Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 30 mars
  Förslag: Stefan Pettersson (V)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 8 mars 2023 kl.9.00-12.12 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport år 2023.

 • Verksamhetsplan för år 2023 med utblick år 2024-2026 för samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2023 och utblick 2024-2026 enligt beslut i Kommunfullmäktige 2022.

 • Av Gemensamt reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Gävle kommun framgår bland annat av § 28 att:

  ”Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av den styrelsen/nämnden beslutat. Vid förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som styrelsen utser. Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.”

  Mot bakgrund av att nämnden är ny behöver ett nytt beslut tas gällande bemyndigande att underteckna handlingar å samhällsbyggnadsnämndens vägnar.

   

 • Gävle Vatten har uppdraget att ta fram ett förslag till reviderad utbyggnads- och anslutningsplan för kommunalt VA i omvandlingsområden.

  Samhällsbyggnadsnämnden har nu fått tillfälle att yttra sig på planen.

  Remissen från Gävle vatten har skickats på en intern remissrunda till samtliga verksamheter under samhällsbyggnadsnämnden.

  Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att utbyggnadsplanen har reviderats. Följande synpunkter har framkommit.

  • Solbacka bör beskrivas i bilaga med områdesbeskrivningar i likhet med övriga områden.
  • I förslaget hänvisas det till Naturvårdsverkets föreskrift 2006:7. Den är upphävd sedan juni 2016. Det är Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd (HVMFS 2016:17) om små avloppsanläggningar för hushållsspillvatten som är motsvarande allmänna råd.

   

 • I samband med katastrofen i Tjernobyl drabbades Gävle kommun särskilt hårt av nedfall i form av cesium 137. Även om halterna har minskat finns det ett betydande undantag: cesium i vildsvinskött.

  Medlen används för att lämna ekonomisk ersättning till jägare motsvarande deras kostnader för cesiumanalys av kött tillhörande vildsvin och för omhändertagande av de djurkroppar som inte godkänns som livsmedel (deponi).

  Ansökan har tidigare beviljats för 2021 och 2022. En ny ansökan för 2023 har inkommit.

  Det får även fortsatt anses vara ett allmänt intresse för Gävle kommun och dess invånare att, trots det principiella förbudet mot understöd till enskild (som i princip kräver lagstöd), lämna ett ekonomiskt understöd till jägare för provtagning av cesium 137 och för deponering av sådana djurkroppar som inte är tjänliga som livsmedel. Att åtgärden kan anses vara av allmänt intresse förstärks dessutom av att åtgärden är i överensstämmelse med det miljöstrategiska programmet.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. 
  Arkitekturpolicyn och Arkitekturpriset, Brita Bugge kl. 13-13.30

 • Fastighetsägarna har ansökt om planbesked för att pröva möjligheten till ca 25 nya villatomter väster om befintlig väg Finntä. Enligt inkommet förslag anläggs en ny gata väster om Finntä med villatomter i två grupper. Vägen Finntä är enskild väg där ansvar för drift och underhåll ligger på samfällighetsföreningen för berörd gemensamhetsanläggning.

  För området gäller fördjupad översiktsplan för Gävle stad, översiktsplanen anger ingen särskild markanvändning för området och det finns ingen detaljplan. Genom utredning i ärendet har det initialt bedömts att strandskydd inte gäller för det markerade vattendraget genom området och inga riksintressen berörs. Den äldre jordbruksmarken inom området som berörs av skisser från november 2022 bedöms vara av ringa värde och anses kunna exploateras.

 •   12

  XX, XX - Beslut om samråd och granskning

 •   13

  Järvsta 16:20 m.fl., Skoglundshöjden - Beslut om granskning

 • Planens syfte är att utöka byggrätten för att möjliggöra en utbyggnad av köpcentret samt att möjliggöra för friliggande restauranger i den södra delen. Drivmedelsändamål ska fortsatt få bedrivas och en del av marken övergå i kommunal ägo och gång- och cykelvägen säkras som allmän plats. Syftet är vidare att förbättra trafikförhållandena, säkra naturområdet och områdena för tallarna samt att värna skyddet av vattentäkten.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 4 november – 2 december 2022.

  Huvudsakliga synpunkter som inkommit berör bland annat ett konstaterande att planförslaget inte förhåller sig till de riktlinjer som finns gällande farligt gods, risken för störande ljus, vikten av att inte påverka grundvattenbildningen negativt, förtydliganden kring förorenade områden, komplettering på plankartan gällande strandskydd, beskrivningar av riksintressen, miljömålet begränsad klimatpåverkan, hantering av invasiva arter samt att användningen sällanköpshandel inte kan antas öka valet av hållbara transporter.

  Synpunkter har även inkommit kring ansvar vid flytt av ledningar, ansvar och förtydliganden kring avfallshantering, oro inför otillräckliga parkeringsytor samt påverkan på kollektivtrafiken. Även synpunkter kring hänsyn till grundvattnet och dagvattenhanteringen. Synpunkter inkom kring hur en växande extern handelsplats skulle kunna påverka Gävle stadskärna.

  Fler synpunkter har inkommit kring den störning som förekommer på parkeringsytorna kvälls- och nattetid, men även andra störningar som ljus, buller och ökade trafikmängder. Önskemål finns också att bostäderna intill inkluderas i detaljplanen samt att gång- och cykelvägar förbättras i området. Synpunkten har även inkommit om att det är positivt att kommunen utvecklar och bygger i Valbo.

  Inför granskningen har syftet reviderats genom en omskrivning av värnanandet av vattentäkten och tallarna samt ett tillägg om att naturområdet och gång- och cykelvägen ska säkras som allmän plats.

  Stycken som berör riksintressen, klimatanpassning, påverkan på klimatmålet begränsad miljöpåverkan, invasiva arter, ljus från biltrafik och strandskydd har utvecklats eller tillkommit. En beskrivning av befintlig drivmedelsstation som potentiellt förorenat område och ett förtydligande gällande sophantering har gjorts. I avsnittet parkering har planens konsekvens på antal parkeringsplatser utvecklats. Konsekvenser har tillkommit gällande den utökade externhandelns påverkan. Frågor om trafik och fastighetsrätt kopplat till exploateringsavtal har reviderats.

  Inför granskningen har plangränsen justerats och utvidgats österut och släcker därmed ut befintlig byggnadsplan. Marken planläggs som NATUR. Befintlig gång- och cykelväg samt den anslutande vägen som omvandlas till gång- och cykelväg planläggs som GCVÄG.

  Andelen kryssmark och andelen byggbar mark har minskat i anslutning till väg 56. Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar har tillkommit, E-området i nordväst har utökats, b som reglerar belysningar har reviderats. Planbestämmelse om upphävande av strandskydd tillkommer på GCVÄG och E-områden. Dagvattenutredningen har reviderats och handlingarna justerats därefter.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Frågorna bedöms kunna hanteras inom ramen för detaljplanen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse väster om Nygårdsvägen samt att möjliggöra en centralisering av bilparkering i områdets södra del. Ny bebyggelse ska i placering och volym vara anpassad till områdets bebyggelsestruktur och gröna värden. Ny bebyggelse ska även bidra med nya bebyggelseuttryck samtidigt som den tar hänsyn till områdets kulturmiljövärden.

  Syftet är även att trygga värdena i placering och volym hos befintlig bostadsbebyggelse. Likaså säkras parken som allmän plats och tillfartsväg till Holmsund 18:1.

  Planen var ute på samråd 31 maj – 23 juni 2022. Huvudsakliga synpunkter var dagvatten, översvämning, dagvatten, avfallshantering samt användning och angöring till Holmsund 18:1. Från privatpersoner inkom synpunkter kring trafik, parkering samt att bevara områdets lummiga karaktär. Revideringar som gjorts innefattar förtydligande i planbeskrivningen och reviderad buller- och dagvattenutredning. På plankartan har bestämmelser om dagvatten och byggnaders utformning tillkommit. Även har GATA1 utvidgats och användningen förskola tillkommit inom Holmsund 18:1

  Planen var ute på granskning 21 november – 5 december 2022. Huvudsakliga synpunkter berör naturvärden som riskerar att förstöras när träd avverkas, trängselproblematik avseende trafik och parkering idag samt oro för en förvärrad situation i och med en exploatering. Ytterligare synpunkter berör oro för hälsoskadliga bullernivåer, dålig luftkvalitet samt påverkad utsikt och ökad andel skugga. Inga ändringar har gjorts i planhandlingarna efter granskningsskedet. Enbart redaktionella ändringar har gjorts efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Syftet med detaljplanen är att inom kvarteret Baggarevarvet ändra markanvändning från handel och kontor till bostads- och centrumändamål samt att planlägga för allmän plats och vattenområde vid hamntorget. Detaljplanen syftar även till att hantera hälso- och säkerhetsaspekter såsom förorenad mark, översvämning, buller och stabilitet samt säkra kajens konstruktion från påverkan av ny bebyggelse. För att bidra till ett aktivt stadsliv kan kvarteret med fördel nyttjas för centrumändamål, det vill säga handel, service, mindre samlingslokaler, kontor och liknande verksamheter. God bebyggd miljö ska uppnås och därför innehåller detaljplanen bestämmelser om utformning och utförande av bebyggelsen. Detaljplanen säkerställer allmänhetens tillgänglighet och upplevelse av platsen bland annat genom hur planerad bebyggelse möter den allmänna kajen och att ny allmän plats, hamntorg, planläggs öster om byggnadskvarteret.

  Granskning 1 av detaljplanen har genomförts under perioden 4 – 26 november 2021. Granskning 2 av detaljplanen har genomförts under perioden 26 oktober – 16 november 2022.
  Granskning 3 av detaljplanen har genomförts under perioden 7 – 28 februari 2023.

  Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 23 oktober – 16 november 2020.

  Under granskning 1 inkom synpunkter som framförallt berör hälsa och säkerhet, föreslagna byggnadsvolymer, avsaknad av solstudier samt överensstämmelse med gällande fördjupade översiktsplan för Norra Brynäs. Synpunkter inom hälsa- och säkerhetsaspekterna handlar framförallt om ras- och skredrisk på grund av närhet till Gavleån och befintlig kajkonstruktion. De ändringar som gjordes i planförslaget var bl.a. att planbeskrivningen har utvecklats med resultat från kompletterande utredningar om kaj- och släntstabilitet och förtydligande av drift- och underhållsansvar i avsnitten ”Geotekniska förhållanden och radon”, ”Hydrologiska förhållanden”, ”Befintlig kajanläggning” och ”Huvudmannaskap”.

  Planbeskrivningen har förtydligats med vilket 100-årsregn som har använts för modellering av översvämningsrisk i avsnittet ”Översvämning och skyfall”.

  Planbeskrivningens motiv till upphävande av strandskyddet inom planområdet har reviderats i enlighet med Länsstyrelsens hänvisningar till tillämpbara särskilda skäl enligt strandskyddslagstiftningen.

  Avsnittet om Mark, natur och vatten i planbeskrivningen kompletteras med information om artfyndet bolmört.

  För att säkra ett plangenomförande görs ändring av planbestämmelse för yta avsedd för markreservat enligt Lantmäteriets yttrande. Det innebär att bestämmelsen u2 ändras till t1. Bestämmelsen t får lydelsen Markreservat för underjordisk kajkonstruktion. Ändringen görs inom plankarta samt planbeskrivning.

  Planbeskrivningen har reviderats så det framgår vem bekostar ändringar av berörda servitut, i detta fall ska kommunen ansöka om förrättningen och exploatören bekosta den.

  En solstudie har tagits fram och bilagts planhandlingarna och dess resultat och slutsats återfinns i planbeskrivningen.

  Planbestämmelse f har omformulerats i syfte att tydliggöra att en nedtrappning mellan den upphöjda gården inom kvartersmarken och kajstråket utformas med tex trappor och gradänger och att utformningen av denna anläggning i sin gestaltning ska minska uttrycket av nivåskillnad, tidigare fhar inför granskning 2 beteckningen f.Första granskningens planbestämmelse f har omformulerats i syfte att tillåta anläggningar på prickmark. Tidigare planbestämmelse f har ändrats till bestämmelse f, dock med samma lydelse.

  De förändringar som gjorts efter granskning 1 bedömdes vara så omfattande att ytterligare en granskning behövdes genomföras, granskning 2.

  Synpunkter under granskning 2 som kom in berörde framförallt föreslagna byggnadsvolymer, att solstudien som tagits fram ska omfatta hela året samt överensstämmelse med gällande fördjupade översiktsplan för Norra Brynäs.

  Efter granskning 2 har solstudien och avsnittet rörande solförhållanden i planbeskrivningen kompletterats med redovisning och slutsatser av effekter rörande skuggförhållanden vid tiden för vintersolståndet.

  Kompletteringen till solstudien som gjordes efter granskning 2 bedömdes vara av intresse för sakägare och övriga som lämnat synpunkter under tidigare granskningar. Detta gjorde att Livsmiljö Gävle bedömde att ytterligare en granskning, granskning 3, skulle genomföras så reviderad solstudie fanns med i underlaget till detaljplanen.

  Inga förändringar har skett på plankarta eller i planbeskrivning efter granskning 3.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 •   17

  Söder 19:6, Del av Kv. Målaren - Beslut om antagande

 • Planens syfte är att utvidga befintligt handelsområde med handel med skrymmande varor och tillhörande tekniska anläggningar. Naturområden ska fungera som buffert mot trafikled och framtida exploatering, ge utrymme för dagvattenhantering och gång- och cykelväg samt ge skydd för flora och fauna. Genomsläpplig yta ska bidra till dagvattenhantering samt ekosystemtjänster. Utförande, placering och utformning syftar till en god gestaltning samt hantering av risker invid E4. Utrymme för trafik, dagvattenhantering samt kollektivtrafik finns inom gatumark.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 28 februari – 21 mars 2022. Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 23 juni - 31 augusti 2022.

  Huvudsakliga synpunkter under samrådet inkom kring om det inte är lämpligt med en fortsatt utveckling av handelsområdet, trafiksituationen i Hemlingby, vikten av kollektivtrafik och gång- och cykelförbindelser, påverkan på riksintresse för kommunikation, skydd av naturvärden, utrymme för funktioner efterfrågas invid infarten (återvinningsstation, postmottagning, parkering, bullervall, kollektivtrafik), behov av samordning med Gävle vatten samt att naturmarken behöver fungerar som en barriär mot bostäderna.

  Inför granskning har vägområdet för E4 utgått ur planområdet, område har säkerställts för pumpstation, utfartsförbud längs del av gata har tillkommit, bestämmelser kring dagvattenhantering har förändrats, bestämmelse kring bygglovsbefrielse för mindre byggnader har tillkommit, flexibilitet kring placering av hög skylt har ökat, gränser mellan allmän platsmark och kvartersmark samt höjder på gata har justerats samt att förtydliganden gjorts i planbeskrivningen.

  Under granskningen inkom synpunkter kring om att kontrollera att tillräcklig yta finns för boggi-bussar, att ansvarsfördelningen för olika delar av dagvattenanläggningarna behöver redas ut samt att situationen kring buller och ökad trafik när projektet startar behöver hanteras.

  Inför antagande har vidare projektering utförts och återvinningsstation föreslås inte längre placeras vid infarten, reglering av lägsta marknivå på östra kvartersmarken har ändrats samt reglering av markhöjder inom allmän plats gata har tagits bort.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av den tekniska anläggningen för elkraft i anslutning till befintligt datacenter i Stackbo. Detaljplanen syftar vidare till att uppnå en god dagvattenhantering och att minimera eventuell omgivningspåverkan. Genom planområdet planeras en ny luftburen kraftledning och detaljplanen syftar i detta avseende till att säkerställa dess passage.

  Planen har under perioden 16 december till 20 januari varit ute på samråd. Tre yttranden med synpunkter inkom som huvudsakligen gällde dagvattenåtgärder kopplat till miljökvalitetsnormer för vatten samt Svenska Kraftnäts anläggningar i närheten av aktuellt planområde. Synpunkterna ledde inte till några justeringar av planförslaget. Under perioden 10–24 februari har planen varit ute på granskning. Inga ytterligare synpunkter inkom under den perioden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   20

  XX, XX -Beslut om antagande

 •   21

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift och delavslut

 • Ny detaljplanelagt (2022) område med idag oexploaterad mark. Sökanden är Boklok som vill bygga 7st flerbostadshus, tillhörande komplementbyggnader och parkeringar inom 2st fastigheter. Bruttoarea är totalt 5332,3 kvadratmeter. Åtgärderna bedöms som planenliga. På grund av ärendets omfattning kan inte beslut ske via delegation av tjänsteman.

   

 •   23

  Färdtjänstärende avslag/återkallelse

 • Enligt lag (1957:259) om rätt för kommuner att ta ut avgifter för vissa upplåtelser av offentlig plats, m m äger kommun rätt att ta ut ersättning för upplåtelse av offentlig plats som står under kommunens förvaltning. Detta gäller även så kallat salutorg som kommunen har upplåtit som allmän försäljningsplats.

  Kommunfullmäktige har senast den 21 juni 2010, § 90, i samband med den stora ombyggnationen av Stortorget som färdigställdes år 2010, beslutat om avgifter för upplåtelse av offentlig plats i dess helhet.

  Eftersom det nu har gått tolv år sedan Kommunen senast gjorde en större översyn av avgifter för upplåtelse av offentlig plats, har Livsmiljö Gävle funnit det lämpligt att ånyo göra en sådan översyn. Livsmiljö har då sett över huruvida avgifterna är skäliga utifrån en jämförelse med jämförbara kommuner.

  Beslutsunderlaget utgöres dels av ett dokument Promemoria Grunder för uttagande av avgifter i Gävle kommun från och med den 1 juli 2023 och dels av ett dokument Avgifter för upplåtelse av offentlig plats i Gävle kommun år 2023. Det sistnämnda dokumentet är, liksom i befintligt motsvarande dokument senast beslutat av Kommunfullmäktige år 2010, indelat i ett avsnitt Allmänna bestämmelser och ett avsnitt som avser Upplåtelsens Ändamål och Avgift.

  Livsmiljö Gävle har informerat Näringslivsenheten, Gävle Citysamverkan, Miljö- och hälsa samt berörda torghandlare om förslaget samt genomfört en näringslivskonsekvensanalys.

   

 • 1. Erfarenheter från test av cykelgata på Kyrkogatan
  Föredragande Amer Aslam.

 • Ärendet startades då klagomål inkom den 2 juni 2022 angående att musikspelningen på Verandan var alldeles för hög. Redan i början av maj 2022 inkom anonymt klagomål som verksamhetsutövaren fick information om. Verksamheten fick inspektionsrapport från 17 juni 2022, beslut om föreläggande med löpande vite som togs den 4 juli 2022 på delegation, inspektionsrapport från 22 juli 2022 samt från 6 augusti 2022 som alla påvisade för höga ljudnivåer utan att rättelse skedde. Inspektionsrapporter bifogas. Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska verksamhetsutövaren fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår. Då det finns många närboende är det rimligt att anta att det finns fler familjer som får sin dygnsvila störd. Det åligger nämnden enligt miljöbalken att besluta i ärenden som rör människors hälsa. Vitesbeloppen är satta på en nivå som nämnden inte har delegerat, utan själv beslutar om. Anledningen är att vitesbeloppen ska bli kännbara och motivera verksamhetsutövaren att följa föreläggandet så att vite inte behöver dömas ut. Föreläggandet från förra året (dnr M-2022-1281) med löpande vite på 25 000 kr per månad hade inte avsedd effekt. Det vitet ligger nu för utdömande hos Miljööverdomstolen, Svea hovrätt.

  Utifrån befintligt underlag, det vill säga inkomna klagomål, följande indikerande bullermätningar samt det faktum att tidigare föreläggande med vite inte har följts, gör Samhällsbyggnadsnämnden helhetsbedömningen att det föreligger fortsatt risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken i form av musikbuller i den besökta lägenheten. Därför bedöms det vara skäligt att ställa krav på att en fackmässig akustisk utredning utförs i de klagandes bostad för att ta reda på hur hög ljudnivå verksamheten kan ha för att inte överstiga Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 2014:13) allmänna råd om buller inomhus.

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utredning och installation av limiter är skäliga och rimliga åtgärder att genomföra för att säkerställa varaktig efterlevnad av riktvärdena enligt en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

  Vitet sätts till skäliga 75 000 kronor om föreläggandets initiala åtgärder, punkt 1-3, inte uppfylls i sin helhet och därefter 25 000 kronor per vecka som riktvärdena inte efterlevs. Det fasta vitet kan anses som rimligt och baseras på kostnaden för att beställa och bekosta en fackmässigt utförd akustisk utredning och installera limiter. Det löpande vitet bedöms ligga på en nivå som är rimlig för att motivera verksamhetsutövaren att varaktigt bedriva sin verksamhet inom ramen för gällande riktvärden. Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det får anses vara rimligt att uppfylla föreläggandet inom angiven tidsfrist samt att föreläggandet inte är orimligt att uppfylla i förhållande till kostnaderna de medför.

  Verksamhetsutövaren har själv sagt att de föredrar att en konsult utför utredning. De är kommunicerade muntligt 9 mars 2023 och förstår att de behöver göra utredning men tycker det är orättvist att Pitchers slipper kosta på samma sak då de spelade högre vid första mättillfället. Det finns inga noteringar om att de spelade högre men dock att de hade disckjockey på uteserveringen. Senare har de inte spelat för högt.

   

 • Ärendet startades med inkommet klagomål den 11 juli 2021. Inspektion med ljudmätningar utfördes och vi informerade verksamheten att de bör sänka ljudnivån eftersom de låg på gränsen. Beslut att avsluta ärendet togs den 20 juni 2022 vilket överklagades. Beslut om återförvisning och fortsatt utredning kom från länsstyrelsen den 9 december 2022. Länsstyrelsen anser att en utförligare bullerutredning bör utföras av en fackman och nämnden kan förelägga en verksamhetsutövare att utföra en sådan.

  Under sommaren 2022 inkom ytterligare klagomål från två personer som bor i varsin lägenhet alldeles intill Grillo. Det fanns indikation på att verksamheten fortsatt spelade för högt. Det är skäligt att förelägga med löpande vite för att närboende ska få sin nattvila. Det åligger nämnden enligt miljöbalken att besluta i ärenden som rör människors hälsa och miljö. Ärendet måste tas i nämnden för att vitesbeloppet ska vara så högt att rättelse sannolikt sker.

  Utifrån befintligt underlag, det vill säga inkomna klagomål, indikerande bullermätningar, att tidigare föreläggande med vite inte följdes samt länsstyrelsens synpunkter gör Samhällsbyggnadsnämnden helhetsbedömningen att det föreligger fortsatt risk för olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken i form av musikbuller i de tre bostäderna. Därför bedöms det vara skäligt att ställa krav på att en fackmässig akustisk utredning utförs i de klagandes bostäder för att ta reda på hur hög ljudnivå verksamheten kan ha för att inte överstiga Folkhälsomyndighetens (FoHMFS 2014:13) allmänna råd om buller inomhus.

  Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att utredning och installation av limiter är skäliga och rimliga åtgärder att genomföra för att säkerställa varaktig efterlevnad av riktvärdena enligt en rimlighetsavvägning enligt 2 kap. 7 § miljöbalken.

  Vitet sätts till skäliga 75 000 kronor om föreläggandets initiala åtgärder, punkt 1-3, inte uppfylls i sin helhet och därefter 25 000 kronor per vecka som riktvärdena inte efterlevs.

  Det fasta vitet kan anses som rimligt och baseras på kostnaden för att beställa och bekosta en fackmässigt utförd akustisk utredning och installera limiter. Det löpande vitet bedöms ligga på en nivå som är rimlig för att motivera verksamhetsutövaren att varaktigt bedriva sin verksamhet inom ramen för gällande riktvärden.

  Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att det får anses vara rimligt att uppfylla föreläggandet inom angiven tidsfrist samt att föreläggandet inte är orimligt att uppfylla i förhållande till kostnaderna de medför.

  Kommunicering med verksamhetsutövaren skedde muntligt den 9 mars 2023 och de har inga synpunkter.

   

 • 1. Introduktion samt utbildning Miljöbalken, Livsmedelslagen, Tobakslagen och Ärenden till jävsnämnden
  Föredragande Patrik Gustavsson.

  2. Omprövning för moderna miljövillkor för Viforsen kraftverk
  Föredragande Patrik Gustavsson.

 •   29

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant i Agresso, Mottagningsattestant i Agresso, 1 Dispenser från LTF och TRF Januari 2023, 1 Lokala föreskriftertrafikföreskrifter Januari 2023, Delegeringsbeslut - Färdtjänst november 2022, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade november 2022, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade december 2022, Färdtjänst december 2022, Riksfärdtjänst december 2022, Färdtjänst januari 2023, Riksfärdtjänst januari 2023, Delegationslista bygglov februari, Delegationslista bostadsförturer februari, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag februari.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.