Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 21 juni 
  Förslag: Andreas Kvarnström (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 31 maj 2023 kl. 9.00-14.24 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen, Johanna Bylander samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Månadsrapport till nämnd maj 2023 omfattar resultatet per maj månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • 1. Sektorchef
  2. Kommunrevisionens grundläggande granskning 2022,
  Eva Jackson
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. NKI samt Boverkets öppna data,
  Patrik Gustavsson, Anna Tenggvist, Sari Svedjeholm (30 min)
  5. Gävle Citysamverkan, Daniel Swärd kl. 13.00 (30 min)

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder samt särskilt boende för personer med funktionsnedsättningar på fastigheten Forsby 8:1. Fastighetens nordligaste del ska inrymma en ängsmark med lekmöjligheter och ytor som stärker biologisk mångfald. Planen säkerställer en långsiktigt god boendemiljö fri från skadliga föroreningar och ohälsosamt buller. Hållbara transporter ska främjas i planens genomförande. Den nya bebyggelsens placering och utformning ska knyta an till platsen och omgivande bebyggelse och visa på platsens historik. Syftet är vidare att skydda de nya bostäderna från negativa effekter vid skyfall och vid höga vattenflöden i Testeboån.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bedömningen motiveras av att inga gällande miljökvalitetsnormer bedöms överskridas och att detaljplanens genomförande är i linje med relevanta miljömål. De miljöfaktorer som särskilt hanteras i planen är buller från Forsbyvägen och Norra Stambanan, risk för markföroreningar till följd av tidigare markanvändning samt att området ligger i anslutning till Testeboån, vilket innebär att dagvattenhantering och höga vattenflöden särskilt måste beaktas. Inga av dessa faktorers enskilda eller kumulativa miljöeffekter bedöms vara av sådan omfattning att de innebär betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6 kap. I planarbetet hanteras frågor om buller, förorenad mark, dagvatten, översvämningsrisk, skredrisk, risk kopplat till farligt gods, risk för allergener och lukt samt strandskydd.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   8

  XX, XX - Beslut om antagande

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo söder ut. Planen möjliggör ca 90 ha mark för industri-, verksamhet- och kontorsändamål. Mindre delar möjliggör även för drivmedelsförsäljning och restaurang. Centralt i planområdet finns naturområdet Almkärret som har höga naturvärden. Området bevaras inom naturmark och har potential att utvecklas för både djur- och växtliv samt för rekreation.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 17 december 2021 – 28 januari 2022. Allmänhet och sakägare bjöds in till digitalt samrådsmöte vid två tillfällen den 18 januari 2022. Huvudsakliga synpunkter som kom in under samrådet berörde avstånd från riksintresse för kommunikation och led för transport av farligt gods till bebyggelse samt dagvattendammar inom planområdet. Även synpunkter kring befintlig täktverksamhets påverkan på planområdet samt planförslagets påverkan på naturmiljön och möjligheten till rörligt friluftsliv lyftes.

  Åtgärder efter samrådet var att det bebyggelsefria avståndet till vägområde för E4 utökades till 50 meter. Även dagvattendammar placeras minst 50 meter från vägområdet. I anslutning till täktverksamheten, som ligger sydväst om planområdet, flyttades den västliga väganslutningen norrut samt användningen kontor togs bort inom ett område på 700 meter. Sett till naturmiljö kommer det att bli en stor påverkan vid ett plangenomförande i förhållande till nuläget men det finns fortsatt möjlighet att röra sig i naturmark i öst-västlig riktning inom planområdet. Dock är möjligheterna mer begränsade i nord-sydlig riktning där kommande gång- och cykelbanor behöver nyttjas, alternativt att passage är möjlig vid mindre naturområden längs planområdets gränser.

  Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 20 mars – 21 april 2023. Huvudsakliga synpunkter som kom in under granskningen berörde dagvattenhanteringen inom planområdet samt dess påverkan öster om planområdet. Efter granskningen har två PM tagits fram. Det ena förtydligar detaljplanens hydrologiska påverkan öster om E4 till Hemlingbysjön medan det andra förtydligar påverkan på grundvatten. Det har inte skett någon revidering av planförslaget efter granskningen.

  För detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12§ miljöbalken (MB) upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

   

 • Detaljplanens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövården genom att befintliga kulturhistoriska värden i byggnader och bebyggelsemiljön säkerställs genom planbestämmelser. Hit hör områdets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, material, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen ska fungera styrande i frågor om lov och lantmäteriförrättningar.

  I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet och baserat på gestaltningsprogram Norrlandet tillåts nya mindre byggrätter i den kulturhistoriskt viktiga miljön samt möjlighet att uppföra tre nya tomter vid Fiskare Normans väg. Huvudmannaskapet för allmän platsmark ska följa tidigare antagna principer och vara unison med övrig närtida planläggning i närområdet. Kommunen är huvudman för allmän plats som är planlagd som natur samt Utvalnäsvägen planlagd som väg.

  Detaljplanen ska säkerställa del av vandringsleden Norrlandets kustled och en av de anlagda målpunkterna längs leden, Utvalnäs udde. Den ska även verka för att bevara ett naturstråk mellan Tångbergets naturreservat och havet för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och del av befintlig spridningskorridor.

  Planförslaget följer intentionerna i gällande fördjupad översiktsplan (FÖP). Placeringen för nya bostäder avviker dock från det utpekade området i FÖP, därför växlas förfarande och planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap. 7 §.

 • För att kommunen ska kunna ta ut avgifter i enlighet med 12 kapitlet 8 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL, och 27 kapitlet 1§ Miljöbalken, MB, måste kommunen ha en taxa beslutad i kommunfullmäktige. Taxan har en viktig funktion för att kommunen ska kunna få täckning för sina kostnader inom området. Det är kommunen som upprättar och beslutar om sin taxa men SKL tillhandahåller underlag som stöd för kommunernas arbete. Enligt 12 kapitlet 10 § PBL får en avgift enligt 12 kapitlet 8 eller 9 §§ PBL inte överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, beslut eller handläggning som avgiften avser. Enligt beslut i Gävle kommuns kommunfullmäktige 1995 §171 ska kostandstäckningsgraden inom planverksamheten vara 75 %, dvs planavgiften ska täcka 75 % av nedlagd kostnad.

  Den del som idag finansieras via plantaxan är de kostnader som är kopplade till medverkande kompetenser inom Planenheten på sektor Livsmiljö Gävle. Utöver dessa så medverkar även vissa andra kompetenser inom sektorn med detaljplanering. De är idag helt kommunbidragsfinansierade. För att fler verksamheter inom Livsmiljö med koppling till detaljplanering ska täckas av plantaxan föreslås en justering av den.

  En omvärldsbevakning har genomförts av andra kommuner och det kan konstateras att Gävle kommuns plantaxa ligger i nivå med jämförbara kommuner om än i det högre spannet. En avgiftshöjning på i snitt ca 7-21 % bedöms dock kunna genomföras.

  Timtaxan är 1073 kr per timme och indexuppräknas årligen med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad är oktober 2022.

  Konsekvenser

  En höjning av plantaxan innebär att fler verksamheter/kompetenser inom Livsmiljö Gävle som medverkar i detaljplaneprocessen kan finansieras av plantaxan.

  Bland de jämförda kommunerna kommer taxan efter höjning att ligga i ungefärliga samma nivå som Örebro kommun, lägre än Västerås och Värmdö men högre än Nacka, Sundsvall och Linköping.

  För kunderna kommer plankostnaderna att öka. En viss beställningsminskning kan uppstå då mindre exploatörer och privata fastighetsägare kan uppleva att kostnaderna är höga. Förutom kostnaden för detaljplanen så har kunden oftast tillkommande kostnader för utredningar kopplade till detaljplanen, fastighetsreglering, bygglov och eventuellt markköp.

  Kommunen kommer också att få ökade kostnader när kommunens investerings- och exploateringsprojekt beställer detaljplaner. Idag motsvarar det ca 1/3 av de intäkter som detaljplaneringen inbringar.

   

 •   12

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift, avslut samt delavslut

 •   13

  XX, XX, Lovföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift

 •   14

  XX, XX, Lovföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift

 •   15

  XX, XX, Lovföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift

 •   16

  XX, XX, Lovföreläggande och uttag av byggsanktionsavgift

 •   17

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   18

  XX - Rättelseföreläggande

 • Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som bland annat anger hur tillsynen ska prioriteras utifrån givna resurser. Målet med tillsynsplanen är att syftet med tillsynsarbetet ska tydliggöras och kunna användas som ett beslutsunderlag för att kunna bestämma hur tillsynsarbetet ska bedrivas och prioriteras under mandatperioden.

  Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare beslutat om innehållet i tillsynsplanen varje år. Trots att beslut om ny tillsynsplan inte ska tas förrän år 2025 kan dock tillsynsplanen justeras om något oplanerat inträffar. Nämnden kommer då få information om de revideringar som kan vara aktuella.

  I de inledande kapitlen i tillsynsplanen beskrivs samhällsbyggnadsnämndens roll och ansvar samt hur tillsynsplanen arbetats fram. Behovsutredningen visar på vilka tillsynsbehov som finns inom respektive tillsynsområde. Sedan följer ett avsnitt där olika tillsynsområden beskrivs. Sist presenteras de prioriteringar som gjorts för nästkommande år och vilka konsekvenser dessa får samt vilka resurser som behövs.

  Med hänsyn till rådande ekonomiska läge finns det i dagsläget inte möjlighet att kunna påbörja det tillsynsarbete som tidigare varit bortprioriterat och inte resurssatt. Förvaltningen har dock en önskan om att resurser för detta arbete tillsätts framöver.

 •   20

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, farstukvist, punschveranda samt byte av takstolar och tak på fastigheten XX

 •   21

  Fridhem 16:1 - Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal/skola och komplementbyggnader samt rivning av befintlig byggnad

 • 1. Beslut i bygglovsärenden under sommaren

  Bygglov för nybyggnad av förskola och förråd på fastigheten VÄSTER 4:21
  Föredragande: Diana Petrova Hasamova

  Norrlandet 1:94 Nybyggnad av bostadshus samt rivning av fritidshus(sommarvilla)
  Föredragande: Lena Boox

 • 1. Återkoppling Investeringsplan
  Föredragande: Tomas Lindeborg

 • 1. Hantering av trafikärenden - teknisk handbok, investeringar, trafiksäkerhet, delegation
  Föredragande: Marie Grew

 •   25

  Initiativärende från Moderaterna - Ta tillbaka besluten till politikerna

 • Vid Pingeltorpsförskola saknas parkering och ytor för personal samt de vårdnadshavare som hämtar och lämnar. Det skapar kaos som hindrar transporter att komma fram och boendes in- och utfarter.

  På denna plats har under våren anordnats ytterligare parkeringar på allmän plats för att möta förslagsställarens beskrivna behov. Det går också i linje med Stadsplanens planbeskrivning från 1967 som dock inte är juridiskt bindande.

  Platsen har åtgärdats med följande:

  Ändamålsplats är skapad och därmed p-förbud inom vändplatsen vilket underlättar för varutransporter. Det har målats 3 parkeringsrutor till vid befintliga p-platser, totalt finns nu 8 parkeringsplatser. 4 platser är reglerade som 20-minuters parkering mellan 7–17 vardagar vilket underlättar för vårdnadshavare. Resterande 4st är 24h- parkering vilket innebär att parkeringsplatserna är lämpliga för personal som har behov att stå där en längre tid.

  De tillskapade p-ytorna är dock inte reglerade som endast tillgängligt för förskolans behov då de ligger på allmän plats enligt den juridiskt bindande plankartan, dvs allmänheten ska ha tillgång till dem.

   

 • E-petition - #216849, daterad 2023-03-13, har inkommit till Gävle kommun.

  Förslagsställaren önskar en ny park/plats med namn efter friidrottaren Gunder Hägg, placerad på gräsytan öster om Strömvallen. Vad gäller utformningen tänker sig förslagsställaren en minnesskrift omgiven av en grusad löparoval med bänkar och vegetation. Förslagsställaren tänker sig att parken skulle bli såväl en minnesplats för idrottsstaden Gävle som en välkomnande rastplats.

  Gunder Hägg var aktiv som friidrottare under första halvan av 1900-talet. Han var en dominant på medeldistans som slog flera världsrekord. Kopplingen till Gävle är att han har bott i staden och tävlat för Gefle IF.

  Direkt söder om Strömvallen finns en plats med namn efter Gunder Hägg. Där står också en staty med honom som modell.

  Den plats som förslagsställaren pekar ut behandlas i det av samhällsbyggnadsnämnden antagna utvecklingsprogrammet för Boulognerskogen och stadsträdgården med omgivningar. I programmet föreslås ett utbyggt stråk längs Gavleån, genom den utpekade platsen. Vidare föreslås olika teman på stråket som kultur och historia.

  Livsmiljö Gävle anser att det inte är aktuellt att anlägga en park/plats till minne av Gunder Hägg eftersom det redan finns en i det direkta närområdet. Däremot kommer Livsmiljö Gävle att i arbetet med stråket längs Gavleån, dels utreda om det behövs nya parkfunktioner på platsen, dels utreda om ett tema för platsen skulle kunna vara lokal idrottshistoria.
   

 • Förslagsställaren föreslår ett övergångsställe vid Valbovägen avfart Storsjövägen. Förslagsställaren menar att antalet barn som korsar Valbovägen på väg till både buss och skola ökar och därför behövs ett övergångsställe på platsen.

  Trafikverket är väghållare för Valbovägen och det är enskild väghållare för Storsjövägen, därför har Gävle kommun inte något mandat att kunna uppföra övergångsställe på önskad plats. Det är Trafikverket som är ansvarig väghållare och därför rekommenderar Gävle kommun förslagsställaren att lämna in ett medborgarförslag på önskat förslag till Region Gävleborg. Vidare information om medborgarförslag finns på Region Gävleborgs hemsida.

 • Ett bullerstaket eller åter plantering av skog bör göras längs med Skogmurvägen där kommunen godkänt avverkning av skog för att Gästrike Vatten skulle kunna genomför byte av vattenledningar. Boende med tomter mot Skogmursvägen har blivit hårt drabbade av den avverkningen och detta har påverkat både bullernivån, insynen och föroreningarna i luften. Utöver detta så kan det här även bidra till en värdeminskning av fastigheterna. Det har även startats ett arbete med att anlägga en cirkulationsplats vid korsningen Skogmursvägen-Vinddraget vilket ytterligare kommer öka bullernivån samt att cirkulationsplatsen och dess påfarter kommer att byggas ännu närmare de kringliggande fastigheterna på Vallgångsvägen.

  Träd och buskar har ingen eller väldigt liten påverkan på bullernivåerna. Det som påverkar bullernivåerna är markens hårdhet. Däremot upplever många människor sig mer störda när de ser trafiken, så den upplevda störningen kan definitivt ha försämrats även om bullernivåerna inte har förändrats till följd av att träden togs ner. En bullermätning har genomförts inomhus för den fastighet som ligger närmast Skogmursvägen och resultatet visade att fastigheten låg under gällande riktvärden för befintlig bebyggelse och därmed är bedömningen att alla andra fastigheter längs sträckan också klarar riktvärdena. Föroreningshalterna i luften har dock sannolikt försämrats till följd av att träden togs bort. Att återställa med trädplanteringar är inget krav som Livsmiljö Gävle har ställt på Gästrike Vatten. Cirkulationsplatsen säkerställer att hastigheten blir lägre längs sträckan.

 • Hemlingby handelsområde växer och en det har tillkommit en ny detaljplan. Inom den nya detaljplanen planeras det för handel och en ny väg. Den nya vägen kommer att anslutas till Geodetgatan.

  Inom Hemlingby handelsområde har flera gatunamn en koppling till yrken. Exempelvis: Geodetgatan, Grafikergatan och Ingenjörsgatan.

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Fysikergatan.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten. De har inget att erinra.

 • 1. Information rörande kommunal vattentjänstplan
  Föredragande: Patrik Gustavsson

  2. Information rörande Gävle kommuns Yttrande på ansökan om omprövning av nationella miljövillkor för Strömsbro vattenkraftverk
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 •   32

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegeringsbeslut - Färdtjänst april 2023, Delegeringsbeslut - Parkeringstillstånd april 2023, Delegeringsbeslut - Riksfärdtjänst april 2023, Limön 1:1 dispens från föreskrifterna för Limöns naturreservat, Mottagningsattestant i Agressso, Mottagningsattestant i Agresso, Mottagningsattestant i Agresso, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd inom området Bergby nr 10, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd inom området Bergby nr 9, Delegationslista bygglov maj, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag maj, Delegationslista bostadsförturer maj. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.