Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 2 oktober 2018 kl. 11:00

  Förslag: Ellinor Hedblom (S)

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 12 september 2018 kl. 10:00 – 15:00 med vice ordförande Kjell Helling (L), Ann-Charlotte Granath (M), Daniel Olsson (S), Rosmari Holmgren (KD), Anna Wretblad (C), samhällsbyggnadschef Eva Jackson, nämndsekreterare Anita Ivarsson samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat Verksamhetsrapport delår 2 2018 i enlighet med anvisningar från kommunledningen. Rapporten ger en bild av läget genom avstämning och analys av perioden över både ekonomi och måluppfyllelse för nämndens verksamheter.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har upprättat internkontrollrapport delår 2 2018 i enlighet med dokument ”Internkontroll av ekonomi och verksamhet” antagen av Kommunfullmäktige 1999-05-31 (§125)

 • Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning behöver revideras då den hänvisar till lagar och paragrafer som inte längre gäller. Lagar som berörs är förvaltningslagen, strålskyddslagen samt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

  I avdelning 3.4. B under 3.4.B.4 har ett nytt stycke lagts till som ger delegation till miljöinspektör och miljöadministratör att debitera avgift enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn.

 •   10

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Samhällsbyggnadsnämnden har fått betänkande av utredningen om samordning av särskilda persontransporter på remiss. De särskilda persontransporterna utgörs av färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

  Syftet med utredningen har varit att se om det finns möjlighet till att modernisera lagarna som styr hanteringen av särskilda persontransporter så att de möjliggör en ökad samordning av persontransporter även med olika trafikslag. Det skulle även möjliggöra för kommunerna att uppnå en bättre ekonomi och en bättre kvalitet för särskilda persontransporter.

  Utredningen föreslår en ny lag om särskilda persontransporter som ersätter lagen och färdtjänst och lagen om riksfärdtjänst. Utredningen föreslår dessutom förändringar i lagarna som styr skolskjuts och sjukresor men även förändringar i bl.a. kollektivtrafiklagen för att underlätta samordning av transporter.

  Den stora förändringen som föreslås i utredningen är att allmän kollektivtrafik ska kunna användas som färdtjänst och att anslutningsresor till kollektivtrafiken möjliggörs både för färdtjänst och riksfärdtjänst.

  Samhällsbyggnad Gävle anser att förslagen i utredningen är bra och att de skulle underlätta både för resenärer och kommunens handläggning. Samhällsbyggnad Gävle har under många år arbetat med att få fler färdtjänst och riksfärdtjänstresenärer att nyttja allmänna kommunikationer som färdsätt då det är möjligt. Detta ger resenären en större frihet och ökade valmöjligheter för sina transporter. Förslagen i utredningen skulle ge stöd i det arbetet men inte förändra arbetssättet då det i princip är på det sättet vi arbetar redan idag.

  Ett lyckat arbete för att få fler att nyttja allmänna kommunikationer förutsätter också att tillgängligheten i kollektivtrafiken förbättras. Detta arbete pågår men kan intensifieras.

  Samhällsbyggnad Gävle stödjer förslagen till förändringar i utredningen.

 • Från och med sommaren 2018 har Lions club Gävle norra (nedan kallat Lions) tagit över drift och ägande av bangolfanläggningen i Stenebergsparken av BGK VK-78. I samband med att arrendeavtalet som BGK VK-78 haft med kommunen och ett nytt avtal skulle skrivas uppdagades att formen för upplåtelse av marken är en platsupplåtelse enligt ordningslagen då marken är så kallad allmän platsmark i detaljplanen för området.

  Samhällsbyggnad Gävle ha inget att invända mot att det finns en bangolfanläggning på platsen men för att alla tillstånd ska bli rätt enligt gällande regler så söker Lions nu tillstånd för platsupplåtelse från polisen. I samband med att platsupplåtelsen beviljas har kommunen rätt att ta ut en avgift för den upplåtna marken enligt en av kommunfullmäktige fastställd taxa. I detta fall blir avgiften 11 977 kr per år i 2018 års prisnivå. Arrendeavgiften som BGK VK-78 betalat till kommunen har legat på ca. 13 000 kr per år.

  Lions är en organisation som har som huvudsyfte samla in pengar för att arbeta med välgörenhet och hjälpinsatser till behövande, främst inom det geografiska område där man själv verkar men även nationellt och internationellt. Lions har bl.a. aktiviteter för pensionärer på äldreboendet Forellen, vårutflykt till Furuvik för grundsärskolan på Vallbacksskolan, lägen för gymnasiesärskolan på Polhemsskolan i Smörnäs m.m. Man har även haft aktiviteter där medlemmar hjälpt till att städa bl.a. Stadsträdgården i projektet Håll Sverige Rent.

  Alla insamlade medel används till sitt syfte. Den administration organisationen har betalas av medlemsavgifter som medlemmarna själva betalar till organisationen. De medel som Lions samlar in kommer främst från anordnade evenemang som t.ex. Julklappslotteri på skyltsöndagen samt välgörenhetskonserter, men även från medlemmars arbetsinsatser i evenemang som anordnas av andra organisationer, som t.ex. Gävle Triathlon.

  Övertagandet av bangolfanläggningen i Stenebergsparken har gjorts i syfte att samla in pengar till välgörenhet. Bangolf räknas dock inte till traditionell insamlingsverksamhet enligt skattelagstiftningen så Lions är skyldiga att betala moms och skatt på rörelseresultatet fr anläggningen. Allt arbete med bangolfanläggningen sker dock ideellt av medlemmarna. Medlemmarna sköter även gräsklippning, ogräsbekämpning och markunderhåll inom banområdet förutom underhållet av själva banorna. Under säsong har man också en kiosk öppen vid anläggningen där besökare kan köpa enklare fika och glass. Under sommaren 2018 har man även sysselsatt 8 ungdomar från kommunens arbetsmarknadsenhet på anläggningen. Som en hjälpinsats erbjuder man även ungdomsidrottsföreningar och pensionärsföreningar att tillsammans spela bangolf som en teambuildingsaktivitet eller en möjlighet att aktivera äldre som annars inte kommer ut.

  Med anledning av ovan, samt att Lions anser att banan bidrar till att aktivera och göra Stenebergsparken tryggare och mer attraktiv, önskar Lions att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar jämkning av platsupplåtelseavgiften för bangolfanläggningen i Stenebergsparken till 0 kr. Detta skulle möjliggöra för Lions att göra fler hjälpaktiviteter för behövande i Gävle.

 •   13

  Beslutsärenden mark och exploatering

 • Samhällsbyggnad Gävle har utrett funktionen Gävle kommuns tomt- och småhuskö. I utredningen har bland annat analys skett av införandet av kön, hur köfunktionen fungera idag, hur försäljning av tomter sker idag, olika sorters statistik har tagits fram, en omvärldsbevakning har gjorts av hur andra kommuner har hanterat försäljning av tomter. I utredningen har det även tagits fram olika alternativ, samt undersökts vilket sorts system som tomtkösystemet möjligen lämpligast borde ersättas med om den behöver ersättas.

  Utredningen utreder fyra olika alternativ:

  Behålla kön

  Försäljning via mäklare

  Kommunen behåller tomt- och småhuskön men lediga tomter förmedlas via mäklare eller annan aktör. Kön skulle i princip fungera som i dagsläget där tomter fördelas efter de registrerades kötid. En mäklare eller annan aktör skulle ta över ansvaret för försäljningen av tomterna.

  Detta alternativ är en ineffektiv process, kräver mycket administration och svara inte upp till kundernas behov och är ekonomiskt sätt inte ett bra alternativ.

  Digitalisera kön

  En digitalisering av kön skulle innebära att en plattform skapades där registrering skulle ske automatisk vid betalning samt att de i kön skulle genom plattformen kunna se sin köpoäng, ta del av erbjudanden digitalt och kommunikationen skulle ske digitalt.

  Detta alternativ skulle göra processen lite mer effektiv och mindre administration. För att byta till ett digitaliserat system skulle det krävas många olika resurser och en stor kostnad initialt. Utredningen visar också att funktionen tomt- och småhuskö har tappat sin roll och betydelse, en digitalisering skulle inte ändra på detta. Idag är kön lång och många som är ute efter tomt blir avskräckta att ställa sig i kön när det får höra hur lång den är. Om kön bara skulle digitaliseras skulle denna avskräckningseffekten finnas kvar.

  Avveckla tomtkön

  Försäljning via Mäklare

  Ett alternativ för tomt- och småhuskön är att avveckla tomtkön helt och låta mäklare sälja kommunens tomter. Kommunen upphandlar då mäklare via ramavtal. Antigen kan mäklaren sälja tomterna till ett fast satt pris eller så sker en budgivning.

  Lottning

  Ett annat alternativ om tomt- och småhuskön skulle avvecklas är att göra en lottningsprocess av försäljning av tomter. Då skulle intresserade anmäla intresse via en e-tjänst under en viss intresseanmälningsperiod. Därefter skulle lottning ske av de inkomna intresseanmälningarna på de tomter som kommunen ska sälja.

  Tomt- och småhuskö som bildades under 1960-talet har idag inte samma roll eller syfte och funktion som då den bildades. Som köhanteringen ser ut idag är den ineffektiv, kostsam, inte kvalitetssäker och personbunden. Att förmedla tomter via en kö innebär stor administration som är tidskrävande och försäljningsprocessen är ineffektiv. Gävle kommuns tomt- och småhuskö möter idag varken samhällsbyggnadsförvaltningen eller invånarnas behov och förväntningar.

 • Avgäldsregleringar sker årligen för tomträtter, vars avgäldsperioder löper ut. År 2020 skall avgälden regleras för 278 st tomträtter, vilket motsvarar ca 19 % av Gävle kommuns tomträttsupplåtelser.

  Enligt jordabalkens 13 kap 11 § skall avgälden grundas på det värde marken har vid tidpunkten för omprövningen. Enligt praxis bestäms avgälden som en avkastning på ett bedömt marknadsvärde för marken efter pågående markanvändning.

  Enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden är avgäldsräntan för Gävle kommuns tomträtter för bostäder 3,00 % för 10-åriga avgäldsperioder, och 3,25 % för 20-åriga avgäldsperioder samt för kommersiella tomträtter (industri, handel och kontor).

  Den modell som idag används för att beräkna tomträttsavgälder är ursprung-ligen framtagen av Hammar Locum Metior AB (HLM) år 1999. Viss justering av modellen har skett i efterhand, bl.a. har områdesindelning finjusterats och uppjustering av markvärdena sker successivt år från år med hjälp av prisstatistik.

  Friköpspriserna ligger till grund för de markvärden som utgör en av komponenterna för nya avgälder. En uppjustering av friköpspriserna gjordes senast enligt beslut i KS 2017-10-24 (Dnr 17KS435) och trädde i kraft 2018-02-01. Så som framgår ovan är avkastningen av markvärdet 3,00 % för 10-åriga avgäldsperioder och 3,25 % för 20-åriga (bostadstomträtter) enligt dagens sätt att räkna.

  Samhällsbyggnad Gävle föreslår att markvärdena som underlag för nya tomträttsavgälder 2020 höjs med i genomsnitt ca 9 %. De föreslagna markvärdena som avkastningen (räntan) skall grundas på redovisas i Bilaga A.

  I Bilaga B redovisas samtliga tomträtter som skall omregleras år 2020, där framgår bl.a. nuvarande tomträttsavgäld och föreslagen ny tomträttsavgäld.

 •   16

  Beslutsärenden lantmäteri och geografiskinformation

 • Två vägar inom sjukhusområdet saknar idag namn. Det är viktigt att vägarna namnges för att såväl allmänheten som räddningstjänsten på ett enkelt sätt kan hitta rätt väg inom sjukhusområdet.

  Namnberedningens förslag är att ge vägen mellan Lexevägen och Lasarettsvägen namnet Sköterskevägen och vägen från Västra vägen får namnet Läkarvägen, se bifogad kartbilaga.

  Namnförslagen har skickats på remiss till Region Gävleborg, vilka inte har något att erinra.

 •   18

  Beslutsärenden miljö och hälsa

 • Nya kastets skola AB inkom den 16 maj 2018 med en anmälan om utbildningslokal enligt 38 § punkt 3 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd till Samhällsbyggnad Gävle, avdelningen för miljö- och hälsoskydd. Anmälan avser start av skola i lokaler på adressen Korsnäsvägen 126-128.

  Fastigheten Kastet 9:3 är lokaliserad i angränsning till väg och järnväg samt industrier. Buller kan upplevas som störande och påverkar hälsan. Effekten på människors hälsa är beroende på typ av buller, dess styrka och frekvens. Barn tillbringar en stor del av sin uppväxt i skolan och ljudmiljöerna har därför betydelse för barnens utveckling och lärande, deras sociala kontakter med jämnåriga och vuxna samt deras hälsa och trygghet. Buller kan medföra kroniska effekter för barnens kognitiva utveckling, minne och läsförmåga. Enligt Gävle kommuns bullerkartläggning från 2013 överskrids Naturvårdverkets riktvärden för ekvivalent ljudnivå från väg och spårtrafik på delar av skolgården. Den maximala ljudnivån överskrids på samtliga delar av skolgårdens yta.

  Kommunikation har förts i ärendet. Samhällsbyggnad Gävle har förelagt företaget om att inkomma med kompletteringar senast den 17 augusti 2018. Inga kompletteringar inkom under utsatt tid. Ett platsbesök genomfördes den 22 augusti 2018. Miljöinspektörer från Samhällsbyggnad Gävle kunde då notera att skolverksamhet bedrevs på fastigheten. Den 29 augusti hölls ett möte mellan representanter från Nya kastets skola AB och Samhällsbyggnad Gävle. Verksamhetsutövaren informerade då om att man har för avsikt att vidta bullerförebyggande åtgärder på fastigheten.

 •   20

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Planens syfte är att möjliggöra en tät funktionsblandad stadsbebyggelse med fokus på kulturmiljö och social och miljömässig hållbarhet. I detaljplanen säkerställs områdets kulturmiljövärden genom rivningsförbud och varsamhetsbestämmelser. I övrigt tillåts en stor mångfald av verksamheter och bostäder i syfte att ge Godisfabriken ett nytt liv och innehåll. I nya kvarter styrs bebyggelsens placering, höjd, entrésituation och balkongutförande, i syfte att säkerställa en god stadsstruktur och bra boendekvaliteter. Planen säkerställer goda ljudnivåer och hållbar hantering av dagvatten i området. Planen möjliggör ca 750 b0städer, en förskola, kommersiella verksamhetslokaler och nya offentliga rum.

  Detaljplanen har varit ute på samråd (24 maj-21 juni 2017) och två granskningar (10 april-1 maj 2018 samt 22 juni-20 augusti 2018).

  Av samrådet framkom att det allmänna intresset med park i norra delen av området står emot den privata fastighetsägarens önskemål om markparkering för ny byggnad på Brynäs 18:7. Erinringen kvarstår trots justeringar i planen. Synpunkter om säkerhetsåtgärder kring industrispåret framfördes av Länsstyrelsen och Trafikverket. Ett flertal inkomna synpunkter handlade om önskemål om innehåll och utformning av kvartersbebyggelsen.

  Vid första granskningen framförde Länsstyrelsen och Trafikverket återigen synpunkter på säkerhet kring spårområdet, detta gjorde att användningen ändrades från PARK till Järnväg industrispår och utformningen av spårområdet justerades i systemhandlingen.

  Vid första granskningen påtalade beställaren (AB Gavlegårdarna) behov av att ta bort rivningsförbudet för 60-talsbygganden vid torget och ersätta det med utformningsbestämmelser. Länsstyrelsen meddelade att detta kräver en ytterligare granskning.

  Efter andra granskningen har tunn takfotskonstruktion inkluderats i utformningsbestämmelsen för 60-tals byggnaden efter önskemål från Länsstyrelsen. Användningen E-teknisk anläggning har införts i 60-talsbyggnaden för att möjliggöra fjärrvärmecentral vilket framfördes av Gävle Energi. I övrigt har endast små justeringar av administrativ karaktär gjorts i planhandlingarna.

  Samtliga synpunkter med kommentarer, förslag till åtgärder och övriga förändringar som gjorts efter samråd och granskningar finns att läsa i samrådsredogörelse och utlåtanden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya bostäder intill befintligt bostadsområde i Järvsta med en enskild anslutningsgata från Mårtsbovägen. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavstånd till kraftledningen söder om området och trafikbuller från Mårtsbovägen.

  Detaljplanen möjliggör bostadsbebyggelse i två våningar (höjden regleras med nockhöjd) och tanken är att området bebyggs med ca 4-6 nya bostäder, uppförda som kedjehus eller fristående bostadshus. Bostäderna angörs via Mårtsbovägen och en mindre enskild gata. Ansvaret för gatan blir enskilt och delas mellan befintliga och tillkommande bostäder.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Gävle kommun att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan. Området bedöms ha goda förutsättningar att skapa en god boendemiljö inom. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål bedöms överskridas till följd av en exploatering.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   23

  Norrsundet 15:28, m.fl., Saltharsfjärdens fiskeläge - Beslut om antagande

 • Detaljplanen syftar till att ändra befintlig byggrätt så att två befintliga industribyggnader kan ersättas med en ny.

  I gällande detaljplan finns begränsningar i form av markreservat för ledningar. I det markreservatet går idag inga ledningar och området bedöms inte vara till nytta för framtida ledningar. Dessutom behöver en befintlig elledning flyttas och i samband med det behöver servitut justeras.

  Planområdet är en del av industriområdet i Nybo. Platsens läge är känsligt, det ligger inom sekundär skyddszon för grundvattentäkten och i anslutning till Gavleån. En stor del av planarbetet består i att utreda konsekvenserna genomförandet får på grundvattnet. Omfattningen av den nya byggrätten regleras för att passa väl in i befintlig bebyggelse inom industriområdet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Den föreslagna markanvändningen bedöms vara ändamålsenlig. Utförande, anordnande och utformning regleras på plankartan och förslag på tekniska lösningar ges i planbeskrivningen för att inte påverka den underliggande grundvattentäkten negativt.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   25

  Varva 7:1 del av Persbacka gård - Beslut om antagande

 • Det finns ett ökat globalt intresse för områden som är lämpliga för energiintensiva verksamheter. Söder om Valbo i området runt Stackbo finns mycket goda förutsättningar att möta en sådan efterfrågan.

  Samhällsbyggnad Gävle har fått förfrågan om att i en ny detaljplan för fastigheten Överhärde 63:1 m.fl. pröva förutsättningarna att omvandla den före detta kommunalt ägda flygplatsen i Rörberg, till ett område som kan möta en efterfrågan på ett verksamhetsområde för energiintensiva verksamheter

  Den kommersiella flygtrafiken har upphört i Rörberg och idag förekommer endast i huvudsak privat flygtrafik med mindre flygplan. Flygplatsen har redan ianspråktagit stora markområden och har en väl fungerande infrastruktur vilket ger området goda förutsättningar att utvecklas till ett modernt flexibelt verksamhetsområde.

 • Utgångspunkten i aktuell förfrågan är att skapa en fortsättning söderut på det verksamhetsområde som idag uppförs i Ersbo Syd. Intentionen är att skapa ett verksamhetsområde som kan möta upp marknadens krav och erbjuda en flexibel användning som håller över tid. Områdets placering i anslutning till en större kraftledning som ger möjlighet till stora eluttag och är attraktivt för elintensiva verksamheter.

 • Fastighetsägaren till Brynäs 18:7 har ansökt om planbesked för aktuell fastighet i syfte att omforma den idag definierades byggrätten för bostäder. Exploatören avser fortsättningsvis att den primära användningen på fastigheten skall vara bostadsändamål. Idag finns på platsen en byggrätt för ett högre punkthus i 15 våningar.

  Punkthusets byggrätt är begränsad på mark om det är svårt att pröva en alternativ utformning för t.ex. ett bostadshus. Att uppföra ett punkthus i enlighet med gällande detaljplan bedöms svårt att göra på ett ekonomiskt sätt och fastigheten har bland annat i sin begränsade storlek svårt att tillgodose det parkeringsbehov ett punkthus i 15 våningar skulle generera. Fastighetsägaren önska att nu gällande detaljplans byggrätt på mark justeras och blir mer flexibel vilket bidrar till en ökad genomförbarhet.

 •   29

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   30

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   31

  XX - Byggsanktionsavgift, lovföreläggande och avslut

 •   32

  XX - Lov- och åtgärdsföreläggande

 •   33

  XX - Åtgärdsföreläggande

 •   34

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad samt byggsanktionsavgift

 •   35

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 •   36

  XX- Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 •   37

  XX - Föreläggande förenat med föreskrift om genomförande på den försumliges bekostnad

 • Bygglovet avser nybyggnad av flerbostadshus om c:a 3160 m2 bruttoarea.

  Ärendet beslutas vara komplett 2018-06-29

 • Ansökan avser tillbyggnad av kyrka med rum för hiss och uppförande av anslutande gradänger samt utvändig ändring genom upptagande av ett nytt fönster på fasaden mot söder, upptagande av nytt fönster på Sakristian tornet och ändring av befintliga fönsterluckor. Ansökan avser även inre ombyggnad av kyrkan och inredning av källarplanet för församlingsverksamhet.

  Tillstånd från Länsstyrelsen enligt KLM lagen saknas. Ansökt åtgärd är planstridig (9 kap 30§ PBL) och uppfyller inte krav på förvanskningsförbudet i 8 kap 13 § PBL. Ansökt åtgärd uppfyller förutsättningar för bygglov enligt krav i 9 kap. 30 § PBL.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se nämndsyttrande daterat 2018-09-05, dnr 18SBN257-18.

 •   40

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och jänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 16SBN567. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden.

  Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller bygglovavdelningen juli-augusti 2018, bostadsförtur augusti 2018, bostadsanpassningsbidrag augusti 2018, färdtjänst augusti 2018, riksfärdtjänst augusti 2018, platsupplåtelser, dispenser från LTF och TRF juli och augusti 2018, parkeringstillstånd augusti 2018, miljö och hälsoavdelningen augusti 2018 och yttrande Gävleborgs regionala handlingsplan för grön infrastruktur.

  Besluten är förtecknade i separat lista daterad 20 juni 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   42

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Daniel Olsson (S) fråga om upphandlingen stadsbussar och om vilka krav ställdes i upphandlingsunderlaget besvarades av förvaltningen

   

  Stefan Pettersson (V) har inkommit med följande frågor som besvarades av förvaltningen.

  1. Förändring/indragning av busshållplatser.

  2. Ombyggnad av busshållplatser

  3. Bemötande och hjälp till personer som beviljas bostadsanpassningsbidrag.

  4. Nedskräpning i staden. Gränsdragning mot fastighetsägarnas ansvar för renhållning.

 • a) Förvaltningschef informerar

  b) Bygglovchef informerar om Justitieombudsmannens granskning av bygglovsavdelningen

  c) mark och exploateringsavdelningen informerar om markanvisning i Gävle kommun.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.