Hoppa över navigering
 •   9

  Upphandling av skärgårdstrafik

 •   14

  XX, XX, Lovföreläggande, Rättelseföreläggande samt uttag av Byggsanktionsavgift

 • Motivering till ordförandes förslag till beslut

  Allmänt om bygglovsprövningen

  Enligt 9 kap. 33 § PBL kan en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 9 kap 30 - 32 a §§ PBL ges ett tidsbegränsat bygglov, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark.

  Planförhållanden

  Den sökta åtgärden avses vidtas inom ett område som omfattas av en detaljplan, som vann laga kraft 1951-01-26.

  Åtgärden strider mot detaljplanen då en verksamhet för livsmedel avses uppföras på mark som endast för användas för idrottsändamål.

  Eftersom den sökta åtgärden strider mot detaljplanen, är inte förutsättningarna för att bevilja bygglov enligt 9 kap. 30 § PBL uppfyllda. Enligt 9 kap. 31 b § gäller dock att bygglov får ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens syfte och 1) avvikelsen är liten, eller 2) åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

  Den aktuella avvikelsen från detaljplanen är inte en sådan liten avvikelse som kan godtas enligt 9 kap. 31 b §. Inte heller är den sökta åtgärden av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.

  Slutligen får bygglov, utöver vad som följer av 9 kap. 31 b §, ges för en åtgärd som avviker från detaljplanen, om genomförandetiden för detaljplanen har gått ut och om åtgärden antingen 1) är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse, eller 2) innebär en sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement till den användning som har bestämts i detaljplanen. Detta enligt 9 kap. 31 c §.

  Den sökta åtgärden är inte av sådan karaktär att bygglov kan ges med stöd av 9 kap. 31 c §.

  Nämnden anser dock att det föreslagna tidsbegränsade bygglovet inte försvårar för detaljplanens syfte i genomförandet i övrigt och anser att livsmedelsförsäljning, som här inryms i en mindre kioskbyggnad, kan ses som ett allmänt behov enligt 31 c §. Utformningen av byggnaden anses inte heller strida mot detaljplanen.

  Sammanfattande bedömning

  Nämnden anser att tillräckligt många, men inte alla, förutsättningar för bygglov är uppfyllda. Dessutom är åtgärden avsedd att pågå under en begränsad tid och sökande har ansökt om ett tidsbegränsat bygglov

  Ansökan om tidsbegränsat bygglov kan därför beviljas med stöd av 9 kap. 33 § plan- och bygglagen.

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning

  Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av en obemannad och dygnet runt öppen Coopbutik på fastigheten VILLASTADEN 5:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 35 kvadratmeter.

  Ärendet återremitterades till bygglovsenheten vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2021-01- 27 för hörande av berörda sakägare.

   

   

 •   18

  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.