Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 28 november
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag 8 november 2023 kl. 09.00-13:48 med ordförande Anders Ekman (C), 1:e vice ordförande Elin Lundgren (S), 2:e vice ordförande Mikael Brodin (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner.

 •   4

  Föregående protokoll

 • Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att avslå e-petitionen med bakgrund av att denna gång- och cykelvägskoppling skulle bli en relativt dyr åtgärd kopplat till antalet användare av gång- och cykelvägen och att trafikmiljön på Järvstabyn tillåter att cyklister och gående kan dela trafikrum med övriga trafikanter.

  Förslagsställaren föreslår att en ny gång- och cykelvägskoppling ska byggas från Södra Järvstavägen till befintlig gång- och cykelväg på tidigare järnvägsbank i öst-västlig riktning förbi Järvsta. Förslaget för placering av gång- och cykelväg skulle vara förbi lekparken i Järvsta och sedan upp på den befintliga gång- och cykelvägen. Frågeställaren framför fortsättningsvis att en vinst skulle vara att det blir lättare att komma till lekplatsen och Järvsta än att cykla på Järvstabyn. Det lyfts även fram att Bomhusbor får det lättare att kunna ansluta till gång- och cykelbanan samt hållplatsen.

   

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad med hänvisning till den förstudie som tagits fram för Gubbäcksvägen och Hemlingbyvägen och pågående projekt för hastighetssänkande åtgärder.

  Förslagsställaren framför att på Hemlingbyvägen i riktning mot Hemlingbystugan kör många av bilisterna mycket över 30 km/tim. Längs gatan promenerar och cyklar dagligen barnfamiljer på väg till och från förskolan. Det nämns att framförallt på raksträckan efter infarten från Södra Kungsvägen är farten oroväckande hög och vid övergångsställe där Märgelvägen möter Hemlingbyvägen passerar många barn till fots och på cykel. En lösning på detta problem som förslagsställaren lyfter fram är att placera en hastighetsskylt sätts upp i anslutning till övergångsstället vid Märgelvägen med syftet att avskräcka fortkörare.

  I en förstudie för Hemlingbyvägen och Gubbäcksvägen har det utretts möjlighet för att hastighetssäkra passager och ha en säker skolväg för elever till Hemlingbyskolan. Fortsatt framhåller förstudien att passager utmed berörd sträcka ska vara säkra och inbjuda till att välja gång- och cykel.

  I den framtagna förstudien och pågående projekt ska befintligt övergångsstället vid Ledungsvägen – Hemlingbyvägen hastighetssäkras med busskuddar samt förstärkt belysning med crosslightbelysning. Övergångsstället Hemlingbyvägen – Västeråkern ska få ny målning av markering för övergångsställe. Övergångsstället invid Märgelvägen – Hemlingbyvägen ska förses med hastighetssäkring av busskuddar.

  Vid Hemlingbyvägen – Gubbäcksvägen ska det byggas ett nytt hastighetssäkrat övergångsställe med busskuddar samt förstärkt belysning via crosslight.

  Dessa åtgärder syftar till att sänka hastigheten för bilister och öka säkerheten för de oskyddade trafikanterna.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. Besök från Länsstyrelsen kl. 13.00
  4. Information om nämndens ekonomi, 
  Eva Jackson, Magdalena Aflarenko
   

 • Månadsrapporten till nämnd oktober 2023 omfattar resultatet per oktober månad och årsprognos för samhällsbyggnadsnämnden.

 • Livsmiljö Gävle lämnar följande förslag på sammanträdesdagar för år 2023.

  24 januari, 21 februari, 20 mars, 24 april, 30 maj, 12 juni, 28 augusti, 25 september, 23 oktober, 20 november, 11 december.

  Förslaget grundar sig i en dialog med övriga sektorer inom kommunen. Huvudprincipen är att kommunens nämndsammanträden förläggs i slutet på varje månad och att kommunstyrelsen har sina sammanträden andra veckan i månaden. Med denna huvudprincip ges nämnden en möjlighet att ha sina möten innan underlag lämnas in till Ekonomi, Styrning och stöd, för vidare hantering.

  Ordförandeberedning hålls på onsdagar två veckor innan nämnden sammanträder.

  Samhällsbyggnadsnämndens sammanträden startar kl. 09.00 och pågår som längst till kl. 17.00.

   

 • Genom en ändring av lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg (LÅFF) ska kommunerna sedan 1 maj 2023 bedriva tillsyn över att vissa fritidbåtshamnar har möjlighet att ta emot avfall enligt regelverket. Kommunen ska även godkänna de avfallshanteringsplaner som fritidsbåtshamnarna har skyldighet att upprätta. Eftersom det är ett nytt uppdrag behöver kommunens reglemente ses över och vid behov uppdateras. Det arbetet sker i kommunjuristens regi, med avsikt att ansvaret för uppdraget ska läggas på Samhällsbyggnadsnämnden och i förekommande fall Jävsnämnden.

  Parallellt föreslår undertecknad att Samhällsbyggnadsnämnden redan nu lämnar förslag till kommunfullmäktige om hur taxan för det nya myndighetsområdet bör vara utformad.

  Kommunen kan med stöd av bemyndigande i 6 kap. 8 § LÅFF anta föreskrifter om taxa för arbete som utförs med stöd av lagen. Avgifter kan tas ut för tillsyn enligt 6 kap. 5 a § LÅFF och för godkännande av planer enligt 3 kap. 9 § LÅFF.

   

 • 1. Nulägesuppdatering - vattentjänstplanen kl. 11.00
  Föredragande: Sara Larsson, GVAB

 • Avgäldsregleringar sker årligen för tomträtter, vars avgäldsperioder löper ut. År 2025 skall avgälden regleras för 28 st tomträtter, vilket motsvarar ca 2 % av Gävle kommuns tomträttsupplåtelser.

  Enligt jordabalkens 13 kap 11 § skall avgälden grundas på det värde marken har vid tidpunkten för omprövningen. Enligt praxis bestäms avgälden som en avkastning på ett bedömt marknadsvärde för marken efter pågående markanvändning.

  Enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden är avgäldsräntan för Gävle kommuns tomträtter för bostäder 3,00 % för 10-åriga avgäldsperioder, och 3,25 % för 20-åriga avgäldsperioder samt för kommersiella tomträtter (industri, handel och kontor). Enligt rättspraxis finns inget stöd för högre ränta än 3 % oavsett ändamål varför vi föreslår att räntan sänks till 3% för alla tioåriga avgälder.

 • Ett nytt industriområde planeras vid Ersbo syd och enligt gällande detaljplan planeras det för fyra vägar.

  Namnberedningen föreslår att ett kategorinamn ska användas. Namnberedning har tagit fram namnförslag som ger en tydlig koppling till närliggande bergtäkt och till det planerade industriområdet.

  Namnberedningen föreslår namnen Grusslingan, Bergtäktsvägen, Singelkroken och Makadamvägen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten. De har inget att erinra.

 • 1. Information om buss 95
  Föredragande: Marie Grew

  2. Handlingsplan för kollektivtrafik 
  Föredragande: Lisa Hjälsten

 • Den nuvarande plantaxan antogs av kommunfullmäktige den 25 september 2023 och började gälla från och med 1 oktober 2023.

  I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår får besluta om att höja timavgiften med den procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Basmånad för indexuppräkning är oktober 2022.

  Indexuppräkningen innebär att timavgiften uppräknas med 6,4 %.

   

 • Gavlefastigheter har inkommit med en ansökan om planbesked rörande utveckling av Åbyggeby skola. Idag finns bredvid huvudbyggnaden en paviljong för skolverksamhet som är beviljad med tillfälligt bygglov, ett lov som går ut 2025-06-02. Gavlefastigheter vill nu justera gällande detaljplan för att kunna bygga till befintlig skola permanent.

  Åbyggeby skola används idag som grundskola årskurs F-3 för 67 barn och förskola för 38 barn. För att fortsätta bedriva grundskola i Åbyggeby behöver de lokaler som ska rivas ersättas med mer ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Gavlefastigheter avser därför att bygga till befintlig grundskola. En tillbyggnad om ca 300 kvm i ett plan krävs för att tillgodose verksamhetens behov. Tillbyggnaden avses placeras öster om skolans huvudbyggnad och bildar i likhet med förskolan i väster en lägre flygelbyggnad.

  Därutöver finns ett önskemål om att se över byggrätten för förrådsbyggnader. Några av befintliga förråd är i dagsläget placerade på punktprickad mark.

  En tillbyggnad skulle möjliggöra att elevantalet i grundskolan skulle kunna ökas till 110 elever, vilket skulle innebära en lokalerna totalt brukas av 148 barn (varav 38 barn i förskolan).

  Livsmiljö Gävle är sammantaget positiva till aktuell förfrågan och bedömer att det finns goda förutsättningar att tillskapa ett ändamålsenligt komplement till befintlig skola utifrån den idé som redovisas i ansökan. Idén är i sin placering och utformningsidé väl anpassad till befintliga kulturhistoriskt intressanta byggande på platsen men också miljön i sin helhet. Kommunens krav rörande friytor bedöms vara möjliga att tillgodose trots att mark ianspråktas för ny byggnad.

  För området finns idag en gällande detaljplan från 1986 som medger allmänt ändamål, byggrätten är satt till två våningar och begränsas delvis av prickmark. Gällnade detaljplan anger också att ny bebyggelse ska uppföras med hänsyn till områdets kulturhistoriska karaktär. Den i planbeskedet föreslagna tillbyggnaden hamnar till stor del inom området där byggnad idag inte får uppförs, ny detaljplan krävs därför för att säkra ett genomförande.

 • Planens syfte är att pröva möjligheten att ersätta befintliga garagebyggnader längs Rågångsvägen med radhusbebyggelse. Garagelängorna inom området är i dåligt skick och har stått tomma i flera år. Det finns dessutom ett överskott av parkeringar i området i förhållande till antalet bostäder.

  Syftet är även att möjliggöra för ny gång- och cykelväg och reglera mötet mot ny bostadsbebyggelse. Planen reglerar även byggrätt för befintlig teknisk anläggning.

  Kvartersmarken för bostadsändamål utökas med cirka 700 m2 (tidigare allmän plats) för att möjliggöra tio radhuslägenheter med en gemensam parkering samt terränganpassningsåtgärder.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enligt PBL 4:34 ska upprättas. Inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål bedöms överskridas till följd av en exploatering. Inte heller bedöms påverkan på natur eller kulturmiljön bli sådan att betydande miljöpåverkan uppstår.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 • Syftet med detaljplanen är att utveckla Gavlehov till en ny blandad stadsdel med både bostäder, arenor, kommersiell och offentlig service. Gavlehov Östra kommer att bidra med olika typer av bostäder och förskola. Detaljplanen innebär även en omdisponering av bollplanerna på Sätravallen som kommer att minska i yta.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 4 mars till 1 april år 2022. Huvudsakliga synpunkter berör behov av kompensationsåtgärd för grundvattenbildningen och stabilitetsutredning. Önskemål har framförts om att bibehålla befintlig infart till stallbacken och skilja mellan trafik till bostäderna och till travet. Synpunkter har även framförts på utformning av baseballplaner och kvarteret med förskolan.

  Inkomna synpunkter har inneburit en omarbetning av planförslaget främst i norra delen där befintlig infart bibehålls till stallbacken och punkthusen placerats om. Kvarteret med förskola har bearbetats efter dialog med Gavlefastigheter. I söder har radhusen flyttats norrut vilket har inneburit att baseballplanen kan ligga kvar i befintligt läge med viss ombyggnad. Utanför planområdet har ny sträckning för körväg till skogsslingan för travhästar tagits fram i samråd med Gävle Travet.

  Efter att bebyggelsen flyttats längre från kärnområdet för vattentäkten samt att viss bebyggelse utgått har Gästrike Vatten meddelat att de ej längre har krav på kompensationsåtgärder för grundvattenbildning.

  Detaljplanen har även kompletterats med stabilitetsberäkningar som visar att planförslaget är möjligt att genomföras utan risk för ras och skred.

 • 1. Årets Arkitekturkommun, Gävle på plats 11
  Föredragande Brita Bugge, stadsarkitekt

 • Den nuvarande bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017. Den har reviderats och indexuppräknats flera gånger, men själva grundbeslutet är detsamma. Taxan bygger på Sveriges kommuners och regioners (SKR) förslag till modell för beräkning av avgifter. Taxemodellen innebär i korthet att en genomsnittlig handläggningskostnad per timme räknas fram och multipliceras med handläggningstiden för den specifika ärendetypen för att få fram avgiften.

  Justeringar som föreslås:

  • För att inte bryta mot självfinansieringsprincipen så sänks taxan där avgiften blir för hög i jämförelse med genomsnittlig handläggningstid.
  • För att få en högre grad av egenfinansiering av avgifter så höjs taxan i de ärendetyper där avgiften blir för låg i jämförelse med den genomsnittliga handläggningstiden.
  • Taxa för anmälningspliktig takkupa (s.k. attefallstakkupa) läggs till eftersom ärendetypen saknas i taxan.
  • En rabatt införs i taxan gällande fasadändring i form av solenergianläggningar.
  • Kartprodukter och mättjänster anpassas till efterfrågan.
  • Taxan för kartprodukter och mättjänster flyttas till eget taxedokument.

  Själva grundbeslutet påverkas inte genom dessa justeringar.

  För detaljerad beskrivning och motivering, se nämndsyttrandet.

   

 •   21

  XX, XX, Lovföreläggande samt uttag av byggsanktionsavgift

 •   22

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift och avslut

 • Önskemålet är att riva befintliga balkonger och uppföra nya större inglasade. Åtgärden är inte förenlig med detaljplanens bestämmelser då mätvärda balkonger hamnar på mark som inte får bebyggas. byggnadens karaktärsdrag påverkas negativt. Frågan om planenligt utgångsläge är inte utredd.

 • Ärendet gäller bygglov i efterhand för ändrad användning av verksamhetslokal på fastigheten ALDERHOLMEN 25:4, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ny användning omfattar skola och vård.

  Verksamhetskonceptet heter Heldag som innefattar behandling med skola och riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter, i årskurs 6-9.

  Invändigt har lokalen genomgått ombyggnad, inklusive nya innerväggar och innerdörrar, resulterande i sju kontorsrum, ett konferensrum, ett förråd och ett pausrum/kök. Ändringarna omfattar den del av lokalen som omsluter trapphus D, i västra delen på plan 3.

  Utvändigt kommer en fasadändring att göras där två takfönster installeras på norra taksidan för att uppnå krav på dagsljusinsläpp på plan 4. Takfönstren blir i mörkgrå plåt utvändigt (RAL 7043).

  Åtgärden avser en lokalarea om 686 kvadratmeter fördelat på hela plan 3 och del av plan 4 i byggnaden.

  Ärendet är lyft till samhällsbyggnadsnämnden med tjänstepersons förslag till beslut om avslag. Ärendet har även beretts vid två nämndssammanträden tidigare:

  2023-01-25 Bordläggning

  2023-02-22 Återremiss för fortsatt handläggning

  Ansökan inkom 2022-11-02 och var fullständig 2022-11-02.

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning 

  Ärendet gäller bygglov i efterhand för ändrad användning av verksamhetslokal på fastigheten ALDERHOLMEN 25:4, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ny användning är skola/vård. Verksamhetskonceptet heter Heldag som innefattar behandling med skola och riktar sig till barn och ungdomar med psykosociala svårigheter, i års-kurs 6-9.

  Invändigt har lokalen byggts om och ändringen omfattar den del av lokalen som omsluter trapphus D, i västra delen på plan 3, med nya innerväggar och innerdörrar för sju kontorsrum, ett konferensrum, ett förråd och ett pausrum/kök. En invändig dörr har installerats i östra utrymmet på plan 3 invid passage till trapphus A, för att dela av en korridor.

  Utvändigt kommer en fasadändring att göras där två takfönster installeras på norra taksidan för att uppnå krav på dagsljusinsläpp på plan 4. Takfönstren blir i mörkgrå plåt utvändigt (RAL 7043).

  Åtgärden avser en lokalarea om 686 kvadratmeter fördelat på hela plan 3 och del av plan 4 i byggnaden.

 • 1. Digitaliseringen inom Bygglov
  Föredragande: Hanna Bolin

 •   26

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegationslista bostadsanpassningsbidrag september, Arrenden gjorda info till SBN 2023-01-till 2023-10-01, Mottagningsattestant i Agresso 222154, Mottagningsattestant i Agresso 222739, Borttag av beslutsattestant i Agresso 219818, Beslutsattestant i Agresso 224247, Beslutsattestant i Agresso 224159, Borttag av beslutsattestant i Agresso 221434, Delegationsbeslut miljö & hälsa september-oktober 2023, Tillstånd enligt gällande föreskrifter för Hemlingby naturvårdsområde, Mottagningsattestant i Agresso 225210, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag oktober, Delegationslista bostadsförturer oktober, Delegationslista bygglov oktober, Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd för området Axmarby 1.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.