Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 3 april 2018 kl. 11:00

  Förslag: Marie Rogsberg (S)

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 14 mars 2018 kl. 10:00 - 14.30 med  vice ordförande Kjell Helling (L), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), Ulla Westerberg (MP), Ann-Charlotte Granath (M), trafik och tillståndschef Helena Werre, sekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Medborgarförslag

 • Medborgarförslaget ”’Ska vara mer askkoppar i centrala staden” daterat den 29 september 2017 kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.
  Förslagsställaren vill att det ska vara mer askkoppar i centrala staden och att det ska vara renare i våran stad

 • Medborgarförslaget ”Cykelväg på Mårdängsvägen” daterat den 6 november 2017 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar cykelväg på Mårdängsvägen, åtminstone där det är 70 km/h. Det är väldigt många som cyklar till Hille. Det finns ingen belysning och att vistas på den vägen där det är hög hastighet är väldigt riskabelt. Många barn är obekväma med att cykla där och även många vuxna.

  Gävle kommun är inte väghållare för Mårdängsvägen utan vägen är en enskild väg. Möjligheten att bygga en cykelväg (alternativ att skapa en bygdeväg) är en fråga för vägföreningen. Sammanfattat anser Samhällsbyggnad Gävle att förslagsställaren bör kontakta vägföreningen för Mårdängsvägen.

 • Medborgarförslaget ”Cykelställ med tak vid Västerbacken i Hille i anslutning till busshållplatsen” daterad 6 november 2017 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledninggskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar ett cykelställ med tak vid Västerbacken i Hille i anslutning till busshållplatsen. Det är många som cyklar till hållplatsen men det finns ingenstans att låsa fast cykeln förutom i en lyktstolpe. Många barn låser även fast sina cykelhjälmar där.

  Samhällsbyggnad Gävle ställer sig positiv till detta förslag och sätter upp det på önskelistan för kommande investeringar.

 •   10

  Allmänna beslutsärenden

 • Kommunfullmäktige fattade 2017-11-13 beslut om att genomföra en översyn av den politiska organisation och dess ansvarsfördelning. Översynen har antagit namnet POG, politisk organisationsöversyn Gävle.

  POG utredningens uppdrag har varit att göra en översyn av om den politiska styrningen behöver förändras vad gäller fördelningen av ansvarsområden och struktur mellan nämnder och mellan nämnder och bolag.

  Kommittén har tagit fram ett underlag med övergripande överväganden och förslag som härmed lämnas på remiss vilket innebär att kommittén vill ha era synpunkter på förslagen.

  Synpunkter ska skickas till kommunstyrelsen@gavle.se senast 30 mars 2018.

 • Avsikten är att uppdatera policyn, så den möter dagens och framtidens behov som arbetsgivare, samt bidrar till tydlighet i förutsättningar och förväntningar för arbetsgivararbetet. Medarbetarpolicyn utgör grund för koncernens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare.

 • Enligt beslut den 15 november 2017 ska tidigare anordnade informationsdagar tas bort och ersättas med ytterligare sammanträdesdagar. Samhällsbyggnad Gävle föreslår att samhällsbyggnadsnämnden sammanträder, utöver redan beslutade sammanträden, följande datum under 2018:

  onsdagen den 3 oktober med start kl. 14:00

  samt

  onsdagen den 28 november med start kl. 14:00

 • Då den nya kommunallagen (2017:725) börjat gälla från den 1 januari 2018 behöver nuvarande delegeringsordningen uppdateras. Hänvisningar till kommunallagens paragrafer i nuvarande delegeringsordning stämmer inte överens med paragraferna i den nya lagen.

  I den nya kommunallagen har det även tillkommit möjligheter att delegera beslutanderätt till nämndens presidium samt att nämnden nu själv får besluta om vilken återrapporteringsskyldighet som krävs av delegaterna. Således behöver de berörda avsnitten i delegeringsordningens inledning skrivas om för att stämma överens med gällande rätt.

  I avsnitt 3.29 Skollag (2010:800) förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola, skolskjuts har ytterligare en delegat lagts till. För att säkerställa vid semesterperiod och övrig frånvaro har även delegaten gruppsamordnare trafik och tillstånd lagts till där skolskjutshandläggare finns som delegat. I övrigt har ingen delegation tillkommit eller tagits bort.

 •   15

  Beslutsärenden gata och park

 • Gävle kommuns gällande grävanvisningar som antogs i decembernämnden 2015 har reviderats för att anpassas till dagens arbetsmetoder och krav.

  Följande revideringar av betydelse har utförts:
  - nytt stycke om schaktning i grundvattenskydd
  - nytt krav på minsta fyllnadshöjd till ledning vid nyanläggning av ledningar
  - förtydligat krav vid försegling av asfaltsskarv så det följer AMA Anläggning 17
  - nytt stycke om återställning efter schakt i gångbana, trottoar och vinge
  - att all återställning vintertid ska utföras provisoriskt med 5 cm kallasfalt

  Tydliggöra utförande av sanktionsavgifter, dvs att avdelningarna på Samhällsbyggnad Gävle får verkställighet att utfärda sanktionsavgifter.

 •   17

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Brodingatan är idag en gata på ca 70 meter som går från Södra Skeppsbron till Styrmansgatan.

  Brodingatan ligger idag där Brodinska varvet låg från 1850-talet till 1903. Olof Brodin hette han som startade varvet, sonen fortsatte och sonsonen Erik Brodin var inte bara redare och varvsägare på Brynäs utan hade också sågverk och brädgård i närheten av Brodingatan. Dessa brann 5 april 1923.

  Ingen verksamhet har adress efter Brodingatan idag. Det är snart aktuellt att bygga bostäder i kvarteret Skeppsbyggaren, där kommer några av bostadshusen att ha infart från den aktuella gatan.

  Namnförslaget har skickat på remiss till Räddningstjänsten. De har inget att erinra mot förslaget. Namnberedningen föreslår att gatan ändrar namn dels för att det blir lättare för utryckningsfordon m.fl. att hitta samt att det är en naturlig förlängning av Styrmansgatan.

 •   19

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   20

  Ärendet avslutas

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av befintlig kioskbyggnad i Stenebergsparken på fastigheten Brynäs 85:1. Vid arbetsplatsbesök 2017-10-11
  kunde Samhällsbyggnad Gävle konstatera att byggherren har utfört åtgärder som strider mot det beviljade bygglovet. De huvudsakliga avvikelserna från
  bygglovet som noterades är följande:

  - Fasaderna mot söder och väster har kaklats istället för murats.
  - Fasaden mot öster har beklätts med ohyvlad träpanel istället för med
  skivor av cederträ.
  - Vad som enligt bygglovet ska vara uteservering under glastak har byggts
  in med väggar.
  - Det har gjorts en olovlig tillbyggnad om drygt 40 kvadratmeter.

  Därför beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2017-10-17 att förbjuda att byggnadsarbetet fortsätter.

 •   22

  XX, XX - Rättelseföreläggande och förbud

 • Den tidigare tillsynsplanen som omfattat projektet att komma i fas med ärendebalansen av tillsynsärenden uppdateras efter nuläget när ärendehanteringen är i fas.

  Verksamhetsplaneringen innehåller också ett ställningstagande att nämnden verkar för ytterligare en resurssättning för att påbörja tillsynsarbete med OVK, hissar och andra motordrivna anordningar, lekplatser och enkelt avhjälpta hinder.

 • Ärendet gäller strandskyddsdispens för enbostadshus inför handläggning av ansökan om förhandsbesked. Befintlig fastighet avses delas i två.
  Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Åtgärden bedöms inte ytterligare inskränka allmänhetens möjligheter att röra sig i området eller ändra livsvillkoren för djur och växter.
  Ytterligare motivering till beslutsförslaget finns i ordförandens yttrande registrerat 2018-03-02.

 • Ärendet gäller nybyggnad av enbostadshus i 2-plan/våningar om ungefär 162,5 kvm bruttoarea (BTA) och en komplementbyggnad med förråd och garage om ungefär 111,9 kvm BTA. Den sammanlagda bruttoarean blir ungefär 360,8 kvm.

  Byggnadsarean (BYA) blir för enbostadshuset ungefär 162,5 kvm och för komplementbyggnaden ungefär 111,9 kvm. Den totala byggnadsarean kommer att uppgå till ungefär 274,4 kvm.

  Den sökta åtgärden strider mot gällande områdesbestämmelserna gällande antal plan/våningar.

 •   26

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en tät funktionsblandad stadsbe-byggelse med fokus på kulturmiljö och social- och miljömässig hållbarhet. I detaljplanen säkerställs områdets kulturmiljövärden genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. I övrigt tillåts en stor mångfald av verksam-heter och bostäder i syfte att ge Godisfabriken ett nytt liv och innehåll. I nya kvarter styrs bebyggelsens placering, höjd, entrésituation och balkongutförande, i syfte att säkerställa en god stadsstruktur och bra boendekvaliteter. Planen säkerställer goda ljudnivåer och hållbar hantering av dagvatten i området.

  Detaljplanens ambition är att tillåta en stor variation i bebyggelsens utformning. Planen möjliggör för ca 750 bostäder, en förskola, kommersiella verk-samhetslokaler och nya offentliga rum.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 24 maj – 21 juni 2017. Ett flertal av de inkomna synpunkterna handlar om önskemål om innehåll och utformning av kvartersbebyggelsen. Av samrådet framkom att det allmänna intresset med park i norra delen av området står emot den privata fastighetsägarens önskemål om markparkering. Synpunkter om säkerhetsåtgärder kring industrispåret har framförts av Länsstyrelsen och Trafikverket. Inkomna synpunkter med kommentarer, förslag till åtgärder och övriga förändringar som gjorts efter samrådet finns att läsa i samrådsredogörelsen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

 •   28

  Del av Sätra 108:8 m.fl. Gävletravet - Beslut om antagande

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder och centrumändamål. Byggnadernas utformning syftar till att skapa ett varierat och stadsmässigt kvarter med hög arkitektonisk kvalitet som samspelar med omgivande bebyggelse samt ger förutsättningar för grönskande bostadsgårdar. Detaljplanen syftar även till att reglera allmän plats kring kvarteret, i form av torg, gata, trädplantering samt gång- och cykelväg.

  Planen har varit ute på samråd 29 juni – 25 augusti 2017 och granskning 20 december 2017 – 19 januari 2018.

  Under samrådet har synpunkter inkommit som föranlett förtydliganden i planbeskrivningen gällande bland annat strandskydd, närhet till led för farligt gods, räddningstjänst, tillgänglighet och behovet av att området inkluderas i verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Synpunkter har också inkommit kring frågor som hanteras i program för Kungsbäck som till exempel behov av förskola, skola och parkering.

  Efter samrådet har arkeologisk utredning och förundersökning genomförts och en dagvattenutredning och trafikbullerutredning har tagits fram. Resultaten har arbetats in i förslaget med bland annat med information om krav på att en del av området ska genomgå en arkeologisk undersökning innan marken tas i anspråk för exploatering. Planhandlingarna har även reviderats och förtydligats gällande utformning och placering av byggnader samt mindre justeringar av gränser mellan allmän plats och kvartersmark. Till exempel har tillåtet antal våningar för den centralt placerade byggnadskroppen ändrats från 2-4 till 3 våningar för att skapa ett bättre solläge på den östra gården och allmän plats, gata, längs Kungsbäcksvägen har breddats för att ge utrymme för belysning och snöhantering.

  Under granskningen har synpunkt inkommit angående bland annat parkeringsmöjligheter i området kring högskolan och turtäthet för kollektivtrafiken. Yttrandet föranleder inga ändringar i planförslaget och övriga yttranden innehåller endast redaktionella synpunkter på planförslaget. Endast redaktionella ändringar och förtydliganden har gjorts i planhandlingarna efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra kontor, verksamheter samt parkering. Detaljplanen omfattar även allmän plats natur och gata samt syftar till att skydda värdefulla träd. Planområdet berörs av kulturvärden och detaljplanen innehåller därför bl.a. bestämmelser kring värdefulla byggnader samt bestämmelser kring anpassning av nya byggnader och anläggningar.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 23 oktober – 13 november 2017. Granskning har hållits under perioden 20 december 2017 – 19 januari 2018.

  Under samrådet och granskningen har endast synpunkter av redaktionell karaktär inkommit som har lett till redaktionella ändringar och förtydliganden i planhandlingarna.

  Efter samrådet har resultatet av den arkeologiska förundersökningen inarbetats i handlingarna med information om krav på arkeologisk undersökning (i enlighet med länsstyrelsens yttrande). Användnings-och egenskapsbestämmelser för östra delen av området söder om Kungsbäcksvägen, utformningsbestämmelsen för den nya entrébyggnaden och en användningsgräns längs Kungsbäcksvägen reviderats. Förändringar har även gjorts gällande bland annat in-och utfartsförbud mot Kungsbäcksvägen, skydd av träd, u-område och beskrivningar under avsnitten fastigheter, fastighetsbildning, fastighetskonsekvenser, ekonomiska frågor och exploateringsavtal.

  Efter granskningen har användningen kontorsändamål (K) tagits bort från kvartersmarken söder om Kungsbäcksvägen, östra delen. Anledningen är en ändrad viljeriktning hos exploatören. Ändringen bedöms vara av begränsad betydelse och sakna betydelse för allmänheten. En ny granskning har därför inte genomförts.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet med detaljplanen är att bekräfta pågående idrottsanvändning och mobilmast, möjliggöra utveckling av idrottsverksamheten samt reglera trafik till området. Detaljplanen syftar även till att skydda naturmark utpekat som kärnområde för biologisk mångfald i östra delen av planområdet.

  Samråd ägde rum 27 mars till 17 april 2017 och underrättelse 12 februari till 27 februari 2018. Synpunkterna berörde i huvudsak dagvattenhantering och vattensamlingar. En dagvattenutredning togs fram för att redovisa aktuell problematik och föreslå lösningar för detta. Planbestämmelser infördes i syfte att förhindra byggnader från att skadas vid eventuella översvämningar.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra att en ny skolbyggnad kan uppföras på Strömsbro skola och ersätta de temporära skollokalerna.

  Detaljplanen har varit ute på samråd 21 november – 12 december 2017. 10 yttranden inkom och berörde i huvudsak skydd mot järnvägsbuller, översvämningsrisk och minskad friyta. Planen ställer krav på att uppsatta riktvärden för buller ska klaras och möjliggör för bullerskydd mot järnvägen. För den nya byggnaden förbjuds källare och grundläggningsnivån regleras för att hantera översvämningsrisken. Genom att strikt begränsa byggrätten för och lokalisering av den nya byggnaden, och samtidigt redogöra för konkreta förslag på kompensationsåtgärder vid utformning av skolgården, kompenserar kommunen för en minskad andel friyta.

  Granskningen ägde rum mellan 13 – 28 februari 2018. 7 yttranden inkom och berörde i huvudsak trafikökning längs Hillevägen. Trafikökningen är av sådan grad att bullernivåerna endast kommer öka marginellt. En trafikutredning togs fram innan samrådet som bland annat föreslår lösningar på hur bullernivåerna kan hållas nere.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Syftet är att möjliggöra att befintligt garage kan stå kvar på fastigheten.

 • Fastighetsägaren har ansökt om planbesked för att möjliggöra uppförandet av fyra kedjehus i Järvsta. De är avsedda att placeras i anslutning till befintliga äldre bostadshus på den östra sidan av Mårtsbovägen.
  Förslaget har stöd i Översiktsplan Gävle stad som föreslår bostäder inom aktuellt område.

 • Bokbacken Fastigheter AB har ansökt om planbesked för att möjliggöra en ombyggnation alternativt en nybyggnation av vård- och omsorgsboendet Hilleborg. I samband med renovering/nybyggnation vill Bokbacken kunna uppföra byggnaden i två våningar, vilket gällande detaljplan förhindrar då den endast tillåter en våning.

 •   36

  Olsbacka 8:1 m fl, Gröneborgsgatan 73 / Bobergsplan 4 - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Fastigheten Väster 33:1 har nyligen förvärvats av Weback Holding AB. Fastigheten omfattar kyrkoherdebostaden som är på nästan 500 m² samt Olofsgården som är på knappt 300 m². Fastighetsägaren vill dela fastigheten i tre eller fyra mindre fastigheter samt skapa en gemensamhetsanläggning för gården. För fastigheten gäller dock en tomtindelning som förhindrar en delning.

 •   38

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen februari 2018, bygglovavdelningen februari 2018, färdtjänst februari 2018, riksfärdtjänst februari 2018, bostasförturer februari 2018, bostadsanpassningsbidrag februari 2018, dispenser från LTF och TRF februari 2018, lokala trafikföreskrifter februari 2018, förslag till utvidgning av naturreservat Tröskens rikkärr, förslag till bildande av Näsets naturreservat, remiss om ändringar för befintliga Ramsarområden. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 28 mars 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   40

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Kent Edin (S)  fråga om detaljplan hamnområde Norrsundet. Hur långt har arbetet med den nya detaljplanen kommit, har det uppkommit några hinder i arbetet? Ulrica Olsson besvarar i mars-nämnden

  Kent Edin (S) fråga om cykelväg Harkskär- Hari. När påbörjas förprojektering? Helena Werre besvarar i mars-nämnden.

  Önskemål från alliansen - Ytterligare föredragning av Drottninggatan samt Centrumsamverkans förslag. Helena Werre och Anna-Karin Gävert

 • Informationsärenden

  a) Förvaltningschefen Eva Jackson informerar 

  b) Ekonomi, Tuija Otterstam

  c) Allmän information från ledamöter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.