Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 20 december 2019

  Förslag: Thomas Lindberg (SD)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 4 december 2019 kl 08:30 – 11:50, ajournering 11:50-15:15, därefter fortsatte beredningen 15:15-16:30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner och motioner

 • Kristdemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra spark- och pulkavänlig sandning av gång- och cykelbanor på de sträckor där det är tekniskt möjligt i stadsdelarna utanför centrum.

 • Förslagsställaren vill att Gävle kommun sätter ut torrtoalett (Baja Maja) och fågelsäkrade sopkärl vid den icke kommunala badplatsen Lillsjön i Bomhus.

  Frågan om en toalett vid Lillsjön har varit uppe flera gånger tidigare och dåvarande Samhällsbyggnad har konsekvent svarat att vår bedömning är att det inte är ett prioriterat område att ställa ut en tillfällig toalett på. Badet är inte ett kommunalt bad och Gävle kommun sätter inte ur tillfälliga toaletter i samtliga kommunala parker eller vid samtliga av kommunens lekparker. Bedömningen kvarstår att Lillsjön inte är en av de platser som bör prioriteras för en tillfällig toalett.

  I anslutning till lekplatsen och badplatsen i Lillsjön finns det i dagsläget sex (6) stycken papperskorgar vilka töms en gång i veckan. Livsmiljö Gävles bedömning är att det inte finns anledning att utöka dessa med ytterligare sopkärl.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att det i dagsläget inte är motiverat att utöka antalet sopkärl i området eller att ställa dit en tillfällig toalett.

  1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Ekonomi
  3. Trafikutskottet
  4. Allmän information från ledamöter
  5. Etablering av datacenter. Föredragande: Klara Wirdby.
  6. Personuppgiftsincidenter 2019. Föredragande: Carina Busk-Ottosson och Dan Ageborn
 •   10

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden upprättar sin internbudget för år 2020 med utgångspunkt från Kommunplan 2020 som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2019. Förslaget bygger på kommunplan med årsbudget 2020 och utblick 2021 - 2023. Verksamheterna har tilldelats medel baserat på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i Kommunstyrelsen i december 2019. För att få en budget i balans har även ett generellt effektiviseringskrav lagts ut på samtliga verksamheter.

  Under 2019 har budgetprocessen förändrats varpå verksamhetsplanen kommer att beslutas i nämnden först i början på år 2020.

  För kännedom bifogas nämndens investeringsbudget och investeringsplan.

 • Bifogad attestförteckning är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige. Syftet är att tillse att alla ekonomiska transaktioner hanteras av de personer som respektive nämnd tilldelat ekonomiskt ansvar.

 • Nytillkomna revideringar är markerade med röd färg i delegeringsordningen. Det som inte längre ska gälla är överstruket eller redovisas inte på grund av nyskrivet avsnitt.

  De viktigaste ändringarna i delegeringsordningen berör livsmedelsområdet. Den 14 december 2019 träder följande regelverk i kraft, nämligen Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel m m.

  Artikel 288 i fördraget om EU:s funktionssätt preciserar att EU förordningar är direkt tillämpbara i EU-länderna, detta oavsett om medlemslandet hinner anpassa nationell lagstiftning eller inte.

  Dessa ändringar har föranlett Sveriges Kommuner & Landsting (numera Sveriges Kommuner & Regioner SKR) att publicera förslag till delegeringsordning, vilken är anpassad till kontrollförordningen, och som Livsmiljö föreslår nämnden att anta.

  Enligt punkterna 3.2.1.2 och 3.2.1.3 föreslås Miljöchef få besluta att förena föreläggande och förbud med fast vite (upp till 40 000 kr) eller löpande vite (upp till 25 000 kr). Syftet med bestämmelsen, föreläggande, förbud och vite, är att detta utgör viktiga instrument för att förmå de som anspråken riktas emot att följa lagen, de föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EU-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EU-bestämmelserna.

  Enligt punkten 3.2.1.8 föreslås Miljöchef få besluta om så kallad sanktionsavgift upp till högst 25 000 kr. Av Livsmedelsförordningen 39 a § framgår att en sanktionsavgift enligt 30 a § livsmedelslagen (2006:804) ska tas ut för de överträdelser och med de belopp som framgår av 39 a §, minst 1 000 kr och högst 100 000 kr. Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig (30 c livsmedelslagen). Bestämmelsen syftar till att påtala eventuella felaktigheter och omständigheter som kan utgöra skäl till befrielse från avgift innan beslut fattas.

  Punkten 3.1.3.15 avser mera specifikt yttranden till berörda myndigheter avseende myggbekämpningsärenden Nedre Dalälven. Sådana yttranden kan vara av ett publikt intresse.

  I övrigt kan sägas att de ändringar i delegeringsordningen som avser miljöbalken inte är av någon principiell beskaffenhet. Det handlar om ändringar i regelverk och att delegeringsordningen behöver anpassas till detta.

  Avsnittet vad avser plan- och bygglagstiftningen har justerats i enbart ett hänseende, nämligen en justering i avsnitt 3.10.5. Enligt gällande delege-ringsordning kan bygglovhandläggare inte hantera bygglov utom plan. Däremot kan bygglovhandläggare besluta om förhandsbesked enligt punkt 3.10.16. Syftet med förhandsbesked är att den som planerar ett byggprojekt på plats där möjligheterna att få lov är svårbedömda (utom plan) ska kunna få tillåtligheten prövad i ett tidigt skede. Ett positivt förhandsbesked innebär att den sökande kan vara säker på att åtgärden kan tillåtas på platsen. Det är inkonsekvent om bygglovhandläggare kan besluta om förhandsbesked utom plan men inte om bygglov.

  En ny punkt 3.10.43 föreslås gällande åtgärdsföreläggande trafikfarlig vegetation. En sådan delegering är angelägen då man snabbt kan komma till rätta med risker för olycksfall i trafiken.

  I övrigt föreligger en del redaktionella ändringar.

  Sammantaget innebär arbetet med delegeringsordningen att löpande förtydliga och förbättra delegeringsordningen genom att anpassa den till befintlig lagstiftning, föreskrifter och övrigt regelverk så att den operativa verksamheten kan bedrivas på ett så snabbt och effektivt sätt som möjligt utan att rättssäkerheten åsidosätts, vilket är till gagn för kommunmedborgarna.

  Delegationsrätten omfattar inte (med undantag för delegation i brådskande ärenden) sådana ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Sådana ärenden ska av delegaten alltid hänskjutas till nämnden för avgörande.

   

   

 •   14

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Gävle kommun har tre tillköp på busslinjer:

  • Linje 15 som går mellan Gävle Central och Gråstensvägen via Högskolan.
  • Linje 17 som går mellan Rådhuset och Hemlingbystugan
  • Linje 95 som går mellan Harkskär och Gävle Maxim via Gävle Central

  Tillköpet på linje 15 innebär trafikering på vardagkvällar och helger. Uppsägningstid för tillköpet är 12 månader och ger en minskad kostnad på 720 tkr per år.

  Turtätheten på linje 17 är 30-minuterstrafik mellan klockan 9.00-14.00, övrig tid finns ingen busstrafik till Hemlingbystugan.

  Turtätheten på linje 95 är 45-minuterstrafik. Med minskad turtäthet till timmestrafik kan denna busslinje trafikera Hemlingbystugan/Gubbäcksvägen till samma kostnad samtidigt som tillköpet på linje 17 kan sparas in.

  Ändring av turtätheten på linje 95 skulle innebära timmestrafik under vardagar och varannan timme på helger. Busslinjen skulle trafikera Harkskär-Hemlingbystugan via Rådhuset. Kostnaden skulle bli densamma som dagens.

  Fördelarna är att Hemlingby trafikeras hela veckan och under hela dagen vilket möjliggör arbets- och skolpendling samtidigt som Gävle kommun minskar kostnaderna med 792 tkr per år. Nackdelarna är att Harkskär får något sämre turtäthet och att linjen inte passerar Gävle Central.

  Augusti 2020 ser X-Trafik som en lämplig tidpunkt att genomföra förändringen. Uppsägningstiden för linje 17 är 12 månader, men X-Trafik ser inget hinder att bryta avtalet i förtid. Detta innebär en kostnadsminskning på minst fyra månader 2020 för slopat tillköp på linje 17.

 • Handlingsplan för skolmobilitet. Föredragande: Martina Berglund.

 • Underhållsplan för belysning. Föredragande: Fredrik Nygren.
  Information om Gävle kommuns belysningsanläggning och dess underhållsbehov. Vi har under året påbörjat en inventering av kommunens belysningsanläggning. Detta för att se underhållsbehovet och ta fram en underhållsplan.

 •   18

  Beslutsärenden Miljö och hälsoskydd

 • Samhällsbyggnadsnämnden har givits tillfälle att svara på en remiss från Styrning och Stöd om förslag till nytt miljöstrategiskt program.

  Under 2019 reviderar Gävle kommun det miljöstrategiska programmet. Gävle kommunkoncernens medarbetare och politiker, gävlebor, företag och föreningar har under våren 2019 deltagit vid workshops, dialogmöten och lämnat synpunkter hur de ser framtidens miljömässigt hållbara Gävle.

  Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och det slutliga miljöstrategiska programmet beslutas av Kommunfullmäktige i februari 2020.

  Remissen skickades till alla avdelningschefer som arbetar under samhällsbyggnadsnämnden den 31 oktober med uppmaning att inkomma med synpunkter senast 19 november med fokus på frågorna:

  • Hur kan ni i er verksamhet integrera det miljöstrategiska programmet i era ordinarie processer?

  • Vilka mål ser ni kan leda till ekonomiskt positiva effekter.

  Synpunkter har inkommit från alla avdelningar utom Verksamhetsstöd och Mark och exploatering.

  Delar av synpunkterna från avdelningarna som arbetar under Samhällsbyggnadsnämnden:

  • Mål och åtgärder behöver konkretiseras.

  • Ansvarsfördelningen gällande mål, åtgärder och uppföljning behöver förtydligas.

  • Resursbehovet för genomförande av de prioriterade åtgärderna behöver förtydligas, med en jämförelse av dagens läge.

  • Resurser saknas i dagsläget för att genomföra många av åtgärderna.

  • Förhållandet mellan mål och åtgärder i det miljöstrategiska programmet behöver sättas i relation till andra mål, riktlinjer och policys.

  Efter remisstiden sammanställs de synpunkter som kommit in och det slutliga miljöstrategiska programmet beslutas av Kommunfullmäktige i februari 2020.

 • Miljö-och hälsoskyddsavdelningen upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Samtliga medarbetare på avdelningen har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2020.

  Målet är att utforma en tillgänglig och överblickbar tillsynsplan som följer i kommunens målstruktur med ”Balanserad styrning”. Utifrån Samhällsbyggnadsnämndens och Jävsnämndens mål har aktiviteter utformats. Dessa aktiviteter överensstämmer också med de prioriteringar som gjorts i Tillsynsplanen.

  Till tillsynsplanen hör även Livsmedelskontrollen 2020-2022 (se bilaga 3). Här beskrivs Samhällsbyggnadsnämndens kontroll av livsmedelsanläggningar utifrån livsmedelslagstiftningen samt därtill hörande myndighetsutövning. Syftet är att visa hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten.

  Den kontrolltiden som företagen betalar för och den tillsynstid som vi utför tidsredovisas noggrant. Vi kommer att ta med oss ett tillsynslager (kontrolltid som är betald men inte utförd) från 2017, 2018 samt 2019 in i 2020.

 • Ett saneringsintyg är ett intyg på att ett fartyg är fritt från smittsamma ämnen och andra ämnen som kan vara ett internationellt mot människors hälsa. Ett internationellt hot mot människors händelse kan exempelvis vara en anmälningspliktig sjukdom eller ett radioaktivt ämne. Det finns en skyldighet för fartyg i internationell sjöfart att ha ett giltigt saneringsintyg. Ett intyg gäller i 6 månader och ska förnyas innan det är ogiltigt. Förnyelse sker genom att fartyget inspekteras av miljöinspektörer i den hamn där fartyget ligger till kaj. De krav som ska vara uppfyllda finns i det internationella hälsoreglementet (IHR) vilket är ett legalt bindande ramverk för WHO:s medlemsstater. Syftet med saneringsintyget är att minska risken för att ämnen som utgör eller kan utgöra ett hot mot människors hälsa förs in i Sverige eller till andra länder.

  Folkhälsomyndigheten har utsett 53 kommuner i Sverige som kan utfärda saneringsintyg och däribland Gävle kommun. De kommuner som utses regleras i HSLF-FS 2015:8. I Folkhälsomyndighetens remiss finns ett förslag på att stryka 20 kommuner med utfärdanderätt vilket innebär att kommuner med utfärdanderätt blir 33 kommuner. Ett internationellt hot mot människors händelse kan exempelvis vara en anmälningspliktig sjukdom eller ett radioaktivt ämne.

 • Martinssons Åkeri etablerades på fastigheten Nybo 5:8 under 2011 utan tillstånd. Fastigheten är belägen inom primärt vattenskyddsområde. Verksamheten har idag ett tillfälligt tillstånd som löper ut den 13 december 2019. Verksamheten ansöker nu om att få sitt permanenta tillstånd förlängt i ett år till och med 13 december 2020.

 •   23

  Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen (2006:804)

 • I samband med ett besök i er verksamhet den 23 oktober 2019 framkom det att ni har påbörjat en livsmedelsverksamhet i en anläggning utan att ha anmält den till Livsmiljö Gävle för registrering.

  Av 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) följer att det för en sådan överträdelse ska tas ut en sanktionsavgift.

 •   25

  Beslutsärenden Fysisk planering

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Gavlehov. De tillkommande byggnaderna avser att främst innehålla bostäder men även lokaler för centrumändamål, vård, förskola och ett parkeringshus. Ett annat syfte är att bevara befintliga grönområden med värdefulla träd samt anlägga en ny allmän park i anslutning till de nya bostäderna. Ytterligare ett syfte är att säkerställa att planen inte påverkar Gävles grundvattentäkt negativt. Planen omfattar fem stadskvarter med blandad användning och ett kvarter med p-hus i souterrängplan med bebyggelse ovanpå för bostäder, förskola m.m. Planen säkerställer skydd mot hästallergener och en lämplig dagvattenhantering med hänsyn till grundvattentäkten. Planen omfattar ca 500-700 bostäder.

  Planen är förenlig med Översiktsplan Gävle kommun år 2030.

 • Planens syfte är att förtäta med bostadsbebyggelse på del av befintliga parkeringsytor i västra Andersberg. Detaljplanen möjliggör en komplettering med tre flerbostadshus, ca 100 nya bostäder, på parkeringsplatser norr respektive söder om Vinddraget. Utgångspunkten är punkthus som får uppföras till maximalt 28 meter nockhöjd, vilket motsvarar 8 våningar.

  Planen har varit på samråd under perioden 6 mars – 12 april 2019 samt på granskning under perioden 5 – 20 juni 2019. Inkomna synpunkter under samrådet berörde främst parkeringsfrågan, där boende i området ifrågasatte om det finns ett överskott av parkeringsplatser i Andersberg samt undrade vad som kommer att hända med befintliga garageplatser. Till granskningsskedet reviderades planförslaget så att det möjliggör både carport och/eller garage på del av parkeringarna. Under granskningen inkom enbart tre yttranden med inga synpunkter.

  Då exploatör avser att anlägga färre antal parkeringsplatser för bil än vad som anges i kommunens riktlinjer för parkering har ett avtal om parkeringslösning upprättats mellan fastighetsägaren och kommunen. Avtalet säkerställer att mobilitetsåtgärder blir av samt vilka åtgärder som ska vidtas om efterfrågan på parkering skulle överstiga den planerade.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Fastighetsägaren önskar utöka befintlig handelslokal från ca 6850 m² till 8650 m² (bruttoarea) på befintlig parkering i norra delen av fastigheten. Ansökan om planbesked redovisar också ett önskemål om att på fastigheten få utöka byggnadshöjden från 6 till ca 8,5 meter och att detaljplanen tillåter handel med livsmedel. Om befintlig parkering ianspråktas för utökad byggrätt finns behov av att utnyttja delar av befintligt skyddsbälte i nordväst för att tillskapa ytterligare parkeringar.

 • Syftet med detaljplanen är att planlägga för nya villatomter intill Utskärsvägen på Eskön. Detaljplanen är lokaliserad inom ett LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är utpekat i Gävle kommuns översikts-plan (LIS 12.1).

  Planen tar hänsyn till strandskyddsfrågan. I planens södra del är ett naturområde planlagt för att säkra tillgången till stranden. På naturmarken gäller fortfarande strandskyddet och här kommer det även efter planens genomförande att finns tillgänglighet till stranden.

  Utbyggnad inom detta LIS-område skulle tillsammans med den redan pågående bostadsexploateringen i angränsande område bidra med ett behövligt tillskott av kustnära bostäder i kommunen och skapa underlag för förstärkt service på Eskön.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 11 oktober – 25 oktober 2019. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 1 juni – 11 augusti 2019. Efter samrådet reviderades planen från att tillåta tre villatomter till två villatomter. Inga yttranden med erinran har inkommit under granskningen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. (Om det inte stämmer ska det förklaras och motiveras.)

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse i form av radhus och parhus i anslutning till befintligt bostadsområde i Hille, längs Nedre vägen. Planförslaget innebär att 10 radhus/parhus-lägenheter kan uppföras inom området.

  Området är utpekat som karaktärsområde med mycket högt värde. Ambitionen med förtätningen är att nytillkommen bebyggelse ska harmoniera med befintlig genom att tillvarata områdets höga kulturmiljövärden.

  Planbestämmelser har därför utformats för att den traditionella bebyggelsestrukturen ska bevaras samt utformningsbestämmelser som reglerar att karaktären av jordbruksområde bevaras trots annan bebyggelsetyp. Högresta byggnader ska uppföras som skapar ett intryck av ”ladhus”. Bebyggelsen ska ha en enkel karaktär med sadeltak och rödmålade träfasader. Det möjliggörs i form av två radhuslängor som placeras och utformas för att symbolisera ladugårdsbebyggelse medan parhuset symboliserar mangårdsbyggnaden.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Aktuellt planområde är inte utpekat i översiktsplanen som någon särskild ändamål. Det finns således inga motstående intressen enligt översiktsplanen att pröva området för bostäder. Området ligger inom ett utpekat karaktärsområde, Hille (H.L.1). Området bedöms ha ett mycket högt värde. Värdet består i det öppna odlingslandskapet och dess relation till den bebyggda åsen och Hillesjön.

 •   31

  Hille 2:118 mfl, Gamla Västerbacken - Beslut om planbesked och planuppdrag

 •   32

  XX - Beslut om antagande

 • Planens syfte är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse, ca 400 bostäder, i östra delen av Sätra, längs Sätrahöjdens västra sida. Planområdet består av tre delområden, kv Skrindan (Sätra 57:1), kv Trillan (Sätra 60:1 och del av 60:2), kv Kärran (del av Sätra 60:2) samt kringliggande lokalgator.

  Detaljplanen möjliggör ny bebyggelse i de tre kvarteren som integreras i befintliga strukturer för bebyggelse, grönska, gator samt gång- och cykelstråk.
  Planförslaget innebär att:

  • nya bostäder kan byggas i områden med god tillgänglighet till service, stadsdelscentrum, kollektivtrafik samt närhet till parker och grönområden.
  • nya bostäder tillförs området med möjlighet för andra typer av upplåtelseformer och bostadstyper som tex bostadsrätt, äganderätt, stadsradhus etc.
  • nya centrumfunktioner kan tillkomma efter Sätrahöjden.
  • fler stråk och områden befolkas i stadsdelen, vilket ökar tryggheten.
  • befintliga investeringar i infrastruktur samt samhälls- och kommersiell service kan nyttjas för fler bostäder/invånare.
  • redan ianspråktagen och hårdgjord mark omvandlas till bostadsändamål.

  Ny bebyggelse utgörs av lameller i fem våningar med en högre byggnadskropp i tio våningar längs efter Sätrahöjden. I kvarteren Skrindan och Trillan möjliggörs även två bostadsbyggnader i tre våningar som en inre kvartersbebyggelse. Bebyggelsens ska vara omsorgsfull gestaltad samt väl anpassad med befintlig bebyggelse och riksintresse för kulturmiljö. Utformning av bebyggelse, platser och rörelsestråk ska ha fokus på trygga och attraktiva grönskande miljöer.

  Parkeringsområde för befintliga bostäder bibehålls i kvarterens västra delar.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Bebyggelsen sker i huvudsak på redan ianspråktagen mark för parkering.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken.

  Planområdets tre delområden finns utpekade i fördjupad översiktsplan för Gävle stad, 2009, som lägen för ny bostadsbebyggelse, SB1 -områden. Planförslaget skiljer sig från den fördjupade översiktsplanen vad gäller utbredning, skala och antal bostäder. Planförslaget stämmer dock väl överens med intentionerna om kompletteringsbebyggelse på redan ianspråktagen mark som uttrycks i kommuntäckande Översiktsplan Gävle kommun 2030 samt i “Planeringsriktlinjer för Gävle växer”. Planförslagets utbredning har även stöd i preciseringen av riksintresset för kulturmiljö.

  Planen handläggs enligt reglerna för utökat förfarande, plan- och bygglagen 5 kap 7 §.

 • Kultur- och bildningscenter. Föredragande: Sara Bylund och Helena Tallius Myhrman

 •   35

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av förskola med kontorsdel som uppförs som tillbyggnad till befintlig familjecentral samt komplementbyggnader (cykelförråd och orangeri-förråd) och anläggande av åtta markbilparkeringsplatser på fastigheten SÄTRA 23:2, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 1810 kvadratmeter och byggnadsarea om 941 kvadratmeter. Förskolan är avsedd för 80 barn, vilket ger en friyta på 48 m2 per barn. Ansökt åtgärd är planenlig.

  Familjecentralen som 2016 byggdes på parkeringsplatsnivån för Sätra centrum var redan då tänkt att bli en del av en större byggnad innehållande framförallt förskola. Förskolan och dess gård byggs till stordelen på nivå av Gråstensvägen i ett plan. Mellan befintlig och envåningsbyggnaden byggs en trevåningsbyggnad med kommunikation, matsal, kök, personalutrymmen och kontor.

 • Ärendet gäller bygglov för ombyggnad av kontorsbyggnader till 38 bostadslägenheter och för utvändig ändring av kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom upptagande av nya takfönster, fönster och ytterdörrar på fastigheten NORR 9:7, samt rivningslov för rivning av byggnadsdelar som ansluter de olika husbyggandena till varandra, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 3877 kvadratmeter.

  Fasaderna behåller sitt utryck eller återskapas liknande ursprungligt utseende. För att tillgänglig access till de olika entréerna (som ligger på olika nivåer) tas åtgärder på marken samt ny loftgång.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter inklusive 14 studios och verksamhetslokal avsedd för gym på bottenvåningen på fastigheten BRYNÄS 19:8, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 6043 kvm och en byggnadsarea om 396 kvm. Ansökt åtgärd är planenlig och uppfyller plankravet på hög arkitektonisk kvalitet i Godisfabriken.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 54 lägenheter och verksamhetslokal avsedd för livsmedelsbutik på bottenvåningen på fastigheten BRYNÄS 19:8, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 7022 kvm och en byggnadsarea om 1010 kvm.

  Föreslagen åtgärd avviker från gällande detaljplan genom att antalet våningar överskrids med en våning för den delen av takterrassen över första våningen, som täcks med lutande glastak som sträcker sig till husets tak på sjunde våningen och som används som uteplats s.k. atriumgård. Livsmiljö Gävle anser att den sökta åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. Kvarteret saknar innegård. Arkitekten har skapat atriumgård för gemensam vistelse för de boende som är väderskyddad och som är gestaltningsmässigt mycket väl förenlig med den högklassiga arkitektur som byggnaden har. Livsmiljö Gävle anser att den aktuella avvikelsen från detaljplanen är en sådan liten avvikelse förenlig med detaljplanens syfte som kan godtas enligt 9 kap. 31 b §.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av parkeringshus i Godisfabriken, för 519 bilparkeringsplatser varav 12 är handikapparkeringsplatser, och som inrymmer på bottenvåningen även sopsugsterminal, återvinningscentral och markvärmeundercentral på fastigheten BRYNÄS 19:8, som ligger inom detaljplanelagt område. Ansökt åtgärd avviker från detaljplanen genom att byggnadshöjden överskrids med o,82 meter. Livsmiljö bedömer att avvikelsen är en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31b och förenlig med detaljplanens syfte. Föreslagen byggnad är gestaltad med hög arkitektonisk kvalitet, vilket är ett plankrav i Godisfabriken.

 •   41

  XX - Åtgärdsföreläggande

 • Ett vindskydd, ett vedförråd, en gjuten grill samt en boulebana har olovligen uppförts på fastigheten Hemlingby 23:14 (fastigheten). Fastigheten - vars mark är tillgänglig för allmänheten - ligger utanför detaljplanelagt område. Något bygglov för ovan nämnda uppförda åtgärder finns inte. Livsmiljö Gävle har bedömt att vindskyddet kräver bygglov enligt 9 kap. 2 § PBL men att övriga åtgärder varken kräver lov enligt PBL eller anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338), PBF. Grund för uttag av byggsanktionsavgift föreligger därmed för det uppförda vindskyddet. Enligt 11 kap. 54 § PBL gäller dock att en byggsanktionsavgift inte ska tas ut om rättelse sker. Livsmiljö Gävle konstaterar att rättelse skett på så sätt att vindskyddet tagits bort. I enlighet med bestämmelserna i 11 kap. 54 § PBL ska därmed inte någon byggsanktionsavgift tas ut.

  Eftersom Livsmiljö Gävle inte kan se några uppenbara hinder till varför bygglov inte skulle kunna beviljas för vindskyddet på den aktuella platsen har Stugföreningen Sjötorparna uppmanats att inkomma med en lovansökan för vindskyddet. Stugföreningen Sjötorparna har uppgett att de har för avsikt att snarast inkomma med en ansökan om lov för att kunna ställa tillbaka vindskyddet på platsen.

  För fullständig motivering till beslutet se Nämndsyttrande – Avslut utan uttag av byggsanktionsavgift med dnr BOB-2018-1324, daterat den 18 december 2019, vilket motsvarar nämndens dnr 19SBN372-5.

 •   43

  Ytterhärde 11:10, Ytterhärdevägen 127 – Ärendet avslutas

 •   44

  XX – bygglov för tillbyggnad av garage/carport

 • Att erbjuda bostadsförtur för vissa grupper är en fin och bra service till de som av olika skäl behöver gå före i bostadskön. Det är endast ca en tredjedel av de som söker förtur som uppfyller kraven för att få sin ansökan beviljad. Mycket tid ägnas således till att utreda och besluta i ärenden som ges avslag. Det finns därför skäl att ifrågasätta om kommunen ska fortsätta med ett frivilligt kommunalt åtagande i jämförelse med den kostnad som handläggningen genererar.

  Flera av de ärenden som avser förtur av medicinska skäl eller övriga särskilda skäl kan fångas upp och prövas enligt annan lagstiftning. Konsekvenserna för den enskilde av en avskaffning av bostadsförtur kan dock antas bli större för den som är i behov av bostadsförtur av medicinska skäl än t.ex. för den den som söker näringslivsförtur.

 • Gävle växer, mycket byggs, behovet och intresset för att bygga i Gävle är fortsatt stort. Byggande handlar idag mycket om att effektivt (snabbt) producera många bostäder. Hur vi för framtiden planerar, skapar och bygger en långsiktigt god bebyggd miljö i Gävle, är centralt för hur väl stadsmiljön kommer att fungera och hur uppskattad den blir.

  Arkitekturpolicy för Gävle är ett övergripande dokument främst riktat till Gävle kommun och dess koncern som stöd i uppdraget att implementera ett nytt nationellt mål för arkitektur-, form- och designpolitiken. Vilket innebär att flera politikområden ska bidra till goda livsmiljöer och att nya krav ställs på hur våra samhällen formas. Där arkitektur, form- och design är värdeskapande redskap för att möta samhällsutmaningar med människan i centrum.

  För att lyckas krävs att alla samarbetar, politiker, tjänstemän, byggherrar, företagare, arkitekter och invånare med flera. Arkitekturpolicyn kan här fungera som en dialogplattform för definitioner av arkitektonisk kvalitet samt stimulera till diskussion om staden och arkitektur.

 • Ärende på Södertull 13:15, Migrationsverket. Uppförande av plank/stängsel. Föredragande: Sofia Englund och Panagiota Kalliora

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Skolskjuts 1 juni-30 september 2019, Skolskjuts 1 oktober-11 november 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Dispenser från LTF och TRF november 2019, Lokala trafikföreskrifter november 2019, Färdtjänst november 2019, Riksfärdtjänst november 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade november 2019, Bygglov november 2019, Bostadsanpassningsbidrag november 2019, Bostadsförtur november 2019, Miljö- och hälsoskydd november 2019.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   49

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Mikael Persson (L) önskar föredragning av följande ärenden:

  • Förvaltningsrättens dom gällande överklagat beslut om delvis nekat bostadsanpassningsbidrag, dnr 19SBN114. Besvaras av Eleonor Helmersson.
  • Förvaltningsrättens dom gällande överklagat beslut om delvis nekat bostadsanpassningsbidrag, dnr 19SBN112. Besvaras av Eleonor Helmersson.
  • Länsstyrelsens beslut gällande överklagat avslut av tillsynsärende på Trödje 3:43. Besvaras av Andreas Kock.

  Eva Löfqvist (S) vidareförmedlar några frågor från KPR:

  • Varför finns inga papperskorgar i Klockgjutarparken?
  • Enligt ett tidigare beslut ska allmänheten ha rätt att använda toaletten på Brända Bocken och restaurangen får ersättning för detta. Gäller detta fortfarande? Om så är fallet bör en skylt sättas upp.
  • Varför finns ingen toalett på resecentrum? 

  Frågor från Eva Löfqvist (S): Finns det ingen offentlig toalett i Stenebergsparken som är tillgänglighetsanpassad? KPR frågar om det kunde sättas upp hyllor för stomipåsar i de tillgänglighetsanpassade toaletterna? Fler skyltar om var de offentliga toaletterna finns bör sättas upp. Frågan besvaras av Lo Lennartsson/Erika Klang.

  Frågor från Stefan Pettersson (V): I måndags (191021) fick vi höra om att en medborgare fått vänta i 21 veckor på att få en ramp monterad så att han kunde komma ut ur sin bostad. Detta är givetvis alldeles galet. Förra sommaren blev jag också kontaktad i ett liknande ärende där en annan gammal och sjuklig medborgare fick vänta hela sommaren för att få hjälp med att få en ramp monterad. Han blev således också inne i värmen hela sommaren. Nu vill jag veta vad som görs för att Gävle skall kunna få en bättre verksamhet avseende bostadsanpassning så att sådana här typ av händelser inte upprepas? Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

  Jag har blivit kontaktad av personer som påvisar problem med regler och praxis i färdtjänsten. Ett konkret exempel är att en medborgare i Gävle med vissa funktionshinder nekas att åka färdtjänsten med två kassar efter att ha varit och handlat mat. Personen uppmanades att ta vanlig taxi istället eller att beställa och åka färdtjänst två gångar och handla en kasse åtgången. Resultat blir fler resor och svårare att få vardagen att fungera med färdtjänst pga. ett sämre bemötande samtidigt som kommuns och medborgarens kostnader för färdtjänst ökar. Min fråga är: Är detta bemötande ett exempel i överensstämmelse med riktlinjerna för färdtjänst? Är svaret ja vill jag i så fall veta om det är aktuellt med en snar översyn för att ändra dessa riktlinjer? Eller är dagens ordning bra? Frågan besvaras av Cecilia Sjöblom på informationsnämnden den 27 november då en av informationspunkterna handlar om färdtjänst.

  Karin Qvarnström (V): Hur bedöms ansökan om medicinsk förtur och varför avslås så många ansökningar? Utförlig beskrivning. Frågan besvaras av Anna-Karin Brandel.

  Anders Ekman (C): Handläggningstider för bostadsanpassningsbidrag har ju varit uppe i media. Jag har förstått det som att handläggningstiden kan väntas bli kortare framöver, då mer personal har tilldelats så att man kan börja arbeta av backloggen. Skulle gärna få en statusrapport på hur det går med detta. Om ni kan få fram siffror på handläggningstider eller antal pågående ärenden uppskattas det också, men det är inte nödvändigt om det är svårt att få fram. Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

  Mikael Persson (L) önskar föredragning om följande ärenden vid nästa nämndsammanträde:

  • Länsstyrelsens beslut gällande överprövad strandskyddsdispens på Katrineholm 1:25. Ärendet föredras av Lars Lindström.
  • Mark- och miljödomstolens dom gällande avslutat tillsynsärende på Bönan 2:4. Ärendet föredras av Anderas Kock.
  • Beslut från Mark- och miljööverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd gällande Norrsundet 15:86. Ärendet föredras av Rickard Westling.

  Rosmari Holmgren (KD): När en person kommer hem från sjukhus efter en olycka eller invalidiserande sjukdom och behöver bostadsanpassning, men kan inte själv ansöka eller ta in offerter m m och inte har någon anhörig som kan hjälpa. Hur får den personen hjälp, och hur länge ska den personen vara tvungen att vänta innan han /hon får hjälp. Det kan inte vara meningen att någon ska vänta i månader att bara få komma ut. Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.