Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 28 maj 2019 kl. 11:00

  Förslag: Rosmari Holmgren (KD)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 8 maj 2019 08:30 – 11:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat Verksamhetsrapport delår 1 2019 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporten ger en bild av läget genom avstämning och analys av perioden över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamheter.

   

 •   8

  Beslutsärenden gata och park

 • Tekniska nämnden beslutade om riktlinjer för vinterväghållning 2012. Efter de senast vintrarna upplever Livsmiljö Gävle och dess entreprenör Gavle Drift & Service AB att snödjupen för de olika plogningskategorierna har för höga nivåer i centimeter mätt. De nivåerna som gäller idag gör att det är svårt att upprätthålla en hög standard på vintervägarna i Gävle kommun.

 •   10

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Inom detaljplanen för Ersbo syd Etapp 2 finns en kortare väg som inte har något eget namn. Nya etableringar ska göras i området och därför är det viktigt att vägen får ett eget namn.

  I kartor finns namnet Bakvreten upptecknat, vilket är en äldre benämning för ett område som ägs av någon i stan.

  Namnberedningen föreslår namnet Bakvretsgatan vilket får en geografisk likväl som historisk anknytning till platsen.

  Namnförslaget har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Inom den nya detaljplanen för Källö 35:5 m.fl. Sjöängs förskola och skola, 2180K-P2019/7, finns en park som ska namnsättas. Parken ligger i området Källmur, intill Källmur-Johns väg och Karin Källs väg.

  Med hänsyn till parkens geografiska läge föreslår namnberedningen namnet Källmursparken vilket ger en god uppfattning om var parken är belägen.

 •   13

  Beslutsärenden miljö- och hälsoskydd

 •   14

  XX - Förbud förenat med vite

 •   15

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   16

  XX - Byggsanktionsavgift och lovföreläggande

 •   17

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   18

  XX - Byggsanktionsavgift och lovföreläggande

 •   19

  XX – Beslut om bostadsanpassningsbidrag

 •   20

  XX - Bygglov för fasadändring av enbostadshus

 • Ärendet gäller bygglov för uppsättning av skylt på fastigheten Kungsbäck 2:14, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en pylonskylt om 1500 x 6000 mm.

  Livsmiljö Gävles beslutsförslag
  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 3477 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige. Avgiften avser en grundavgift för två timmars nedlagd handläggningstid plus en avgift för nedlagt arbete i enlighet med tidsuppskattningen för tillämplig ärendetyp. Fakturan på avgiften skickas separat.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2019-502 daterat 2019-04-30, som motsvarar nämndens diarienummer: 19SBN184-2. med tillhörande underlag.

   

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 125 lägenheter eller enligt alternativ 2, 123 lägenheter varav sex lägenheter för Lss boende och fem markparkeringsplatser enligt alternativ 2 på fastigheten BRYNÄS 19:8, som ligger inom detaljplanelagt område. För fastigheten gäller detaljplan för Godisfabriken med aktbeteckning 2180k-P2018/24 som vann laga kraft 2018-09-26.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser att detaljplanens syfte aldrig har varit att göra det omöjligt att bygga tillgänglighetsanpassade balkonger. Balkongerna bedöms behöva ett djup av 1,3 meter för att anses vara tillgänglighetsanpassade. Detaljplanens skrivning står därmed mot tillgänglighetskraven. Samhällsbyggnadsnämnden anser att det går att uppfylla tillgänglighetskraven och detaljplanens syfte genom att ge en liten avvikelse för balkongernas storlek.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser att parkering för rörelsehindrade, vid behov, får anordnas på innergården. Det går helt i linje med detaljplanens bestämmelser. Avvägningarna gällande 8 kapitlet 9 § PBL anses vara gjorda i utformningen av detaljplanen. Eftersom bygglovet följer detaljplanen anses bygglovet följa PBL.

  Livsmiljö Gävles beslutsförslag

  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.
  Den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan, uppfyller inte krav i 8 kap 1 och 9 §§ PBL samt avvikelserna kan, som framgått, inte godtas med stöd av 9 kap. 31 b § PBL. Ansökan om bygglov bör därför avslås.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus i form av radhus med sex lägenheter, garage och sju markparkeringsplatser på fastigheten Forsbacka 16:32, som ligger utom detaljplanelagt område. Radhusen uppförs i en våning och placeras på platsen där befintlig bodlänga finns. Åtgärden uppfyller anpassnings-, utformnings- och omgivningskraven i 2 kap. 6 och 8 kap. 1 §§ PBL.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se nämndsyttrande daterat 2019-05-01 med förvaltningens diarienummer BOB-2019-23, som motsvarar nämndens diarienummer: 19SBN183-11.

 • Information gällande:
  - Länsstyrelsens beslut gällande överklagat beslut om ovårdard tomt på XX
  - Länsstyrelsens beslut gällande överklagat bygglov på XX
  - Länsstyrelsens beslut gällande överklagat bygglov på XX
  - Länsstyrelsens beslut gällande överklagat rättelseföreläggande på XX

  - Överklagan Månskensgatan, Andersberg, GFAB

  - Information om ett bostadsanapssningsbidragsärende 

 •   25

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Gästrike avfallshantering har inkommit med en ansökan rörande att minska bygglovsplikten för vissa typer av åtgärder på den befintliga avfallsanläggningen i Forsbacka.

  De önskar att t.ex. byggnadsverk upp till 60 kvadratmeter som t.ex. förråd, lager och garage ska bygglovsbefrias. Tillika önskar de att plank och murar till en viss höjd kan uppföras och rivas utan bygglov/rivningslov. Tillika temporära byggnader så som tält och mobila hallbyggnader. I sin ansökan framför Gästrike avfallshantering också en önskan att vissa typer av upplag och containrar undantas från lovplikt.

  Motiven för att minska lovplikten är att dessa typer av anläggningar/ byggnadsverk som uppförs på avfallsanläggningen idag kräver stor arbetsinsats och tidsåtgång för lovhantering, och har ofta bara till syfte att finnas på ett ställe på avfallsanläggningen en kortare tid för att sedan flyttas vidare eller fylla en annan funktion. Verksamhetens karaktär och behov växlar snabbt och det är idag till viss del en begränsande faktor för en effektiv och säker avfallsanläggning att behöva söka lov för åtgärder som redovisats ovan.

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutade i februari 2019 att samråd och granskning får genomföras för detaljplanen Överhärde 63:1 m.fl, 18SBN344. I samband med det beslutet fick Livsmiljö Gävle också i uppdrag att utreda frågan om att omhänderta dagvatten från planområdet och återföra det till Valboåsen och befintligt grundvattenmagasin. Detta som en möjlig ekologisk kompensationsåtgärd i samband med utveckling och förändrad markanvändning på Rörbergs flygplats.

  Initialt bedömer Livsmiljö Gävle att detta är en väldigt intressant fråga att utreda vidare. Om det skulle visa sig möjligt att i området och genom aktuellt projekt tillskapa ytterligare grundvatten, så skulle det kunna ge stora positiva effekter på grundvattenförsörjning inte bara i närområdet utan även i Gävle och Valbo.

  Den utredning som initierades av Samhällsbyggnadsnämnden är i sin karaktär ett omfattande och tidskrävande utredningsprojekt som kräver en bred kompetens och fler olika aktörers inblandning. För att kunna svara på frågan huruvida det finns möjlighet att återföra dagvatten till grundvattenmagasinet så behöver markens förutsättningar utredas genom analyser och tester. För att anläggningen ska bli effektiv och funktionell så behöver ett optimalt läge med exakt rätt förhållanden identifieras. Tillika behöver områdets förutsättningar när det gäller t.ex. markinnehav och alternativ för ledningsdragning utredas vidare och eventuella förhandlingar ske. Hela projektet ska också ställas emot andra intressen och dess eventuella påverkan på omgivningen utredas och beskrivas.

  Livsmiljö Gävle gör bedömningen att projektet med sina inventeringar, utredningar och förhandlingar inte idag ryms inom aktuell detaljplan eller där tillhörande exploateringsprojekt. Denna fråga behöver drivas vidare som ett separat projekt med egna resurser och förslagsvis en annan huvudman, så som t.ex. Gästrike vatten. Därför föreslår Livsmiljö Gävle att samhällsbyggnadsnämnden skickar frågan vidare till kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsutskottet och uppmanar att ett separat projekt skapas.

 • ABF Gästrikebygden har ansökt om planbesked för ändrad användning av en tidigare bostadsfastighet i Norrsundet. ABF bedriver sedan ett antal år tillbaka utbildning i byggnaden, med tidsbegränsat bygglov. Verksamheten är stabil och därför vill de nu få permanent bygglov vilket innebär att ny detaljplan måste tas fram då den gällande endast tillåter bostad.

 • Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och småhus i anslutning till före detta Wennbergs handelsträdgård. Planförslaget innebär att ca 100 småhus samt ca 80 lägenheter kan uppföras.

  I västra delen av planområdet bevaras en större del av befintligt skogsparti med äldre värdefulla tallar som bland annat är viktigt som spridningskorridor. I nordvästra delen tas en mindre del av jordbruksmark i anspråk för bebyggelse. Detta har dock bedömts som möjligt då jordbruksmarken inte är brukningsvärd utifrån den begränsade arealen och markens beskaffenhet i övrigt. Då jordbruksmark i anspråkstas krävs kompensationsåtgärder, vilket kommer att regleras via avtal med exploatören. Som kompensationsåtgärd är det värdena för pollinatörer som ska kompenseras och tillskapas inom planområdet. Detta kan ske genom t.ex. ängsmarksbeklädda svackdiken, gröna tak och riktade växtval till grönytor vid parkeringar och på gemensamhetsytor.

  Området är bullerutsatt från Björkevägen och skyddsåtgärder krävs som plank/skärmar för att klara gällande riktvärden. Föroreningar pga. tidigare verksamhet har även hittats, vilka behöver saneras innan området bebyggs.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Inga gällande miljökvalitetsnormer bedöms överskridas och detaljplanens genomförande är i linje med relevanta miljömål. Inga miljöfaktorers enskilda eller kumulativa miljöeffekter bedöms vara av sådan omfattning att de innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   30

  XX - Beslut om samråd och underrättelse

 •   31

  XX - Beslut om samråd och underrättelse

 • Information om fördjupad översiktsplan på Brynäs.

 •   33

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov April 2019, Skolskjuts april 2019, färdtjänst April-2019, riksfärdtjänst April-2019, parkeringstillstånd för rörelsehindrade april 2019, bostasförturer april 2019, bostadsanpassningsbidrag april 2019, Delegationslista miljö- och hälsa april 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Beslutsattestant i Agresso, Lokala trafikföreskrifter April 2019 och Dispenser från LTF och TRF April 2019, Höjersdal 14:9 delegationsbeslut startbesked för tillbyggnad av enbostadshus. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   35

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Stefan Pettersson (V) har inkommit med följande frågor:

  - Frågor utifrån ett hållbart resande d.v.s att kunna minska biltrafiken och öka resandet med kollektivtrafik:

  1. Hur går det med upphandling av kollektivtrafik? Hur ser ev avtal ut? Konsekvenser?

  2. Hur ser ni på möjlighet att göra tillköp av kollektivtrafik? T.ex någon några fler turer till Hemlingby på em/kväll. Eller utökning av +65 resornas så de kan gälla alla dagar i veckan?

  3. Kan unga erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik i sommar? (På samma sätt som 2018). Har kommunen diskuterat detta med region Gävleborg för att finna en gemensam lösning så att detta kan fortsätta även i sommar.

  - Fråga utifrån Samhällsbyggnadsnämndens ansvar för prickning/skötsel av farleder. Vilket ansvar finns och vilket stöd kan kommunen (kultur och Fritid?) ge till båtklubbar etc för prickning m.m för att underlätta för båttrafik/friluftsliv efter kusten?

  Rosmari Holmgren har inkommit med följande fråga:

  - Vad händer i Sofiaparken ? Det verkar som om ingen vet något. Jag vill veta hur och när det blir en lösning för barnen på Montessoriskolan.

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Information om Kaserngatan, Calle Holmström.

  d) Allmän information från ledamöter.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.