera leder till att den operationella zonen reduceras och koncentreras till mer centrala delar och de framkomlighetsproblem det medför. Samtidigt finns ett lagförslag om att förbjuda uppställning av elsparkcyklar på gång- och cykelbana, på annan än anordnad plats, som föreslagits träda i kraft augusti 2022. Med många enpersonsfordon som ska samsas med stadens cyklar i cykelställen blir det sannolikt överbelagt. Därför behöver antalet enpersonsfordon begränsas likväl som antal aktörer. Ett villkor är att den operationella zonen blir hela tätorten (ca 5 kilometersradie från Stortorget).

  Inom taket för 600 elsparkcyklar i tätorten kan detta då exempelvis innebära en stor aktör eller fler mindre.

  Genom datadelning – som är ett av villkoren för tillstyrkan – får Livsmiljö Gävle bland annat verktyg för att se hur efterfrågan på elsparkcykelutbudet ser ut. Beläggningsgrad och andra parametrar kan då utgöra grund framgent för tillstyrkan/avstyrkan av ansökningar.

  Urvalsprocess
  Vid stort intresse från tjänsteleverantörer att etablera verksamhet i Gävle kommun kan ett urval behöva göras. Exempel på värderingskriterier:

  ·       Erfarenhet från annan kommun/stad samt referenser

  ·       Fossilfri fordonshantering

  ·       Kollektivavtal hos administratörer av fordonsflottan (fleet manager)

  ·       Övriga mervärden i app/tjänst

  ·        

 • Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 21 februari 2022 beslutades det om att ge samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda möjligheten till skolresor från fritids för barn med funktionsvariationer. Utredningen ska presenteras i kommunfullmäktige i maj.

  Sammanfattningsvis är det viktigt att falla tillbaka i att om eleven går i ordinarie skolverksamhet och åker taxi till skolan på grund av sin funktionsnedsättning har den eleven exakt samma möjligheter som en annan elev som åker taxi till sin skola på grund av att eleven bor väldigt avsides från skolan. Båda eleverna åker till skolan på samma sätt och de båda har samma möjligheter i att välja att åka hem med sin skolskjuts efter skolan eller att gå på fritids och bli upphämtad av sin vårdnadshavare när denne slutar arbetet.

  Skolskjutsorganisationen har inte fått några signaler från skolorna om att det här är något som upplevs som problematiskt från elev eller vårdnadshavares perspektiv. Det finns många vårdnadshavare som anser att eleverna borde få åka från fritids av olika anledningar ex. för att kunna åka hem med äldre syskon. Den gemensamma nämnare som kommun att ta ställning till är dock likställighetsprincipen. Utifrån ett juridiskt perspektiv blir det därför svårt att motivera varför vi ska göra skillnad på två elever i samma klass som reser till skolan på samma sätt, med taxi, på grund av att den ena eleven har beviljats sin skolskjuts på grund av sin funktionsnedsättning och den andre på grund av avståndet eleven har till skolan.

  I det fallet politiken önskar gå vidare med en lösning att elever med funktionsnedsättningar ska få rätt att åka till och från fritids behöver politiken förtydliga vilka elever med funktionsnedsättning som har behovet att åka från fritids och varför. Det skälet behöver även vara objektivt försvarbart gentemot de andra eleverna som har skolskjuts i grundskolan utifrån att likställighetsprincipen måste uppfyllas. Något sådant argument ser inte skolskjutsverksamheten och kräver därför ett förtydligande i den frågan om en ändring, som håller i en laglighetsprövning i domstol, ska vara möjlig.

 • En ny fastighet har bildats vid Valbo-Bäck 3:50. Vid den fastighet finns i dag inget vägnamn.

  I anslutning till den nybildade fastigheten återfinns namnet Mockrösmyran i Lantmäteriets officiella kartor vilket är en beskrivning av kringliggande natur.

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Mockrösmyran.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Boende på Sätrahöjden 100-160 har inkommit med önskemål om namnändring av vägnamnet. De anser att deras adress är missvisande då det enbart är deras bebyggelse som har adressen Sätrahöjden.

  Namnberedningen instämmer om att ett nytt vägnamn för denna del av Sätrahöjden är lämplig. Namnberedningen anser att befintligt tema på vårblommor i området ska användas för denna del av Sätrahöjden.

  Namnberedningen föreslår att del av Sätrahöjden ges namnet Hyacintvägen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • 1. Beslut för kännedom från MMD
  Föredragande: David Hansen

 • E-petitionen ”Övergångsställe Hemsta ” inkom den 27 oktober 2021 till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren har följande önskemål:

  Förslagsställaren önskar att Livsmiljö Gävle anlägger ett övergångsställe vid Willys Hemsta. Detta då refugen (passagen) som ligger mitt i gatan skapar förvirring bland gångtrafikanterna och som i sin tur skapar risk för olyckor. Vidare uppger förslagsställaren att behovet av övergångsställe är stort med hänvisning att vägen är högt trafikerad och att det finns busshållplatser på vardera sida om vägen samt bostadsområden och mataffär.

  Sammanfattat föreslår Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden avslår e-petitionen. Detta då den önskvärda platsen har en komplex trafiksituation. Bland annat visar en tidigare utförd trafiksimulering att ett övergångsställe får konsekvenser på trafiken på kringliggande gator som redan idag är högt belastade. Ett övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd utan en tillgänglighetsåtgärd, vilket innebär att platsen skulle behövas hastighetssäkras med exempelvis ”busskuddar”. Denna lösning resulterar i att lägre hastighet på trafiken och som sedan kommer att ”stoppa upp” flödet på flera punkter. Om en fysisk åtgärd önskas på denna plats, bör en större trafikutredning göras för att säkerställa trafiken i området runt omkring. I en sådan utredning bör andra berörda väghållare (i detta fall Trafikverket) även medverka.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 •   25

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: 2 Dispenser från LTF och TRF februari 2022, Dispens från föreskrifterna Limöns naturreservat, Dispens från föreskrifterna samt tillstånd enligt gällande föreskrifter för Hemlingby naturvårdsområde Hemlingby 19:1, Förslag till mina marina värdetrakter i Gävleborgs län, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad feb-22, Riksfärdtjänst feb-22, Färdtjänst feb-22, Delegationsbeslut miljö & hälsa februari 2022, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag februari, Delegationslista bostadsförturer februari, Delegationslista bygglov februari, Mottagningsattestanter och konterare, Mottagningsattestanter och konterare. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.