Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 18 juni
  Förslag: Måns Montell (M)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 3 juni 2020 kl 09:00-14:00 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Jenny Blomberg, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. Ordföranden godkände att Kjell Helling (L) deltog i beredningen på distans.

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”Urbana ängar” daterat den 24/7 2019 har inkommit till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun under 2020 ställer om ytor i varje stadsdel för att främja biologisk mångfald. Detta skulle ske genom att skapa ängar på exempelvis dikesrenar, mellan körfält, på parkeringar eller på rondeller. Det beskrivs även att det skulle spara pengar för kommunen då det enligt förslagsställaren bara behövs klippas en gång på platserna.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att förslaget redan går i linje med vårt arbete och att vi i den mån vi har möjlighet arbetar med att främja den biologiska mångfalden på olika sätt. Exempel på investeringsprojekt som utförts och är på gång är Esplanaden, KV Runstenen och äng i Andersberg.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport år 2020

 • Inledning

  Delegering innebär att nämnden överför sin beslutanderätt till någon annan, som då blir delegat. Delegering används för att avlasta nämnden, främst rutinärenden. Genom delegering effektiviseras den kommunala förvaltningen och servicen till medborgarna blir bättre. En kommunal verksamhet fungerar inte utan en omfattande delegering, men rätten att delegera ska inte användas så att nämndens övergripande ansvar för verksamheten rubbas.

  Motivering

  Delegationsordningen har huvudsakligen uppdaterats med nya tjänstetitlar för att anpassas till Livsmiljö Gävles nya organisation och de behov som uppmärksammats med anledning av den pågående omorganisationen som i praktiken avses träda i kraft 1 augusti 2020.

  I delegationsordningen föreslås även att rubriken ”Borgen” samt punkter tillhörande denna rubrik tas bort helt. Detta eftersom den lagstiftning som punkterna syftar till har upphört att gälla och punkterna har därför inte använts på många år.

  Med anledning av Covid-19-pandemin har regeringen arbetat fram ett lagförslag som förväntas antas av riksdagen den 2020-06-17. Den nya lagen skulle ge kommunen möjlighet att vidta smittspridningsbegränsande åtgärder i en ökad omfattning än vad som nu gäller. Om lagen träder i kraft är det viktigt att samhällsbyggnadsnämnden så snart som möjligt delegerar arbetsuppgifter till tjänstemannanivå för att lagen skall kunna implementeras effektivt. Därför föreslås att ordföranden, eller vid dennes förfall, vice ordföranden, ges rätten att besluta om nödvändig delegation.

  Av bifogade beslutsunderlag framgår ändringar och tillägg.

 • Inledning

  Kommunallagen skiljer mellan nämndbeslut (som kan delegeras) och beslut som innebär ren verkställighet. Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde. Livsmiljö Gävles verkställighetsdokument innehåller befogenheter inom sektorn Livsmiljö Gävle grundade på beslut av verkställighetskaraktär. Förteckningen fungerar som ett stöd för det dagliga arbetet och anger på vilken nivå ett beslut ska fattas beroende på innehållet i beslutet.

  Motivering

  Verkställighetsdokumentet har huvudsakligen uppdaterats med nya tjänstetitlar för att anpassas till Livsmiljö Gävles nya organisation och de behov som uppmärksammats med anledning av den pågående omorganisationen som i praktiken avses träda i kraft 1 augusti 2020.

  En lite mer ingående översyn har gjorts av avsnittet 4 (”att hantera investeringar”). Detta avsnitt har rensats från inaktuell och överflödig information för att läsbarheten ska öka och avsnittet bli mer användbart.

  En förändring föreslås även i punkt 4.3 (igångsättningstillstånd). Denna punkt har på flera sätt varit motstridig mot andra styrdokument (främst kommunstyrelsens delegationsordning). För att minska motstridigheterna föreslås att ekonomidirektören får mandat att fatta igångsättningstillstånd från 60 basbelopp upp till 25 miljoner kronor. Detta stämmer bättre överens med vad som står i kommunstyrelsens delegationsordning. Detta innebär att skrivningen om att igångsättningstillstånd över 10 miljoner kronor ska ges av kommunfullmäktige tas bort. Frågan om igångsättningstillstånd kan på sikt vara i behov av en större översyn, men detta förändringsförslag leder till minskad risk för missförstånd, vilket är ett viktigt steg i rätt riktning.

  Av bifogat beslutsunderlag framgår ändringar och tillägg.

 • 1. Remissvar Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst. Föredragande: Pia Jansson
  2. Hundrastgårdsprogrammets dialog. Föredragande: Erika Klang

 • Enligt Gävle kommuns riktlinjer för hantering av arkiv ska varje nämnd och styrelse redovisa sitt arkiv genom bland annat en systematisk förteckning över de handlingar som förvaras i myndighetens arkiv, dvs. genom en dokumenthanteringsplan.

  Den kommunala lantmäterimyndigheten är en självständig myndighet vars huvudverksamhet är helt fristående från de beslut som kommunen och samhällsbyggnadsnämnden fattar. Lantmäterimyndigheten ansvarar därför för att upprätta och bibehålla en särskild dokumenthanteringsplan som är anpassad till myndighetens verksamhet och omfattar de handlingar som hanteras.

  Några av handlingarna som finns med i dokumenthanteringsplanen hanteras i Trossen vilket är ett system som tillhandahålls av statliga Lantmäteriet. Lantmäterimyndigheten är beroende av Trossen som innehåller automatiska gallringsfrister som beslutas av Lantmäteriet. Dessa gallringsfrister kan inte påverkas av Samhällsbyggnadsnämndens beslut. I dokumenthanteringsplanen är dessa handlingar markerade med grå färg.

  Gallringsfrister och anvisningar om bevarande är framtagna i enlighet med gallringsråd utgivna av Riksarkivet samt Sveriges kommuner och regioner.

 • Det har styckats av fem fastigheter från fastigheten Valbo-Ön 4:46, och det har bildats en s.k. stickväg till dessa nya fastigheter.

  Namnberedningen föreslår Malmmyravägen, som bland annat syftar till namnet Malmmyran som finns upptecknat i kartor över området.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • En detaljplan för bostadsändamål har fastställts för området vid Eskön 2:5. Detaljplanen innebär att 16 nya villatomter skapas längs en ny lokalgata som går in från Utskärsvägen. Vid infarten till området kommer det befintliga alkärret att bevaras.

  Namnberedningen föreslår namnet Alkärrsvägen. Namnet syftar till alkärret i området. Namnberedningen anser därför att namnet Alkärrsvägen har en naturlig anknytning till platsen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 •   14

  Förslag till beslut om föreläggande med löpande vite gällande åtgärder av mikrobiella skador i bostad

 •   15

  Förslag till beslut om föreläggande med löpande vite gällande åtgärder av mikrobiella skador i bostäder

 • IPCO Sweden AB har sökt tillstånd enligt miljöbalken hos Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Dalarnas Län till att på fastigheten Forsbacka 1:2, Gävle kommun, bedriva anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter.

 •   17

  XX Rivningslov för enbostadshus samt bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   18

  XX, anmälan om ovårdad tomt

 •   19

  XX - Byggsanktionsavgift, lov- och rättelseföreläggande samt delavslut

 •   20

  XX - Lovföreläggande, byggsanktionsavgift och delavslut

 •   21

  XX, XX, Rättelseföreläggande olovligt byggande - Plank

 •   22

  Brynäs 19:18 Godisfabriken kv 11 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus

 • SKR har gett ut en presentation som kortfattat beskriver hur resultaten från NKI-undersökningen kan tolkas utifrån ett bygglovsperspektiv. Bland annat menar man att en kommun inte bör jämföra olika myndighetsområden med varandra utan att se till förändringen över tid och möjligen jämföra sig med andra likvärdiga kommuner. NKI för företagare i bygglovsärenden ligger högt i Gävle kommun, men vi har tappat i NKI när det gäller övriga (privatpersoner, ideella föreningar, offentlig verksamhet).

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Gavlehov. De tillkommande byggnaderna avser att främst innehålla bostäder men även lokaler för centrumändamål, vård, förskola och ett parkeringshus. Ett annat syfte är att bevara befintliga grönområden med värdefulla träd samt anlägga en ny allmän park i anslutning till de nya bostäderna. Ytterligare ett syfte är att säkerställa att planen inte påverkar Gävles grundvattentäkt negativt.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 22 maj – 15 maj år 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 20 december år 2019 – 24 januari år 2020.

  Under granskningsperioden har 6 yttranden inkommit. Endast ett av dessa yttranden har synpunkter på planförslaget och det var från Gavlefastigheter som framför att de vill ha en byggrätt för en fristående förskola med en tomt på 7500 kvadratmeter. Länsstyrelsen framför att de ej har för avsikt att överpröva detaljplanen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan Gävle kommun 2030.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Gavlehov till en ny blandad stadsdel. Där aktuell detaljplan bidrar med både hotell, kontor, handel, vård och bostäder samt förskola och annan utbildning. Syftet är också att skapa en stadsfront mot Gavlehovsvägen med ny bebyggelse som stärker och binder ihop det urbana sambandet mellan Sätra och Stigslund. Bebyggelsen omfattar fem kvarter där bebyggelsen är i 11-6 våningar i norr och 5-2 våningar i söder. Större tallar sparas som solitärer ut mot Gavlehovsvägen och bidrar till karaktären i området, i övrigt kommer större delen av befintlig skog att ersättas av ny bebyggelse och anlagda planteringar på innegårdarna. I sydost sparas befintliga större tallar som skolskog.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan Gävle kommun år 2030.

  Planen bidrar positivt till bostadsförsörjning, näringslivsutveckling och service.

 • Planens syfte är att skapa ett nytt bostadsområde i Åsbyggeby med friliggande en- och tvåbostadshus, radhus och mindre flerfamiljshus. Inom planområdet skapas möjlighet för tekniska anläggningar kopplade till bostadsändamålet. Naturområden inom planområdet syftar till att skapa möjlighet för gemensamma områden som kan inrymma rekreationsytor, dagvattenhantering samt vegetation för minskad allergenspridning. Detaljplanen syftar även till att skapa förutsättningar för en ny gångväg längs del av Hagaströmsvägen.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 29 oktober – 19 november 2018. Två granskningar har genomförts, den första under perioden 29 oktober -12 november 2019 och den andra 24 april -11 maj 2020.

  De huvudsakliga synpunkterna under samråd och granskning har varit kring markföroreningar, antal bostäder, typ av bostadsbebyggelse, påverkan för omkringliggande bostäder, dagvattenhantering, dricksvattenförsörjning, behov av kvartersnära hämtning av hushållsavfall och förpackning, trafikalstring längs Hagaströmsvägen samt behov av en gång- och cykelväg till Hagaström.

  Under detaljplaneprocessen har utredning om markföroreningar tagits fram och planbestämmelse anger att markföroreningar ska vara avhjälpa innan startbesked för bostadsbebyggelse får ges. Inom planområdet kan cirka 28 - 40 bostäder uppföras, vilket överensstämmer med antalet bostäder angivna i FÖP Gävle stad. Naturremsa i östra delen av planområdet kan användas för åtgärder som minskar risken för spridning av allergener. Yta inom allmän plats med enskilt huvudmannaskap ska användas för fördröjning av dagvatten. Gästrike Vatten har utfört åtgärder som ökat kapaciteten för dricksvatten i området. Intill tillfartsvägen finns yta att lösa bland annat transformatorstation och miljöhus till området. Kommunens bedömer att den ökade trafiken är acceptabel och inte innebär påtagligt negativa konsekvenser för trafiksäkerheten. Detaljplanens genomförande innebär anläggning av gångväg till busshållplats. Gång- och cykelväg mellan Åsbyggeby och Hagaström finns med i kommunens cykelplan, och skulle vara positiv ur trafiksäkerhetssynpunkt.

  Synpunkter kvarstår kring placering av gångväg, trafikalstring, önskan om gång- och cykelväg till Hagaström, antal bostäder och typ av bostadsbebyggelse samt avgränsning mot grannfastigheter.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av en ny skolbyggnad som inrymmer cirka 500 till 600 elever och skolgård med rimlig storlek för antalet elever. Natur inom fastighet värnas och planeras på ett sådant sätt att den kan användas i skolans utemiljö i syfte för lek, vila och undervisning. Värdefulla tallar ska skyddas intill Västerbågen.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 20 april – 5 maj 2020. Länsstyrelsens yttrande medförde inga ändringar i planförslaget och de har inte för avsikt att överpröva detaljplanen. Gästrike Återvinnares synpunkter berör planbeskrivningen och efterfrågad information har kompletterats i form av förtydliganden av planförslaget.

  Grannfastigheternas synpunkter på detaljplanen berör främst planprocessen, byggrätten för ny skola och trafiksituationen efter implementering av planförslaget. Inkomna synpunkter har bidragit till förtydliganden av trafikavsnittet i planbeskrivningen. Övriga synpunkter har inte föranlett till några förändringar av planförslaget.

  Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 31 januari – 21 februari 2020. Från samrådsskedet kvarstår erinringar om hur närområdet och grannfastigheter påverkas av detaljplanen avseende bland annat byggnadens placering och volym samt planerat ökat elevantal. Det kvarstår även synpunkter kring den planerade skolverksamheten med antalet elever, storleken på friytan och möjligheterna att angöra skolan på ett säkert sätt. Även den förändrade trafiksituationen av en större skola på platsen ifrågasätts, det i form av ökade bullernivåer och sämre luftkvalitet.

  Att allmän plats (PARK) övergår till skolfastigheten kritiseras också, det både utifrån allmänhetens tillgänglighet till området och utifrån att skydda naturvärden. Synpunkter kvarstår också kring omhändertagandet av dagvatten och hur grannar kan påverkas av översvämningsrisk på grund av detaljplanen.

  Planprocessens förfarande har även kritiserats av grannar, där de menar att detaljplanen borde ha tagits fram med ett utökat förfarande. Det för att detaljplanen enligt grannarna strider mot gällande översiktsplan, innebär betydande miljöpåverkan och är av ett stort intresse för allmänheten.

  Åtgärder efter samråd är att en solstudie tagits fram för att visa hur skuggbildning från en högre skolbyggnad med en placering närmare Västerbågen kan påverka planområdet och omkringliggande bostäder. I plankartan har området med prickmark utökats fyra meter mot några grannfastigheterna längs Lokattvägen och innebär att byggnad inte får placeras där. Övriga förändringar efter samråd var av redaktionell karaktär i form av bearbetning och förtydliganden av planförslaget.

  Från myndigheter och kommunala bolag kom få synpunkter inkommit under samråd. Inkomna synpunkter berör befintliga underjordiska ledningar som kan behövas flyttas vid byggnation av ny skolbyggnad. Detta har förtydligats i planbeskrivning och i plankartan ett markreservat lagts till för underjordiska ledningar inom skolfastigheten. Det finns inga kvarstående invändningar från myndigheter från samrådsskedet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   28

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   29

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Fråga från Rosmari Holmgren (KD)
  Många boende på Sångarvägen i Bomhus upplever stark stress och otrivsel pga. buller och damm från närbelägen verksamhet med hantering av schaktmassor mm.

  Det kan inte vara förenligt med kommunens hälso- och miljömål med sådan här starkt miljöpåverkande verksamhet i direkt närhet till bostadsområde. Beslutet om tillstånd att driva verksamheten måste omprövas och verksamheten flyttas till ställe där störning inte uppstår. På kommunens hemsida står bl.a. att läsa att buller kan medföra stressrelaterad sjukdom.

  Verksamheten med sortering av schaktmassor bedrivs – industrimässigt - alldeles invid Furuviksvägens norra sida i höjd med Sångarvägen (som löper parallellt med Furuviksvägen). Villatomterna på Sångarvägen gränsar till Furuviksvägen vilket gör att avståndet mellan verksamheten och bostäderna uppgår till 20-100 m. I detaljplanen för området (stadsplan 21-84:293) sägs att området norr om Furuviksvägen bibehålls som grönområde (Holmsundsskogen). Verksamheten bedrivs av Asfalt och mark AB som entreprenad i samband med Gävle Vattens projekt på annat håll i Bomhus. Enligt uppgift pågår verksamheten året ut.

  Hur ser fortsättningen ut? Finns det tillstånd och får det vara sådana verksamheter 20 meter från bebyggelse?

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.