Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 29 september
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 9 september 2020 kl 11:00-15:30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. Ordföranden godkände att Kjell Helling (L) deltog i beredningen på distans.

 •   4

  Föregående protokoll

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Etableringsprocessen. Klara Wirdby och Mattias Durnik kl 13:00.

 • Delårsrapport 2 2020 omfattar verksamhetsrapport per sista april 2020 med måluppfyllelse, ett ekonomiskt resultat samt en helårsprognos.

  Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen i verksamhetsplan 2020 har uppfyllts för perioden.

  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Agresso och visar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för perioden januari till augusti 2020. Till rapporten bifogas även verksamhetsstatistik.

 • Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2020. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos sektorns verksamhetsstöd.

  Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

   

 • Av Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Gävle kommun framgår bland annat av § 28 att: ”Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den styrelsen/nämnden beslutat. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser.”

  Tidigare beslut om bemyndigande/firmatecknare beslutades av Samhällsbyggnadsnämnden den 26 februari 2020. Livsmiljö Gävle har därefter genomgått en organisationsförändring som trädde i kraft den 1 augusti 2020. Förändringen innebär bland annat förändrade chefsled och det krävs därför ett nytt beslut av nämnden.

 • Justitieombudsmannen (JO) har begärt att Gävle kommun, via samhällsbyggnadsnämnden, inkommer med remissvar i anledning av ett klagomål riktat mot en tjänsteman i nämndens verksamhet. Klagomålen består i huvudsak av att tjänstemannen har angett sin privata e-postadress när denne begärde en uppgift från Kriminalvården i ett delgivningsärende. Tjänstemannen har fått tillfälle att yttra sig under handläggningsprocessen. Denne har uppgett att det hela rör sig om ett förbiseendefel. Syftet har inte varit att ta emot sekretessreglerade uppgifter till sin privata e-post i en tjänsteangelägenhet.

  Nämnden bedömer att situationen i sig är beklaglig men att någon mer formell kritik mot tjänstemannen i fråga inte är befogad.

  I anledning av vad som anförs ovan beslutar nämnden att anta det yttrande som upprättats av sektor Styrning och stöd som sitt eget. Tjänstemannens yttrande ska lämnas in till JO tillsammans med yttrandet.

 • Kostnaden för 65+ kortet uppgår till ca 7,5 miljoner per år. Gävle kommun behöver göra stora besparingar till följd av minskade skatteintäkter. Med utgångspunkt från detta så har Livsmiljö Gävle tittat på olika alternativ hur upplägget för 65+ kortet skulle kunna justeras för att minska kostnaden för Gävle kommun men samtidigt behålla servicen för medborgarna.

  Olika alternativ har studerats:

  1. Subvention av priset för seniorbiljetter
  2. Höja åldersgränsen för 65+ kortet
  3. Upprätta ett kort som kostar 100 kr där man kan resa inom Gävle kommun (nytt seniorkort)
  4. Begränsa antalet resor
  5. Ta ut en kortavgift
  6. 65+ kortet giltigt ett par dagar i veckan
  7. Säga upp tillköpet för 65+ kortet

  Alternativ 1 och 2 skulle inte ge tillräckligt stor besparing. Alternativ 3 och 4 är inte möjliga. Förslaget är att gå vidare med alternativ 5 och ta ut en administrativ kostnad på 280 kronor per år, vilket skulle innebära att kostnaden halveras. Alternativ 6 är oklart vilken besparing det skulle ge och är svår kommunicerat ut till medborgarna. Alternativ 7 ger den klart största besparingen för kommunen men risken finns att X-Trafik istället får ökade kostnader samtidigt som servicen till medborgarna försämras.

 • 1. Trängselkontroller, information från sommaren samt kommande arbete
  Föredragande: Emma Ahlström och Jasmin Engman

  2. Avgörande beträffande Rölunda produkter AB
  Föredragande: Patrik Gustavsson

  Den 23 oktober 2019, § 275, fattade Samhällsbyggnadsnämnden i Gävle kommun (nämnden) beslut att Rölunda Produkter AB (Rölunda) ska betala miljösanktionsavgifter på totalt 35 000 kr.

  Avgörandet beträffande Rölunda produkter AB har vunnit laga kraft 2020-07-23.

  Avgörandet beträffande Samhällsbyggnadsnämnden, Gävle kommun (KN218001) har vunnit laga kraft 2020-07-23.

 • Mark- och exploatering har ansökt om en ny detaljplan för ett område väster om E4 i anslutning till Mackmyra destilleri på del av fastigheten Kungsbäck 2:10. Gävle kommun ser att det på platsen finns en möjlighet att utöka och omvandla ett sedan tidigare planlagt industriområde till ett modernare verksamhetsområde med inriktning på service, tjänster och kunskap snarare än industriproduktion, logistik och bearbetning. Aktuellt område motsvarar totalt ca 15,5 hektar varav ca 10 hektar initialt bedöms möjliga att utveckla för verksamhetsrelaterat ändamål. Området ska utgöra en representativ entré till Gävle.

 •   13

  XX, XX - Beslut om planbesked

 • Gävle Vatten AB har ansökt om planbesked för fastigheten Gävle Brynäs 34:1 m.fl., Duvbackens reningsverk med avsikt att utöka verksamhetsområdet för befintligt avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket har idag ett tidsbegränsat miljötillstånd till 31 december 2027. För att få ett fortsatt miljötillstånd för verksamheten måste ett helt nytt avloppsreningsverk byggas. Avsikten från exploatören är att uppföra en ny anläggning i anslutning till nuvarande verk.

  Ett nytt avloppsreningsverk på platsen innebär att fastigheter runt aktuell plats behöver avsätta ytterligare mark. Gävle vatten har i dag dialog med omkringliggande fastighetsägare och förhandlar om markförvärv.

 • Engeltofta har inkommit med en ansökan om planbesked för att utöka konferensverksamheten inom fastigheten. Ansökan innehåller förslag att förlänga ett av de befintliga lägenhetshotellen som ligger väster om herrgården. Avsikten är att tillskapa ytterligare 10 lägenheter med samma gestaltningsmanér som de tidigare uppförda lägenheterna. Den föreslagna bebyggelsen ligger inom ett område som i gällande detaljplan kan bebyggas, byggrätten är dock förbrukad och behöver ses över. Det respektavstånd som huvudbyggnaden Engeltofta kräver på grund av dess höga kulturmiljövärden bibehålls och de ställningstaganden avseende bebyggelsestruktur m.m. som togs i gällande detaljplan från år 2005 ligger fortsatt till grund för Engeltoftas utbyggnad.

 • Syftet med detaljplanen är att tillåta utökning av fastigheten Forsbacka 3:72 för bostadsändamål samtidigt som en tydlig gräns mellan allmän plats och bostäderna kan åstadkommas. Del av udden planläggs som allmän plats för att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden. Inom del av vattenområdet tillåts bryggor med syfte att möjliggöra ytterligare vattenkontakt. Befintlig huvudbyggnad skyddas exteriört på grund av dess kulturmiljövärden och kan omvandlas till bostäder.

  Planområdet ligger vid Storsjöns strand i centrala Forsbacka. Området har sedan lång tid tillbaka används för verksamheter, bland annat bryggeri och på senare tid åkeriverksamhet. Planförslaget innebär att markanvändningen på udden ändras från industri/verksamheter till bostäder. Ca 13 nya bostäder kan tillkomma, varav ett par kan iordningställas i den befintliga huvudbyggnaden. Huvudbyggnaden skyddas från rivning och större förändringar på grund av dess kulturhistoriska värde och koppling till Forsbackas industri- och verksamhetshistoria. De nya bostäderna föreslås uppföras i högst två våningar ner mot Storsjön. Entrén till området sker vid nuvarande infart till åkeriverksamheten och en mindre interngata möjliggör tillfart till samtliga bostäder.

  För att trygga allmänhetens tillgång till vattnet anordnas en gångväg inom allmän plats längs uddens strand. Denna gångväg kan ses som en del i gång- och cykelstråket i Forsbacka.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Två avtal om parkeringslösning har upprättats i samband med detaljplanearbetet för Sätra 57:1, 60:1, 60:2 mfl, kv Skrindan, Trillan och Kärran. Avtalet ska ingås av Gävle kommun och exploatörerna, d.v.s. Amasten Gävle AB samt AB Gavlegårdarna.

  Detaljplanens genomförande bygger på ett parkeringstal om cirka 0,5 bilparkeringsplatser för ny och befintlig bebyggelse, i stället för minst 0,7 som anges i kommunens riktlinjer. Beläggningen på befintliga parkeringsplatser har inventerats vid flertalet tillfällen. Resultatet av inventeringarna har legat till grund för ett lägre parkeringstal för bil.

  Ett lägre parkeringstal är möjligt genom avtal om alternativa åtgärder där exploatörerna förbinder sig att bl.a. erbjuda de boende goda cykelfaciliteter, kollektivtrafikerbjudanden och cykelskola. Exploatören ansvarar även för att informera de boende om hållbart resande samt utvärdera de boendes mobilitetslösningar och undersöka bilinnehavet.

  Avtalsområdet skiljer sig från detaljplanens avgränsning. Avtalet med Gavlegårdarna omfattar kvarteret Skrindan samt deras befintliga bostadsbestånd i närområdet. Justeringen av parkeringstalet innebär ca 200 färre bilparkeringsplatser inom Gavlegårdarnas avtalsområde, än om parkeringstalet 0,7 används. Avtalet med Amasten omfattar kvarteren Trillan och Kärran samt deras befintliga bostadsbestånd i närområdet. Justeringen av parkeringstalet innebär ca 140 färre bilparkeringsplatser inom Amastens avtalsområde, än om parkeringstalet 0,7 används.

  Inför bygglovsansökan ska exploatörerna lämna in en genomförandeplan som mer detaljerat beskriver hur de ska genomföra sina åtaganden.

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ca 400 bostäder, längs Sätrahöjdens västra sida i östra delen av Sätra. Planområdet består av tre delområden, kv. Skrindan (Sätra 57:1), kv. Trillan (Sätra 60:1 och del av 60:2), kv. Kärran (del av Sätra 60:2) samt kringliggande lokalgator.

  Detaljplanen möjliggör en bebyggelse som integreras i befintliga strukturer för bebyggelse, grönska, gator samt gång- och cykelstråk. Attraktiva och trygga boendemiljöer med grönskande utemiljöer ska skapas. Ny bebyggelse utgörs av lameller i fem våningar med en högre byggnadskropp i tio våningar längs efter Sätrahöjden. I kvarteren Skrindan och Trillan möjliggörs även en inre kvartersbyggelse i tre våningar. Bebyggelsen ska ges en hög arkitektonisk kvalitet, vara omsorgsfull gestaltad samt samspela väl med befintlig bebyggelse och riksintresse för kulturmiljö. Den nya bebyggelsen ska kunna särskiljas från befintlig genom eget gemensamt bebyggelseuttryck. Bebyggelsen sker i huvudsak på redan ianspråktagen mark för parkering. Parkeringsområde för befintliga bostäder bibehålls i kvarterens västra delar. Nya gång- och cykelvägar anläggs längs Glaciärvägen, Moränvägen och södra Glimmervägen.

  Detaljplanen har varit utställd för granskning 8 juni – 3 juli 2020. Sammanfattningsvis har synpunkter inkommit under granskningen kring bebyggelsens utbredning och omfattning, påverkan på riksintresse för kulturmiljö, social trygghet, tillgänglighet, skydd av träd, avfallshantering samt en önskan om att på platsen bygga bostäder för äldre. Förslag till detaljplan har efter granskning justerats och kompletterats för att tillmötesgå synpunkter om avgränsning av skydd av träd och förtydliganden kring tillgänglighet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

  Planområdets tre delområden finns utpekade i fördjupad översiktsplan för Gävle stad, 2009, som lägen för ny bostadsbebyggelse, SB1-områden. Planförslaget skiljer sig från den fördjupade översiktsplanen vad gäller utbredning, skala och antal bostäder. Planen stämmer dock väl överens med intentionerna om kompletteringsbebyggelse på redan ianspråktagen mark som uttrycks i kommuntäckande ”Översiktsplan Gävle kommun 2030” samt i ”Planeringsriktlinjer för Gävle växer”. Planförslagets utbredning har även stöd i preciseringen av riksintresset för kulturmiljö.

  Avtal om parkeringslösningar har upprättats mellan exploatör och Gävle kommun som reglerar åtgärder på grund av sänkt parkeringstal. Avtalet beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden som eget ärende.

  Exploateringsavtal har upprättats mellan exploatör och Gävle kommun som reglerar kostnader för åtgärder på allmän platsmark. Avtalet beslutats av kommunstyrelsen som eget ärende.

 • Detaljplanen för Söder 14:5 mfl. kv Gefle Vapen
  Föredragande: Sara Bylund

  Information inför granskning samt granskningsmöte.

 •   20

  XX, XX - olovligt byte av fönster, byggsanktionsavgift

 •   21

  XX, Rättelseföreläggande, XX XX

 •   22

  XX – Rättelse av tidigare beslut

 • Pure Housing Nord AB har lämnat in ansökan om bygglov (dnr 20SBN169) för fastigheten Brynäs 19:18 avseende 67 lägenheter. Majoriteten av lägenheterna består av ett eller två rum och kök. De boendes efterfrågan på bilparkering ska lösas genom parkeringsköp i Gävle Parkeringsservices parkeringshus på Brynäs 19:14. Pure Housing avser att genomföra ett parkeringsköp på 22 parkeringsplatser, vilket innebär ett parkeringstal på 0,33 parkeringsplatser för bil per bostad. Utöver dessa ska parkeringsplats för rörelsehindrade lösas i närheten av entréer.

  22 parkeringsplatser för 67 lägenheter är färre parkeringsplatser för bil än vad kommunens riktlinjer, Parkeringstal för cykel och bil, anger. Gällande parkeringstal för flerbostadshus i den aktuella zonen är minst 0,5 bpl/lght och max 9,0 bpl/lght. Parkeringstalen, antagna 2014, medger avsteg om fastighetsägaren åtar sig att genomföra mobilitetslösningar genom avtal med kommunen.

  Planering och analys, tidigare Trafik och tillstånd, har fört dialog med Pure Housing kring vilka åtgärder som skulle motivera det låga parkeringstalet. De åtgärder som Pure Housing har varit beredda att genomföra har sedan tagits med i avtalet om parkeringslösning. De mobilitetslösningar som de åtar sig att genomföra är goda cykelfaciliteter i form av cykelparkering, informationskampanjer och cykelpool. Utöver detta ska de även ta fram en genomförandeplan inför inflyttning samt genomföra utvärderingar av mobilitetslösningarna och bilinnehavet efter ett år och fem år efter inflyttning. Resultatet ska delges Gävle kommun.

  Utöver det som regleras i avtalet kommer avtal om parkeringsköp, avtal om bilpool samt cykelparkeringarnas utformning hanteras i bygglovsärendet.

  Planering och analys anser att lägets goda tillgång till service och andra färdsätt än egen bil, lägenhetsstorlekarna och visionen för området Godisfabriken ger goda förutsättningar för hållbart resande och låg efterfrågan på bilparkering. Planering och analys anser dock att de åtgärder som Pure Housing åtar sig att genomföra inte motiverar det låga parkeringstalet. Åtgärder så som kollektivtrafikerbjudande och subventionering av bilpoolsmedlemskap är exempel på åtgärder som kunde ha genomförts av fastighetsägaren för att påverka efterfrågan på bilparkering ytterligare.

 •   24

  Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av byggnadskomplex innehållande skola för 630 elever åk-1-6, förskola för 120 barn, idrottshall, vård-och omsorgsboende med åttio lägenheter samt markparkeringsplatser 84 platser för bilar varav 4 för handikappaparkering, två bussuppställningsplatser samt flera cykelparkeringsplatser på fastigheten HEMLINGBY 52:11, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Den lovsökta åtgärden är förenlig med gällande detaljplan. Åtgärden uppfyller kraven i 2 och 8 kap. PBL. Då den lovsökta åtgärden inte möter något hinder, ska ansökan om bygglov beviljas.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av padelhall på fastigheten SÖRBY URFJÄLL 36:5, som ligger inom detaljplanelagt område.

 •   27

  XX, XX - Bygglov för nybyggnad av plank/mur

 • Gävle kommun har de senaste åren arbetat för att höja ambitionsnivå och kvalitet i den byggda och anlagda miljön. Framtagandet av arkitekturpolicy - Arkitektur Gävle är en av åtgärderna, som beskriver vikten av att skapa väl gestaltade livsmiljöer. I en förlängning av arkitekturpolicyn är ett arkitekturpris ett ytterligare led att höja nivån på arkitekturen i Gävle, genom att uppmärksamma och premiera goda exempel och förebilder.

  Befintliga priser har inte delats ut på många år, är resurskrävande och inte längre adekvata. Det nya Arkitekturpriset inkluderar huvudsakligen de tidigare prisområdena nybyggnad, byggnadsvård, tillgänglighet och byggteknik. I stället för byggnadsvårdspris bör kulturmiljö premieras som rymmer utveckling, istället för vård specifikt. Det vill säga fyra olika priser blir ett arkitekturpris med målet att höja kvaliteten på arkitektur och stadsbyggande som helhet.

 • Katrineholm 1:12. MÖD meddelar inte prövningstillstånd i ett överklagat tillsynsärende, MMD:s avgörande står fast
  Föredragande: Paulina Syrén.

  Ett beviljat bygglov upphörde att gälla då byggnationen inte påbörjades inom 2 år från laga kraft (se 9:43 PBL). Därefter har påbörjandet av en åtgärd vidtagits innan lov och startbesked beviljats. Nämnden beslutade att ta ut en byggsanktionsavgift. Beslutet överklagades såväl till länsstyrelsen som till Mark- och miljödomstolen (MMD), vilka båda avslog överklagandet. Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade inte prövningstillstånd vilket innebär att MMD:s avgörande står fast. Grund för uttag av BSA förelåg.

 •   30

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   31

  Redovisning av anmälningsärenden

 • 1. Förstudien för kustcykelvägen ska vara klar, men när kommer redovisningen? Kent Edin (S).

  2. Jag undrar hur det går med cykelbanan mellan Forsbacka och Valbo? På en tidigare presentation såg det ut som att delsträckan från Värdshusvägen till Solbacka skulle prioriteras. Under hösten, våren och sommaren har det grävts enormt mycket fiber ända från kommunstenen (daterad 1943) mellan Sandvikens och Valbo kommuner ända bort till Valbo men någon cykelbana verkar inte ha anlagts ovanpå fibern. När kan vi förvänta oss en första delsträcka med cykelbana där? Mikael Persson (L).

  3. Rosmarie Holmgren ställde förra nämnden 17/6 en fråga om den grustagsliknande verksamhet som pågått i Holmsundsskogen i Bomhus. Då verksamheten har bedrivits i anslutning till ett villaområde och dessutom i ett skogsparti som är avsett att bli naturreservat så skulle det vara av intresse att få reda på hur tillståndet för verksamheten har motiverats. Anders Hemlin (SD).

   

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.