Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 1 februari
  Förslag: Måns Montell (M)

 • Christer Larsson (SD) har anmält ett initiativärende, Justering av ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter Gävle kommun”.

 • Beredning har ägt rum onsdag 12 januari 2022 kl.11.00-14.08 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, verksamhetschef Ulrica Olsson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. G
  DPR - avrapportering 2021, Carina Busk-Ottosson
   

 • Syftet är att, genom ändring av en detaljplan från 1996, ta bort ett krav på gemensam uppvärmning för att möjliggöra modernare uppvärmningssystem. Förbud mot att installera braskaminer tas också bort.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planändringens omfattning gör att det förväntas ha en begränsad påverkan på omgivningen.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

   

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förutsättningar för industri, kontor och verksamheter, samt en förändring av byggrätt som gör det möjligt att bygga ihop byggnader inom fastigheterna Sörby Urfjäll 28:7 och 28:8. Detaljplanen anpassas till naturvärden på platsen och skyddsavstånd till befintlig järnväg.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 30 november – 15 december 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 5 oktober – 26 oktober 2021.

  Det kom in nio yttranden under samrådet. Huvudsakliga synpunkter var kring befintliga ledningar, hantering av posthämtning och vändzoner för hämtning av avfall. Länsstyrelsen ansåg att träd inom planområdet kan klassas som allé och är i så fall skyddade enligt biotopskydd. Länsstyrelsen och Trafikverket efterfrågar mer information kring hur detaljplanen hanterar riksfrågor utifrån att planområdet är placerat intill järnväg.

  Åtgärder efter samråd var ytterligare information om biotopskydd allé och riskfrågor. Även infört att skyltar inte får placeras närmare än 30 meter från järnväg för att minimera risker kopplat till farligt gods som transporteras via järnväg väster om planområdet.

  Från samrådsskedet kvarstår inga synpunkter och endast yttranden utan erinringar under granskningsskedet. Länsstyrelsen avser inte att överpröva detaljplanen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Med anledning av utvecklingen av stationsläget Gävle Västra har Gävle Energi uttryckt ett behov av att på sikt flytta en befintlig mottagningsstation inom det lokala elnätet till en ny plats. I samband med arbetet med nytt stationsläge och ny järnväg har ett alternativt läge norr om Hamnleden invid Igeltärn i Sätra identifierats som en väl fungerande plats för en ny mottagningsstation.

  Den föreslagna platsen ligger på Gävle kommuns fastighet, Sätra 11:1, och är delvis redan detaljplanelagd för teknisk anläggning. Området runt ytan för teknisk anläggning är planlagd som allmän plats Natur.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnation av ett vårdboende på fastigheten. Detaljplanen syftar även till att skapa en bebyggelse som passar in i området och ger en arkitektonisk kvalité.

  Detaljplanen har varit på samråd under perioden 11 mars – 1 april 2021. Efter samrådet har användningen Bostäder ändras till Vårdbostäder för att förtydliga användningen av området då flera yttranden utryckt osäkerhet i vad som ska byggas.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 12 november – 03 december 2021. Inga negativa yttranden har inkommit efter granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Svenska Kyrkan har kommit in med en förfrågan om att ändra detaljplan för och kring Mariakyrkan för att kunna utöka sin fastighet Sätra 24:3. Svenska Kyrkan ser behov av mer mark kring Mariakyrkan för att kunna bedriva verksamhet utomhus och i deras förfrågan ingår även en mindre förskola om 15-20 barn. De har inte behov av ytterligare byggrätt och det finns inga planer på att bygga ut kyrkolokalerna.
  Området ligger inom riksintresseområde för kulturmiljö (stadsdelen Sätra) och kyrkobyggnaden är utpekad som värdefull byggnad (även fastigheten) ur kulturmiljöhänseende. Mariakyrkan har även skydd genom kulturmiljölagen enligt särskilt beslut av Riksantikvarieämbetet.

 • Statens fastighetsverk har ansökt om planbesked för att ändra markanvändningen för fastigheten Söder 6:4 från Allmänt ändamål (A) till Centrumändamål (C). Syftet med planarbetet är att skapa en flexiblare användning av gamla fängelset då markanvändningen allmänt ändamål begränsar möjliga hyresgäster till offentliga organ. För den gamla fängelsebyggnaden planeras ingen om- eller tillbyggnad men man bör även utreda behov och möjlig placering av nya komplementbyggnader under planarbetet.

  Det gamla länsfängelset är statligt byggnadsminne sedan 1999 och kulturmiljövärdena skyddas därigenom av beslutade skyddsföreskrifter. Skyddsföreskrifterna omfattar byggnaden, gården och fängelsemuren i olika grad. I kommande detaljplaneprocess är det viktigt att man utreder om man även via plan- och bygglagen ska gå in och reglera skydd av kulturmiljövärdena eller om det räcker med det skydd som beslut om statligt byggnadsminne ger. Syftet är att så långt det är möjligt undvika dubbelreglering från olika lagstiftningar. Under planarbetet bör dialog med Riksantikvarieämbetet föras för att hitta samstämmighet mellan de olika lagrummen som reglerar kulturmiljövärdena.

  Ur grönstruktursynpunkt är det av vikt att bevara så många träd som möjligt inom fastigheten, det är relativt hårdgjort i närområdet, och att man vid placering av eventuellt nya komplementbyggnader bör ta hänsyn till befintliga träd.

  I samband med beredningen av inkommen ansökan om planbesked har även utredningsbehov studerats. I dagsläget bedömer Livsmiljö Gävle att det inte krävs några särskilda utredningar utan att sakområden som berörs kan hanteras med befintligt underlagsmaterial.
  I samband med fortsatt arbete kan dock utredningsbehov uppkomma, behov som av olika skäl inte kunnat förutses i samband med beredningen av aktuell ansökan, som får hanteras inom kommande detaljplaneprocess.

 • Detaljplanen för Valbo-Ön 2:103, Valbovägen 360 antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2021-09-29. Mark- och miljödomstolen har förelagt kommunen att inkomma med yttrande som ytterligare beskriver hur bullerfrågan har hanterats. Kommunen bemöter domstolens föreläggande genom att beskriva bakgrunden till genomförda bullerberäkningar och det som legat till grund för ställningstagandet i detaljplanen.

 • Under 2016 ansökte Gävle hamn, nedan ”hamnen” om lov för att förlänga ett befintligt järnvägsspår på fastigheten Fredriksskans 2:8, nedan ”fastigheten”. Åtgärden beviljades men vid slutsamrådet den 30 januari 2018 noterades att markutfyllnader hade gjorts framför den byggnad, känd som Villa Sjötorp, som fanns i närheten av det förlängda järnvägsspåret. Markåtgärder som enligt slutrådsprotokollet eventuellt inte ingick i det beviljade marklovet.
  En anmälan upprättades den 12 oktober 2018. Efter att Livsmiljö Gävle informerat hamnen om detta, gjordes ett tillsynsbesök på platsen den 24 mars 2021. Vid besöket, där Pontus Donnerstål från hamnen närvarade, framkom att överblivet material från bygget av järnvägsspåret har lagt ut framför Villa Sjötorp. Den 1 juli 2021 mätte Livsmiljö Gävles avdelning Lantmäteri och geografisk information, nedan ”GIS”, in platsen för att få en tydligare bild av den yta som fyllts ut och om marknivån förändrats.

  Enligt 9 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  Av bilder från underlaget i anmälan tagna 2017-10-31 syns hur jordmassor har schaktats ut ned mot strandkanten. Detta bekräftas i det kartmaterial som GIS har tagit fram. Där framgår att höjdläget inom det aktuella området på fastigheten har ändrats genom den markåtgärd som utfördes i samband med förlängningen av järnvägsspåret. Det framgår av kartmaterialet att höjdläget har förändrats i stora delar av området framför där Villa Sjötorp stod. Livsmiljö Gävle bedömer att den ytan där höjdläget har avsevärt ändrats är en yta som uppgår till 1324 kvadratmeter. Då denna yta även ligger till grund för beräkningen av en potentiell byggsanktionsavgift har Livsmiljö Gävle varit restriktiv med hur stor yta som anses ha avsevärt ändrats.

  Enligt Livsmiljö Gävle bedömning utfördes markåtgärden inom det område som var att anses som Villa Sjötorps tomt. Att fastighetsägaren inte har tagit hand om den växlighet som en gång funnits där förändrar inte den bedömningen. Det har således krävts marklov för de schakt- och markarbeten som förändrade marknivån i samband med att järnvägsspåret förlängdes.

  Av 9 kap. 17 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11 § PBL innan nämnden har gett ett startbesked är, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt. Med sanktionsarea avses enligt 1 kap. 7 § PBF den area som i fråga om en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.

  Den nu aktuella markåtgärden har en sanktionsarea om 1324 kvadratmeter. Byggsanktionsavgiften blir beräknad med 2022 år prisbasbelopp (48 300 x 0,25) + ((48 300 x 0,001) x 1324) = 65 127 kr. Den ska tas ut av Gävle Hamn AB, som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet och det byggnadsverk som överträdelsen avser, i enlighet med 11 kap. 57 § PBL.

  För fullständig motivering till beslutet se nämndsyttrande med dnr BOB 2018-1105 daterat 2021-11-15, vilket motsvara nämndens dnr 21SBN363-20.

 •   14

  XX, XX – Rättelseföreläggande och förbud

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av drivmedelsanläggning på fastigheten ANDERSBERG 14:34, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en area om 35 kvadratmeter.

 • 1. Rivning av biblioteket kl.9.30.
  Föredragande: Johannes Allringer Eriksson

  2. Södertull 36:2 – Uttag av byggsanktionsavgift olovligt fönsterbyte
  Föredragande: Paulina Syrén

  3. Information bygglov Hedvigslund, Olsbacka 51:4
  Föredragande: Andreas Wennberg

 • Att investeringsplan följer den av kommunfullmäktige beslutande kommunplan med tillhörande investeringsbudget samt ligger i linje med samhällsbyggnadsnämndens politiska viljeriktning.

   

 • I kommunalplanen för 2022 fick samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att revidera riktlinjer för att möjliggöra elevresor för gymnasieungdomar med funktionsnedsättningar.

  Ändringen av riktlinjerna innebär att elever på gymnasiet kommer kunna söka elevresa med taxi om de kan påvisa att de har en funktionsnedsättning som innebär att de inte kan ta sig till skolan på egen hand även fast de har kortare än 6 km till skolan. Samt en möjlighet för elever att ansöka om taxiresor till skolan om de inte kan resa till skolan med linjetrafik på grund av sin funktionsnedsättning. Elevens funktionsnedsättning ska styrkas på samma sätt som det idag görs för elever med funktionsnedsättning i grundskolan. Det vill säga med medicinskt intyg eller annat underlag som styrker hur elevens funktionsnedsättning påverkar dess förmåga att ta sig till och från skolan, samt varför det inte är möjligt att resa med linjetrafik i det fall eleven anser sig ha ett behov av taxi. Kostnaden för elevresorna med taxi förväntas bli ca, 1,5 miljoner kronor vilket tillförts i budgeten från och med 2022.

  I samband med att en revidering föreslås har en justering gjort gällande att även elever i autismspektrumgrupper (anvisade av Utbildning Gävle) har rätt att åka till och från fritids. En ändring som skulle tagits vid den förra revideringen men som inte kom med av administrativa orsaker.

 • 1. Samråd om ”Riktlinjer för laddinfrastruktur” – diskussion
  Föredragande: Madelene Håkansson

 • 1. Kajens status nedanför Förvaltningshuset
  Föredragande: Torbjörn Bengtsson

 • 1. Utredning Cykelgator – politiskt uppdrag 2020
  Föredragande: Marie Grew

 • Korsningen Skogmursvägen, Murmästargatan, Vinddraget är en olycksdrabbad korsning men några allvarliga olyckor med personskador som inträffat. När många är på väg till jobb och skolor på morgon och seneftermiddagar blir bilköerna långa och risken för olyckor ökar. Många fotgängare korsar Skogmursvägen på väg till busshållplatsen eller till Andersbergs centrum. Det finns inget övergångsstället. Förslagsställarens önskemål är rondell alternativt farthinder.

  Förstudie för hållplats Höjersdal är klar vid årsskiftet 2021/22. Förstudien tittar på vilka åtgärder som kan genomföras t.ex. lämplig korsningsutformning, placering av hållplatsen och säkra passager. Under år 2022 kommer arbetet påbörjas att bygga om korsningen till en cirkulationsplats.

 • E-petitionen Cykelväg Gång- och cykelväg mellan Hagaström och Åsbyggeby, Kvarnåkersvägen inkom 2021-02-23 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att ny gång- och cykelbana byggs längs Hagaströmsvägen mellan befintlig gång- och cykelbana i Hagaström och Kvarnåkersvägen i Åsbyggeby. En ny gång- och cykelbana skulle leda till en mer trygg och trafiksäker trafikmiljö för oskyddade trafikanter och att röra sig i, speciellt för barn och unga. Dessutom skulle en ny gång- och cykelbana möjliggöra cykling, promenader och i längden minska bilberoendet.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att det finns ett behov av en gång- och cykelbana längs Hagaströmsvägen för att möjliggöra arbets- och skolpendling med cykel som färdmedel på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Det är en investering som skulle bidra till ett mer tillgängligt trafiksystem för samtliga trafikantgrupper, speciellt barn och unga. Ny cykelväg mellan befintlig gång- och cykelbana i Hagaström och Lundbyvägen i Valbo utpekad som objekt i Cykelplanen från 2020 (id C131) med prioritetsordning två. Förslagsställarens förslag avser del av utpekat objekt i cykelplanen.

  Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad utifrån att objekt C131 i Cykelplanen följer Livsmiljö Gävles investeringsprocess.

 • E-petitionen Cykelväg Bomhus-Furuvik inkom 2021-08-15 till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren föreslår att ny cykelväg byggs mellan Bomhus (Storhagen) och Furuvik för att gynna cykelpendling mellan Ytterharnäs-Furuvik-Vårvik-Bomhus och vidare mot de centrala delarna av Brynäs.

  Livsmiljö Gävle håller med förslagsställaren och en ny cykelväg längs Furuviksvägen (Lv 533) mellan Bomhus (Korsnäsvägen) och Södra Kungsvägen (Rv 76) är utpekad som objekt med prioritetsordning ett i Cykelplanen som antogs 2020 (id C102). Förslagsställarens förslag bedöms sammanfalla med det objekt som redovisas i Cykelplanen.

  Furuviksvägen (Lv 533) är statlig ägd (Figur 1) och anläggande av ny cykelväg längs sträckan beslutas, planeras och finansieras av Trafikverket och Region Gävleborg. Gävle kommun har påpekat behovet av ny cykelväg längs sträckan till Region Gävleborg inför revidering av Länstransportplanen som skett under 2021.

  Furuviksvägen (Lv 533)

  Furuviksvägen (Lv 533)

  Figur 1. Karta över väghållare, statlig (rött), kommunal (blå) eller enskild (grå).

  Samhällsbyggnadsnämnden anser e-petitionen besvarad utifrån att Livsmiljö Gävles dialog med Trafikverket och Region Gävleborg är fortlöpande.

 • E-petitionen Utegym i Strömsbro/Hille daterad 2021-08-20 har inkommit till Gävle kommun.

  Förslagsställaren önskar ett utegym i Strömsbro eller Hille då deras närmaste utegym idag ligger vid Gavlehov. En lämplig placering för utegymmet anser förslagställaren vara vid Testebovallens idrottsområde.

  Livsmiljö Gävle utför under 2022 en större strategisk översyn gällande kommunens lek- och aktivitetsplatser. Syftet med arbetet är att se till att Gävle kommun erbjuder rätt kvalitet av lek- och aktivitetsplatser och att dessa är lokaliserade på ett effektivt och tillgängligt sätt.

  Lokalisering av ett eventuellt nytt utegym i Strömsbro/Hille behöver utredas och tas med i detta större kommunövergripande perspektiv. Livsmiljö Gävle kommer att ta med frågan om ett nytt utegym i Strömsbro/Hille i det strategiska arbetet kring Gävles alla lek- och aktivitetsplatser och utreda detta innan beslut kan tas om ett eventuellt genomförande.

 • E-petitionen Sinnesträdgård och Biologisk mångfald på Gävle Strand daterad 2021-07-07 har inkommit till Gävle kommun.

  Förslagsställaren önskar en blomstrande sinnesträdgård där anhöriga kan tillbringa kvalitetstid med sina kära som bor på Gävle Strands vård och omsorgsboende. Förslagsställaren påpekar också att den biologiska mångfalden är i kris samtidigt som många äldre mår psykiskt dåligt. Att därför kombinera dessa två friskfaktorer i en träffpunkt för biologisk och psykisk hälsa på tomten bredvid Gävle Strands vård och omsorgsboende vore enligt förslagsställaren en investering för framtiden.

  Tanken att främja hälsa och biologisk mångfald i stadsplaneringen är mycket god och något Livsmiljö Gävle arbetar långsiktigt med. I parker, naturområden offentliga miljöer arbetar vi för både ekologisk och social hållbarhet.

  I närheten av den föreslagna platsen för Sinnesträdgården finns vackra och värdefulla naturområden såsom Testeboåns delta och T-uddens naturreservat. Båda dessa har höga natur- och upplevelsevärden samt fyller viktiga funktioner för den biologiska mångfalden.

  Den föreslagna platsen för Sinnesträdgård är idag planlagd för bostäder och verksamheter vilket gör att det inte är möjligt att genomföra förslagsställarens önskemål.

  Tanken att anordna sinnesträdgårdar i anslutning till äldreboenden är mycket god. Generellt sett är bästa möjligheten att genomföra liknande förslag om fastighetsägare och driftansvariga på äldreboenden driver initiativen och i det här specifika fallet också ansöker om planändring.

  Mot bakgrund av att det inte är möjligt att genomföra förslaget samt att det i närheten finns skyddade naturområden som fyller större funktioner för biologisk mångfald än vad en ny trädgård kan göra kommer Livsmiljö Gävle inte att arbeta vidare med förslaget.

 •   27

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   28

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Färdtjänst november 2021, Riksfärdtjänst november 2021, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade november 2021, Beslutsattestant, Mottagningsattestanter och konterare, 12 Dispenser från TRF och TRF december 2021, 12 Lokala trafikföreskrifter December 2021, Dispens - Hemlingby 19:1, Mottagningsattestanter och konterare, Beslutsattestant, Delegationsbeslut miljö & hälsa december 2021.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Parkeringstillstånd för rörelsehindrade 2021, Riksfärdtjänst december 2021, Färdtjänst december 2021, Delegeringsbeslut avseendesamråd och godkännande av lantmäteriförrättningar, Delegationslista bygglov december 2021, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag december 2021, Delegationslista bostadsförturer december 2021.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Tycker det är fantastiskt att Microsoft bygger i vår kommun så jag tänkte att vi kunde få lite uppdatering. Ser ju att två hallar är byggda blir det flera? Är dom två som är byggda driftklara? Var ju lite strul med elförsörjningen ställverket behövde flyttas låg på vatten täckt har detta löst sig? Tänkte det kunde vara bra att få en allmän uppdatering av detta bygge på nämnden. 
  Christer Larsson (SD)

  Svar ges på nämndsammanträdet av Klara Wirdby kl.9.15. 

  2. Hur har snöröjning och halkbekämpning fungerat i vinter. Följs beslutade riktlinjer?
  Stefan Pettersson (V)

  Svar ges på nämndsammanträdet av Henrik Statin.

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.