Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 20 december
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 30 november 2022 kl.11.00-14.30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport år 2022

 • Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2018. Attestreglementet har också uppdaterats pga nya förvaltningsorganisationen och nytt beslut fattades i kommunfullmäktige 2019.
  Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

  Attestförteckningen uppdateras löpande under verksamhetsåret då förändringar sker.

  I Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning framgår det vem som har rätt att besluta om nya/ändrade besluts- och mottagningsattestanter under löpande år.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. GDPR-handlingsplan och tidplan 2022,
  Carina Busk-Ottosson
   

 • Planens syfte är att möjliggöra en utvidgning av den tekniska anläggningen för elkraft i anslutning till befintligt datacenter i Stackbo. Detaljplanen syftar vidare till att uppnå en god dagvattenhantering och att minimera eventuell omgivningspåverkan. Genom planområdet planeras en ny luftburen kraftledning och detaljplanen syftar i detta avseende till att säkerställa dess passage.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Det är kommunens bedömning att de frågor som är aktuella kan hanteras inom ramen för planarbetet.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövården genom att befintliga kulturhistoriska värden i byggnader och bebyggelsemiljön skyddas genom planbestämmelser. Hit hör områdets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, material, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen ska fungera styrande i frågor om lov och lantmäteriförrättningar.

  I enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet och baserat på gestaltningsprogram Norrlandet tillåts nya mindre byggrätter i den kulturhistoriskt viktiga miljön samt möjlighet att uppföra tre nya tomter vid Fiskare Normans väg. Huvudmannaskapet för allmän platsmark ska följa tidigare antagna principer och vara unison med övrig närtida planläggning i närområdet. Kommunen är huvudman för allmän plats som är planlagd som natur samt Bönavägen planlagd som väg.

  Detaljplanen ska säkerställa del av vandringsleden Norrlandets kustled och en av de anlagda målpunkterna, Utvalnäs udde. Samt den gröna länken mellan Tångbergets naturreservat och havet.Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   10

  Svar till Mark- och miljödomstolen gällande överklagad detaljplan för Kristinelund 26:11 mfl, Normarksvägen 6 i Bomhus

 • På fastigheten SKOGMUR 3:6 (fastigheten) beviljades bygglov, 2022-11-22, dnr BOB-2022-1436, för bl.a. en mobil betongstation för produktion/tillverkning av färsk betong. Av beslutet framgår att startbesked beviljats men att åtgärden inte får verkställas förrän fyra veckor efter det att beslutet kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Denna information finns på två ställen i beslutet.

  Den aktuella betongstationen har dock redan ställts upp på fastigheten trots att verkställandetiden inte passerat. Med hänsyn till att beslutet om bygglov togs 2022-11-22 har det därmed inte hunnit gå fyra veckor sedan beslutet kungjordes i Post- och Inrikes Tidningar.

  Med hänsyn till att den uppförda betongstationen kräver bygglov med stöd av 6 kap. 1 § 4 punkten plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, och då åtgärden har påbörjats innan tiden för verkställighet passerat föreligger grund för uttag av byggsanktionsavgift, se bl.a. 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 10 kap. 24 § punkten 6 PBL, 9 kap. 42 a § PBL samt 9 kap. 12 § p 5 i PBF.

  Eftersom bygglov fanns när åtgärden vidtogs ska avgiften halveras, se 9 kap. 3 a § PBF. Byggsanktionsavgiften blir därmed 5 x 48 300 kr = 241 500 kr / 2 = 120 750 kr.

  Det föreligger inga skäl till att byggsanktionsavgiften inte ska tas ut eller att den ska sättas ned och byggherren har fått tillfälle att yttra sig inom fem år från överträdelsen.

  Samhällsbyggnadsnämnden har haft dialog med byggherren som bekräftat att rättelse inte är aktuellt och att byggsanktionsavgiften kommer att betalas. Mot denna bakgrund kan samhällsbyggnadsnämnden konstatera att rättelse inte kommer att ske. Ärendet kommer därmed att behandlas redan på samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 14 december 2022.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande med dnr BOB-2022-1610, daterat 2022-12-07, vilket motsvarar nämndens dnr 22SBN386-5.

 •   12

  XX, XX, Rättelseföreläggande och delavslut

 •   13

  XX XX - Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med underjordiskt
  garage på fastigheten ALDERHOLMEN 4:34, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 10 648 kvadratmeter fördelat på totalt 96 lägenheter på 3 huskroppar.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-984 daterat 2022-12-06 med tillhörande underlag. 

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten NORR 16:2, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 3961 kvadratmeter.

  Åtgärderna i ansökan innebär ett nytt flerbostadshus, inklusive garage, med totalt 32 lägenheter.

  Åtgärden avviker från gällande detaljplan då balkong på fasad sydväst, på den lägre byggnadskroppen med terrass mot Själanderska skolan, kragar ut över mark som enligt gällande detaljplan inte får bebyggas samt med del på mark som enligt gällande detaljplan får byggas över med körbart bjälklag.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-979 daterat 2022-11-28 med tillhörande underlag. 

   

 • 1. Information om förhandsbesked på Hille 3:6
  Föredragande: Lars Lindström

 • Tre avstyckningar har skett vid Bäckvägen och en minde väg har tillkommit. Namnberedningen föreslår att denna väg behöver ett eget namn dels på grund av att det inte finns några lediga adressnummer efter Bäckvägen och dels för att det kan komma att ske fler avstyckningar längs denna väg.

  Då det förekommer flertalet namn med förledet Bäck, föreslår namnberedningen att vägen bör ges ett namn med koppling till den befintliga Spelmansgränd i stället. Spelmansgränd är ett så kallat memorialnamn och är uppkallad efter den framlidne Spelmannen Anders Hedlund från Bäck, född 1907. 

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Fiolgränd.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • 1. Information elsparkcyklar
  Föredragande: Stefan Erixon 

 • Gävles utan tvekan folkkäraste och viktigaste park- och grönområde, Boulognerskogen, Stadsträdgården, Strömvallen, Folke Lövgrens park, Regementsparken, Stora Vall, Valls Hage och å-rummet står inför förändringar. Gävle Energis planer på en ny fiskvandringsled, en strid ström av förfrågningar, ny äventyrsgolf och utvidgning av badet påvisade behovet av ett utvecklingsprogram för att inte riskera en fragmentisering. Livsmiljö har därför tagit fram ett utkast till utvecklingsprogram som nu avses att bearbetas och utvecklas för att sålla fram genomförbara åtgärder och idéer. Detta i syfte att möta framtida behov och samtidigt utveckla och förstärka områdets befintliga kvaliteter.

   

 • 1. Upphandling skolskjuts
  Föredragande: Agnes Cecilia Dresch

  2. Presentation om arbetet med linjenätsanalysen samt kollektivtrafikstrategin kl.13.00
  Föredragande: Madelene Håkansson, Emma Eriksson

  3. Information om genomförd utredning för VMS-skyltar
  Föredragande: Madelene Håkansson

  4. Mobilitetshubbar
  Föredragande: Madelene Håkansson

 • Miljö och hälsa upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Samtliga medarbetare inom verksamheten har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2023.

  Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning, vilket ger tydlighet och förbättrar samarbete inom organisationen. Det skapar även tydlighet mot medborgarna och mellan nämnd och sektor. Tillsynsarbetet blir även genom planen mer framträdande och synligt.

  ·       Hur ska vi prioritera tillsynen?

  ·       Vad ska vi fokusera arbetet på?

  ·       När ska det ske?

  ·       Hur lång tid får det ta?

  ·       Med vilka resurser?

   

 •   22

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Solpark Valbo-Forsbacka 12-6-samråd, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag november, Delegationslista bostadsförturer november, Delegationslista bygglov november. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.