Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 26 november 2019 kl. 11:00

  Förslag: Annika Erlandsson (M)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 6 november 2019 08:30 – 11:30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner.

 •   5

  Föregående protokoll

  1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Ekonomi
  3. Trafikutskottet
  4. Allmän information från ledamöter
 •   7

  E-petitioner/motioner

 •   8

  E-petitioner

 • Kristdemokraterna yrkar på att kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att genomföra spark- och pulkavänlig sandning av gång- och cykelbanor på de sträckor där det är tekniskt möjligt i stadsdelarna utanför centrum.

 • E-petitionen ”En äng i Andersberg” daterat 27 juni 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhälls-byggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att det anläggs en äng i Andersberg. Detta för att bidra till den biologiska mångfalden, för humlor, bin och andra insekter. Det skulle också glädja boende i området med en äng som rekreationsplats samt barn och elever som kan besöka ängen i utbildande syfte.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att investeringsprocessen ska följas och att anläggning av äng i Andersberg läggs i åtgärdslistan för inkomna investeringsbehov, då det blir en ”Åtgärd under 100 000 kr”. Åtgärden prioriteras mot övriga inkomna investeringsbehov.

 • E-petitionen ”Pendelparkering i anslutning till busshållplatser i glesbygdsområden som tex Iggön” daterat den 10 april 2019 har kommit in till Gävle kommun. Kommunstyrelsen har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att pendlarparkering ordnas i anslutning till hållplatser. Förslaget gäller glesbygd generellt, och Iggön specifikt. Livsmiljö Gävle, har i dialog med förslagsställaren, valt att avgränsa ärendet till Iggön, eftersom andra förslag på lämpliga pendlarparkeringar redan finns dokumenterade.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att förslaget om att ordna pendlarparkering i anslutning till hållplatsen Iggövägen ska dokumenteras som eventuell framtida investering, och hanteras enligt investeringsprocessen.

 •   12

  Allmänna beslutsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har givits tillfälle att svara på en remiss från
  Kultur- och fritidsnämnden om förslag till nytt kulturpolitiskt program.

  Gävle är en kommun som växer och utvecklas och där behöver kulturen finnas med som en viktig medspelare. För att ligga i linje med kommunens övriga planer och inriktningsmål krävs ett nytt program för kulturen med en tydlig viljeriktning.

  Sammanfattande synpunkter från Samhällsbyggnadsnämnden:

  • Den bebyggda miljön där det finns stora kulturvärden bör framhållas i det nya programmet.

  • Betona vikten av att kulturen även i fortsättningen ska ta plats i den fysiska miljön och att kulturen är betydelsefull i arbetet med att minska segregationen och utanförskapet genom att stärka ett områdes identitet och skapa mötesplatser.

  • Betona kulturens roll i att länka samman stadsdelar och bryta segregering i staden.

  • Koppla ihop kulturpolitiken med övrig stadsplanering och hållbar utveckling.

  • Hantering av drift och underhåll av befintliga konstverk.

  • Det är önskvärt att hantera en procentsregeln som en pott.

 •   14

  Beslutsärenden Trafik och tillstånd

 • Livsmiljö Gävle föreslår en höjning av gällande felparkeringsavgifter. Avgifterna har varit oförändrade sedan 2005. Livsmiljö Gävle föreslår att felparkeringsavgiften i Gävle höjs till 500, 700 och 900 kr. Från dagens 350, 500, 700 kr och att beslutet skall gälla från 2020-01-01.

  1. Förändrad avgränsning av förstudie, trafiklösningar Fältskärsleden och Magasinsområdet. Föredragande: Calle Holmström, trafikplanerare
  2. Förändrade kostnader för tillköp av kollektivtrafik. Föredragande: Marie Grew, trafikplanerare
  3. Torghandel. Föredragande Maria Karlberg och Dan Ageborn
  4. Kölista för platsupplåtelse. Föredragande: Maria Karlberg och Dan Ageborn
 •   17

  Beslutsärenden Lantmäteri och geografisk information

 • I samband med etableringen av Microsofts datacenter i Stackbo kommer tre vägar nyanläggas.

  Namnberedningen föreslår två namn som kan kopplas eller ledas till den nya etableringens verksamhet, Ledningsgatan och Kopplingsvägen, och ett namn som används i folkmun men ännu inte är ett officiellt vägnamn, Farfarsvägen.

  Namnet Farfarsvägen används i folkmun för den redan befintliga vägen, och syftar till namnet Farfarsrönningen, ett naturnamn som finns upptecknat på kartor. Då den planerade vägen kommer ha en snarlik sträckning föreslår Namnberednigen att det vedertagna namnet används för vägen.

  Namnberedningen har skickat namnförslagen på remiss till Räddningstjänsten, vilka inte har något att erinra mot förslagen.

 • En ny detaljplan har antagits i Järvsta där två nya vägar ska anläggas. Inom tidigare exploaterade områden i Järvsta har namn på olika slags lavar använts för att namnge vägar.

  Dessa lavnamn ger en geografisk lokalisering om var vägarna finns och därför bör namn på lavar användas även för vägarna inom den nya detaljplanen.

  Namnberedningen föreslår att vägarna ges namnen Fönsterlavsvägen och Silverlavsvägen.

  Namnförslagen har skickats på remiss till Räddningstjänsten vilka tillstyrker förslaget om att använda vägnamn med geografisk lokalisering och inte har något att erinra mot namnförslagen.

 • Vid inspektion den 2 maj 2018 framkom ett antal brister i verksamhetens egenkontroll. Vidtagna åtgärder för punkt 1a och 1b i inspektionsrapporten med dnr M-2018-1082:6 skulle redovisas skriftligen till tillsynsmyndigheten senast den 30 november 2018. Den 8 april 2019 skickades en påminnelse om begärda uppgifter till verksamhetsutövaren.

  Vid provtagning av duschvatten på Fjärran Höjderbadet har legionella påvisats i proverna. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen begärde därför in verksamhetens egenkontrollprogram för att förebygga tillväxten av legionella den 26 april 2019. Inget svar har inkommit till tillsynsmyndigheten.

  Efter att en kopia på provtagningsresultat inkommit från laboratoriet den 27 augusti 2019 ombads verksamheten redovisa eventuella vidtagna åtgärder senast den 6 september 2019, dnr M-2019-128:33-34. Inget svar har inkommit till tillsynsmyndigheten.

  Den 30 augusti 2019 förelades verksamheten att inkomma med uppgifterna enligt punkt 1-3 senast den 27 september 2019, dnr M-2019-1331:2. Inget svar har inkommit till tillsynsmyndigheten. Enligt 26 kap. 19 § miljöbalken ska den som bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter mot människors hälsa eller påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana verkningar. Den som bedriver en sådan verksamhet ska lämna förslag till kontrollprogram eller förbättrande åtgärder till tillsynsmyndigheten, om tillsynsmyndigheten begär det. Bassängbad är även en anmälningspliktig verksamhet och omfattas därmed av kraven i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

 •   22

  Förbud förenat med vite

 • SMK Gävle Enduro inkom den 26 april 2019 med en anmälan om miljöfarlig verksamhet efter att de behövt flyttat från sin tidigare plats vid Skogmur 3:1 och 4:1. Den nya verksamheten kommer vara på fastigheterna Tolvforsskogen 2:1 och Forsby 13:1 och bestå av en start samt två spårdragningar för endurokörning. Enduro är en motorsport där körning sker med motorcykel i spårdragen terräng.

  Ansökan behövde kompletteras och en begäran om kompletteringar skickades ut den 18 juni 2019. När kompletteringarna inkommit skickades en första remiss ut till berörda sakägare.

  En remiss skickades ut till berörda sakägare den 28 juni 2019. Kommunekologerna framförde att den aktuella spårdragningen gick genom områden med naturvärden. Verksamhetsutövaren har därefter ändrat spårdragningen så denna går utanför berörda naturområden.

  Kultur och Fritid framförde i sitt yttrande att platsen är olämplig för verksamheten då den nyttjas av Gävlebor för friluftsaktiviteter. Livsmiljö Gävle bedömer att verksamheten kan bedrivas på platsen förutsatt att de följer de försiktighetsåtgärder som Livsmiljö Gävle ställer, bland annat att banans sträcka ska vara väl ut markerad och träningstiderna ska vara fasta.

  SMK Enduro Gävle arrenderar marken av kommunen.

   

 •   24

  Beslutsärenden Fysisk planering

 •   25

  Eskön 2:5, Utskärsvägen - Beslut om samråd och underrättelse

 • Planens syfte är att säkerställa riksintresset för kulturmiljövård genom att kulturvärden på byggnader och i bebyggelsemiljön skyddas med planbestämmelser. Hit hör områdets karaktär som fiskebebyggelse där byggnadernas placering, fasadmaterial, färg, takutformning och närhet till vattnet är tongivande. Detaljplanen syftar vidare till att pågående fiskeriverksamhet ska kunna vara kvar och utvecklas. I enlighet med den fördjupade översiktsplanen och det tidigare framtagna gestaltningsprogrammet tillåts mindre byggrätter som placeras och anpassas till den värdefulla kulturmiljön.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Detaljplanen innebär ett säkerställande av riksintresse kulturmiljövård och tillåter nybyggnation i begränsad omfattning.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Gavlefastigheter AB har inkommit med en ansökan om planbesked för en ny räddningsstation och övningsplats (för all typ av övning förutom terrängkörning) som föreslås placeras i Valbo- Backa på del av fastigheten Kungsbäck 2:10.

  Förslaget har sin utgångspunkt i en lokaliseringsutredning (styrning och stöd, Gävle kommun) från februari 2019 som visar på att föreslagen plats ger bäst förutsättningar att uppfylla räddningstjänstens insatstider.

  Räddningsstationen består av en större byggnad i tre våningar som innehåller bland annat fordonsgarage, kontor och logement. Till stationsbyggnaden kopplas hårdgjorda körytor, parkeringar och uppställningsplatser för containrar samt några mindre kallförråd. Den övningsplats som efterfrågas är placerad söder om räddningsstationen, anläggningarna skiljs åt av ett sammanhängande höjdparti med resliga träd och på så sätt skiljs området visuellt från det öppna landskapet runt Norra Kungsbäck och väg E16. Själva övningsplatsen är placerad på öppen mark som tidigare varit en del av den militära verksamheten på Kungsbäck. Övningsplatsen mäter ca 100 gången 100 meter och har flera olika funktioner där olika typer av räddningsinsatser kan tränas/simuleras.

  Föreslagen placering av räddningsstationen och övningsplatsen har försökt beakta områdets värden genom en medveten placering av t.ex. byggnader i förhållande till befintliga naturvärden och kulturhistoriska intressen som finns på platsen.

 •   28

  XX - Beslut om planbesked och uppdrag

 •   29

  XX - Beslut om planbesked och uppdrag

 • Planens syfte är att dela fastigheten i tre mindre fastigheter för bostadsändamål. För fastigheten gäller dock en tomtindelning, en plan som bestämmer hur kvarteret ska indelas i fastigheter vilket inte tillåter delning. För att upphäva tomtindelningen behöver en ny detaljplan upprättas. Gemensamhetsanläggning för gård och ledningar bildas för att säkra att framtida fastighetsbildning är lämplig.

  Detaljplanens syfte är också att säkerställa fastighetens och byggnadernas kulturmiljövärden. Bebyggelsen är särskilt värdefull enligt plan- och bygglagen 8:13. Av den anledningen utformas planen så att kulturvärdena i bebyggelsen ges skydd för att inte skadas enligt plan- och bygglagen 2:6. Fastighetsstrukturen i området är en viktig del inom riksintresset och består av en medeltida tomtstruktur.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan. Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård Gävle stad X800 och översiktsplanen anger att fastigheten ingår i ett område av kulturhistoriskt värde. Dessa värden skyddas i detaljplanen. Omvandlingen av samlingslokal till bostäder blir ett positivt tillskott av bostäder i en så pass central del av Gävle vilket är ett mål i gällande översiktsplan.

 •   31

  XX - Beslut om antagande

 • Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för en utveckling av Hedesunda idrottsplats med bl.a. nya byggnader för olika aktiviteter. Detaljplanen möjliggör bl.a. att man kan uppföra ishall, sporthall samt andra tillhörande byggnader som besöksanläggningen kan kräva för att tillhandahålla god service och funktion.

  De nya byggnaderna placeras på sådant sätt att hänsyn tas till riksintresset för kulturmiljövård i Hedesunda och träd/skogsridå i framförallt norra delen av planområdet begränsar byggnadernas påverkan på landskapsbilden.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av både flerbostadshus och småhus i anslutning till före detta Wennbergs handelsträdgård. Planförslaget innebär att ca 100 småhus samt ca 80 lägenheter kan uppföras.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 24 maj – 14 juni 2019 och totalt inkom det 10 yttranden. Inkomna synpunkter har främst berört riskfrågan med tanke på planområdets närhet till Björkevägen, hantering av huvudmannaskap för gator, områdets exploateringsgrad samt trafikfrågor rörande anslutning till planområdet.

  En riskanalys har efter samrådet tagits fram som bedömer att risknivån i planområdet är mycket låg och att frekvensen för olycka med farligt gods är mycket låg. Till granskningsskedet har planförslaget reviderats så att vall med fristående plank behöver uppföras mot Björkevägen istället för plank i kombination med förrådsbyggnader som samrådsförslaget byggde på. I och med denna lösning kan både bullersituationen inom planområdet bli bättre och riskpåverkan kan ytterligare begränsas.

  Sett till huvudmannaskapet för gator kvarstår kommunens bedömning att planlägga området som ett så kallat storkvarter utan allmän plats för gatorna.

  Området har fortsatt en relativt hög exploateringsgrad då det bedöms som lämpligt sett till den typ av bebyggelse som exploatören avser att uppföra. Småhus i form av radhus eller mindre enfamiljshus i bostadsrättsform genererar en högre exploateringsgrad än friliggande villor med äganderätt. Genom att möjliggöra för högre flerbostadshus kan området även erbjuda mer blandade former av boende samt komplettera det utbud som finns i närområdet, vilket ger en varierad bebyggelse som kan tilltala fler och bidra till minskad boendesegregation.

  Planområdet avses fortsatt att angöras via Frideborgsvägen, dock bedöms det ej längre lämpligt att stänga av Frideborgsvägen söderut mot Tallbackens skola för motortrafik då det skulle belasta Idrottsallén för mycket. Åtgärder för oskyddade trafikanter i form av gång- och cykelväg avses anläggas längs Frideborgsvägen från Hille IP och till befintlig gång- och cykelväg vid Tallbackens skola.

 • Planens syfte är att möjliggöra radhus i två plan med uterum. Bostadsområdet Stigslund har en karaktäristisk bebyggelse från 1950-talet med höga kulturvärden vilka planen tar hänsyn till.

  Bostadsrättsföreningen Sätergläntan har inkommit med önskemål om att få uppföra större uteplatser för befintliga radhuslägenheter. Uteplatser önskas kunna inglasas till uterum. Bostadsområdet Stigslund har en karaktäristisk bebyggelsestruktur från 1950-talet med höga kulturvärden. Planen tar hänsyn till kulturvärdet genom planbestämmelser som anpassas efter befintlig bostadsbebyggelse. Planen skapar även förutsättningar för en enhetlig utformning av inglasat uterum alternativt uteplats med skärmtak. Befintlig bebyggelse regleras i planen med varsamhetsbestämmelser i syfte att bevara byggnadernas karaktärsdrag. Anspråkstagen naturmark planläggs för bostadsändamål och outnyttjad kvartersmark övergår till allmän plats Natur.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planen inte bedöms bli betydande.

 •   35

  Beslutsärenden Bygglov och anmälan

 •   36

  Rivningslov gällandes rivning av komplementbyggnad och bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   37

  Beslut om bostadsförtur

 •   38

  Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 • Ärendet gäller bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus genom inglasning av 16 balkonger på hus 1 fasad mot nordost samt uppförande av tak över de översta balkongerna på fastigheten SÖDER 10:7, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 160 kvadratmeter.

  Beslutsmotivering
  Frågan är om ansökt bygglov för inglasning av balkonger kan tillåtas såsom en sådan liten avvikelse som är förenlig med planens syfte. En samlad bedömning ska därvid göras av den aktuella ansökan och de avvikande åtgärder som tidigare godtagits på fastigheten. Nämndens bedömning är att de aktuella inglasningarna inte kan anses strida mot detaljplanens syfte. Vidare bedömer nämnden att ett sammanlagt överskridande av den enligt planen högsta tillåtna bruttoarean med 13-14 %, både i absoluta tal och i relation till maximal bruttoarea för båda byggnaderna, är att bedöma som relativt modest. I prövningen särskilt bör övervägas i vilken mån och på vad sätt den planavvikande åtgärden kan få prejudicerande effekter. I praxis har dock återkommande anförts (jfr t.ex. RÅ 1990 ref. 53 II, RÅ 1990 ref. 91 I och II samt RÅ 1991 ref. 57) att bedömningen av om en åtgärd är att anse som en liten, eller enligt äldre plan- och bygglagen ”mindre”, avvikelse inte ska göras endast utifrån absoluta mått och tal utan bör ses i förhållande till samtliga föreliggande omständigheter. Hänsyn kan således även tas till omfattningen av bebyggelsen i området, och i vilken omfattning sådan bebyggelse har skett i enlighet med beviljade dispenser från detaljplanen. I förevarande fall ökas inte byggnadsarean genom de aktuella inglasningarna och åtgärderna kan inte heller anses medföra någon större omgivningspåverkan eller påverkan på byggnadernas utformning. Sammanfattningsvis finner nämnden, mot bakgrund av avvikelsernas art och storlek samt hur de aktuella inglasningarna ansluter till omgivningen, att de aktuella åtgärderna är att bedöma som en liten avvikelse. Bygglov för inglasning av balkongerna ska därmed beviljas i enlighet med ansökan.

  Förvaltningens förslag till beslut
  Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglovför tillbyggnad av flerbostadshus genom inglasning av balkonger enligt ansökan, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

  Åtgärden strider mot detaljplanen genom att den högsta tillåtna bruttoarean överskrids med 488,5 kvm (13,9 %). Med beaktande av tidigare godkända avvikelser från detaljplanen på den aktuella fastigheten, den nu sökta åtgärden samt den påverkan som inglasning av balkonger skulle få för byggnadens karaktär bedömer Livsmiljö Gävle att avvikelsen från detaljplanen inte är en liten avvikelse. Vidare anser Livsmiljö Gävle att ett medgivande till den sökta åtgärden skulle kunna få en prejudicerande effekt i området. Avvikelsen är inte heller sådan att den kan godtas enligt 9 kap. 31 b § första stycket 2 eller 9 kap. 31 c § PBL. Eftersom det därmed inte finns skäl att ge bygglov för den sökta åtgärden ansökan om bygglov avslås.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Yttrande - Bildande av Marsjön - Bondsundets naturreservat, Yttrande över ändring av Axmar naturreservat, Delegationsbeslut miljö- och hälsa oktober 2019, Delegationslista bygglov oktober 2019, Färdtjänst oktober 2019, Riksfärdtjänst oktober 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade oktober 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Bostadsanpassningsbidrag oktober 2019, Bostadsförturer oktober 2019, Dispenser från LTF och TRF oktober 2019. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   41

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Frågor från Eva Löfqvist (S): Finns det ingen offentlig toalett i Stenebergsparken som är tillgänglighetsanpassad? KPR frågar om det kunde sättas upp hyllor för stomipåsar i de tillgänglighetsanpassade toaletterna? Fler skyltar om var de offentliga toaletterna finns bör sättas upp. Frågan besvaras av Lo Lennartsson/Erika Klang.

  Frågor från Stefan Pettersson (V): I måndags (191021) fick vi höra om att en medborgare fått vänta i 21 veckor på att få en ramp monterad så att han kunde komma ut ur sin bostad. Detta är givetvis alldeles galet. Förra sommaren blev jag också kontaktad i ett liknande ärende där en annan gammal och sjuklig medborgare fick vänta hela sommaren för att få hjälp med att få en ramp monterad. Han blev således också inne i värmen hela sommaren. Nu vill jag veta vad som görs för att Gävle skall kunna få en bättre verksamhet avseende bostadsanpassning så att sådana här typ av händelser inte upprepas? Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

  Jag har blivit kontaktad av personer som påvisar problem med regler och praxis i färdtjänsten. Ett konkret exempel är att en medborgare i Gävle med vissa funktionshinder nekas att åka färdtjänsten med två kassar efter att ha varit och handlat mat. Personen uppmanades att ta vanlig taxi istället eller att beställa och åka färdtjänst två gångar och handla en kasse åtgången. Resultat blir fler resor och svårare att få vardagen att fungera med färdtjänst pga. ett sämre bemötande samtidigt som kommuns och medborgarens kostnader för färdtjänst ökar. Min fråga är: Är detta bemötande ett exempel i överensstämmelse med riktlinjerna för färdtjänst? Är svaret ja vill jag i så fall veta om det är aktuellt med en snar översyn för att ändra dessa riktlinjer? Eller är dagens ordning bra? Frågan besvaras av Cecilia Sjöblom på informationsnämnden den 27 november då en av informationspunkterna handlar om färdtjänst.

  Karin Qvarnström (V): Hur bedöms ansökan om medicinsk förtur och varför avslås så många ansökningar? Utförlig beskrivning. Frågan besvaras av Anna-Karin Brandel.

  Niklas Nygren (S):  Önskar beskrivning av uppföljningsarbetet av beslut rörande verksamhetsområde enligt Lav. Frågan besvaras av David Hansen.

  Anders Ekman (C): Handläggningstider för bostadsanpassningsbidrag har ju varit uppe i media. Jag har förstått det som att handläggningstiden kan väntas bli kortare framöver, då mer personal har tilldelats så att man kan börja arbeta av backloggen. Skulle gärna få en statusrapport på hur det går med detta. Om ni kan få fram siffror på handläggningstider eller antal pågående ärenden uppskattas det också, men det är inte nödvändigt om det är svårt att få fram. Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

  Mikael Persson (L) önskar föredragning om följande ärenden vid nästa nämndsammanträde:

  • Länsstyrelsens beslut gällande överprövad strandskyddsdispens på Katrineholm 1:25. Ärendet föredras av Lars Lindström.
  • Mark- och miljödomstolens dom gällande avslutat tillsynsärende på Bönan 2:4. Ärendet föredras av Anderas Kock.
  • Beslut från Mark- och miljööverdomstolen att inte meddela prövningstillstånd gällande Norrsundet 15:86. Ärendet föredras av Rickard Westling.

  Rosmari Holmgren (KD): När en person kommer hem från sjukhus efter en olycka eller invalidiserande sjukdom och behöver bostadsanpassning, men kan inte själv ansöka eller ta in offerter m m och inte har någon anhörig som kan hjälpa. Hur får den personen hjälp, och hur länge ska den personen vara tvungen att vänta innan han /hon får hjälp. Det kan inte vara meningen att någon ska vänta i månader att bara få komma ut. Frågan besvaras av Eleonor Helmersson.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.