Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 2 maj
  Förslag: Thomas Lindberg (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 11 april 2022 kl.11.00-16.46 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M) verksamhetschefer Patrik Gustavsson, Ulrica Olsson, Jan Karlgren, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • Microsoft Sweden 1172 AB har hos miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Dalarnas län ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av befintligt och utökat datacenter med reservkraftsanläggning, innefattande flera förbränningsanläggningar med en total (sammanlagd) installerad tillförd effekt om maximalt 300 MW. Verksamhetsområdet är lokaliserat inom Ersbo industriområde, på del av fastigheten Skogmur 3:2 i Gävle kommun. Med ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan.

  För att säkerställa driften av datacentret vid ett eventuellt strömavbrott behövs ett antal reservkraftaggregat som kan drivas med diesel eller förnybar diesel. Regelbunden funktionskontroll kommer att utföras.

  Miljö och hälsa har granskat ansökan och anser att tillstånd kan meddelas. Vi lämnar följande synpunkter på bolagets yrkande och förslagna villkor:

  - Tidsbegränsas till maximalt 15 år. Detta överensstämmer med vad Länsstyrelsen Gävleborg framfört i sitt yttrande.

  - Tillståndet bör behandla hela det planerade datacentret och inte enbart reservkraftaggregaten.

  - Tillsynsmyndigheten ska meddelas när tillståndet tas i anspråk.

  - Vi anser att Miljöprövningsdelegationen behöver besluta om det är aktuellt med villkor i tillståndet gällande begränsningsvärden och mätfrekvens för utsläpp till luft.

  - Några villkorsjusteringar/förtydligande gällande buller, kemikaliehantering och energieffektivisering.

  - Vi har inga synpunkter på bolagets föreslagna villkor 1, 4, 6, 7 och 8.

  Planenheten och kommunekolog har inga synpunkter på remissen men vill upplysa om att pågående detaljplanearbete för Ersbo syd etapp 4 angränsar till planerad verksamhet, vilket inte omnämns i ansökningshandlingarna. Detaljplanen kommer att möjliggöra verksamhetsmark (kontor, verksamhet, industri).

  Drift och förvaltning har inga synpunkter att lämna.

  Bygglovenheten hanterar ärenden enligt PBL vid inkommen ansökan och har inga synpunkter på denna remiss.

 • Gävle Vatten AB har ansökt om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för etablering och drift av ett nytt allmänt avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket planeras att etableras väster om det befintliga avloppsreningsverket i Duvbacken och hantera avloppsvatten motsvarande 150 000 personekvivalenter. Det nya reningsverket ska ersätta det som idag finns på platsen. Syftet med det nya reningsverket är att möta kommande krav på kapacitet och kvalitet för att klara framtida miljökrav och en ökad befolkning. Med ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning lämnats in. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan och MKB. En intern remiss har skickats till alla verksamheter under Samhällsbyggnadsnämnden och synpunkterna har sammanställts.

 • Gävle kommun har fått en promemoria gällande enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) från utrikesdepartementet. Svar önskas senast 24 maj 2022.

  I promemorian föreslås nya bestämmelser om marknadskontrollansvar för vissa myndigheter i flera förordningar. Bestämmelserna är nödvändiga för att komplettera EU:s marknadskontrollförordning i svensk rätt.

  Förslagen omfattar nya förordningsbestämmelser om länsstyrelsernas och kommunernas uppgifter och ansvar vid marknadskontroll. Promemorian innehåller även förslag till ändringar i offentlighets- och sekretessförordningen för att tillgodose behovet av sekretess i ärenden om marknadskontroll och för att kraven på konfidentialitet i EU:s marknadskontrollförordning ska vara uppfyllda. Slutligen lämnas förslag för att anpassa miljötillsynsförordningen till EU:s kontrollförordning och de ändringar i miljöbalken som trädde i kraft den 1 augusti 2020.

  Förordningsändringarna föreslås träda i kraft den 2 juli 2022.

  Livsmiljö Gävle har tagit del av promemorian liksom den första remissen i samma ämne som tidigare besvarats och har inget mer att tillägga.

 • I delegeringsordningen för samhällsbyggnadsnämnden visas vilka beslutanderätter som samhällsbyggnadsnämnden gett till tjänstepersoner och politiker. Löpande revideringar behöver ske för överensstämmelse med gällande lagstiftning och för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor Ändringar i dokumentet är angivet med understrykningar och gul färg.

  Ändringar i delegationsordningen har framför allt skett i kapitel 3.24 Lag (2007:1091) om offentlig upphandling. Under vårterminen 2022 har en granskning av avtalshantering gjorts i kommunen. Denna granskning har kommit fram till att Samhällsbyggnadsnämnden behöver ”skyndsamt säkerställa att beslut rörande inköp eller upphandling fattas av nämnden, alternativt att beslutanderätten delegeras till berörda beslutsfattare”. Delegationsordningen har saknat ”beslutanderätter om inköp eller upphandling”.

  Flera förändringar har även gjorts inom livsmedelsområdet kapitel 3.2 och tobak kapitel 3.4. Samhällsbyggnadsområdet och socialnämndsområdet vill gärna samarbeta och effektivisera arbetet i samband med miljö och alkoholkontroller på restauranger. Därför har alkoholhandläggarna lagts till i delegeringsordningen.

   

 •   9

  Ekonomisk månadsrapport år 2022

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter 
  4. Återrapportering från jävsnämnden, Patrik Gustavsson

  - Delegationsbeslut - Bygglov med startbesked
  - Föreläggande om försiktighetsåtgärder samt beslut om avgift
  - Tillstånd enligt vattenföreskrifterna
  - Utlåtande samt beslut om avgift Alderholmen 4_1
  5. Föredragning Gestaltad Livsmiljö, Hanna Krantz, Anna Högberg kl.13.30
  6. Avtackning stadsarkitekt Helena Myhrman kl.14.00

 • Detaljplanen ”Del av Norrlandet 1:1 Storsandsvägen – Stennäsvägen” fick laga kraft 22 februari 2008. I samband med rådgivning inför bygglovsansökan har ett formaliafel upptäckts på plankartan. En rättelse behöver därmed göras i den antagna detaljplanens plankarta. Ingen rättelse görs i planbeskrivningen.

  På plankartan har en egenskapsgräns hamnat på fel plats och den ligger i antagen plankarta strax söder om tänkt placering. Det innebär att planbestämmelserna e1 och k1 som är tänkta att reglera en mindre yta intill vattnet nu är utplacerade utan koppling till en geografisk yta. Det är ett formaliafel som skapar en otydlighet i vad som regleras och var.

  Egenskapsgränsen har funnits med tidigare i planprocessen på korrekt plats, i samråds- och granskningshandlingarna, se bild nedan.

  Bild 1. Urklipp från samrådshandling. Inom röd markering sker rättelsen.

  Efter granskningen, i samband med att antagandehandlingarna upprättades, är det tydligt att egenskapsgränsen har förflyttats en bit söder ut på plankartan. Bestämmelserna e1 och k1 ligger kvar vilket tyder på att egenskapsgränsens flytt är ett fel som skett.

  Bild 2. Urklipp från antagandehandling. Felplacerade egenskapslinjer ligger söder om tänkt placering.

  En rättelse enligt 36§ förvaltningslagen (2017:900) har gjorts i plankartan för rubricerad detaljplan. Rättelsen innebär att egenskapsgränsen inom vilken e1 och k1 ska gälla åter förflyttas till rätt ställe på plankartan. Förslag till rättelse framgår av bilagd plankarta. För att verkställa rättelsen behöver den instans som fattat antagandebeslutet fatta beslut om rättelse. När beslut är fattat fylls datum och beslutsparagrafen in på plankartan.

 • Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostadsändamål inom fastigheten Kristinelund 26:23. Byggnaders utformning ska anpassas efter platsens förutsättningar och bebyggelsestruktur i området.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. I och med att planområdet har en begränsade yta och att frågor så som buller kommer att belysas inom planarbetet bedöms planens genomförande inte medföra betydande miljöpåverkan.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Detaljplanen för Andersberg 3:1, 4:1 m.fl. Västra Vinddraget fick laga kraft 13 januari 2020. Ett formaliafel har upptäckts på plankartan. En rättelse behöver därmed göras i den laga kraft-vunna detaljplanens plankarta.

  På den laga kraft-vunna plankartan saknas bestämmelse som reglerar högsta nockhöjd. En korrekt version av plankartan har funnits vid både samråd, granskning samt vid beslut om antagande.

 • Enheten Projekt och exploatering på Tekniska avdelningen i Gävle kommun har inkommit med en ansökan om planbesked och planuppdrag för S. Hamnpiren på Brynäs. Sökande avser att utveckla S. Hamnpiren enligt intentionerna i Fördjupad översiktsplan för Norra Brynäs som antogs av Kommunfullmäktige 15 juni 2020.

 • Planens syfte är att möjliggöra parkeringsplatser i anslutning till bostads- och centrumkvarteren för personer med funktionshinder. För att möjliggöra detta kommer ett antal gatuparkeringar att överföras från allmänplats till kvartersmark.

  Gavlegårdarna utvecklar nya bostadsområdet Godisfabriken på norra Brynäs tillsammans med olika privata byggherrar. Behov har identifierats av att lokalisera parkering för personer med funktionshinder inom allmän platsmark GATA för att tillgodose BBR (Boverkets byggregler) krav på tillgänglighet. Därför föreslås sex områden i gatan upplåtas för parkeringsändamål som kan upplåtas för parkering till personer med funktionshinder när behov uppstår. För att administrativt kunna genomföra detta behöver marken planläggas som kvartersmark istället för allmänplats. Endast då är en fastighetsreglering eller avstyckning möjlig eller nyttjanderättsavtal kopplat till fastighet genomförbart.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   16

  XX, XX - Beslut om antagande

 • Boverket har fått i uppdrag att bedöma om och i så fall vilka rättsliga hinder som finns mot digitala detaljplanebeslut. Boverket ska också föreslå hur digitala detalj-, översikts- och regionplaner kan arkiveras på ett beständigt sätt, med en bibehållen digital funktionalitet. I uppdraget ingår att lämna förslag till nödvändiga författningsändringar.

  Boverket uppfattar uppdraget så att det är en robust nationell lösning som efterfrågas, med anledning av planinformationens värde för samhälls-byggandet. Detta värde har redan givits uttryck genom kraven i gällande regelverk, att kommunerna är skyldiga att skicka detaljplaner som fått laga kraft till lantmäterimyndigheten för registrering i fastighetsregistret och lagring i Lantmäteriets databas, Arken1. Värdet har också givits uttryck genom de nyligen införda kraven i PBL om att informationen i detaljplaner ska kunna överföras och behandlas digitalt utifrån en nationell samhällsnytta. Genom detta krav träffas även sådan information som anger planerad markanvändning av de krav som anges i Inspire- direktivet, som införts i Sverige genom lag (2010:1767) om geografisk miljöinformation.

  I rapporten behandlas i första hand detaljplaner, men de förslag Boverket lämnar bedöms också kunna användas för översiktsplaner och regionplaner när dessa kan hanteras digitalt på motsvarande sätt.

  Sammantaget välkomnar Samhällsbyggnadsnämnden de nya förslagen på ändringar i Plan och bygglagen avseende digitala original men önskar att man fastställer form och format samt förväntad resursåtgång.

  Svar på remissen ska lämnas till Finansdepartementet senast 12 maj.

   

 • BRF Sörby har inkommit med en ansökan om planbesked där föreningen önskar att gällande detaljplaner för området ändras för att tillåta att de 51 radhuslägenheterna kan få uppföra likvärdiga altaner. Föreningen har i ansökan presenterat 3 olika varianter på tillbyggnad av altan, utöver öppen altanlösning.
  * Tak utan inglasning
  * Tak halvvägg och halvt inglasat
  * Tak med hel inglasning från golv till tak

 •   19

  Söder 19:6, del av kv Målaren- Beslut om planbesked och planuppdrag

 •   20

  XX, XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Inom den befintliga detaljplanen finns idag ett bergrum som ägs av Fortifikationsverket och nu önskar de även äga den naturmark som ligger ovanpå bergrummet, mark som idag ägs av Gävle kommun. Syftet med upphävande av del av den befintliga detaljplanen är att Gävle kommun ska kunna sälja marken ovanpå bergrummet till en privat fastighetsägare. Idag är den största delen av marken allmän plats NATUR och kan därmed inte ägas av en privat fastighetsägare. Den del av gällande detaljplan som är planlagd för biltrafik upphävs inte för att fortsättningsvis säkerställa tillfartsväg till de fastigheter som ligger söder och öster om planområdet. Inte heller den del av befintlig detaljplan som anger kontor och lager upphävs.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   22

  XX, XX Rättelseföreläggande brygga och vindskydd, samt delavslut

 •   23

  XX, XX Olovligt fönsterbyte - uttag av byggsanktionsavgift

 •   24

  XX, XX Rättelseföreläggande inom strandskyddat område

 •   25

  XX, XX Rättelseföreläggande – Carport – samt delavslut

 •   26

  XX – Byggsanktionsavgift och avslut

 •   27

  XX – Lovföreläggande och byggsanktionsavgift

 •   28

  XX – Byggsanktionsavgift och avslut

 •   29

  XX Tidsbegränsat bygglov för plank

 • Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för modulbyggnader för vård samt parkeringsplatser, mellan 2022-11-01 – 2032-11-01, på fastigheten VÄSTER 4:18, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea på 4613 kvm samt en anslutning mot befintlig kulvert med 150 kvm. Beslutet gäller enbart det som benämns ”Etapp 1” i ansökan.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-1590 daterat 2021-04-11 med tillhörande underlag. 

 • Ärendet gäller bygglov för om- och tillbyggnad av verksamhetslokal på fastigheten VILLASTADEN 5:4, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden omfattar tillbyggnad med kök, tillbyggnad med lastkaj, balkong samt flytt av miljöhus. Dessutom sker interiöra förändringar som inte kräver bygglov, men är anmälningspliktiga och hanteras först i ett beslut om startbesked.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2021-2004 daterat 2022-04-11 med tillhörande underlag.

 •   32

  XX slutbesked nekas samt bygglov i efterhand för tillbyggnad och fasadändring av fritidshus

 • Samhällsbyggnadsnämnden har efterfrågat ett tillägg till Policy för Upplåtelse av allmän plats (Dnr 13TN54) som möjliggör tidsbestämda utökningar av uteserveringar beroende på trafikmängd på intilliggande stråk.

  Livsmiljö Gävle har utrett förutsättningarna för tidsbestämda mått på uteserveringar. Under punkten 2.3 i Policyn finns följande standardmått för upplåtelser för att säkerställa framkomlighet för gång- och fordonstrafik:

  fri bredd på trafikerade gångstråk ska vara minst 2,5 meter.

  fri bredd på mindre trafikerade gångstråk ska vara minst 1,7 meter.

  fri höjd över gångbana vara minst 2,50 meter och minst 4,70 meter över körbana eller körbar gångyta. Elkablar som korsar gång-, cykel- eller körbana ska om möjligt hängas upp för att inte försvåra framkomlighet, i annat fall täckas för att underlätta passage och förhindra snubbelrisk.

  Livsmiljö Gävle föreslår följande tillägg under punkt 2.3 för att möjliggöra tidsbestämd utökning av uteserveringar:

  Minsta fri bredd kan i enstaka fall tillåtas variera mellan ovanstående mått för tider på dygnet och året då trafikflödena tillåter. Bedömning görs från fall till fall utifrån stråkets förutsättningar vid tidpunkten. Om inskränkningen för gående, cyklister och personer med funktionsnedsättning anses vara för stor kommer en ev. utbredning inte att godkännas.

  Vidare föreslår Livsmiljö Gävle att följande tillägg gällande tillgänglighet görs under punkten 3.15.6 efter önskemål från representanter för Funktionsrättsrådet:

  Uteserveringar bör om platsen tillåter, lämna minst 70cm fritt utrymme till intilliggande taktila stråk.

 • Gävle kommun ansvarar för drift av ett antal fritidsbåtsfarleder från Axmar i norr till Sikvik i söder. Driften är idag upphandlad av en extern entreprenör. Kommunen ger även bidrag till ett antal båtklubbar för att de ska kunna drifta sina farleder själva. Kommunen har de senaste åren fått in ett antal förfrågningar om att ta över driften av idag privata fritidsbåtsfarleder. För att det ska vara tydligt vad som gäller har nu riktlinjer för när en fritidsbåtsfarled kan tas över av kommunen tagits fram.

 • 1. Revidering av parkeringspolicy 
  Föredragande: Martin Gunnarsson

  Information om kommande revidering av Gävle kommuns parkeringspolicy.

 •   36

  Förbud förenat med vite

 •   37

  Förbud förenat med vite

 •   38

  Förbud förenat med vite

 • År 2016 fastställdes nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) från Havs- och vattenmyndigheten som ger kommuner vägledning utifrån gällande lagstiftning att besluta om ett utökat skydd för de vattenförekomster och landområden som är mer känsliga än andra. De allmänna råden avser utsläpp av avloppsvatten från enskilda och gemensamma anläggning med dimensioneringen 1–25 personekvivalenter (pe).

  Genom de allmänna råden är det möjligt att ställa tydligare och högre krav på rening av övergödande ämnen samt smittoämnen. Kraven gäller för fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ett avlopp som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. Råden ska även säkerställa en enhetlig bedömning.

  Riktlinjerna för handläggningen av enskilda avloppsanläggningar inom skyddsområdena i Gävle kommun bör uppdateras kontinuerligt i takt med vattenförekomsternas statusklassning av vattenförvaltningen eller att säkrare beräkningar av fosforbelastning för enskilda avlopp blir tillgängliga. Samt för att säkra tillgången till säkert dricksvatten.

  I områden där det sker omvandling från fritidsboende till permanentboende och nybyggnation ökar risken att enskilda avlopp negativt påverkar dricksvatten- samt ytvattenförekomster. I en tät bebyggelse med små tomter kan det vara svårt att anordna enskilt avlopp som inte riskerar påverka befintliga och möjligheten till framtida dricksvattentäkter.

  Miljö- och hälsoskydd har vid tillsyn och tillståndsprövning uppmärksammat dessa risker. Vår bedömning är att Sjötorp bör omfattas av kraven för hög skyddsnivå avseende hälsoskydd.

  Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2019-03-20, beslutat att fastslå de uppdaterade riktlinjerna för områden med normal och hög miljö och/eller hälsoskydd i Gävle kommun. Miljö- och hälsoskydd föreslår att revidera riktlinjerna.

 • År 2016 fastställdes nya allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS 2016:17) från Havs- och vattenmyndigheten som ger kommuner vägledning utifrån gällande lagstiftning att besluta om ett utökat skydd för de vattenförekomster och landområden som är mer känsliga än andra. De allmänna råden avser utsläpp av avloppsvatten från enskilda och gemensamma anläggning med dimensioneringen 1–25 personekvivalenter (pe).

  Genom de allmänna råden är det möjligt att ställa tydligare och högre krav på rening av övergödande ämnen samt smittoämnen. Kraven gäller för fastighetsägare och verksamhetsutövare som har ett avlopp som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. Råden ska även säkerställa en enhetlig bedömning.

  I områden där det sker omvandling från fritidsboende till permanentboende och nybyggnation ökar risken att enskilda avlopp negativt påverkar dricksvatten- samt ytvattenförekomster. I en tät bebyggelse med små tomter kan det vara svårt att anordna enskilt avlopp som inte riskerar påverka närliggande vattendrag, ytvatten och miljön i övrigt.

  Riktlinjerna för handläggningen av enskilda avloppsanläggningar inom skyddsområdena i Gävle kommun bör uppdateras kontinuerligt i takt med vattenförekomsternas statusklassning av vattenförvaltningen eller att säkrare beräkningar av fosforbelastning för enskilda avlopp blir tillgängliga. Samt för att säkra tillgången till säkert dricksvatten.

  Miljö- och hälsoskydd har vid tillsyn och tillståndsprövning uppmärksammat dessa risker. Vår bedömning är att Sjötorp bör omfattas av kraven för hög skyddsnivå avseende hälsoskydd.

  Samhällsbyggnadsnämnden har tidigare, 2019-03-20, beslutat att fastslå de uppdaterade riktlinjerna för områden med normal och hög miljö och/eller hälsoskydd i Gävle kommun. Miljö- och hälsoskydd föreslår att revidera riktlinjerna.

 • 1. Miljöbokslut 2021 kl.13.00
  Föredragande Bodil Dürebrandt, Hållbarhetsutvecklare Gävle kommun

 • En motion från Vänsterpartiet har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden där förslagsställaren föreslår att Gävle kommun ska anlägga en inomhushall för Boule i anslutning till det nybyggda allaktivitetshuset i Hedesunda.

  Eftersom inget större behov har identifierats, befintlig verksamheten inte påverkas nämnvärt och att åtgärden inte kan genomföras inom verksamhetens uppdrag utan behöver genomföras av Kultur och fritidsnämnden föreslår Livsmiljö Gävle ovanstående beslutstext.

 • E-petitionen ” Förslag att återuppta spolning av is på fotbollsplanen vid Trätåkern/Lövens Tä i Hemlingby” daterat den 18/1 2022 har inkommit till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun återupptar spolning av is på fotbollsplanen vid Trätåkern/Lövens Tä i Hemlingby.

  Förslagsställaren ser att det i många andra stadsdelar finns spolade isar i bostadsområden och önskar att det kunde finnas en större isplan i Hemlingby då det bor många barn och familjer i området.

  Med hänvisning till hälsofrämjande aspekter, sammanhållning och ur miljöperspektivet för att minska på privatspolade isplaner på privata fastigheter.

 • E-petition – Utegym, daterad 2021-12-25 har inkommit till Gävle kommun.

  Förslagsställaren önskar ett utegym bredvid badet i Bönaviken på Norrlandet. Förslagsställaren menar att utegymmet skulle göra området komplett, bidra till ökad folkhälsa och minska belastningen på miljön när boende kan träna lokalt.

  Idag finns det inget kommunalt utegym i Bönaviken eller på Norrlandet.

  Livsmiljö Gävle ser att det kan finnas ett behov av ett utegym i Bönaviken med omnejd men eftersom att ett utegym är en aktivitetsplats så bör frågan utredas inom ramen för det pågående arbetet med kommunens lek- och aktivitetsplatsstrategi.

  Livsmiljö Gävle arbetar under 2022 med en strategi för kommunens lek- och aktivitetsplatser. Den kommer ta ett helhetsgrepp om hur, när och var kommunala lek- och aktivitetsplatser ska anläggas. Syftet är att se till att kommunen erbjuder rätt kvalitet av lek- och aktivitetsplatser och att dessa är lokaliserade på ett effektivt och tillgängligt sätt.

  Livsmiljö Gävle kommer att ta med frågan om ett utegym bredvid badet i Bönaviken i strategin för kommunens lek- och aktivitetsplatser och utreda detta innan ett eventuellt beslut om genomförande kan fattas.

 • I inkommen e-petition föreslår förslagsställaren att införa ett totalförbud av användning och försäljning pyrotekniska produkter i Gävle kommun. Syftet enligt förslagsställaren med totalförbudet är för att skydda djuren, personer som lider av sjukdomar vilket gör personen känsligare för smällare samt förhindra nedskräpning, skador och bränder orsakade av fyrverkeri.

  Användning av pyrotekniska produkter

  Idag framgår reglerade tider för användning av pyrotekniska varor i de lokala ordningsföreskrifterna.

  Enligt lag, samt förarbeten till ordningslagen, skall följande huvudprinciper gälla för kommunens rätt att utfärda föreskrifter:

  Föreskrifterna får endast ta sikte på att upprätthålla den allmänna ordningen på allmän plats.

  Föreskrifterna får inte angå förhållanden som är reglerade i någon annan författning eller som enligt lag eller författning kan regleras på annat sätt.

  Föreskrifterna får inte lägga onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.

  Förbud och påbud bör begränsas till att gälla endast sådana områden där ett verkligt behov föreligger.

  Föreskrifterna får inte begränsa ordningslagens föreskrifter utan endast mera i detalj reglera sådana frågor som regleras i lagen.

  Utifrån ovan har kommunen inte möjlighet att förbjuda fyrverkerianvändning inom kommunens gränser. De lokala ordningsföreskrifterna kan enbart reglera sådant som berör så kallad offentlig plats, i huvudsak gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats och som har upplåtits för sitt ändamål.

  Kommunen har inte heller möjlighet enligt gällande lagstiftning att helt förbjuda användningen inom offentlig plats.

  Försäljning av pyrotekniska produkter

  Lagen om (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor styr hur hantering och försäljning av pyrotekniska produkter sker. Den som yrkesmässigt hanterar, överför, importerar eller exporterar (säljer) fyrverkeri och pyrotekniska varor ska ha tillstånd för det. Tillstånd utfärdas av kommunen där verksamheten bedrivs. Kommunen prövar om verksamhetsutövaren är lämplig och har de förutsättningar för att hantera, överföra, importera och exportera varor i enlighet med lagen och de relevanta föreskrifterna. Anses verksamhetsutövaren lämplig kan kommunen inte neka tillstånd för försäljning.

 • 1. Yttrande gällande handlingsplan - en äldrevänlig kommun (19KS245)
  Föredragande: Eva Jackson

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Beslutsattestant, Beslutsattestant, Mottagningsattestanter och konterare, Mottagningsattestanter och konterare, 3 Dispenser från LTF och TRF Mars 2022, 3 Lokala trafikföreskrifter Mars 2022, Delegationsbeslut miljö & hälsa mars 2022, Riksfärdtjänst mars 2022, Parkeringstillstånd mars 2022, Färdtjänst mars 2022, Delegationslista bygglov mars, Delegationslista bostadsförturer mars, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag mars.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Varför är det så många ärenden i delegationslistan på bygglov som ska kompletteras i februari?
  Rosmari Holmgren (KD

  Svar ges på sammanträdet av Anna Tengqvist.

  2. Betalar Ryde 1200:- per sparkcykel nu när det blev beslutat i KF? 
  Christer Larsson (SD)

  Svar ges på sammanträdet av Marie Grew.

  3. Finns det någon uppdaterad tidplan för våran nya stadsdel Godisfabriken?
  Christer Larsson (SD)

  Svar ges på sammanträdet under punkt 10.1.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.