Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 29 januari 2019 kl. 11:00

  Förslag: Stefan Pettersson (V)

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 9 januari 2019 08:30 – 11:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), tf sektorchef Patrik Gustavsson, nämndsekreterare Andreas Kock samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  Allmänna beslutsärenden

 • Avsnitt 2.4 Arbetsmiljölag utgår. Enligt de nya reglementen som gäller från och med den 1 januari 2019 framgår att kommunstyrelsen har ansvaret för arbetsmiljön i kommunen, ansvarar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och att verksamheten bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen. Före år 2019 hade respektive nämnd motsvarande ansvar. Fördelning av arbetsmiljöuppgifter enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Systematiskt Arbetsmiljöarbete, som kommunstyrelsen har att besluta om, bör förövrigt enligt Sveriges Kommuner & Landsting inte ingå i delegeringsordningen.

  Från och med den 1 januari 2019 är kommunen organiserad i en förvaltning med fyra sektorer. Kommundirektören är förvaltningschef. De fyra sektorerna har sektorchefer. Den tidigare samhällsbyggnadsförvaltningen ingår nu tillsammans med Kultur & Fritid i sektor Livsmiljö Gävle. I anslutning till detta har avsnitt 2.9 justerats så att sektorchef äger rätt att besluta i samtliga ärenden där nämnden har delegerat sin beslutanderätt. Texten om vidaredelegering utgår eftersom bara förvaltningschef kan vidaredelegera och det är i dagsläget synnerligen oklart om sektorchef är att jämställa med förvaltningschef. Det är inte aktuellt att delegera uppgifter till kommundirektören, som är ensam förvaltningschef i Gävle kommun.

  Delegaten förvaltningschef ersätts med delegaten sektorchef.

  Den nya Dataskyddsförordningen eller ”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskydds-förordning)”, har trätt i kraft den 25 maj 2018. Precis som annan lagstiftning innehåller även dataskyddsförordningen bestämmelser som i förvaltningsjuridisk mening kan innebär att ”beslut” fattas. I huvudsak gäller att samtliga beslut som tillhör en nämnds ansvarsområde ska enligt kommunallagen fattas av nämnden vid sammanträde om inte nämnden har delegerat sin beslutanderätt till delegat.

  Ur ett dataskyddsrättsligt perspektiv kan det vara bra att samhällsbyggnads-nämnden i egenskap av personuppgiftsansvarig nämnd tar ställning till delegering av beslutsbestämmelser enligt dataskyddsförordningen så att skyndsamma beslut i dataskyddsarbetet säkerställs.

  Avdelning Mark- och exploatering önskar nya avsnitt 3.33.2.2 och 3.33.2.3. som handlar om nyttjanderätter.

  Avsnitt 3.23. För information att investeringsobjekt överstigande 25 000 000 kr inte får igångsättas utan kommunstyrelsens medgivande, tidigare var gränsen 60 basbelopp.

 • Från och med den 1 januari 2019 har samhällsbyggnadsnämnden bildat ett trafikutskott. Således ska nu utskottet tillsättas av ledamöter från samhällsbyggnadsnämnden. 

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot och en ersättare till det kommunala pensionärsrådet. Enligt instruktion från ordförande ska ordinarie ledamot utses från majoriteten och ersättaren från oppositionen.

 • Livsmiljö Gävle har utarbetat ett förslag till internbudget för Samhällsbyggnadsnämnden 2019 enligt kommunledningens anvisningar. Förslaget bygger på kommunplan med årsbudget 2019 och utblick 2020 - 2022.

 • Bifogad attestförteckning är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige. Syftet är att tillse att alla ekonomiska transaktioner hanteras av de personer som respektive nämnd tilldelat ekonomiskt ansvar.

  För Samhällsbyggnadsnämnden föreslås det ekonomiska ansvaret fördelas enligt attestförteckning.

 •   12

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Samrådsgruppen för färdtjänst i länet har tillsammans utarbetat ett nytt förslag till länsgemensamma tillämpningsföreskrifter för färdtjänst. Ett enhetligt regelverk som underlättar samordning, samma villkor och minska kostnaderna. Samhällsbyggnadsnämnden har nu fått dessa tillämpningsföreskrifter för genomgång och beslut. Samhällsbyggnad Gävle har skickat de nya tillämpningsföreskrifterna för kännedom till Omvårdnad Gävle och Utbildning Gävle. Samhällsbyggnad Gävle har även informerat om tillämpningsanvisningarna till Samhällsbyggnadsnämnden, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet.

 • Samrådsgruppen för riksfärdtjänst i länet har tillsammans utarbetat ett nytt förslag till länsgemensamma tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst. Samhällsbyggnadsnämnden har fått dessa tillämpningsföreskrifter för genomgång och beslut. Samhällsbyggnad Gävle har skickat de nya tillämpningsföreskrifterna till Omvårdnad Gävle och Utbildning Gävle. Samhällsbyggnad Gävle har informerar om tillämpningsanvisningarna till Samhällsbyggnadsnämnden, Pensionärsrådet och Tillgänglighetsrådet.

 • Information om investeringsbudget

 •   16

  Beslutsärenden miljö- och hälsoskydd

 • WSP Sverige AB (WSP) vill provpåla på Kungsbäck 2:14 för att bedöma risken av pålning för vattentäkten. Platsen är ca 50 meter utanför gränsen till den sekundära skyddszonen. Området har hög sårbarhet med betydande grundvattenmagasin enligt sårbarhetskartan. Bolaget skickade in en ansökan om tillstånd enligt vattenskyddsföreskrifterna trots att platsen ligger utanför vattenskyddsområdet.

  Ärendet remitterades till Gästrike Vatten (GVAB). GVAB hänvisar i sitt yttrande till Gävle kommuns utredning av Kungsbäcksområdet för möjlig exploatering (PM Geoteknik Exploatering Gävle-Valboåsen Kungsbäck, 2017-01-31). Slutsats från PM: Pålning bör undvikas. GVAB anser att provpålningen inte ska tillåtas.

  WSP fick bemöta yttrandet och angav att PM:et inte kan nyttjas i syfte att påvisa huruvida pålning är lämpligt eller olämpligt på den aktuella platsen. WSP föreslår, då grumling ej helt kan uteslutas, att vidare undersökningar genomförs med provpålning med samtida uppföljning av pålningens påverkan på grundvattentäkten. Även fastighetsägaren har yttrat sig i ärendet.

  GVAB fick ta del av inkomna bemötanden. GVAB står fast vid att provpålning inte ska tillåtas. GVAB anser att ytterligare utredningar är överflödiga och innebär en risk i sig för vattentäkten.

  Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att det är mycket viktigt att skydda grundvattnet och dricksvattentäkten. Flera utredningar och riskbedömningar har gjorts för aktuellt område med slutsatsen att ur skyddssynpunkt för Gävles vattentäkt bör inte pålning som grundläggningsmetod användas. Det finns goda skäl att meddela förbud mot provpålning på aktuell fastighet.

 • Mellan den 12 november 2018 och 3 december 2018 har fruktkorgar som levererats till Samhällsbyggnad Gävle vägts vid sex tillfällen. Totalt var det 48,52 kg för lite frukt som levererades och det var 16,8% mindre än det företaget tog betalt för. En kontroll utfördes den 12 december 2018, se kontrollrapport med dnr M-2018- 3435:1 vid kontrollen noterades det att företaget inte levererade rätt mängd frukt.

  Totalt har 59 korgar vägts och av dessa var det 57 korgar som vägde mindre än det företaget angav.

  Motivering till beslut:
  Livsmedelslagstiftningen syftar till att tillvarata konsumenternas intressen. All information om livsmedel ska vara korrekt och får inte vilseleda konsumenter. Detta kallas för redlighet, en ärlig och korrekt återgivning av informationen om ett livsmedel. Myndighetens livsmedelskontroll ska således vara båda hälsorisk- och redlighetsbaserad.

  Genom att ange att en fruktkorg innehåller mer frukt än vad den egentligen innehåller får inte konsumenten korrekt information och blir lurad. Konkurrensen på marknaden mot andra företag som erbjuder samma varor och tjänster blir dessutom snedvriden.

  Vid totalt 7 tillfällen har fruktkorgar från Nya Gävle Partiaffär AB kontrollvägts. Totalt har 59 korgar vägts och av dessa vägde 57 korgar mindre än vad som angavs. Att informationen om fruktkorgens vikt har varit felaktig till konsumentens nackdel är alltså inte en enstaka händelse utan har skett vid upprepade tillfällen.

  Den behöriga myndigheten ska vidta åtgärder för att se till att företagaren vidtar åtgärder vid bristande efterlevnad. En sådan lämplig åtgärd är att förbjuda Nya Gävle Partiaffär AB att släppa ut livsmedel på marknaden med vilseledande livsmedelsinformation och att förena förbudet med ett löpande vite.

 •   19

  Utredning enligt §6 LAV

 • Enligt Gävle kommuns VA-strategi ska Gävle kommun bedriva tillsyn av enskilda avlopp. Detta för att nå målet att samtliga boende ska ha en långsiktig och hållbar VA-lösning ur ett miljö- och hälsoskyddshänsyn.

  2014 beslutade Byggnads- 0ch miljönämnden att anta inventeringsplanen för enskilda avlopp i Gävle kommun. Sedan 2014 har tre områden inventerats sedan har inventeringen av enskilda avlopp pausats. I och med uppehållet har planen för inventeringen brustit och dokumentet har blivit inaktuellt.

  Planen har uppdaterats för att kunna bli aktuell, områden som ska utredas för kommunalt VA försörjning har plockats bort samt fler områden har lagt till i planen.

  Prioriteringen har genomförts genom ett poängsystem med parametrarna: Recipientens känslighet 1-3, andel permanentboende 1-3 och fastigheternas täthet 1-3. Varje område får en poäng och de områden med högst poäng får högre prioritering.

 •   21

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   22

  XX - Åtgärdsföreläggande

 •   23

  XX - Byggsanktionsavgift och avslut

 •   24

  XX - Byggsanktionsavgift och beslut om föreläggande

 •   25

  XX - Lovföreläggande

 •   26

  XX - Ansökan om bygglov för uppförande av plank

 • Överprövade ärenden

 •   28

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Detaljplaneändringen syftar till att justera en egenskapsgräns i nu gällande detaljplan för att säkerställa att en uppförd komplementbyggnad kan ingå inom befintlig byggrätt.

  Detaljplaneändringen har varit ute för samråd under perioden 13 september – 4 oktober 2018, granskning har hållits 12 – 26 november 2018.

  Inkomna synpunkter har sammanfattningsvis handlat om strandskydd och planförfarandet. Efter samråd och granskning har en egenskapsgräns justerats på plankartan men synpunkter kvarstår från Länsstyrelsen Gävleborg, som hävdar att detaljplaneändringen kan bli föremål för överprövning.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   30

  XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 •   31

  XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • Planens syfte är att möjliggöra balkonger på befintliga flerbostadshus och att värna kulturvärden på byggnaderna. Planen säkerställer även användningen för den befintliga förskolan samt möjliggör utbyggnad av förrådsbyggnader.

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 26 oktober till 16 november 2018. Gävle Energi skickade in synpunkter under samrådet om att det är viktigt att ingen byggnad tillåts placeras ovanför befintlig fjärrvärmeledning. Befintlig förrådsbyggnad som angränsar till ledningen får vara krav men inte flyttas närmare den. Yttrandet medförde inga åtgärder.

  Granskning har hållits under perioden 3 december till 17 december 2018. Tre stycken yttranden utan synpunkter har inkommit under granskningsskedet. Från samrådsskedet kvarstår inga synpunkter och inga förändringar i planen har genomförts efter granskningstiden.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan. Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 •   33

  XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 •   34

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Lokala trafikföreskrifter november 2018, Lokala trafikföreskrifter december 2018, Dispenser från LTF och TRF December 2018, Yttrande avverkningsanmälan Västbyggeby 1:4, Yttrande strandskyddsdispens Hemlingby 23:14, Delegationslista miljö- och hälsoskyddsavdelningen november 2018 Listan finns som bilaga till protokollet.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 17SBN480. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller miljö- och hälsoskyddsavdelningen december 2018, bygglovavdelningen december 2018, färdtjänst december 2018, riksfärdtjänst december 2018, bostasförturer december 2018, bostadsanpassningsbidrag december 2018, parkeringstillstånd för rörelsehindrade december 2018 och Skolskjuts december 2018. Besluten är förtecknade i separat lista daterad den 7 december 2018. Listan finns som bilaga till protokollet.

   

   

   

   

   

 •   37

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   38

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Kent Edin har ställt följande frågor.

  1. Hur går det med Gatubelysning kvistholmsvägen Norrsundet.( påminnelse?)

  2. Är det möjligt att få en genomgång i Vattenfrågan Hamrånge-Norrsundet. Borde ha utretts innan man skrämde iväg ett antal sommarstugeägare.

  3. Belysning sopsortering ( återvinning )Bergby. (Vem ansvarar)

 • a) Förvaltningschefen informerar, Eva Jackson

  b) Allmän information från ledamöter

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.