Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 21 december
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 2 december 2020 kl. 13-17.10 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”Skate-/cykelpark i södra Bomhus” daterat den 23 juli 2020 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren önskar att en skate/cykelpark anläggs i södra Bomhus på en stor gräsmatta vid den stora lekparken vid Solhjulet i anslutning till den nyligen renoverade tennisplanen, Vikingavägen/Topas. Syftet är att skapa en mötesplats för barn och unga.

  Sammanfattat instämmer Livsmiljö Gävle i vikten av att skapa aktiva mötesplatser för barn och unga för att öka möjligheten till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Önskemålet och en eventuell lokalisering av en skate/cykelpark i södra Bomhus utreds i samband med Lek- och aktivitetsplatsplanen som tas fram under 2020-2021.

   

 • E-petitionen ”Skatepark vid området Sofiedalsskolan/Nickback” daterat den 8 augusti 2020 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren önskar att en skatepark anläggs vid Sofiedalsskolan/Nickback. Syftet är att öka spontanidrottande för barn och ungdomar och tillgodose det stora intresset för skate och kickbike som finns i alla åldrar.

  Sammanfattat instämmer Livsmiljö Gävle i vikten av att skapa aktivitetsytor för barn och unga för att öka möjligheten till fysisk aktivitet och rörelseglädje. Önskemålet och en eventuell lokalisering av en skatepark på föreslagen plats i Valbo utreds i samband med framtagandet av Lek- och aktivitetsplatsplanen under 2020-2021.

   

 • E-petitionen ”Idrott- och rekreationsplats i Furuvik” daterat den 4 april 2020 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren påtalar att en idrotts- och rekreationsplats är vad Furuviks invånare behöver för att skapa möjlighet till spontanidrott och möten över generationsgränser. Konstgräsplan för fotboll, multirink för inlines på som-maren och skridsko på vintern, padelbana, grillplatser och elljusspår önskas. Syfte är att skapa en mötesplats som motiverar, engagerar och utvecklar Furuvik och dess invånare.

  Sammanfattat instämmer Livsmiljö Gävle i förslagsställarens önskemål om vikten att skapa mötesplatser kring rekreation och idrott i Furuvik som främjar rörelseglädje och folkhälsa. Omfattningen och lokalisering av mötesplatsen ska utredas i samband med Lek- och aktivitetsplatsplanen som tas fram under 2020-2021.

   

 • Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Gävle kommun ansvarar för busshållplatserna och skolbusstrafiken och Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för alla utökningar av linjetrafiken. Att förlänga någon linje ser inte Region Gävleborg som en möjlighet för deras del. De stora besparingskraven som ligger på regionen medger inga utökningar i trafikutbud. Gävle kommun har möjlighet att göra så kallade tillköp för att t.ex. förlänga busslinjer, öka turtäthet eller skapa nya busslinjer men bedömningen är att det skulle kosta mycket i förhållande till vad det skulle ge och i dagsläget finns inte det ekonomiska utrymmet. X-Trafik, Region Gävleborg, erbjuder Närtrafik som är ett komplement till den ordinarie kollektivtrafiken för de som vill resa från adresser som ligger mer än två kilometer från en busshållplats. Trafiken är anropsstyrd och körs med taxi efter olika ”linjer” som alla har egna tidtabeller med cirkatider. Du som resenär blir upphämtad vid din adress. Betalas resan direkt till föraren med kontanter eller kontokort är priset högre än om biljetten köps i förväg i X-trafiks app som mobilbiljett. Inga andra biljetter gäller vid resa med närtrafik och det är inte möjlighet att betala med reskassa ombord. Det finns närtrafiklinje 892 inom Oslättsforsområdet.

 • Förslagsställaren tycker att kollektivtrafiken inom centrala Gävle (zon 1) ska vara gratis att åka med. Om människor ska välja buss före bil måste det finnas en vinning med det. Som det är nu kostar det mer både i tid och pengar att ta bussen gentemot bilen. Dessutom är det mindre bekvämt. Om bussen var gratis tror jag fler skulle låta bilen stå. Då skulle det vara värt lite krångel och tid. Kan vi få fler att åka buss så spar vi på miljön samt att det blir fler tomma parkeringsplatser i centrum för dem som måste ta bilen. Dessutom gynnar det låginkomsttagare att kunna åka buss även om man saknar pengar. Gratisåkandet kan finansieras med skattemedel.

  Kollektivtrafiken är ett delat ansvar mellan Gävle kommun och Region Gävleborg. Gävle kommun ansvarar för busshållplatserna och skolbusstrafiken och Region Gävleborg ansvarar för busslinjenätet så regionen i form av X-Trafik är ansvarig för linjetrafiken. För Region Gävleborgs del är det inte möjligt att införa avgiftsfri kollektivtrafik bara i centrala Gävle utan då skulle det vara för all kollektivtrafik i regionen. De stora besparingskraven som ligger på regionen gör det inte möjligt att införa avgiftsfri kollektivtrafik. Gävle kommun har möjlighet att göra så kallade tillköp för att t.ex. öka turtäthet, skapa nya busslinjer eller införa avgiftsfri kollektivtrafik men i dagsläget finns inte det ekonomiska utrymmet.

   

 • Förslagsställaren önskar en cykelväg mellan korsningen Norrsundsvägen – Totravägen och Bergby centrum. Tillsammans med redan befintlig cykelväg mellan Hamrångefjärden och Norrsundet blir detta en förbindelse mellan byarna och ökar tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter. Det blir lättare för barn boende i dessa områden att ta sig till Bergby centralskola på egen hand och gör det lättare att låta bilen stå när man ska åka kortare sträckor.

  Sträckan längs Totravägen (väg 577) mellan Vijvägen och Totrakrysset finns med i Gävle kommuns Cykelplan 2020 och den har prioritet 1. Trafikverket är väghållare. Gävle kommun kommer att lyfta behovet i samband med att Länstransportplanen uppdateras.

 • Motion (Kristdemokraterna) – parkering på lastzoner i centrala Gävle har inkommit till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att sektor Livsmiljö får i uppdrag

  -att man utreder behoven och nyttjandet av lastzonerna i centrala Gävle så att parkering av fordon möjliggörs i dessa zoner i så stor utsträckning som möjligt.

  - att näringslivet involveras i denna utredning.

  - att parkeringspolicyn vid behov revideras efter det som framkommer i denna utredning. 

   

   

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Workshop verksamhetsplan. kl.13.00.

 •   13

  Ekonomisk månadsrapport år 2020

 • Samhällsbyggnadsnämnden upprättar sin internbudget för år 2021 med utgångspunkt från Kommunplan 2021 som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2020. Förslaget bygger på kommunplan med årsbudget 2021 och utblick 2022 - 2024. Verksamheterna har tilldelats medel baserat på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i Kommunstyrelsen i november 2020. Internbudgeten har anpassats efter den nya organisationen som trädde i kraft 1 augusti år 2020.

 • Gävle kommunkoncern köper årligen varor, tjänster och entreprenader för
  miljardbelopp. För att få ut mesta möjliga nytta är det viktigt att
  kommunkoncernen har en helhetssyn på inköps- och upphandlingsfrågor.
  Gävle kommun och dess bolag lyder under lagen om offentlig
  upphandling (lagen om upphandling inom försörjningssektorerna för
  Gävle Energi och Gävle Hamn) och i beslutade områden - lagen om
  valfrihetssystem, vilket medför att kommunen är skyldig att upphandla
  varor, tjänster och entreprenader.

  Denna policy innehåller de huvudprinciper som gäller för all upphandling
  och alla inköp inom Gävle kommunkoncern. Syftet är att säkerställa att
  inköp sker affärsmässigt och i enlighet med kommunens värderingar, mål
  och rutiner. Styrning av inköpsprocessen är ett strategiskt verktyg för
  verksamhetsutveckling inom Gävle kommunkoncern.

  Vårt koncerngemensamma synsätt gällande inköps- och
  upphandlingsverksamhet ska skapa en strukturerad leverantörsbas och
  öka förutsättningarna för att förbättra kravställnings- och
  uppföljningsarbete vilket skapar förutsättningar för lägre totalkostnad och
  ökad hållbarhet.

  Denna policy gäller samtliga nämnder och helägda bolag och avser
  samtliga inköp och upphandlingar som görs med Gävle kommunkoncerns
  medel, oavsett vem som är upphandlande myndighet och oavsett vem som
  praktiskt hanterar inköpet eller upphandlingen.

  Kommunstyrelsen begär yttrande över remissen från Samhällsbyggnadsnämnden. Remissen har delgetts verksamheterna inom Samhällsbyggnadsnämnden. Ingen verksamhet har inkommit med synpunkter på remissen.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot till Trafikutskottet då Frida Johnson (MP) har avsagt sig sin plats som ledamot i utskottet den 23 november 2020.

  Fyllnadsval ska förrättas av nämnden enligt 3 § i instruktionen till Samhällsbyggnadsnämndens Trafikutskott där det framgår följande:

  Trafikutskottet ska bestå av 5 ordinarie ledamöter.

  Samhällsbyggnadsnämnden kan besluta om att upplåta insynsplatser för ledamöter i Samhällsbyggnadsnämnden som representerar partier som inte är representerad med ordinarie ledamöter.

  Avgår en ledamot eller en ledamot med insynsplats från utskottet ska Samhällsbyggnadsnämnden förrätta fyllnadsval.

  Ordföranden Daniel Olsson (S) föreslår att välja in Margaretha Wedin (C) som ordinarie ledamot i Trafikutskottet.

 • Avtalet om parkeringslösning gäller för ett kultur- och bildningscentrum eller likvärdig verksamhet på fastigheten Söder 14:5. Exploatör och därmed avtalspart är Gavlefastigheter i Gävle AB.

  Ett kultur- och bildningscenter ska etableras där bl.a. Stadsbiblioteket och kontorslokaler finns idag. En ny detaljplan som möjliggör detta är under framtagande. Fastigheten är centralt belägen med god tillgång till gång- och cykelvägar samt kollektivtrafik. Redan i dagsläget är majoriteten av verksamhetens parkeringsefterfrågan löst på annan mark än den egna fastigheten.

  Projektspecifika parkeringstal för kultur- och bildningscenter på fastigheten Söder 14:5 har godkänts av samhällsbyggnadsnämnden 23 oktober 2019. Bakgrunden till detta är att riktlinjerna för parkering “Parkeringstal för cykel och bil” antagna av tekniska nämnden 4 juni 2014 saknar parkeringstal för en användning som kan tillämpas för ett kultur- och bildningscentrum. De projektspecifika parkeringstalen kräver att endast cykelparkering för personal och parkering för rörelsehindrade ska lösas inom egen fastighet. De låga parkeringstalen motiveras dels med dagens parkeringslösning, dels utifrån det centrala läget med god tillgänglighet till andra transportmedel än bil.

  Avtalet om parkeringslösning syftar till att säkerställa att andra mobilitetsåtgärder än enbart ordnandet av parkering genomförs av exploatören, för att främja hållbart resande. Genom avtalet åtar sig exploatören att ordna cykelparkeringar av hög kvalitet, underlätta för personalen att resa hållbart i tjänsten och ta fram en grön resplan tillsammans med verksamheten/verksamheterna. Den gröna resplanen kan bl.a. omfatta informationskampanjer och andra beteendepåverkande åtgärder. Exploatören åtar sig att ta fram en genomförandeplan inför bygglovsansökan samt utvärdera åtgärderna efter ett år och fem år efter att verksamhet startats i de nya lokalerna

 •   18

  Uteservering på Stortorget

 •   19

  Torghandeln – åtgärdsförslag mot misskötsamhet

 • Den 22 februari 2016 beslutade kommunfullmäktige i Gävle om en ny taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen samt tobakslagens område m.m. inklusive bilagor och en höjning inom livsmedelslagstiftningen. Kommunfullmäktige beslutade också att Jävsnämnden för varje kalenderår får besluta att höja de fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Detta räknas från den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2016.

  PKV används av kommuner som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerar löpande ett prisindex över kommunernas kostnadsutveckling. Det är detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris.

  PKV ligger på 1,7 % för år 2021.

 • Den 20 augusti 2019 skickade klagande in en anmälan om störning gällande lukt, fukt och mögel den 20 augusti 2019. Anmälan gällde bostäderna Lexevägen 37 A, B och C.

  Livsmiljö Gävle kommunicerade klagomålet till Stiftelsen Blomstergården den 27 augusti 2019.

  Den 19 november inkom Stiftelsen Lexe Blomstergård men en redovisning av en mögelutredning utförd av ordförande Claes-Håkan Jansson. Ordförande redovisar att ingen fukt eller mögel ska förekomma i boende Lexevägen 37 B, mögel ska förekomma i badrummet i boende Lexevägen 37 A samt att Lexevägen C ska totalrenoveras.

  Den 7 januari 2020 ringer klagande upp och hon är inte nöjd medundersökningen. Klagande ansåg att mätningen som gjordes i november inte var trovärdig då ordförande inte ansågs vara sakkunnig.

  Den 21 april 2020 förelade handläggare att verksamhetsutövaren skulle inkomma med resultat av en mögelutredning utförd av auktoriserad firma i lägenheten Lexevägen 37A-B, inkomma med en mögelutredning på varför mögel uppstår i badrummet i bostaden Lexevägen 37A samt inkomma med handlingsplan på hur mögelpåväxten ska behandlas.

  Den 23 juni 2020 begärde handläggare att ordförande skulle inkomma med rapporten. Ordförande informerar om att Probaco är anlitad för utredningen men att hen inte mottagit någon rapport. Probaco ska ha meddelat att rapporten ska inkomma efter semesterperioden.

  Den 7 oktober 2020 återkommer handläggare till ordförande för att begära om rapporten. Inget svar har mottagits från ordförande. Den 27 oktober 2020 förelade handläggare stiftelsen att inkomma med uppgifterna.

 • Livsmiljö Gävle initierade ett oanmält tillsynsbesök på verksamheten Söder Sol den 10 juli 2019 för att kontrollera hur verksamheten efterföljer den nya Strålskyddslagen (2018:396) med tillhörande förordningar samt Miljöbalken (1998:808). Verksamheten är ett obemannat solarium.

  Under besöket kunde 13 brister noteras vilket kommunicerades till verksamhetsutövaren.

  Den 13 november 2019 beslutade handläggare om förbud att bedriva verksamheten utan ålderskontroll. Handläggare beslutade även om ett föreläggande att verksamhetsutövaren ska vidta 11 åtgärdspunkter.

  Den 31 mars 2020 hade Livsmiljö Gävle ett uppföljande tillsynsbesök. Under besöket kunde handläggarna konstatera att verksamhetsutövaren inte hade ålderskontroll vilket innebär att förbudet inte följs samt att sju åtgärdspunkter kvarstod. De noterade bristerna som noterades kommunicerades till verksamhetsutövaren den 14 april 2020.

  Den 4 maj 2020 genomfördes ett uppföljande tillsynsbesök. Ålderskontroll hade åtgärdats och provades av handläggare. 5 åtgärdspunkter är inte åtgärdade vid besöket.

  Den 9 september 2020 genomfördes ett uppföljande tillsynsbesök tillsammans med verksamhetsutövaren. 4 åtgärdspunkter kvarstod som inte var åtgärdade.

  Den 5 november 2020 genomförde Livsmiljö ett uppföljande tillsynsbesök och kunde konstatera att 4 åtgärdspunkter kvarstod.

 • Livsmiljö Gävle initierade ett oanmält tillsynsbesök på verksamheten Super Sol den 10 september 2019 för att kontrollera hur verksamheten efterföljer den nya Strålskyddslagen (2018:396) med tillhörande förordningar samt Miljöbalken (1998:808). Verksamheten är ett obemannat solarium.

  Under besöket noterade handläggare 10 åtgärdspunkter. Bristerna kommunicerades till verksamhetsutövaren den 17 september 2019.

  Ett uppföljande tillsynsbesök genomfördes den 31 mars 2020. Under besöket noterade handläggare att 9 brister återstod i verksamheten. Bristerna kommunicerades till verksamhetsutövaren den 28 april 2020.

  Den 4 maj 2020 genomförde Livsmiljö Gävle ett uppföljande besök på verksamheten tillsammans med verksamhetsutövaren. Vid besöket noterade 6 brister. Handläggare hade en diskussion om hur kvarstående brister skulle åtgärdas.

  Livsmiljö Gävle hade ett uppföljande tillsynsbesök den 9 september 2020 i lokalen Söder Sol tillsammans med verksamhetsutövaren och han informerar att i lokalen Söder Sol finns ingen ålderskontroll.

  Den 5 november 2020 genomförde Livsmiljö Gävle ett uppföljande besök där handläggare kunde notera de 5 brister i detta föreläggande.

 •   24

  PFAS i Rörberg

 • Tre fastigheter har bildats i Norra Åbyggeby vid Bergstig och Namnberedningen har fått i uppgift att namnge den nya väg som har tillkommit i anslutning till de nya fastigheterna.

  Den nya vägen har formen likt en krok och är placerad i direkt anslutning till befintliga vägen Bergstig i Norra Åbyggeby.

  Namnberedningen föreslår att den nya vägen ges namnet Bergstigskroken.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

   

   

 • Ett 40-tal småhus ska byggas på Norrlandet 10:1 i ett område som går under arbetsnamnet Engeshöjden. Namnberedningen har fått i uppgift att namnge den nya väg som passerar genom det nya området på Norrlandet 10:1. Området där vägen kommer att gå är placerad på en höjd.

  Områdets ortnamn är dokumenterat med både E och Ä i kartan, exempel på dessa är: Änge, Engesberg, Ängesvik, Engeltofta, osv. Majoriteten av alla ortnamn stavas med begynnelsebokstavelsen E, enbart de äldre kvarvarande namnen stavas med begynnelsebokstaven Ä.

  Enligt kulturmiljölagen, Lag (1988:950, ändrad 2013:548) 1 kap. § 4 God ortnamnssed, ska ortnamnens stavning följa vedertagna regler för språkriktighet och stavning. Om ett ortnamn redan godkänts för kartproduktion och finns med i de allmänna kartorna ska det användas i sin godkända form.

  Namnberedningen föreslår att den nya vägen på Norrlandet 10:1 i Gävle kommun ska namnges Engeshöjden.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

   

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ca 160 nya bostäder öster och väster om Planmyrstigen på Norrlandet. Exploateringen omfattar de utpekade områdena B:32 och B:33 i Översiktsplan för Norrlandet från 2012. Bebyggelsen kommer att bestå av gruppbebyggda småhus, marknära lägenheter och styckebyggda villor. I söder där äldre värdefull tallskog finns kommer ett naturanpassat boende eftersträvas. I anslutning till området finns tillgång till kollektivtrafik.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 14 oktober – 4 november år 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 29 april – 29 maj år 2020. Inkomna yttranden berör i huvudsak dagvattenproblematiken och kritik mot att värdefulla rekreationsmiljöer och att skog tas i anspråk. Trafikkapaciteten på Bönavägen tas även upp.

  Länsstyrelsen har fått sina synpunkter tillgodosedda samt boende direkt öster om planområdet. Generella synpunkter på att man ska bygga på Norrlandet kvarstår, dessa handlar främst om påverkan på rekreation, natur, karaktär och att man inte har tagit hänsyn till de som redan bor på Norrlandet. Synpunkter kvarstår också på trafikkapaciteten och trafiksäkerheten på Bönavägen och befintlig problematik med dagvatten och grundvatten i Arlaområdet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan vad gäller ytan dock ej vad gäller antalet och typ av bostäder. Planförslaget möjliggör för flera typer av boendeformer än bara villor. Bebyggelsen kommer att utgöras av bl.a. radhus, parhus, marknära lägenheter. Förslaget innehåller flera gröna kilar som går in mellan bebyggelsegrupperna vilket gör att mer natur bevaras jämfört med överikstplanens stora villatomter.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av Gavlehov till en ny blandad stadsdel. Där aktuell detaljplan bidrar med både hotell, kontor, handel, vård och bostäder samt förskola och annan utbildning. Planområdet består av gamla Prolympia fastigheten söder om Gavlehovsvägen.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 30 oktober – 20 november år 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 24 juni – 31 augusti 2020.

  Länsstyrelsen framför att detaljplanen inte överensstämmer med översiktsplanen för Gävle stad 2025 men de har ej för avsikt att överpröva detaljplanen. Skanova framför att om ledningar ska flyttas ska det bekostas av exploatören. Gästrike Vatten AB har inget ytterliggare att framföra men har under samrådet pekat på behov av samordning av genomförandet mellan etapp1 och etapp 2. Från samrådsskedet kvarstår bl.a. invändningar mot exploateringen från Naturskyddsföreningen och en privatperson.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken. Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan Gävle kommun år 2030 från 2017 men inte FÖP Gävlestad 2025 från 2009.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7§.

 • Fastighetsägaren Syntronic har inkommit med en förfrågan om möjlighet att förändra aktuell detaljplan för att möjliggöra att nuvarande kontor (Syntronic) utökas och byggs samman med den byggnad som idag kallas kraftsportens hus.

  Syntronic har nyligen köpt Kraftsportens hus i syfta att nyttja lokalen för sin tillverkning och det finns en stark önskan att tillskapa en väderskyddad passage mellan de två byggnaderna. Det område som pekas ut som en möjlig länk mellan byggnaderna omfattas i detaljplanen av prickmark och kan inte bebyggas. Utöver ovan redovisad länkbyggnad så planeras inom fastigheten Sörby Urfjäll 28:7 en tillbyggnad som omfattar att de två sydligaste flyglarna på befintligt kontor byggs samman. Tillbyggnaden avses att uppföras i två våningar där bottenvåningen ska användas för lager och det övre planet ska vara kontor för ca 100 personer. Utökning i höjd för kraftsportens hus?

  Detaljplanen tillåter idag kontor och utbildningslokaler och det kan finnas behov av att sätta det i relation till fastighetsägarens önskemål att bedriva någon form av tillverkning i kraftsportens hus. Detaljplanen är från 2012 och genomförandetiden har gått ut. Planen medger kontor med utbildningslokaler (ej grundskola) och inomhusidrott.

  När detaljplanen gjordes fanns en gymnasieskola verksam i den södra byggnadsdelen och av planbeskrivningen framgår att skolgård skulle finnas mellan flygeldelarna och intilliggande hus, Kraftsportens hus. Behovet av att säkerställa yta för skolgård är sannolikt motiv för den begränsade byggrätten genom prickmark. Med anledning av att detaljplanens byggrätt begränsades för att säkerställa bullerskyddad skolgård innebär det att ändamålet för aktuella fastigheter måste omprövas. Livsmiljö Gävle gör bedömningen att lämpligheten med att bedriva skolverksamhet för gymnasium i området måste studeras i ett kommande planarbetet.

  Det finns goda förutsättningar att kunna genomföra de förändringar som fastighetsägaren önskar för att effektivisera sina lokaler och fortsatt utveckla sin verksamhet på platsen.

 • Fastighetsägaren till Mio möbelvaruhus i Valbo köpstad önskar göra en tillbyggnad på varuhuset söderut (varuhusets ”baksida”) på ca 500 kvm byggnadsarea.

  Verksamheten har stöd i gällande översiktsplan för Gävle stad där området är utpekat som verksamhetsområde, externhandel. Inom fastigheten finns två detaljplaner; För befintligt varuhus gäller detaljplan för handel från 2006, för delen där tillbyggnaden önskas gäller detaljplan för handel från 2010. Detaljplanen från 2010 gjordes för ytan söder om hela den befintliga handelsbyggnaden för att tillåta utbyggnad av lasthus/varuintag.
  För att fortsatt tillgodose transporter av gods till befintliga butikerna, så behöver trafikrörelserna runt föreslagen utbyggnad studeras i ett kommande planarbete. Detta för att tillbyggnaden kan komma påverka befintlig tillgänglighet för tunga fordon. Detta kan också innebära att planområdet behöver omfatta mark som inte tillhör aktuell fastighet. Därför är det viktigt att tidigt föra dialog med övriga fastighetsägare och medlemmar i gemensamhetsanläggningen för att avgöra lämplig planavgränsning.

  Den föreslagna utbyggnaden fungerar som volym väl till befintlig byggnad, men ur gestaltningshänseende är det viktigt att i planarbete säkerställa att tillbyggnaden överensstämmer med befintlig byggnad i sitt uttryck och utformas på ett medvetet sätt i förhållande till omgivande bebyggelse och landskap.

  Fastigheten angränsar till sekundärt vattenskyddsområde vilket gör att man i detaljplanearbetet behöver utreda frågan vidare. Bedömningen är dock att önskad tillbyggnad kan genomföras inom aktuell plats.

  Detaljplanen bedöms inte generera några kommunala kostnader för t.ex. allmän plats.

  Sammantaget gör Livsmiljö Gävle bedömningen att det är möjligt att pröva aktuell förfrågan i ett kommande planarbete.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en mer flexibel byggrätt för industri, verksamheter och detaljhandel. Skogbevuxen mark mot befintlig skola och bostäder bevaras. Detaljplanen tar hänsyn till skyddsavståndet till rekommenderad väg och järnväg för farligt gods, samt luftburen kraftledning.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 20 oktober – 3 november 2020. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 24 augusti – 14 september 2020.

  Huvudsakliga synpunkter inkomna under samråd och granskning berör befintliga ledningar inom planområdet och hur de beaktas i detaljplanen. Länsstyrelsen anser att detaljplanen följer gällande översiktsplan och de avser inte att överpröva ärendet.

  Åtgärder efter samråd är att det tillkommit ett markreservat för underjordiska ledningar och skyddsavståndet mot luftburen kraftledning har förstärkts med mer prickmark jämfört med samrådsförslaget. Det har även gjorts redaktionella förändringar i planförslaget. Från samrådsskedet kvarstår erinringar om ytterligare skyddsåtgärder i detaljplanen för befintlig luftledning tillhörande Vattenfall.

  Åtgärder efter granskning är förtydligande att Elsäkerhetsverkets föreskrifter har påverkan på planområdet. Även en beskrivning i planbeskrivningen om att fastighetsbestämning kan göras vid osäkerhet eller delade meningar kring omfattningen av luftledningens ledningsrätt. I övrigt endast redaktionella förändringar i planförslaget. Förändringarna bedöms som marginella och ny granskning har inte genomförts.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   32

  XX, XX - Beslut om samråd och underrättelse

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en anslutningsväg till Sollidenvägen på annan plats än det vägreservat som finns i den gällande planen. Det nya vägreservatet hamnar på en plats som redan ianspråktagits för dragning av vatten- och spillvattenledningar. På det sättet kan det tidigare vägreservatet återgå till att regleras som naturmark och inga ytterligare naturvärden behöver ianspråktas i området.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  I den fördjupade översiktsplanen för Norrlandet pekas anslutningsvägen ut på den plats där vägreservatet ligger i nuvarande detaljplan. Genom att flytta vägreservaten avviker placeringen av anslutningsvägen något. Med de positiva effekterna som en flytt medger bedöms ända intentionerna i den fördjupade översiktsplanen uppfyllas.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

 •   34

  Detaljplan Söder 14:5 mfl. kv. Gefle Vapen

 •   35

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport/förråd inom fastigheten XX

 • Ordföranden återkommer med motivering

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning

  Ansökan berör Sofiedals herrgård med komplementbyggnader. Utredningen har visat att själva huvudbyggnaden samt flygelbyggnad har sådana värden att de bör bevaras enligt plan- och bygglagens 9 Kap. 34 §. Resterande byggnader har inte dessa värden.

  Livsmiljö Gävles förslag till beslut

  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov för de byggnader som benämns som huvudbyggnad samt flygelbyggnad på situationsplanen på fastigheten VALBO-ÖN 11:14.

  Samhällsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov för övriga byggnader på fastigheten så som garage samt byk- och bagarstugan i enlighet med ansökan. Båda besluten sker med stöd av 9 kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 •   37

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   38

  Svar till Justitieombudsmannen

 •   39

  Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av två skolbyggnader på fastigheten NORR 5:2, som ligger inom detaljplanelagt område. I ansökan ingår även uppsättning av skylt och rivning av komplementbyggnader. De nya byggnaderna avser en total bruttoarea, BTA, om 6 315 m2. För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2020-1390 daterat 2020-12-02 med tillhörande underlag.

 • Ärendet gäller ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad innehållande bastu, pentry, WC, dusch, omklädningsrum, hall och relaxutrymme på fastigheten GRINDUGA 10:1, som ligger inom detaljplanelagt område. I ansökan ingår även rivningslov för rivning av befintlig komplementbyggnad.
  För beslutets motivering se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2020-1680 daterat 2020-12-04 med tillhörande underlag.

 •   42

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   43

  Anmälan av delegationsbeslut

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.