Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 30 januari
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 10 januari 2024 kl. 9.00-10.04 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. D
  ataskyddsgranskning 2023, Boel Burman kl. 9.15
  4. 
  Civilt försvar, Sofia Sjöblom kl. 13.15 (30 min)

 •   6

  XX, XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Ändring av detaljplanen syftar till att möjliggöra en kombination av parkering och skyddsplantering på tre fastigheter för småindustri. Detta görs genom att upphäva bestämmelsen ”skyddsbälte” som förbjuder upplag och parkering på kvartersmark för småindustri närmast gatan. Två ytterligare egenskapsbestämmelser för kvartersmarken revideras för att ytan ska kunna få en mer ändamålsenlig utformning.

  Planändringens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planändringen är av ringa betydelse och omfattar endast upphävande av en egenskapsbestämmelse, samt revidering av två ytterligare egenskapsbestämmelser.

 • Ändring av detaljplanen syftar till att justera användnings- och egenskapsbestämmelserna för komplementbebyggelse vid stranden. Detta för att möjliggöra för en komplementbyggnad som tar hänsyn till platsens kulturhistoriska värden, befintlig bebyggelse och närliggande allmänna naturområde.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bedömningen motiveras av att planändringen endast innebär en justering av byggrätterna för komplementbebyggelse vid/på stranden som medför att två separata byggrätter slås samman och bara tillåts på en plats, vilket bedöms ge mindre omgivningspåverkan än vad som tillåts i gällande detaljplan. Frågor som rör allmänhetens tillgänglighet till intilliggande naturområde och anvisad utkiksplats från Kustleden samt anpassning mot riksintresse kulturmiljövård och platsens kulturhistoriska värden har hanterats vidare i planarbetet.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   9

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift för olovlig installation av eldstad

 • 1. Bostadsanpassningsbidrag
  Föredragande: Eleonor Helmersson, Sara Winroth

 • Avgiften för 65+kortet föreslås att höjas från 280 kronor till 400 kronor per år. Region Gävleborg, X-Trafik, höjde biljettpriserna för 65+kortet i september och en ny höjning blir 1 februari år 2024.

  Förändringen innebär att:

  -          Stadsbusstrafiken ökar från 16,37 (augusti 2023) till 20,72 (februari 2024) kronor per resa

  -          Landsbygdstrafiken ökar från 24,35 (augusti 2023) till 30,16 (februari 2024) kronor per resa

  Det innebär att Gävle kommuns kostnader för kortet förväntas öka med 1,5 miljon kronor om resandet är det samma som prognosen för år 2023. För att klara av den ökade kostnaden behöver Samhällsbyggnadsnämnden öka kortavgiften till 400 kronor per år, vilket beräknar öka intäkterna med 0,8 miljoner om antalet kortanvändare är på samma nivå som år 2023.

   

   

 • E-petitionen Cykelväg Furuvik-Bomhus inkom 2023-08-03 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att ny cykelväg byggs mellan Bomhus och Furuvik för att gynna resande med cykel. Parallella vägar längs Furuviksvägen beskrivs ha bristande beläggning vilket gör det svårt att färdas med cykel längs dem.

  En cykelväg längs Furuviksvägen (väg 533) mellan Bomhus och Södra Kungsvägen (väg 76) är utpekad som objekt med prioritetsordning ett i Cykelplanen som antogs 2020 (C102).

  Den 11 december 2023 beslutades det av Tekniska förvaltningens ledningsgrupp att ett investeringsprojekt ska starta. Investeringsprojektets syfte är att anlägga ny gång- och cykelbana längs Furuviksvägen, mellan Trastvägen och Gamla Sikviksvägen. Projektet innefattar ett flertal delmoment och utredningar och förväntas pågå mellan 2024 och 2026.

  Resterande sträcka av Furuviksvägen (väg 533), mellan Gamla Sikviksvägen och Södra Kungsvägen (väg 76), är statlig ägd. Anläggande av ny cykelväg längs väg 533 beslutas, planeras och finansieras av Trafikverket och Region Gävleborg. Gävle kommun har lyft behovet av ny cykelväg till Region Gävleborg.

  Sikviksvägen är en parallell väg till Furuviksvägen med kommunalt huvudmannaskap med brister sett till beläggningen. Sikviksvägen ingår i ett åtgärdsprogram för beläggning som nu är under framtagande.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad utifrån det finns uppdrag inom kommunen som behandlar förslaget.

 • E-petitionen ”vatten i fontäner” daterat den 27/9-2023 har inkommit till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till Samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar att kommunfullmäktige upphäver vederbörande nämnds beslut och beviljar de medel som behövs för att ånyo få fontänerna att porla.

  Under 2023 var vattnet i fontänerna avstängt. Detta var en följd av de minskade anslag till driften som samhällsbyggnadsnämnden beslutat om som en del i handlingsplanen för en budget i balans.

  En del av de besparingar som gjordes 2023 var av tillfällig natur – inte lämpliga att fortgå för all framtid, men nödvändiga för att klara ekonomin här och nu. Fontänerna är ett exempel på en sådan åtgärd. Därför planeras det för att ha vatten i fontäner under säsongen 2024

 •   14

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 •   15

  Redovisning av anmälningsärenden 2024

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Brådskande ordförandebeslut – anmälan om brott annektering och avverkning av träd, Mottagningsattestant i Agresso, 229315, Hemlingby 19:1 - Dispens från gällande föreskrifter för Hemlingby naturvårdsområde, Beslut om att avslå begäran om utlämnande av allmän handling, Projekt och exploatering, Mottagningsattestant i Agresso, 231620, Konterar Agresso, 232737, Mottagare Agresso, 232739, Brådskande ordförandebeslut - avtal om interkommunal avtalssamverkan med  Söderhamns kommun inom plan- och bygglagens verksamhetsområde, Beslutsattestant Agresso, 232734, Beslutsattestant Agresso, 233035, Hemlingby 19:1, Järvsta 16:10 - Tillstånd enligt gällande föreskrifter för Hemlingby natyrvårdsområde, 4 Dispenser från LTF och TRF April 2023, 4 Lokala trafikföreskrifter april 2023, 5 Dispenser från LTF och TRF Maj 2023, 6 Dispenser från LTF och TRF Juni 2023, 7 Dispenser från LTF och TRF Juli 2023.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant Agresso, 234022, Mottagningsattestant Agresso 234033, Delegeringsbeslut avseende samråd och godkännande av lantmäteriförrättningar juli-december 2023, Delegationsbeslut bygglov december 2023, Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag december 2023, Delegationsbeslut bostadsförturer december 2023. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.