Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 1 mars
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 9 februari 2022 kl.11.18-16.54 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • Remissen har delgetts verksamheterna inom Livsmiljö Gävle. Remissen kommer från Utrikesdepartementet och skall besvaras senast 1 mars 2022.

  I remissen föreslås nya bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar som genomför och kompletterar bestämmelser i EU:s produktlagstiftning. Det föreslås även ändringar av befintliga bestämmelser om marknadskontroll i flera lagar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

  Bestämmelserna innebär framför allt att marknadskontrollmyndigheterna får utökade befogenheter att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav, till exempel 
  säkerhetskrav eller krav för att skydda människors hälsa eller miljön.
  Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

  Livsmiljö Gävle kan konstatera att vid exempelvis tillsynsbesök hos tobakshandlare och rökcaféer har Gävle kommun och Polismyndigheten hittat en hel del tobaksprodukter som finns till försäljning trots att de inte får finnas på den svenska marknaden. Vi ser därför positivt på att Folkhälsomyndigheten ges utökad befogenhet att kontrollera att produkter som tillhandahålls på EU:s inre marknad uppfyller gällande krav i enlighet med förslaget på de nya paragraferna LTLP 7 kap 19 a-g §§. I övrigt har Livsmiljö Gävle inget att tillägga.

 • Kommunen hanterar själv alla typer av upphandlingar sedan utträdet ur kommunalförbundet Inköp Gävleborg år 2020. Revisionsföretaget PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat den nya organisationen inom upphandling och fäst vikt vid avtalshanteringen. Granskningen har inriktats på om organisation, hantering och uppföljning inom området är ändamålsenlig samt om det finns heltäckande riktlinjer och sammanställning av avtal. Granskningsresultatet belyser brister.

  Rapporten ger följande rekommendationer till kommunen:

  1. Se till att det finns en tydlig och dokumenterad roll- och ansvarsfördelning för avtalshantering.

  2. Utbildning behöver ges till inköpare, beställare och avtalsförvaltare.

  3. Tillräckliga resurser måste finnas för utförande av systematiska kontroller, som ska göras i syfte att säkerställa att avtal följs och ofta förekommande inköp handlas upp.

  4. Tillräckliga resurser måste finnas för utförande av systematisk uppföljning, som ska ske löpande för att följa upp avtal och avtalstrohet.

  5. Begränsa antalet beställare/inköpare och sätt beloppsgränser.

  Därutöver rekommenderas samhällsbyggnadsnämnden att skyndsamt säkerställa att beslut rörande inköp eller upphandling fattas av nämnden alternativt att beslutanderätten delegeras till berörd(a) beslutsfattare.

  Yttrande över revisionens slutrapport ska lämnas revisorerna senast 2022-02-28.

  Samhällsbyggnadsnämndens yttrande

  Samhällsbyggnadsnämnden ser positivt på att en granskning har utförts och instämmer i de brister och rekommendationer som framförts.

  Livsmiljö Gävle har inför detta yttrande haft dialog med inköps- och upphandlingsavdelningen och framfört att utbildning och stöd behövs i större omfattning än vad som ges idag. Det är helt avhängigt för att Livsmiljö Gävles inköpssamordnare ska kunna fullt ut vara en förlängd arm ut i verksamheterna. Livsmiljö Gävles inköpssamordnare önskar även att få en mentor på inköps- och upphandlingsavdelningen för att få bättre stöd i olika frågor.

  Livsmiljö Gävles målbild är att roller och ansvar ska vara tydligt och inköpssamordnarna ska känna stöd, närhet och snabbt få hjälp. Livsmiljö Gävle upplever det som att inköps- och upphandlingsavdelningen har en pågående resursbrist (personal samt tilldelade medel) som påverkar det stöd de kan ge. Livsmiljö Gävle ser den situationen som problematisk. Det leder till negativa effekter för Livsmiljö Gävles och kommunens upphandlingsarbete. Fortsatt dialog med avdelningen kommer att ske i olika forum, bland annat nätverksträffar.

  Nedan följer hur samhällsbyggnadsnämnden och Livsmiljö Gävle har tänkt att agera utifrån de rekommendationer som presenterats i listan ovan.

  1. Livsmiljö Gävle har två inköpssamordnare (en tillhörande samhällsbyggnadsnämnden och en kultur- och fritidsnämnden). Mer ansvar läggs på verksamheterna och denna utvidgade roll godtar Livsmiljö Gävle, men lyfter den utbildning och det stöd som behövs från inköps- och upphandlingsavdelningen för detta.

  2. Livsmiljö Gävle kan erbjuda allmänkunskap som ett komplement till den utbildning som inköps- och upphandlingsavdelningen svarar för att ge genom interna eller externa resurser. Det är dock viktigt att inköps- och upphandlingsavdelningen håller ihop frågan om utbildning.

  3. Under 2022 ska internkontrollplanen ses över. Representanter från Livsmiljö Gävle deltar i arbetet och kommer att verka för utökad kontroll.

  4. Precis som i punkt 3 kommer representanterna att föreslå utökad granskning och uppföljning i samband med att internkontrollplanen revideras.

  5. Dialog förs inom Livsmiljö Gävle om lämplig fördelning för att samtidigt uppnå en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.

  Samhällsbyggnadsnämnden avser även att föra in ett nytt avsnitt om upphandling, berett av inköpsrådet och framtaget av jurister, i nämndens delegationsordning. Detta för att mandat ska förtydligas. Revidering av nämndens delegationsordning är planerad till april 2022.

 • Verksamhetsplan för år 2022 med utblick år 2023-2025 för Samhällsbyggnadsnämnden har upprättats enligt Styrning och stöds anvisningar och bygger på Kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023-2025 enligt beslut i Kommunfullmäktige november 2021.

   

 • Årsredovisning 2021 omfattar verksamhetsrapport per den sista december 2021 med måluppfyllelse och ett ekonomiskt resultat. Verksamhetsrapporten är upprättad utifrån Styrning och stöds anvisningar och redovisar hur målen och uppdrag i verksamhetsplan 2021 har uppfyllts.

  En resultaträkning samt resultat per avdelning bifogas. Båda dessa rapporter är hämtade ur ekonomisystemet Unit4ERP och visar Samhällsbyggnadsnämndens ekonomiska resultat för 2021.

   

 • Internkontrollplanen beskriver risker kopplade till ett urval av nämndens mål och övriga områden. Internkontrollen syftar till att kontrollera att sambandet mellan mål och medel framgår på ett tydligt sätt. Verksamhetsplaneringen är också integrerad i arbetet med mål och budget. Under 2013 utvecklades internkontrollarbetet i Gävle kommun på uppdrag av Kommunstyrelsen och sker numera enligt COSO-modellen. COSO-modellen tar bland annat fasta på de risker som nämnden bedömt vara viktigast att kontrollera.

   

 • Internkontrollplanen för Samhällsbyggnadsnämnden är framtagen utifrån riktlinjer från Styrning och stöd och den så kallade COSO-modellen med en risk och konsekvensanalys. Kontrollområdena är uppdelade på två; risker mot målen samt övriga riskområden. Övriga riskområden innefattar finansiell rapportering och efterlevnad av externa och interna regelverk.

  Uppföljningen av den interna kontrollen har skett utifrån de risker som lyftes fram i internkontrollplanen för 2021. Dokumentation från utförda kontroller finns förvarade hos verksamhetsstöd.

   

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Information från X-trafik kl. 13.00,
  Johnny Håkansson

 • Syftet med detaljplanen är att utveckla Gavlehov till en ny blandad stadsdel med både bostäder, arenor, kommersiell och offentlig service. Gavlehov Östra kommer att bidra med olika typer av bostäder, förskola och vård- och omsorgsboende. Detaljplanen innebär även en omdisponering av bollplanerna på Sätravallen som kommer att minska i yta. Detaljplanen innehåller även en ny stadsdelspark som ökar attraktiviteten i området.

  Detaljplanen omfattar ca 500 nya bostäder (både flerfamiljshus och radhus), 60 vård- och omsorgsbostäder och en förskola för 120 elever. Veidekke entreprenad är exploatör och innehar markanvisning för området avseende bostäderna. Gavlefastigheter svarar för exploateringen av förskola, vård- och omsorgsbostäder och idrottsplanerna.

  Ett genomförande av detaljplanen innebär att Gävle stad får fler bostäder inom 5 km från centrum. Detta sker genom komplettering och förtätning av funktionsblandad stad i linje med översiktsplan för Gävle kommun år 2030. Detaljplanen bidrar även till målen i bostadsförsörjningsprogrammet.

  En utmaning med detaljplanen är närheten till grundvattentäkten därför har man i planarbetet tagit fram en riskanalys och en åtgärdplan för att minimera riskerna med byggnationen i anslutning till grundvattentäkten, (se utredningar 18SBN442 del 2).

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan för Gävle kommun år 2030 men inte med Översiktsplan Gävle stad 2025 där aktuellt område enbart är utpekat för verksamheter/evenemang och inte bostäder.

 •   13

  Hille 2:118 mfl, Gamla Västerbacken - Beslut om samråd och granskning

 • Jernhusen Depåfastigheter AB har inkommit med en planansökan som syftar till att justera byggnadshöjd och del av byggrätt inom del av fastigheten Sörby Urfjäll 8:13. Jernhusen har för avsikt att ersätta befintliga lokaler för tågunderhåll och i anslutning till befintliga järnvägsspåren uppföra en tvättanläggning för tåg.

 • Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från allmän plats GATA till parkering inom kvartersmark.

  Planområdet är avgränsad till en befintlig parkeringsyta inom fastigheten Sätra 54:3 och Sätra 23:1 som idag ägs av AB Gavlegårdarna. Marken används som boende-parkering, men i gällande detaljplan är området planlagt som allmän plats GATA. Tanken med markanvändningen gata, enligt gällande detaljplan, var att området skulle användas för angöring till befintlig förskola.

  Angöring till förskola är idag på annan plats och planområdet planeras nu istället att planläggas som kvartersmark för parkeringsändamål för boende, alternativt förskolan, med en flexibel lösning som gör det möjligt att anpassa fördelningen av parkeringsplatser efter behov.

  Ny byggrätt för skärmtak till befintlig cykelparkering som delvis är placerad inom planområdet säkerställs.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planens genomförande inte blir betydande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med ändringen är att justera byggnadshöjden inom den befintliga markanvändning Industri för att där möjliggöra en effektivare markanvändning.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Ställningstagandet baserar sig på att ändringen av detaljplanen inryms inom syftet för gällande plan. Markanvändningen förblir densamma och en ändrad byggnadshöjd bedöms inte medföra några betydande konsekvenser.

  Aktuellt område är i gällande översiktsplan, Översiktsplan för Gävle Stad 2025, redovisat som ett utvecklingsområde för bostäder. Arbetet med utvecklingstankarna för bostäder har idag stannat på grund av bland annat osäker tillgång till vatten i Valbo. Utvecklingen av verksamhetslokaler och kontor bedöms inte vara av sådan karaktär att det på sikt förhindrar en utveckling av bostäder i området och bedöms inte påverka eventuella framtida bostäder på ett påtagligt negativt sätt.

 • Planens syfte är att utvidga befintligt handelsområde med handel med skrymmande varor och tillhörande tekniska anläggningar. Naturområden ska fungera som buffert mot trafikled och framtida exploatering, ge utrymme för dagvattenhantering samt gång- och cykelväg samt ge skydd för flora och fauna. Genomsläpplig yta ska bidra till dagvattenhantering samt ekosystemtjänster. Utförande, placering och utformning syftar till en god gestaltning samt hantering av risker invid E4.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av den befintliga förskolan Björngården. Utökningen av förskolan blir från två till fyra avdelningar, totalt ca 80 barn. För att förskolan ska kunna byggas ut behöver fastigheten utökas för att kraven på friyta för barnen kan uppnås och att en bra parkeringslösning ska kunna genomföras.

  Förskoletomten kommer utökas på bekostnad av kommunal parkmark som idag omger förskolan. Planområdet är beläget i den östra delen av stadsdelen Andersberg ungefär 2,5 km från Gävle centrum

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med ändringen av detaljplanen är att utöka byggrätten som finns i den befintliga detaljplanen för att möjliggöra en ny byggnad so m idag inte ryms inom byggrätten. Syftet med ändringen är även att möjliggöra en byggnation på ett sätt som passar in med de befintliga kulturvärdena som finns inom och i planområdets direkta närhet.

  Detaljplaneändringen har tidigare varit ute på samråd under perioden 16 september – 7 oktober 2021. Granskning har genomförts under perioden 17 december 2021 – 20 januari 2022.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 • Detaljplanens syfte är att möjliggöra för utbyggnad av verksamhetsmark för reningsverk. Verksamhetsmarken ska kunna nyttjas flexibelt för reningsverkets olika tekniker och processer över lång tid. Förutom de tekniska anläggningarna innefattar planområdet också kontorsarbetsplatser för vattenbolagets anställda.

  Reningsverket är en samhällsviktig verksamhet. Planområdets läge gör att det innan planens genomförande finns risk att drabbas av översvämning både vid havsnivåhöjning och skyfall. Detaljplanen säkerställer att det finns tillräckligt skydd mot skador vid översvämning.

  Verksamhetsområdet avgränsas mot direkt anslutande naturreservat och riksintresse för kulturmiljö. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny grönstruktur och nya ekosystemtjänster i samband med ianspråktagande av befintliga värden. Detaljplanen säkerställer naturvärden inom naturområde på allmänt plats och möjliggör ett nytt rekreativt promenadstråk.

  Detaljplanen möjliggör en ny gemensam parkeringsanläggning för samnyttjande av verksamheter inom planområdet och framtida bostadsbebyggelse i närområdet, samt fortsatt utveckling av befintlig biogasanläggning för framställning av fordosgas.

  Planens genomförande antas kunna medföra betydande miljöpåverkan så att en miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 har upprättats.

 • Det tidsbegränsade periodiska bygglovet för satellitbaren gäller fr.o.m. 1 maj t.o.m. 30 september från år 2022 till år 2024. I det tidsintervallet ingår både etablering samt avveckling från platsen. Satellitbaren kommer att vara ett komplement till den befintliga uteserveringen på Rådhustorget. Den kommer att bestå av en containerstomme som kommer att kläs in med träribbor som den befintliga uteserveringen för att det ska bli en enhetlig utformning. Det blir ingen egentlig grundläggning då den kommer att placeras direkt ovan på torgets markbeläggning. Satellitbaren kommer att placeras i den del av uteserveringen som inte är inglasad och har tak. Tanken är att denna byggnad kommer att placeras i den del som vetter mot Rådhuset. Den kommer att placeras i det högra nedre hörnet av den inhägnade ytan. Genom att placera satellitbaren parallellt med den befintliga uteserveringen så blir det endast kortsidorna som vetter mot Drottninggatan respektive Rådhuset. På så sätt kommer Rådhustorget fortfarande att kännas öppet och man kommer inte att förlora ”torgkänslan” för platsen. Avstämning är gjord gällande markupplåtelsen och med landskapsarkitekterna inom Livsmiljö Gävle och de har inget att invända på den sökta åtgärden.

  Avgiften för handläggningen av ärendet är 10 048 kr i enlighet med kommunens taxa fastställd av kommunfullmäktige.

  Beslut om startbesked

  Samhällsbyggnadsnämnden beviljar startbesked för att påbörja åtgärden, med stöd av 10 kap. 23 § PBL. Startbeskedets giltighetstid överensstämmer med bygglovsbeslutet.

  Startbeskedet gäller fr.o.m. 2022-05-01.

  Tekniskt samråd krävs inte i ärendet.

  Startbeskedet innebär att byggnationerna får påbörjas samt att:

  Det inlämnade förslaget till kontrollplan fastställs.

  Utstakning krävs inte i ärendet.

  För fullständig information se tjänstemannayttrandet i sin helhet, daterat 2022-02-07.

 •   22

  XX, XX, Rättelseföreläggande samt återkallande av beviljat slutbesked

 • På fastigheten HEMLINGBY 72:1 (fastigheten) har en byggnad olovligen uppförts nere vid Abborrtärnans östra sida. Platsen där den aktuella byggnaden är uppförd ligger inom strandskyddat område och det saknas kännedom om vem som uppfört byggnaden.

  Med hänsyn till att byggnaden är uppförd inom strandskyddat området där det är förbjudet att uppföra nya byggnader kan lov inte ges för byggnaden i efterhand.

  Med beaktande av att samhällsbyggnadsnämnden i egenskap av tillsynsmyndighet ska besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att miljöbalken (1998:808), MB, och plan- och bygglagen (2010:900), PBL, följs, ska fastighetsägaren därmed föreläggas att ta bort byggnaden samt det bråte som finns upplagt på marken invid byggnaden och framför byggnaden närmare vattnet med stöd av 26 kap. 9 § MB och 11 kap. 20 § PBL. Detta ska ha skett inom 12 veckor från det att detta beslut vunnit laga kraft.

  Av 11 kap. 20 § PBL framgår att om det på en fastighet har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).

  Med hänsyn till att det är okänt vem som uppfört byggnaden finns det således laglig grund för samhällsbyggnadsnämnden att förelägga fastighetsägaren att ta bort byggnaden m.m. med stöd av 11 kap. 20 § PBL.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ta ut någon avgift för tillsyn enligt MB eller att ta ut någon byggsanktionsavgift med stöd av 11 kap. 53 § PBL då det inte framstår som skäligt att ta ut avgifterna från fastighetsägaren.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2019-1418 daterat 2021-12-21, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN7-2.

   

   

   

 •   24

  XX Bygglov för byte av fönster

 • Åtgärder i ansökan innebär bygglov för nybyggnad av bostäder, radhus, totalt 7 byggnadskroppar samt parkeringsplatser. Totalt 27 bostäder. Byggnaderna uppförs i två våningsplan med bärande stomme i trä, fasadbeklädnad av puts och taktäckning av plåt. Åtgärder i ansökan strider mot detaljplanens bestämmelse om högsta byggnadshöjd på 6,5 meter. Åtgärderna innebär en avvikelse på 7 centimeter, då byggnaderna får en byggnadshöjd på 6,57 meter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1675, daterat 2022-02-07 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten ANDERSBERG 14:34, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en area om 35 kvadratmeter.

 • Ärendet gäller information, som inkom 2020-03-13, om att ett bullerplank runt fastigheten Kastet 9:3 (nedan fastigheten) håller på att rämna. Livsmiljö Gävle passerade fastigheten 2020-03-16 för att okulärt kontrollera plankets skick. Vid det oanmälda besöket, då fastigheten inte beträddes, konstaterades att planket lutade, att stöttor satts upp och att det fanns sprickor i konstruktionen.

  Livsmiljö Gävle gjorde ett föranmält besök på fastigheten den 2020-03-24. Vid besöket konstaterades att planket lutar och bågnar på några ställen och att det uppstått en del sprickor i konstruktionen. Planket gick att gunga genom att trycka på det med en arm.

  Livsmiljö Gäve besökte åter fastigheten den 2021-11-08 då det framkommit att vissa åtgärder gjorts på planket. Vid besöket framkom att det ser ut som någon har försökt åtgärda planket sedan det tidigare tillsynsbesöket. Delar av planket har fästs i cementfyllda oljetunnor och ett stort antal metallstag har satts på utsidan av planket. Dock lutar planket markant inåt mot fastigheten på ett ställe.

  Vid besöket konstaterades även att det fanns en hel del skräp och överblivet material utspritt på fastigheten samt att skolbyggnadens skick försämrats sedan senaste besöket då fönster krossats och att ett fönster ned till källaren var uppbrutet.

  I samband med att fastigheten passerades 2022-01-18 när handläggare från Livsmiljö Gävle gjorde ett tillsynsbesök på en annan fastighet i närheten konstaterades att en del av planket hade brutits sönder och rasat in på fastigheten.

  Den åtgärd som har utförts, att betongfyllda oljetunnor i olika kulörer har använts för att stärka upp planket, innebär att plankets utformning gällande form, färg och material i denna del har förändrats. Livsmiljö Gävle konstaterar att den åtgärd som utförts på planket strider mot det bygglov som finns beviljat. Åtgärden bedöms inte uppfylla kravet i 8 kap. 1 § PBL och lov kan inte beviljas i efterhand. Fastighetens ägare ska således förläggas att vidta rättelse genom att återställa planket i enlighet med beviljat lov.

  Enligt 8 kap. 4 § PBL ska ett byggnadsverk ha de tekniska egenskaper som är väsentliga i fråga om bärförmåga, stadga och beständighet. Planket har deformerats och sedan till viss del rasat. Livsmiljö Gävle gör bedömningen att planket inte har projekterats och utfört på ett sådant sätt att den påverkan som planket sannolikt skulle utsättas för när det byggdes eller används inte leder till att byggnadsverket helt eller delvis rasar eller att det uppstår oacceptabla större deformationer.

  Planket har således inte de tekniska egenskapskrav som krävs avseende bärförmåga, stadga och beständighet. Fastighetens ägare ska därför föreläggas att vidta rättelse så att hela planket uppfyller de tekniska egenskapskraven avseende bärförmåga, stadga och beständighet.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2020-348 daterat 2022-02-02, vilket motsvara nämndens dnr 22SBN29-11

 • 1. Eldstäder – hantering i bygglov
  Föredragande: Rickard Westling

  2. Information om vedeldning och Miljöbalken
  Föredragande: Anneli Grytenius

 • Det råder numera, efter att frågan har utretts av bland annat Polismyndigheten och Sveriges Kommuner Regioner, en relativt samstämmig uppfattning om att tillståndskravet som utgångspunkt gäller för företagens uthyrning av elsparkcyklar på offentlig plats.

  Mot bakgrund av det ovanstående anser Livsmiljö Gävle det vara viktigt att styra upp verksamheten och det alternativ som då står till buds innebär att kommersiell uthyrning av elsparkcyklar och andra enpersonsfordon omfattas av ordningslagens krav på tillstånd av polismyndighet. Detta är en rimlig åtgärd för att uppnå förbättrad trygghet, ordning och säkerhet på offentlig plats. På detta sätt får kommunen, som remissinstans till polismyndigheten, möjlighet att villkora tillstånden och på så sätt få bättre kontroll över verk-samheterna som bedriver uthyrning av elsparkcyklar.

  Samhällsbyggnadsnämnden har för avsikt att ta fram riktlinjer som ger nämnden en möjlighet att sätta ett tak/maxantal för antalet elsparkcyklar i Gävle.

 • 1.  Avvikelse, Avabron
  Föredragande: Tomas Lindeborg

  2. Förstudie GC Västra Andersberg
  Föredragande: Madelene Håkansson

 • Kommunrevisionen har gett KPMG i uppdrag att närmare granska förekomsten av PFAS i dricksvattnet i respektive kommun inom Gästrike vatten. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.                     

  KPMG har utfört intervjuer med bla livsmedelskontrollen inom respektive kommun.

  KPMG har nu kommit med sin rapport och samhällsbyggnadsnämnden har gett tillfälle att yttra sig. Se bilaga Rapport PFAS.

  De förtroendevalda revisorerna har listat frågor som de önskar att nämnden besvarar. Se bilaga SBN Begäran yttrande.

  Rapporten har skickats till verksamheterna plan och bygg samt Miljö-och hälsa.

   

 • Sikvik och Hakudden är ett prioriterat omvandlingsområde för utredning i Gävle kommuns utbyggnads- och anslutningsplan. Utredning enligt 6 § LAV genomfördes under hösten 2021 till början på 2022 av enheten Miljö- och hälsoskydd för att undersöka behov av allmänna vattentjänster. Sikvik och Hakudden har kända problem kopplat till dricksvattenkvantitet och kvalitet.

  Områdets bebyggelsegrad varierar och därför delades Sikvik och Hakudden upp i fem delområden (A-E) vid genomförandet av utredningen. Ett delområde som inte bedöms ingå i ett större sammanhang kan ändå komma att ingå i ett framtida verksamhetsområde. Det kan bli aktuellt i samband med VA-huvudmannens tekniska utredning och kommunfullmäktiges beslut gällande vilka fastigheter som ska ingå i verksamhetsområdet.

  Miljö- och hälsoskydd har i utredningen bedömt att delområde B, D och E utgörs av sammanhållen bebyggelse och/eller ingår i ett större sammanhang. Vidare bedöms inte delområde A och C utgöra sammanhållen bebyggelse och/eller ingå i ett större sammanhang.

  Delar av Sikvik och Hakudden är tättbebyggda områden med ökande förtätning som utan kommunal dricksvattenförsörjning riskerar knapphet på dricksvatten. En sinad dricksvattentäkt och otjänliga vattenprov bedöms vara en olägenhet för människors hälsa. Nära en fjärdedel av dricksvattentäkterna i området är otjänliga. Riskerna för negativ påverkan från enskilda avlopp på grundvattnet och enskilda dricksvatten varierar i området. Det förekommer också en stor risk för påverkan på en allmän badplats.

  En enskild avloppsanläggning utan tillstånd uppfyller inte dagens krav på tillståndsplikt enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Ungefär en fjärdedel av avloppsanläggningarna i området saknar tillstånd. Risk föreligger att de enskilda avloppsanläggningarna i Sikvik och Hakudden kan bli ett problem utifrån skyddet för miljön i takt med bebyggelsens täthet samt i kombination med omvandling från fritids- till permanentboende. Med en ökad vattenanvändning belastas avloppen i högre grad och risken finns att anläggningarna inte har teknisk kapacitet att hantera den ökade belastningen.

  Miljö- och hälsoskydd bedömer att behovet enligt 6 § LAV inte uppfylls för fastigheterna inom delområdena A och C i dagsläget. Däremot bedömer Miljö- och hälsoskydd att behovet enligt 6 § LAV är uppfyllt för fastigheterna inom delområdena B, D och E med hänsyn till skyddet för människors hälsa.

  Miljö- och hälsoskydds fullständiga utredning och bedömning av de olika delområdena framgår av bilagan VA-utredning Sikvik och Hakudden.

 • Verksamhetens tillstånd (Dnr 551-15286-06) ger tillsynsmyndigheten delegation att godkänna hantering av nya godstyper. Verksamheten inkom med anmälan om hantering av balat industriavfall 2013 (diarienummer M-2013-1698) och anmälan för hantering av blött hushållsavfall inkom 2014 (diarienummer M-2014-1686). I anmälan för balat industriavfall angavs att avfallet inte orsakade lukt då balarna är inplastade och täta. I anmälan för blött hushållsavfall angavs att lukt kan uppstå, men att detta motverkas genom att lossning sker under årets kalla perioder, lagring sker under tak samt att balarna transportera i obruten förpackning till kund. Tillsynsmyndigheten godkände hantering av båda avfallstyperna.

  Den 29 september 2020 inkom klagomål på avfallslukt från Norrsundet hamn till Livsmiljö Gävle. Olägenheten lokaliserades till Norrsundet Hamn AB (verksamheten) och deras hantering (lossning, lagring, lastning och transport) av balat avfall.

  Beslut om försiktighetsåtgärder mot lukt fattades 17 mars september 2021. Föreläggande omfattande bland annat att följa de rutiner och åtgärder som redovisats till Livsmiljö Gävle 18 januari 2021, där det angavs att lossning ska stoppas vid stor mängd trasiga balar och att trasiga balar ska lagas alternativt transporteras direkt till kund.

  Kommunikation mellan verksamheten och Livsmiljö Gävle har skett kontinuerligt under ärendets gång. Livsmiljö Gävle genomförde ett platsbesök hos verksamheten den 28 juli 2021 under pågående lossning av balat avfall. Olägenhet av lukt konstaterade samt noterades trasiga balar som lagrades utomhus sedan tidigare lossning.

  Verksamheten har löpande sett över hanteringen av det balade avfallet för att minimera olägenheten. Exempelvis har gripklon har modifierats för att minska skadorna på emballaget och minska lossningstiden, luktpanel har upprättats som ska rapportera när de känner av lukt samt anpassat befintligt magasin så lagringen kan ske inomhus. Magasinets idrifttagande försenades på grund av uteblivna leveranser. Magasinet togs i drift inför lossning den 28 september 2021. Verksamheten anser att luktens påverkan är väderberoende och påverkas av temperatur, fuktighet och vindens riktning.

  Trots verksamhetens skyddsåtgärder har klagomål på lukt från hanteringen löpande inkommit under ärendet gång. Cirka 20 klagande har inkommit samt ett antal anonyma klaganden.

  Föreslagna villkor och beslut har kommunicerats med verksamheten. Verksamheten har angett att angivna villkor medför att de behöver lägga ner denna del av verksamheten. Detta då verksamheten inte kan säkerställa att inkomna balar håller god kvalité samt att mottagaren kräver att balarna levereras knäckta, då de inte kan ta emot dem hela. Livsmiljö Gävle har försökt kommunicera de ekonomiska förutsättningarna för hanteringen av det balade avfallet för att sätta ett rimligt vitesbelopp. Verksamheten har inte kommenterat de ekonomiska förutsättningarna.

  Ärendet tas upp i samhällsbyggnadsnämnden då vitesbeloppen överstiger Livsmiljö Gävles delegation.

 • E-petitionen ”Övergångsställe Forsby – Forsbykroken ” inkom den 5 oktober 2021 till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren har följande önskemål:

  ”Passagen från Forsby till Forsbykrogen skulle underlättas om det fanns ett övergångsställe mellan cykel/gångbana från Forsbyvägen över till Forsbykroken. Där passerar både barn och vuxna som bor på Forsbykroken och vill ha möjlighet att gå till Forsby och till busshållplatsen i Forsby (närmast busshållplats), samt alla som går från Forsby (Hille etc) som vill nå motionsspåren och Texelvägen som är en välanvänd promenadvägen för många. Det är idag en passage över järnvägen för gång och cykel där man det finns ingen anslutande säker passage över vägen”.

  Sammanfattat föreslår Livsmiljö Gävle att Samhällsbyggnadsnämnden avslår e-petitionen. Med hänvisning till Livsmiljö Gävles yttrande (se beslutsunderlag) finns inte tillräckliga skäl till att ett övergångsställe ska anläggas vid korsning Forsbykroken/ Forsbyvägen. Vi kan heller inte se att det finns andra skäl trafiksäkerhetsrelaterade skäl som gör det möjligt att göra en annan bedömning. Åtgärder om övergångställen bör prioriteras till sträckor där behovet bedöms vara större.

   

   

   

   

   

   

   

 •   35

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant och konterare, Mottagningsattestant och konterare, 1 Dispenser från LTF och TRF Januari 2022, Färdtjänst januari 2022, Riksfärdtjänst januari 2022, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade januari 2022, Delegationsbeslut miljö & hälsa januari 2022, Delegationslista bygglov januari, Delegationslista bostadsförturer januari, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag januari. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Hur växer Gävle? Vilken typ av bostäder har byggts (t ex sen vi haft som mål att Gävle ska växa), och kommer att byggas (har fått bygglov) med avseende på: upplåtelseformer, hustyper, 
  lägenhetsstorlekar. Hur ser bostadsefterfrågan ut (hur vet vi)? Hur ser det ut med uthyrning och försäljning av bostadsrätter, tomter? Ulla Westerberg (MP)

  Svar ges på nämndsammanträdet av Per-Erik Mårtensson

  2P-platser på Slottstorget. Hur många P-platser kommer tas bort och hur många har tillkommit vid Slottstorget. Hur många fanns tidigare vid Slottstorget? Hur många P-platser finns längs Kungsgatan vid Södermalmstorg. Ulla Westerberg (MP)

  Svar ges på nämndsammanträdet. 

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.