Hoppa över navigering
 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 • 1. Upphandling Limöbåten
  Föredragande: Björn Eriksson

 • Utbildningsnämnden kom in med anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet den 30 juni 2021 och meddelade att ni tog över verksamheten 1 september 2020. Utbildningsnämnden hade inte underrättat Livsmiljö Gävle om att som ny juridisk person tagit över ansvaret för en registrerad livsmedelsanläggning innan starten. Av 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) följer att det för en sådan överträdelse ska tas ut en sanktionsavgift.

   

 • Forsbacka 3:69 ligger inom verksamhetsområde för kommunalt dricksvatten dock inte spillvatten. Miljö och hälsa har genom inspektion på plats konstaterat att det finns en sluten tank för omhändertagande av avloppsvatten från vattentoalett (WC) samt en slamavskiljare av okänd typ med omhändertagande av bad-, disk- och tvättvatten (BDT). Efter slamavskiljning avleds BDT-vattnet till Gavleån enligt uppgift från Gavlefastigheter som ansvarar för avloppsanläggningarna.

  Miljö och hälsa har i sitt tillsynsärende (dnr M-2021-1041) kontrollerat arkivet och det saknas tillstånd för enskilt avlopp på fastigheten. Bedömningen som gjorts i ärendet är att anläggningarna inte uppfyller miljöbalkens krav eftersom tillstånd saknas och det kan därför bli aktuellt med förbud mot utsläpp av avloppsvatten. Gavlefastigheter har kommunicerats om bedömningen och har nu möjlighet att inkomma med eventuella synpunkter före den 29 juli 2021 innan beslut tas.

  Fastigheten bedöms ingå i ett större sammanhang då fastigheterna omkring ligger inom verksamhetsområde för spillvatten. Det innebär att kommunen är skyldig att anordna allmänna vattentjänster enligt vattentjänstlagen.

 • Detaljplanen för del av Norrlandet 2:1, ny anslutningsväg till Sollidenvägen antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-16. Antagandet har överklagats till mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen har berett kommunen tillfälle att bemöta inkomna yttranden från den klagande till domstolen. Kommunen bemöter i yttrandet de klagandes synpunkter och argumenterar för att planen uppfyller sitt syfte.

 • Gavlefastigheter inkom den 1 juli 2020 med en ansökan om planbesked för fastigheterna Södertull 21:8 och Södertull 29:1 med syftet att möjliggöra en ny högstadieskola vid Polhemsskolan och en idrottshall på Södertull 29:1, som är en del i utbyggnaden av skolområdet kring Polhemsskolan.

  Ändringen av detaljplanen utökar byggrätten som finns i den befintliga detaljplanen för att möjliggöra ett uppförande av en idrottshall. Ändringen behandlar även möjligheten att en ny byggnad ska kunna uppföras på ett sätt som passar in med de befintliga kulturvärdena som finns inom och i planområdets direkta närhet.

 • Syftet med detaljplanen är att skapa ett område med friliggande en- och tvåbostadshus. Inom planområdet skapas möjlighet för dagvattenhantering och tekniska anläggningar kopplade till bostadsändamålet. Naturområden inom planområdet syftar till att knyta ihop området med intilliggande bostäder och skogsområde, skapa möjlighet för gemensamma ytor som kan inrymma rekreation, hantering av snö och dagvatten samt att värna om de fornlämningar som finns inom planområdet. Detaljplanen syftar även att skapa förutsättningar för en gång- och cykelväg längs del av Hagaströmsvägen.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 9 juni - 24 juni 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 1 mars - 23 mars 2021.

  Under samrådet inkom synpunkter kring att kommunen behöver bevaka och ta ställning kring hänsyn kopplat till den spårdragningen för järnväg som eventuellt kommer i framtiden, samt att risk för urspårning vid befintligt spår behöver framgå i planbeskrivningen. Angående dagvatten och snöupplag inkom synpunkter dels kring att det säkerställs på ett föredömligt sätt, dels att fastighetsägare intill planområdet tidigare har haft problem på grund av smältvatten från planområdets nordvästra del. Yttrande inkom även kring att höjdsättning av gata krävs för att kunna avgöra ytbehov kopplat till anläggning av vatten och avlopp.

  Inför granskning togs förslag till höjdsättning fram, reglering av marknivåer infördes inom allmän plats samt att resonemangen kring höjdsättning av mark utvecklades i planhandlingarna. Plats för snöupplag/torrdamm flyttades inför granskning till området nordöstra del. Förändringar gjordes även inför granskning för att möta de förändrade planeringsförutsättningarna som eventuellt kan komma om ett nytt järnvägsspår anläggs öster om planområdet samt att planbeskrivningen utvecklades kring risk för urspårning.

  Under granskningen inkom yttranden som angav att kommunen har beaktat synpunkterna från samrådet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Fastighetsägaren till Oppala 2:7 har inkommit med en ansökan om planbesked för att pröva nya villatomter. I ansökan föreslås ett område på 29 tomter, ca 1200-2500 kvm stora, i två bebyggelseenklaver åtskilda av ett naturområde i nord-sydlig riktning längs en ny gata parallell med vägen Västerrönningen. Skissen har till viss del tagit hänsyn till höjdförhållanden på platsen och översiktligt hanterat behov av dagvattenhantering. Fastigheten är idag obebyggd, är delvis kuperad med ojämn terräng och till största delen skogsbevuxen.

  Området saknar detaljplan och är i den fördjupade översiktsplanen för Gävle stad utpekat som ett strategiskt område för bostäder väster om Oppala (H.S.7), omkring halva delen av berörd fastighet omfattas av detta strategiska område. Anledningen till att området i den fördjupade översiktsplanen redovisas som ett strategiskt utvecklingsområde, var att när översiktsplanen antogs fanns en osäkerhet i Ostkustbanans framtida dragning och aktuellt området var då påverkat av en tänkbar ny spårvägskorridor. Spårkorridoren för Ostkustbanan är numera fastställd och ligger ca 3 kilometer väster om berört område, och bedöms inte påverka en utveckling av bostäder i området och vice versa. Fastigheten ligger även inom område i FÖP Gävle stad utpekad som intresse för totalförsvaret (H.R.3). Detta intresse har på senare tid utgått och påverkar inte heller möjlighet till en exploatering av bostäder på platsen.

  Fastigheten ligger utanför verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten och det passerar inga VA-ledningar i vägen. Det är ca 150 meter till verksamhetsområdet för VA som Oppala omfattas av och Gästrike Vatten bedömer att det finns kapacitet att ansluta ca 30 villor ytterligare på befintligt ledningsnät. I fortsatt planarbete behöver även bedömning göras om verksamhetsområdet för vatten och spillvatten ska utvidgas.

  När det gäller trafik för motorfordon till och från området så finns goda förutsättningar att försörja området inom befintlig vägstruktur. Områdets läge gör dock att tillgängligheten till kollektivtrafik är begränsad och närmast hållplats är ca 2 km bort intill Björke skola längs Björkevägen. Likaså gäller separerade färdvägar för oskyddade trafikanter som idag och i framtiden till hög grad hänvisas till befintliga bilvägar, vilket kan medföra boende i området inte har samma förutsättningar att utifrån tillgänglighet och säkerhetsperspektiv kunna välja ett alternativt transportsätt till bilen.
  Ur trafik- och mobilitetssynpunkt bedöms planförslaget kunna medföra ett ökat bilberoende och större transportarbete för de boende i området.

  Kommunen har tidigt i beredningen klarlagt att de är viktigt att väva in grönstruktur i planområdet, gärna som breda sammanhängande områden. Då det finns identlifierae värdefulla växter i fastighetens närområde bedömer kommunen att en naturvärdesinventering bör tas fram under fortsatt arbete. Inventeringens resultat tillsammans med behovet att hantera dagvatten i området kan med fördel ligga som grund till planområdets utformning. Övrigt utredningsbehov dagvattenhantering och disposition av området i förhållande till befintlig terräng. Utreda om strandskydd gäller
  hålla avstånd till närliggande skogsfastighet, utreda fastighetsgränser, eventuell utvidgning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten

  Idag angivna gränser i tillgängligt kartunderlag är osäkra och det finns behov att i fortsatt planarbete bestämma gränser och uppdatera kartunderlag.

  Sammantaget är Livsmiljö Gävle positiva till projektet och ser att det finns möjlighet att pröva frågan om ytterligare bostäder vidare i ett kommande planarbetet. Att området har långt till kollektivtrafik etc. och att boende i området får svårare att välja andra transportmedel än bil, vägs till viss del upp av områdets förmåga att erbjuda ett naturnära boende i stadsnära landsbygd.
  Det är dock viktigt att särskilt beakta de underlagsutredningar och frågeställningar som identifierats i samband med ärendets beredning.

 •   23

  Strömsbro 37:2, 79:8, del av kv Tennstopet - Beslut om antagande

 • Detaljplanen syftar till att dels skapa förutsättningar för Gävle sjukhus långsiktiga utveckling inom fastigheten Väster 4:18, dels stärka skyddet för grundvattentäkten Gävle-Valboåsen. Det innebär således möjligheter för ombyggnad, tillbyggnad och nybyggnad av främst vårdbyggnader men även nödvändig infrastruktur i området. För grundvatten-täkten innebär det att skyddet har förstärkts för att trygga dricksvattenproduktionen. Detaljplanen syftar även till att skydda befintliga grönstrukturvärden och kulturmiljövärden inom planområdet.

  Detaljplanen var ute på granskning under tiden 3 – 31 maj 2021. Totalt inkom nio yttranden varav fem med synpunkter.

  Länsstyrelsen meddelade att de inte avser överpröva detaljplanen och att kommunen på ett föredömligt sätt arbetat vidare med detaljplanen efter samrådet. De lämnade några medskick att hantera vidare för att utveckla planhandlingarna än mer inför antagande. Det gällde bl.a. förtydligande av att det finns skyddsrum och varningstuta för VMA- viktigt meddelande för allmänheten inom planområdet. Likaså önskade de ett förtydligande att helikopterplattan är enligt lag om skydd mot olyckor en farlig verksamhet. Ett nytt avsnitt har lagts till i planbeskrivningen, Samhällsskydd och beredskap, där detta har förtydligats. Länsstyrelsen gjorde även ett medskick gällande förorenad mark, att det krävs upplysning till tillsynsmyndigheten om det vid schaktarbete (eller dylikt) påträffas föroreningar. De framförde även vikten av att provtagningar genomförs vid rivning av byggnader och efterföljande markarbeten för att säkerställa att det inte finns farliga ämnen och föroreningar i marken som kan vålla skada på både grundvatten och människor. Planbeskrivningen har förtydligats gällande upplysningsplikten samt att markområden under byggnader som rivs behöver undersökas. Gällande Carlsborgs hetvattencentral ville länsstyrelsen ha en bedömning vad verksamheten kan innebära för påverkan på den omgivande användningen inom planområdet. Utifrån de tillstånd, utredningar och riskbedömning som kommunen tagit del av framkommer inget som tyder att verksamheten innebär risker för omgivande användning. Gällande Tolvfors kraftverk ville länsstyrelsen att en bedömning skulle göras av vad ett dammbrott skulle kunna innebära för planområdet. Av den konsekvensklassning och dammsäkerhetsklassificering som gjorts samt länsstyrelsens beslut om dammsäkerhetsklass framkommer att den samlade bedömningen är att konsekvenserna vid ett haveri skulle ha liten betydelse ur samhällelig synpunkt. Planbeskrivningen har förtydligats med ovanstående.
  Gävle Vatten framförde att de önskade bredda några ledningsområden, u-områden, på plankartan samt inför pålningsförbud på ytterligare en byggnad. Plankartan har reviderats.
  Gästrike återvinnare framförde att avfallsfrågan ska utredas ytterligare men här har även Region Gävleborg ett eget styrdokument ”Avfall - Strategi och riktlinjer” vilket uppdateras årligen. Planbeskrivningen har kompletterats med att verksamhetsutövaren ska konsultera Gästrike återvinnare.
  Gästrike räddningstjänst framförde att det är viktigt att brandposternas funktion inom planområdet säkerställs samt att framkomligheten för räddningsfordon bör beaktas. Brandposternas funktion är inget som regleras i detaljplanen och informationen har överlämnats till Region Gävleborg. Framkomligheten för räddningsfordon är något som får beaktas i ett senare skede när Region Gävleborg kommit vidare med planeringen av både nya byggnader och yttre miljö kring dessa.
  Skanova framförde likt vid samrådet att de har markförlagda teleanläggningar inom planområdet och att dessa önskas behållas i dess befintliga lägen. Skulle åtgärder bli nödvändiga för att möjliggöra exploatering förutsätter de att exploatören bekostar det. Planhandlingarna har redan efter samrådet kompletterats och förtydligats och inget ytterligare görs inför antagandet.
  Efter avslutad granskning framförde Gävle energi, fjärrvärme, önskemål om u-område för fjärrvärmeledning som besörjer villabebyggelsen norr om planområdet med fjärrvärme. Plankartan har justerats med ett mindre u-område.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL 5 kap 6§.

 • 1. Fortsatt dialog kring friytor för skolor
  Föredragande: Josef Wårdsäter och Ulrica Olsson

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av padelhall och rivningslov för rivning av kontorsbyggnader på fastigheten JÄRVSTA 64:4, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser nybyggnad av 538 kvadratmeter byggnadsarea samt rivning av cirka 290 kvadratmeter byggnadsarea.

 • 1. Södertull 36:2 - olovligt fönsterbyte
  Föredragande: Paulina Syrén

 •   28

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegationsbeslut miljö och hälsa maj 2021, Mottagningsattestanter och konterare, Mottagningsattestanter och konterare, Mottagningsattestanter och konterare, Beslutsattestant, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 4 Gävle kommun, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 6 Gävle kommun, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 7 Gävle kommun, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 4 Gävle kommun, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 6 Gävle kommun, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd enligt minerallagen för området Bergby nr 7 Gävle kommun, Dispenser från LTF och TRF Juni 2021, Lokala trafikföreskrifter juni 2021, Mottagningsattestanter och konterare, Mottagningsattestanter och konterare, Delegationsbeslut avseende samråd och godkännande av lantmäteriförättning, Beslutsattestant, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag juni, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag juni tillägg, Delegationslista bostadsförtur juni, Delegationslista bygglov juni, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag juli, Delegationslista bostadsförtur juli, Delegationslista bygglov juli, Delegationslistor parkeringstillstånd juli 2021, Delegationslistor parkeringstillstånd juni 2021, Delegationslistor - Färdtjänst juli 2021, Delegationslistor - Färdtjänst juni 2021, Delegationslistor Riksfärdtjänst juni 2021, Delegationslistor Riksfärdtjänst juli 2021. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Vilken status har fiskvandringsleden i gavleån, finansieringen är säkrad gävle energi vill genomföra projektet, sportfiskarna bistår med sakkunskap, vad är det som fattas? Kent Edin (S)
  Svar ges på sammanträdet av Theodor Randås och Björn Eriksson.

  2. Jag skulle vilja veta hur ordföranden ser på covid restriktionerna gällande fysiska möten i sbn. Idag finns så vitt jag känner till inga rekommendationer från fhm som är relevanta för att inskränka fysiskt deltagande i nämndens möten. Fysiska möten ska så vitt jag vet vara det primära och deltagande på distans ska ske endast i undantagsfall. Med de argument jag känner till för att fortsätta att hindra även fullvaccinerade från att delta fysiskt så ser det ut som att möten på distans kommer att permanentas, vilket väl inte kan vara meningen? Anders Hemlin (SD)
   

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.