Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 4 februari 2020

  Förslag: Måns Montell (M)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 15 januari 2020 kl 09.00-12.15 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner och motioner

 • E-petitionen ”Skridskoplan Vallback” daterat 5/11 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren önskar en skridskoplan vid Vallbacksskolan som skulle bidra till att eleverna och boende runt omkring får större möjligheter till skridskoåkning. Det skulle gynna flertalet människor att ha en central skridskoplan och bidra till viktig fysisk aktivitet.

  Förslaget inkom också via elevrådet på Vallbacksskolan och Livsmiljö Gävle ställer sig positiva till barn och ungdomars engagemang i Gävle kommun.

  Sammanfattningsvis anser Livsmiljö Gävle att en isplan på Vallbacksskolan ska spolas upp på prov under vintern 2019/2020 för att utvisa om det är en lämplig plats att fortsätta spola is på kommande vintrar.

 • E-petitionen ”Cykelväg till Lärkebo, Mårtsbo och Kubbo” daterat den 24 april 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att för föreslagen sträcka bör dialog i ett första skede inledas med Trafikverket och region Gävleborg då delar av den föreslagna sträckan ligger efter statlig- samt enskild väg.

  Åtgärden finns inte med i nu gällande cykelplan men kommer läggas till i den cykelplan som förväntas antas under våren 2020.

  1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Kretsloppsplanen. Föredragande: Therese Metz och Anna-Carin Söderhielm
  5. Avtal om nyttjanderätt för parkeringar på Gävle strand. Föredragande: Göran Valtonen
  6. Personuppgiftsincidenter 2019. Föredragande: Carina Busk-Ottosson och Dan Ageborn
 •   10

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Samhällsbyggnadsnämndens ordförande har på delegation tagit beslut att skicka riktlinjerna för skolskjuts och elevresor i Gävle kommun på remiss till Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden och Utbildningsnämnden. Alla kommuner i Sverige tar fram kommunala riktlinjer för sin skolskjuts. De nya riktlinjerna avser därför att säkerhetsställa rättssäkerheten och skapa mer överskådlig process för medborgaren. Yttranden från Utbildningsnämnden och Arbetsmarknads- och funktionsrättsnämnden har inkommit.

  Förändringar i de nya riktlinjerna för skolskjuts och elevresor i Gävle Kommun framgår av bilaga till beslutet, dnr 10SBN36-xx

 • Underhållsplan belysning. Föredragande: Fredrik Nygren

 •   13

  Beslutsärenden Miljö och hälsoskydd

 •   14

  Föreläggande förenat med löpande vite

 • Den 13 september 2019 genomfördes en inspektion av verksamheten. Valbobadet återöppnades 2019 efter att ha varit stängt under tre år på grund av omfattande ombyggnationer. Efter tillsynsbesöket förelades Kultur- och fritidsnämnden den 23 september att inkomma med ett egenkontrollprogram för verksamheten.

  Den 14 oktober 2019 inkom fastighetsägaren Gavlefastigheter med information om egenkontrollen för drift av reningsanläggningen och provtagning av badvatten. Innehållet bedömdes inte som tillräckligt för att uppfylla kraven i förordningen om verksamhetsutövares egenkontroll. Kultur- och fritidsnämnden har inte inkommit med något egenkontrollprogram.

  Den 2 december 2019 informerade enhetschefen för de kommunala bassängbaden att de inte hunnit med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten. Den 4 december 2019 kommunicerades vitesföreläggandet med verksamheten. Inga synpunkter har inkommit på förslaget.

 • Svenska Aerogel AB har lämnat in en ansökan till miljöprövningsdelegationen om tillstånd enligt 9 kapitlet miljöbalken för kemisk industri på Näringen 10:4. Svenska Aerogel AB bedriver i dagsläget en pilotverksamhet på den aktuella fastigheten. Den ansökta verksamheten innebär att produktionen av det kiselbaserade, nanoporösa materialet Quartzene kan utökas till industriell skala. Samhällsbyggnadsnämnden har beretts tillfälle att yttra sig över tillståndsansökan.

  Ärendet har handlagts av handläggare på Miljö- och hälsoskydd. I ärendet har Kommunekologer samt Övergripande Planering yttrat sig i sina sakfrågor.

 •   17

  Informationsärenden Miljö och hälsoskydd

 •   18

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 •   19

  XX - avslut utan ingripande

 • Ansökan avser nybyggnad av saluhall med restaurang i Godisfabriken, kvarter 4, som byggs på platsen där packhallen låg tidigare. Byggnaden uppförs med en entresolvåning och teknikutrymme på taket. Föreslagen byggnad är gestaltad med hög arkitektonisk kvalitet som är ett plankrav i Godisfabriken.

  Åtgärden strider mot detaljplanen genom att högsta tillåtna byggnadshöjd överskrids med 0,9 meter. Livsmiljö Gävle anser att den aktuella avvikelsen från detaljplanen är en sådan liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte som kan godtas enligt 9 kap. 31 b § PBL.

 •   21

  Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   22

  XX - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   23

  Beslutsärenden Fysisk planering

 • Fastighetsägaren till Brynäs 27:1, kv. Harven, har ansökt om planbesked. I ansökan redovisas en önskan om att omvandla gällande detaljplan från industri till att omfatta bostad, centrumfunktioner, handel, småindustri och kontor samt parkering.

  Fastighetsägaren avser att omvandla delar av befintliga byggnader (befintlig tegelbyggnad mot Atlasgatan/Lysgatan) till bostäder och kombinera detta med att ersätta befintliga förråd med ytterligare ny bostadsbebyggelse. Avsikten är att på fastigheten skapa förutsättningar för ett attraktivt boende i ett kulturhistoriskt intressant område med vattenkontakt och i en stadsdel under omvandling. Den kompletterande bebyggelsen består av radhus som vänder sig mot Steneborgskanalen och en högre byggnation (mot 10 våningar) i väster, mot platsen vid Steneborgskanalens avslut. Parkeringar för boende avses ske under mark/gård.

 • Gavlegårdarna har ansökt om ny detaljplan i syfte att omvandla delar av gatumark (allmän plats) till kvartersmark för parkering. Förfrågan kommer ur att det finns ett behov av att tillskapa parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga i närheten till de nya kvarteren (gäller både bostäder och handel) och som uppfyller gällande avståndskrav enligt BBR (25 meter från entré) samt kan tillföras en privat fastighet genom t.ex. fastighetsreglering.

 • Åbyns byamäns samfällighet har önskemål om att utveckla utpekat LIS- område (LIS 4.4) i gällande översiktsplan med nya friliggande bostäder i anslutning till sjön Hamrångefjärden.

 • Syftet med områdesbestämmelserna är att minska på lovplikten för vissa typer av bygglovspliktiga åtgärder kopplade till den befintliga avfallsanläggningen i Forsbacka. De åtgärder som avses få minskad bygglovsplikt är kopplade till de delar av avfallsanläggningen vars karaktär och behov växlar snabbt, och där bygglovsplikten till viss del är en begränsande faktor för en effektiv och säker avfallshantering.

  Områdesbestämmelsen är inte ett generellt beslut om bygglovsbefrielse utan begränsas till att omfatta vissa åtgärder när det gäller typ, storlek och lokalisering.

  Granskning av områdesbestämmelsen har genomförts under perioden 26 november – 13 december 2019. Områdesbestämmelsen har tidigare varit ute på samråd under perioden 28 oktober – 18 november 2019.

  Under granskningsperioden har det inte inkommit några yttrande med synpunkter som föranlett justeringar i planhandlingarna. De justeringar som har gjorts i planhandlingarna inför antagande är endast redaktionella.

  Inga synpunkter kvarstår från tidigare samråd. Från granskningen kvarstår ett yttrande med synpunkter.

  Områdesbestämmelsen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6 §.

 • Det gamla magasinet i Axmar bruk har sedan 1997 använts som restaurang.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av restaurangen och besöksmålet Axmar brygga genom att tillskapa byggrätt för nödvändiga komplement- och servicebyggnader som befintlig verksamhet behöver.
  Verksamheten vid Axmar brygga har under de senaste åren utvecklats och vuxit med nya servicebyggnader och ställplatser för husbilar och husvagnar. Dessa anläggningar har uppförts utan lov och för att bygglov ska kunna beviljas, behöver aktuella anläggningar prövas i en detaljplan.

  Detaljplanen syftar även till att skydda värdefull kulturmiljö och byggnader samt säkerställa att området är tillgängligt för friluftsliv för allmänheten. De åtgärder som inte godkänns genom detaljplanen ska återställas till naturmark. Strandskyddet avses att upphävas för restaurang och campingområdet.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 28 december 2018 – 29 januari 2019. Länsstyrelsen ansåg att kommunen på ett felaktigt sätt hade hanterat strandskyddslagstiftningen och hotade med en överprövning om inte åtgärder vidtogs. Detaljplanen reviderades och ställdes ut för granskning 26 september - 10 oktober 2019. Länsstyrelsen ansåg fortfarande att det reviderade förslaget inte hade hanterat strandskyddslagstiftningen korrekt. Efter granskning har byggrätterna justerats med anledning av att Länsstyrelsen meddelar att strandskyddets syften inte uppfylls. De särskilda skälen till upphävande av strandskyddet har reviderats. Det särskilda skälet, angeläget allmänt intresse som kommunen angav i samråd- och granskningshandlingar utgår och istället använder kommunen endast dispensskälet, utvidgning av pågående verksamhet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6 §.

 • Syftet är att genom ändring av gällande detaljplan möjliggöra för trädplanteringar längs med östra delen av Drottninggatan. Trädplanteringarnas placering ska ske med hänsyn till centrala Gävles kulturhistoriska värde och riksintresset för kulturmiljövård som omfattar centrala Gävle. Trädplanteringarnas placering ska också syfta till att skapa en egen karaktär åt östra delen av Drottninggatan och bidra till att skapa ett attraktivt och tillgängligt stadsrum för stadens invånare och besökare och som bidrar positivt till en biologisk mångfald.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan och pekar ut området som ett viktigt handelsstråk. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård Gävle stad X800.

  Med ändring av detaljplan innebär en begränsning av prövningen till enbart det som ändringen avser, dvs möjliggöra för trädplantering på utvalda delar av Drottninggatan och denna ändring bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

 • Trafikverket behöver göra nödvändiga förstärkande åtgärder av banvallen invid Ostkustbanan. I det aktuella området finns en detaljplan som reglerar marken för allmänt ändamål, grönområde. Åtgärderna för järnvägens behov är inte förenligt med detaljplanen och därför upphävs planen inom det aktuella området. Markområdet kan, efter att detaljplanen upphävts, genom fastighetsreglering överföras från kommunen till Trafikverkets fastighet för järnväg.

  Ett upphävande av detaljplanen för det aktuella området innebär att det blir ett planlöst läge. Om Trafikverket avser att genomföra en lovpliktig åtgärd på platsen behöver det prövas i enlighet med plan- och bygglagen. Vid upphävandet återinträder strandskyddet som för Testeboån är på 200 meter. För det upphävda planområdet innebär det att större delen omfattas av strandskydd. Strandskyddsfrågorna hanteras i aktuellt fall, när det gäller järnväg, av länsstyrelsen.

 • Planens syfte är att möjliggöra utökad byggrätt för uterum samt tillbyggnader inom bostadsändamål. Planen syftar även till att pröva möjligheten att justera parkmark på allmän plats till kvartersmark i anslutning till bostadsbebyggelsen.

  Planförslaget innebär att inglasade uteplatser kan uppföras i anslutning till befintliga radhus mot väster. Då flertalet av radhusen även har uppfört tillbyggnader på entrésidan, som inte stämmer överens med gällande plan, föreslås även en utökad byggrätt där.

  Norr om radhusen är befintlig fasad i direkt anslutning till allmän plats park med enskilt huvudmannaskap. Parkmarken ligger på bostadsrättsföreningens fastighet och föreningen sköter ytan. Planförslaget innebär att del av parkmarken justeras till kvartersmark för bostadsändamål för att underlätta framtida underhållsarbeten som kan bli nödvändiga.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanen är av begränsad omfattning och inga miljökvalitetsnormer eller miljökvalitetsmål bedöms överskridas till följd av planens genomförande.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra för byggnation av en ny skolbyggnad som inrymmer cirka 500 till 600 elever och skolgård med rimlig storlek för antalet elever. Natur inom fastighet värnas och planeras på ett sådant sätt att den kan användas i skolans utemiljö i syfte för lek, vila och undervisning. Värdefulla tallar ska skyddas intill Västerbågen.

  Gavlefastigheter har, i samverkan med Utbildning Gävle, i ett utredningsarbete för Fridhemsskolan kommit fram till att de befintliga skolbyggnaderna i stora delar är i dåligt skick och inte längre ändamålsenliga för verksamheten. I samband med att en ny modern skola uppförs finns ett önskemål om att den ska inrymma fler elever än idag då behovet av grundskoleplatser ökar i Gävle. Avsikten är att Fridhemsskolan ska utökas från nuvarande 400 elevplatser till att kunna inrymma cirka 500 till 600 elever.

  Skolans nuvarande friyta är idag cirka 16 m² per elev och beräknas öka till cirka 20 m² per elev efter att ny skolbyggnad uppförts. Det är möjligt genom att byggnaden planeras att uppföras i flera våningar. Den andra förutsättningen för att kunna möjliggöra större friyta samtidigt som elevantalet ökar är att skolfastigheten samtidigt blir större.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. I planarbetet har frågor gällande buller, trafiklösningar, dagvatten, naturvärden och friytor behandlats ytterligare.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Granskning FÖP Norra Brynäs 2040. Föredragande: Elin Byström

 •   34

  Allmänna ärenden

 •   35

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   36

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Mikael Persson (L) önskar föredragning av följande ärenden:

  Förvaltningsrättens dom gällande överklagat beslut om delvis nekat bostadsanpassningsbidrag, dnr 19SBN114. Besvaras av Eleonor Helmersson.

  Förvaltningsrättens dom gällande överklagat beslut om delvis nekat bostadsanpassningsbidrag, dnr 19SBN112. Besvaras av Eleonor Helmersson.

  Länsstyrelsens beslut gällande överklagat avslut av tillsynsärende på Trödje 3:43. Besvaras av Andreas Kock.

  Rosmari Holmgren (KD): När en person kommer hem från sjukhus efter en olycka eller invalidiserande sjukdom och behöver bostadsanpassning, men kan inte själv ansöka eller ta in offerter m m och inte har någon anhörig som kan hjälpa. Hur får den personen hjälp, och hur länge ska den personen vara tvungen att vänta innan han /hon får hjälp. Det kan inte vara meningen att någon ska vänta i månader att bara få komma ut. Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.