Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset

  Datum: 26 mars

  Förslag: Stefan Pettersson (V)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 6 mars 2024 kl.9.00-12.00 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapporten till nämnd februari 2024 omfattar resultatet per februari månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 

   

 • Syftet med detaljplanen är att utveckla Kungsbäck till en blandstad som på sikt kan bli en del a - v centrala Gävle. Detaljplanen bidrar med en utveckling av nya lokaler i huvudsak kontor och service men även utbildning och vård.

  Fastigheten ingick tidigare i den stora detaljplanen för del av Kungsbäck 2:10, Kv Ulla Elfbrink m.fl. Östra Kungbäck (Dnr 20SBN145) som omfattade hela området mellan Regementsvägen och E4:an. Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att lägga ned och avsluta exploateringsprojektet för Östra Kungsbäck i december 2023. Fastighetsägaren Diös vill dock fortsätta utvecklingen av sin fastighet Kungsbäck 2:13 och skapa förutsättningar för nya hyresgäster med en bredare användning och större byggrätt. Därför tas det nu fram en ny detaljplan som enbart omfattar Diös fastighet Kungsbäck 2:13.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanen syftar till att möjliggöra besöksnäring i form av bed & breakfast, ställplatser för husbilar samt sovstugor. Idag ligger en förskolebyggnad inom planområdet och tanken är att den ska användas till bed and breakfast och att fastigheten kompletteras med ställplatser och stugor.

  Ett ytterligare syfta är att skydda en del av de stora tallar som finns kvar på fastigheten.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan

   

 • Planens syfte är att möjliggöra ett bostadsområde med friliggande enbostadshus. Här eftersträvas ett landsbygdsliknande bostadsområde med naturkaraktär där bebyggelsen anpassas både till områdets naturvärden, höjdskillnader och närområdets bebyggelsekaraktär.

  Detaljplanen var på samråd under perioden 26 maj – 16 juni 2023. Under samrådet inkom 39 yttrande. Ett samrådsmöte hölls 18 september 2023.

  Huvudsakliga synpunkter var:

  •         Att lösningar som föreslås i dagvattenhantering genomförs.

  •         Artförekomster och artskydd som nämns i naturvärdesinventeringen behöver lyftas i planbeskrivningen. Redovisa även den skogliga värdetrakten.

  •         En arkeologisk utredning behöver genomföras och bebyggelsens karaktär säkerställas med fler planbestämmelser.

  •         Kommunen ska följa sitt miljöstrategiska program och sin kollektivtrafikstrategi.

  •         Området och vägen klarar inte av en ökad trafik. Väg i sig klarar inte en ökad belastning och trafiksituationen blir än mer otrygg.

  •         Djur och natur påverkas negativt av exploateringen.

  •         Områdets unika och lantliga karaktär kommer att påverkas negativt.

  •         Förslag på andra mer lämpliga platser för byggnation.

  Huvudsakliga revideringar som gjorts:

  •         Trafikutredningen har reviderats och en arkeologisk utredning har tagits fram.

  •         Förtydliganden har skett gällande översiktsplanens intentioner, reviderad trafikutredning, djur och natur, kulturmiljö, grundvatten.

  •         Plankartan har reviderats. Utbredning och formulering av bestämmelse dike1 har ändrats att göra placeringen av diket mer flexibelt och att tydliggöra syftet med diket. En tomt har minskat i storlek för att spara ett röjningsrös. Bruttoarean har minskats med 50 m2, från 470 m2 till 420 m2 för att ny bebyggelse ska samspela mer med befintlig. E-området har flyttats söderut för att minska risken för översvämning, bort från naturmarken och närmre väg Västerrönningen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att ändra markanvändning från kvartersmark för bostadsändamål till allmän plats GATA, för att på så vis möjliggöra att markytor som ianspråktagits för en allmän gata kan överföras till kommunal fastighet.

  Planen har varit ute på samråd under perioden 18 december 2023 – 12 januari 2024 och granskning under perioden 17 januari – 31 januari 2024. Inga synpunkter har inkommit som berört planförslaget och inga justeringar har skett.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra för centrumverksamheter och ge möjlighet att uppföra mindre byggnadsverk inom fastigheten Söder 6:4, samtidigt som platsens och bebyggelsens kulturhistoriska värden säkerställs.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 29 januari – 12 februari 2024. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 30 oktober – 20 november 2023.

  Huvudsakliga synpunkter som inkommit har rört vart mindre byggnader kan uppföras och möjliga trädgårdsarkeologiska fynd. Under planarbetet har begränsning av markens utnyttjande samt upplysning om fornlämning ändrats.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   12

  XX - Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder

 •   13

  XX, XX, Rättelseföreläggande

 • Ärendet gäller en olovligen uppförd tillbyggnad ”uteservering” inom fastigheten NORR 2:1 (fastigheten). Inom fastigheten vilken ägs av Gävle kommun bedriver Brända Bocken AB en restaurang med tillhörande uteservering. Aktuell uteservering har vid olika tillfällen förändrats och byggts om. Den tidigare uteserveringen bestod av ett ”markistak” som var fristående från ett lägre glasat staket som fanns runt uteserveringen, bilder på den tidigare uteserveringen finns i nämndsyttrandet. Vid den senaste förändringen har uteserveringen helt och hållet byggts in, även om tak och väggar går att öppna. Bedömningen är att en bygglovspliktig ”tillbyggnad” har uppförts på den befintliga byggnaden och att tillbyggnaden uppfördes utan något beviljat bygglov eller startbesked.

  En ansökan om tillfälligt bygglov för uppförd tillbyggnad inkom till nämnden 2024-02-12. Samhällsbyggnadsnämnden (nämnden) beslutade därefter 2024-02-21, § 34, dnr 23SBN506 att bevilja tillfälligt bygglov i efterhand för uppförd tillbyggnad om en tidsperiod av tre år.

  Aktuellt ärende gäller endast frågan om uttag av byggsanktionsavgift. Om något ingripande ska ske mot den uppförda tillbyggnaden i annat avseende får hanteras i ett separat beslut.

  Byggsanktionsavgift

  Efter att nämnden studerat bilder och jämfört den tidigare konstruktionen med den nya konstruktionen är bedömningen att det har uppförts en helt ny konstruktion på platsen och att det inte skett någon renovering av den tidigare ”uteserveringen”.

  Enligt nämndens bedömning innebär den nya ”uteserveringen” att det har skett en ökning av byggnadens volym och det visuella intrycket är att det har uppförts en tillbyggnad på platsen. Det nya taket består av plåtliknande lameller vilka går att öppna. Under taket finns tvärgående reglar med belysning i, vilka i sig vilar på grövre bärlinor. Det nya taket kan vara utdraget året om och står emot såväl regn som snö. Tillbyggnaden används året om. Att tak och väggar går att öppna upp påverkar inte bedömningen av bygglovsplikten i aktuellt ärende. Det aktuella taket på uteserveringen är inte ett sådant markistak som endast tillfälligt är utdraget. Utan det nya taket är oavsett att det går att öppna upp att betraktas som ett tak vilket utlöser bygglovsplikten.

  Den nya ”uteserveringen” kräver således bygglov som en tillbyggnad med stöd av 9 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Något undantag från lovplikten föreligger inte.

  Eftersom tillbyggnaden kräver bygglov men har uppförts innan lov och startbesked lämnats föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift, se bl.a. 10 kap. 3 § PBL och 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Den aktuella byggsanktionsavgiften uppgår till 271 372 kr och ska betalas av Brända Bocken AB som är den som vidtagit åtgärden samt äger byggnadsverket. Brända Bocken AB har fått tillfälle att yttra sig över byggsanktionsavgiften inom fem år från överträdelsen enligt 11 kap. 58 § PBL.

  Frågan är då om det föreligger skäl för att avgiften inte ska tas ut eller om den ska sättas ned med stöd av 11 kap. 53, 53 a och 55-56 §§ PBL.

  Brända Bocken AB har 2023-11-28 inkommit med ett yttrande där det bl.a. framförs kritik kring hur ärendet hanterats, att den aktuella tillbyggnaden inte kräver bygglov och hur Gävle kommun hanterar sina företagare.

  Brända Bocken AB har därefter i yttrande daterat 2024-03-03 bl.a. yrkat på att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned till hälften eftersom Brända Bocken AB handlat i tron att något bygglov inte krävdes för den uppförda uteserveringen och då hanteringen av bygglov i efterhand samt frågan om uttag av byggsanktionsavgift tagit lång tid.

  Nämnden har tagit del av samtliga yttranden som inkommit i ärendet från Brända Bocken AB, men finner inte att det som framförts påverkar frågan om uttag av byggsanktionsavgift. Att tillsynsärendet eller bygglovsärendet (tillfälligt bygglov i efterhand) tagit tid är inte något som påverkar frågan om uttag av byggsanktionsavgift i aktuellt ärende. Tillsynsärendet har avvaktats för att frågan om tillfälligt lov skulle ges möjlighet att utredas först.

  Efter att nämnden tagit del av den utredning som finns i ärendet och den dialog som varit mellan Brända Bocken AB och Livsmiljö Gävle finner nämnden att den information som Brända Bocken AB lämnat inte överensstämmer med den åtgärd som uppförts på platsen. Eftersom den nya konstruktionen inte ser likadan ut som den tidigare varken till utseende eller konstruktion har således inte någon renovering av den tidigare uteserveringen skett på så sätt som Brända Bocken AB lämnat uppgift om.

  Det har inte skett någon renovering av den tidigare uteserveringen på ett sådant sätt att bygglovsplikten inte inträtt. Den tidigare konstruktionen bestod av ett separat lägre glasat staket som var fristående från det markistak som fanns över uteserveringen. Den nya konstruktionen skiljer sig markant åt från den tidigare uteserveringen då taket har en ny konstruktion, nytt material och ny lutning jämfört med det tidigare markistaket och det har bildats en helt ny volym om man jämför med den tidigare öppna konstruktionen. Nu består konstruktionen av en och samma stomme för tak och väggar, där de glasade väggarna går hela vägen upp till taket. Den nya ”uteserveringen” är och ser ut som en tillbyggnad, den nya konstruktionen har således ett helt nytt utseende och har inte renoverats.

  Om det nya taket efter ombyggnationen hade haft samma konstruktion som innan, d.v.s. varit fristående från väggarna och haft karaktären av ett markistak som mestadels varit indraget samt om de fristående lägre glasade väggarna vid bytet fortfarande varit fristående med funktionen att de kunde hissas upp och ner - skulle detta kunna ha påverkat bedömningen av ärendet. Vid ett sådant förfarande hade kanske en bygglovspliktig tillbyggnad inte uppförts och därmed hade Livsmiljö Gävles svar till Brända Bocken AB om kravet på bygglov varit mer korrekt och något som Brända Bocken AB hade kunnat förlita sig på.

  Bedömningen är dock att Brända Bocken AB vidtagit en bygglovspliktig åtgärd utan varken beviljat bygglov eller startbesked. Nämnden vill återigen poängtera att Brända Bocken AB inte lämnat korrekt eller tydlig information i kontakten med Livsmiljö Gävle om vad som var tänkt att uppföras på platsen. Livsmiljö Gävle har därför inte kunnat göra en korrekt bedömning av om den tänkta åtgärden skulle kräva bygglov eller inte. Enligt nämndens bedömning har således Livsmiljö Gävle inte kunnat lämna något mer utförligare svar än det som lämnats. Brända Bocken AB har även fått information om att det endast är rådgivning och inte något beslut som fattats. Det har således inte lämnats någon sådan information från Livsmiljö Gävles sida som Brända Bocken AB kunnat förlita sig på för att undgå krav på uttag av byggsanktionsavgift.

  Vid en sammantagen bedömning finner således nämnden att det varken föreligger skäl för att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned.

  Nämnden beslutar därmed att full byggsanktionsavgift ska tas ut i ärendet och att avgiften ska betalas inom fem månader från det att detta beslut vunnit laga kraft.

 • Boverket har, på regeringens uppdrag, utvärderat lagen (2028:222) om bostadsanpassningsbidrag och analyserat hur den har påverkat utvecklingen av bostadsanpassningsbidraget. I uppdraget har ingått att om Boverket finner hinder för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till nödvändiga anpassningar i bostaden ska myndigheten lämna förslag på åtgärder. Förslagen kan vara förslag på ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag.

  Gävle kommun har fått remiss från Boverket att yttra sig över förslagen.

  Svaret har beretts i samråd med handläggarteamet för bostadsanpassningsbidrag i Gävle.

  Vi ställer oss i huvudsak positiva till de förslag som Boverket i sin utredning angett angående ändringar i lagen om bostadsanpassningsbidrag men anser att vissa förslag och ordalydelser medför oklarheter och behöver förtydligas.

  Vi ser att Boverkets förslag kommer att öppna upp för:

  • större sökandekrets
  • möjlighet att ge bidrag till fler åtgärder
  • mer kostsamma anpassningar

  Vi tror därför att förslaget, om det antas, kan leda till ökade kostnader för bostadsanpassningsbidrag i Gävle.

 • Bygglov för solpaneler

  Föredragande: Lena Boox, Bengt Eklund

 • Miljö och hälsa upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Samtliga medarbetare inom verksamheten har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2024.

  Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning, vilket ger tydlighet och förbättrar samarbete inom organisationen. Det skapar även tydlighet mot medborgarna och mellan nämnd och sektor. Tillsynsarbetet blir även genom planen mer framträdande och synligt.

  ·         Hur ska vi prioritera tillsynen?

  ·         Vad ska vi fokusera arbetet på?

  ·         När ska det ske?

  ·         Hur lång tid får det ta?

  ·         Med vilka resurser?

   

 • I samband med katastrofen i Tjernobyl drabbades Gävle kommun särskilt hårt av nedfall i form av cesium 137. Även om halterna har minskat finns det ett betydande undantag: cesium i vildsvinskött.

  Medlen används för att lämna ekonomisk ersättning till jägare motsvarande deraskostnader för cesiumanalys av kött tillhörande vildsvin och för omhändertagande av de djurkroppar som inte godkänns som livsmedel (deponi).

  Ansökan har tidigare beviljats för 2021, 2022 och 2023. En ny ansökan för 2024 har inkommit.

  Det får även fortsatt anses vara ett allmänt intresse för Gävle kommun och dess invånare att, trots det principiella förbudet mot understöd till enskild (som i princip kräver lagstöd), lämna ett ekonomiskt understöd till jägare för provtagning av cesium 137 och för deponering av sådana djurkroppar som inte är tjänliga som livsmedel. Att åtgärden kan anses vara av allmänt intresse förstärks dessutom av att åtgärden är i överensstämmelse med det miljöstrategiska programmet.

   

 • Hantering av registreringslotterier ligger numera under Livsmedel och tillstånd och livsmedelsgruppen, för att hanteringen ska kunna utföras på ett kostnadseffektivt och regelrätt sätt behöver taxan ses över.

  En översyn av timavgiftens storlek för registreringslotterier har därmed gjorts. I bilaga 1 förslag till taxa, redovisas betänkande. Taxan förslås följa livsmedelskontrollens avgifter och därmed även uppräknas årligen med PKV

  Förslag till ny taxa bifogas, se bilaga 1. Taxan för livsmedelskontrollen bifogas i bilaga 2  

  Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att avgifterna ska fastställas på det redovisade sättet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har utrett möjligheten att införa maxtaxa för färdtjänst i Gävle kommun enligt missiv från kommunstyrelsen den 2 januari 2024. Maxtaxa för färdtjänst tillämpas inte i dagsläget i Gävle kommun. Motionens förslag är förenligt med gällande lagstiftning.

  Att införa maxtaxa skulle innebära sänkta resekostnader och därmed ökad mobilitet för vissa av kommunens färdtjänstkunder. 19 procent av kunderna skulle påverkas om ett tak sattes på 700 kr/månaden.

  Detta behöver dock vägas mot kostnaderna.

  Det innebär en direkt kostnad i form av intäktsbortfall. En maxtaxa om 700 kr/månad bedöms medföra ökade kostnader på 1,2 miljoner kr årligen, under antagande att det inte leder till ökat resande.

  En maxtaxa skulle dock sannolikt leda till ökat resande bland de som slagit i kostnadstaket. Hur stort detta resande skulle bli är svårt att bedöma, men det skulle vara förknippat med en avsevärd ytterligare kostnad för kommunen.

  Samtliga kommuner i länet, inklusive Gävle, har ingått ett samarbetsavtal om anropsstyrd trafik med Region Gävleborg. Avtalet innebär bland annat att samma taxa ska tillämpas i alla kommuner. För att kunna inför maxtaxa i färdtjänsten skulle Gävle kommun behöva säga upp samarbetsavtalet. Att själv ta över alla de uppgifter som idag samordnas via Region Gävleborg skulle innebära en ytterligare ökning av administrativa kostnader.

  Redan idag finns vissa möjligheter att få ytterligare ersättning för reskostnader med färdtjänst. Den som behöver färdtjänst för att ta sig till och från arbete kan ansöka om ett speciellt tillstånd som täcker arbetsresor för en fast månadskostnad på samma nivå som X-Trafiks 30-dagarsbiljett. Försäkringskassan kan också ge ersättning för vissa kostnader som uppstår på grund en funktionsnedsättning.

 • Information om kommunens fortsatta drift på Limön

  Föredragande: Theodor Randås, Jan Karlgren

 • I november 2022 uppdrog nämnden åt Livsmiljö att starta en utredning om Limön. Sedan dess har utredning om Limöns potential och tillgänglighet som besöksmål påbörjats.

  Dialog med externa intressenter samt närmare utredning av övriga angöringspunkter för Limöbåten har ännu inte genomförts.

  Den pågående utredningen visar behov av flera åtgärder för att kunna realisera den bedömda potentialen för utveckling av Limön.

  Eftersom vi bedömer riskerna och investeringskostnaderna förknippat med att realisera Limöns utvecklingspotential som höga, föreslår vi att den pågående utredningen avslutas.

   

 • E-petitionen ”Limöbåten” har kommit in till Gävle kommun. Förslagsställaren önskar att kommunen ska återuppta finansieringen av turbåtstrafik till Limön.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 27/9 2023 att upphöra med finansiering av båttrafik till Limön. Bakgrunden är att kostnaderna för trafiken är för stora i förhållande till antalet resande och den nytta trafiken medför. Under säsongen 2023 subventionerades varje tur-och-retur resa med 600 kr, vilket får anses vara en orimligt stor subvention.

  Förslagsställaren nämner att till exempel en mindre båt skulle kunna leda till lägre kostnader och att fler kanske skulle ha rest kommande år. Det är möjligt att detta skulle förbättrat turtrafikens ekonomi något, men det är inte troligt att den skulle kunna förbättras till den grad att subventionsnivån skulle bli rimlig.

  Om efterfrågan är stor finns det möjlighet för näringslivet att erbjuda resor, till exempel i form av båttaxi. Skulle kommunen nu inleda en upphandling skulle det slå undan benen för sådana privata initiativ.

   

 • Inkomna synpunkter åtgärdsprogram buller

  Föredragande: Marie Grew

 •   25

  Redovisning av anmälningsärenden 2024

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant i Agresso, ärendenummer 240164, Mottagningsattestant i Agresso, ärendenummer 240167, Beslutsattestant Agresso, 240641, Beslutsattestant Agresso, 240642, Beslutsattestant Agresso, 240643, 12 Lokala trafikföreskrifter December 2023, 1 Lokala trafikföreskrifter Januari 2024, 1 Dispenser från LTF och TRF december 2023 och januari 2024, 2 Dispenser från LFT och TRF februari 2024, Färdtjänst februari 2024, Riksfärdtjänst februari 2024, Parkeringstillstånd för rörelsehindrad februari 2024, Delegationsbeslut miljö & hälsa februari 2024, Delegationslista bostadsförturer februari, Delegationsbeslut bostadsanpassning februari, Delegationsbeslut bygglov februari.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.