Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 22 juni 2021
  Förslag: Christer Larsson (SD)

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum tisdag 2 juni 2021 kl. 13.00 - 16.15 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 • E-petitionen ”Skatepark” daterat den 1 oktober 2020 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut.

  Förslagsställaren önskar att Gävle kommun ska anlägga en till skatepark i Gävle. Idag finns det endast en mindre skatepark i Gävle som ligger utanför stadskärnan, därför önskas en större och mer centralt belägen skatepark.

  Livsmiljö Gävle instämmer i vikten av att skapa aktivitetsytor för barn och unga för att öka möjligheten till fysisk aktivitet. Förslaget och en eventuell lokalisering av en skatepark i Gävle behöver utredas i samband med Lek- och aktivitetsplatsplanen.

  I samband med att planer och förslag till åtgärder tas fram involveras närboende i processen i enlighet med Livsmiljö Gävles rutiner.

 • Motion Frigör lastzoner har inkommit till Gävle kommun. Styrning och stöd Gävle har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår att sektor Livsmiljö får i uppdrag:

  - att Gävle kommun frigör lastzoner för personbilsparkering före och efter kontorstid för att skapa bättre förutsättningar för bilåkare att röra sig i centrum.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att ett försök till samnyttjande av lastplatser kan genomföras på utvalda platser och att resultatet av försöket utvärderas.

   

 •   7

  Ekonomisk månadsrapport år 2021

 • I delegeringsordningen för samhällsbyggnadsnämnden visas vilka beslutanderätter som samhällsbyggnadsnämnden gett till tjänstepersoner och politiker. Löpande revideringar behöver ske för överensstämmelse med gällande lagstiftning och för att kunna få ett effektivt beslutsfattande i vissa frågor. Fortsatt arbete med översyn av delegeringsordningen planeras hösten 2021.

  Livsmiljös föreslagna ändringar är markerade med understrykning och gul färg. Vi har försökt att strukturera upp dokumentet så att det är samma struktur igenom hela dokumentet gällande hur vi anger vem som får delegation och att samtliga punkter som hör till en lagstiftning ligger på samma ställe. Hur vi hän-visar till olika lagar och förordningar har även strukturerats så att det är samma på de flesta ställen som gulmarkerats. Här finns det ytterligare arbete att göra och som vi planerar att fortsätta med i höst. Det har även tillkommit en ordlista med förkortningar i början av dokumentet. Flera lagar och förordningar har upp-hört och bytts ut mot nya eller tagits bort helt. Alla lagar anges även med siffer-beteckning nu. I och med det har även flera delegationspunkter uppdaterats i underlaget. De områden som har förändrats mest denna gång är framför allt Miljöbalken där man lägger in nya punkter som gäller den nya avfallsförordningen (2020:614). Det finns även önskemål om att lägga in delegation på föreläggande och förbud med vite (fast 50 tkr, löpande 25tkr), vilket leder till att kapitel 1.1.1. Ärenden som inte får delegeras behöver förändras enligt följande: meningen ”Beslut att ansöka om utdömande av vite hos domstol får enbart beslutas av nämnden i dess helhet.” tas bort.

  Det andra området som har förändrats mycket i delegationsordningen är 3.12 Plan- och bygglagen (2010:900), 3.13 Plan och byggförordningen m.m. (2011:338) och kapitel 3.34 Lag (2018:222) bostadsanpassningsbidrag.

  Därutöver har även följande text tagits bort ”Sedan nämnden har funnit att be-slutet/domen skall överklagas har delegat rätt att avge yttranden vid den skrift-växling som kan förekomma i högre instans.” som fanns i kapitel 1.1.4. Vad innebär delegatens beslutanderätt. Orsaken är att texten stred mot kommunallagen 6:38.

  Mer detaljerad information kring vad som förändrats i Plan- och bygglagen (2010:900), 3.13 Plan och byggförordningen m.m. (2011:338) och kapitel 3.34 Lag (2018:222) bostadsanpassningsbidrag kan ses nedan.

  Under rubriken 1.1.4. Vad innebär delegatens beslutanderätt föreslås följande ändring:

  • Delegation på att överklaga ett beslut som innefattar ändring av delegatens beslut. Att överklaga ett beslut är ofta något som brådskar och det är därför ofta inte möjligt att invänta en nämndprocess. Den föreslagna delegationen blir tidssparande i ärenden som har tagits på delegation av en tjänsteman och som har överklagats. Att en tjänsteman har delegation på att överklaga och yttra sig i ärendet som innebär en ändring av ett delegationsbeslut är i sig inget märkligt, många andra kommuner har detta i sin delegationsordning. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) föreslår denna delegation i mallen för delegationsordning.

  Under rubriken 3.12 Plan- och bygglagen (2010:900) föreslås flera ändringar:

  • Ändring av delegater för att överensstämma med anställda tjänstemän vid bygglovsenheten. Bland annat har en ny bygglovsarkitekt anställts vid bygglovsenheten som har bredare kompetens än tidigare bygglovs-arkitekt, vilket innebär att fler typer av delegationsbeslut kan fattas av den nya bygglovsarkitekten.

  • 3.12.4 ”Nybyggnad och tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus”: De-legation på tillbyggnad av en- och tvåbostadshus läggs till i delegationsordningen. Det finns i dagsläget ingen delegation på tillbyggnad av en- och tvåbostadshus utanför detaljplanerat område. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att förkorta handläggningstiden i ärendet och att inte belasta nämnden med rutinbeslut. (Att denna delegation inte finns kan vara ett tidigare misstag eller felskrivning i delegationsordningen då dessa ärendetyper oftast ses som rutinärenden.)

  • 3.12.4 ”Ny- eller tillbyggnad av kiosk, avloppspumpstation…” samt 3.12.10 ”Nybyggnad eller väsentlig ändring av upplag…”: Delegationen på beslut om bygglov för transformatorstationer flyttas till annan punkt i delegationsordningen för att stämma överens med ändring i plan- och bygglagen. Denna ändring förändrar inte delegationen i sak.

  • 3.12.17 ”Om en ansökan är ofullständig…”: Delegationen har flyttats till en egen punkt och utökas för att gälla både ansökningar och anmälningar. Denna ändring förändrar inte delegationen i sak.

  • 3.12.18 ”Beslut om förlängning av handläggningstiden…”: Delegationen finns redan idag, men justeras något och utökas för att gälla även anmälningsärenden. Denna ändring förändrar inte delegationen i sak.

  • ”Beslut att, om en anmälan av anmälningspliktig åtgärd…: I plan – och byggförordningen har 6 kap. 10 § upphävts och tas därför bort från delegationsordningen. Punkt 3.12.17 ”Om en ansökan är ofullständig…” ersätter denna delegation.

  • 3.12.21 ”Beslut att ge startbesked…”: Punkten tas bort då denna delegation återfinns i punkt 3.12.22. Resterande text ”Beslut att förelägga byggherrens…” står kvar. Justeringen förändrar inte delegationen i sak,

  • 3.12.28 ”Besluta om anståndsförklaring”: Tillägg till delegationsordningen. Delegationen handlar om att ett ärende om lov eller förhands-besked inte ska avgöras förrän t.ex. en detaljplan är klar. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att förkorta handläggningstiden i ärendet och att inte belasta nämnden med beslut som inte är av principiell vikt.

  • 3.12.29 ”Beslut om att ett beslut om bygglov, rivningslov eller marklov får verkställas…”: Tillägg till delegationsordningen föreslås med anledning av en ny lagparagraf i plan- och bygglagen. Delegationen handlar om när ett beslut får verkställas, d.v.s. påbörja åtgärden. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att förkorta handläggningstiden i ärendet och att inte belasta nämnden med beslut som inte är av principiell vikt.

  • 3.12.30 ”Bestämma – i kontrollplan eller genom särskilt beslut…”: Tillägg till delegationsordningen. Delegationen handlar om att t.ex. vissa krav inte behöver ställas på hela byggnaden när delar av byggnaden byggs om. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa be-slut för att förkorta handläggningstiden i ärendet och att inte belasta nämnden med beslut som inte är av principiell vikt.

  • 3.12.42 ”Besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall…”: I plan- och bygglagen finns bestämmelser om när en avgift ska reduceras och tex-ten behöver därför ändras för att inkludera även avgiftsreducering. För-slaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att för-korta handläggningstiden i ärendet och att inte belasta nämnden med rutinbeslut.

  • 3.12.46 ”Beslut att avskriva ett ärende…”: Delegation finns inte i delegations-ordningen idag, Befogenheten att avskriva ärenden vid återkallelse eller annan inaktualitet följer av förvaltningsrättsliga grundsatser. Det finns därför ingen inget lagrum att hänvisa till, dock krävs stöd i de-legationsordningen. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att inte belasta nämnden med rutinbeslut.

  Under rubriken 3.13 Plan- och byggförordningen m.m. (2011:338) föreslås följande ändring:

  • Delegation på beslut om föreläggande om kontroll av hiss eller annan motordriven anordning i byggnadsverk. Tidigare fanns delegation på att besluta om användningsförbud för hissar och andra motordrivna anordningar utifrån annat lagrum, men lagstiftningen har ändrats och liknande bestämmelser har istället införts i plan- och byggförordningen. Denna ändring förändrar inte delegationen i sak.

  Lagen om byggfelsförsäkring (1993:320) har upphävts och tas därför bort från delegationsordningen.

  Lagen om färdigställandeskydd (2014:227) har upphävts och tas därför bort från delegationsordningen.

  Under rubriken 3.34 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag föreslås följande ändringar:

  • En ändring från fasta belopp till prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp just-eras varje år efter prisutvecklingen i samhället och beslutas av regeringen. Ändringen innebär att beloppet varje år justeras utan att delegationsordningen behöver justeras med ändrade belopp.

  • Tillägg till delegationsordningen om omprövning av nämndbeslut gällande kostnaden. Förslaget är att tjänsteman ska få delegation på dessa beslut för att förkorta väntetiden för den sökande och att inte be-lasta nämnden med rutinbeslut där det redan finns ett nämndbeslut om att bidrag ska beviljas till åtgärderna.

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter

 • Miljö- och hälsoskydd genomförde under 2018 en utredning i Åbyggeby för att undersöka behovet av allmänna vattentjänster utifrån 6 § i lagen om allmänna vattentjänster (LAV) om skyddet av miljö samt människors hälsa. Åbyggeby är ett område som i hög grad omvandlas från fritids- till permanentboende. Utvecklingen förväntas fortsätta och exploatering av fastigheter i området avsedda för småhus finns utpekad i Gävle kommuns översiktsplan. Åbyggeby ingår i ett Natura 2000-område kring Testeboån vilket medför högre krav på rening av avloppsvatten för att skydda miljön. Ur ett hälsoskyddsperspektiv finns konstaterade problem med dricksvatten- och badvattenkvalitet. Utredningen visade att kriterierna enligt 6 § LAV är uppfyllda.

  Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2019 på underlag från Miljö- och hälsoskydds utredning att kriterierna i 6 § LAV är uppfyllda för utredda fastigheter i Åbyggeby.

  I efterhand har Miljö- och hälsoskydd tillsammans med VA-huvudmannen Gästrike Vatten AB, identifierat ett antal fastigheter som av olika anledningar inte ingått i Miljö- och hälsoskydds utredning samt därför också saknats i nämndens beslut.

  Fastigheterna Norra Åbyggeby 3:45 och Norra Åbyggeby 20:10 ligger mellan det befintliga verksamhetsområden samt det beslutade behovsområdet. Fastigheten Norra Åbyggeby 3:59 har en kommunal anslutning av dricksvatten men inte spillvatten. Eftersom fastigheterna ligger i direkt anslutning eller inom det beslutade behovsområdet ska även de omfattas av ett beslut enligt 6 § LAV.

 • Länsstyrelsen i Gävleborgs län fick den 13 september 2020 en begäran om tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster från boende i Mårdäng. En begäran om yttrande i frågan skickades till Miljö- och hälsoskydd den 24 september 2020.

  Miljö- och hälsoskydd gick den 18 november 2020 upp med ett förslag till yttrande i Samhällsbyggnadsnämnden och som nämnden antog som sitt eget yttrande. Yttrandet skickades till Länsstyrelsen den 27 november 2020. Av yttrandet framgår att utöver de områden som ingår i utbyggnads- och anslutningsplanen, finns ett ytterligare antal identifierade områden som är aktuella för utredning.

  Mårdäng är ett av de omvandlingsområden som är prioriterade för utredning då det saknas kunskap för att kunna göra en samlad bedömning om kraven i 6 § LAV uppfylls. Ett inriktningsbeslut finns taget av Samhällsbyggnadsnämnden år 2017. De områden som är prioriterade för utredning i den befintliga planen är Sikvik och Hakudden, Mårdäng, Furuvik och Axmar, där Mårdäng då var på andra plats i prioriteringslistan.

  Vidare framgår av yttrandet att den s.k. VA-gruppen inom kommunen har föreslagit att det är lämpligt att dela upp planen i två delar, en utredningsplan och en utbyggnadsplan. Miljö- och hälsoskydd ska ansvara för utredningsplanen och Gästrike Vatten AB ska ansvara för utbyggnadsplanen.

  Samhällsbyggnadsnämndens yttrande kompletterades den 17 december 2020 med information om att Miljö- och hälsoskydd fått i uppdrag från förvaltningsledningen att uppdatera strategiska dokument inom VA-området där bland annat utredningsplanen ingår.

  Länsstyrelsen begärde den 22 april 2021 en komplettering i ärendet och begär att Miljö- och hälsoskydd utvecklar svaret om när i tid en utredning av behovet enligt 6 § LAV kommer att ske. Länsstyrelsen önskar även en motivering till den prioriteringsordning av utredningar som kommunen väljer samt till tidplanen för utredningarna.

  Med anledning av Länsstyrelsens senaste begäran vill Miljö- och hälsoskydd förtydliga att det inte finns något inriktningsbeslut som beslutats i Samhällsbyggnadsnämnden år 2017. Utan att det i utbyggnads- och anslutningsplanen framgår att utredning av området Mårdäng skulle ha skett och ett inriktningsbeslut skulle ha tagits av Samhällsbyggnadsnämnden år 2017.

  Det framgår av Samhällsbyggnadsnämndens yttrande från den 18 november 2020 att Miljö- och hälsoskydd under de senaste åren haft en hög arbetsbelastning. Arbetet inom VA-samordningsområdet har prioriterats ned i de senaste årens tillsynsplaner.

  Inför år 2021 har VA-samordningen återinförts efter att ha varit bromsad under de åren det varit hög arbetsbelastning. Tid har planerats in för utredning och Samhällsbyggnadsnämnden har också beslutat om det i Miljö- och hälsoskydds tillsynsplanering.

  Miljö- och hälsoskydd avser att följa den beslutade utbyggnads- och anslutningsplanen och prioriteringsordningen av utredningsområden. Utredning kommer att återupptas hösten 2021 och det första området som utredning enligt 6 § LAV ska ske i är Sikvik och Hakudden. Därefter följt av Mårdäng under 2022, Furuvik år 2023 samt Axmar 2024.

  Arbetet med revidering av utbyggnads- och anslutningsplanen har påbörjats med Gästrike Vatten AB som samordnar arbetet. Ett första möte är planerat till den 26 maj 2021. På mötet kommer ett utkast att beredas mellan Gästrike Vatten AB, Miljö- och hälsoskydd, Planenheten samt Övergripande planering.

  Miljö- och hälsoskydd ser ingen anledning att invänta att en revidering av utbyggnads- och anslutningsplanen har beslutats innan utredning enligt gällande prioriteringsordning kan påbörjas. Detta då den nuvarande planen är gällande och beslutad av Kommunstyrelsen (KS). Miljö- och hälsoskydd har inga planer på att prioritera om den ordning som finns i revideringen av planen. Däremot har ett antal andra områden som inte finns med i planen identifierats och det kan därför tillkomma andra områden i prioriteringsordningen.

  Vidare bedömer Miljö- och hälsoskydd att återupptagandet av utredning enligt 6 § LAV inte behöver stämmas av med VA-gruppen då den nuvarande planen är gällande. VA-gruppen har varit involverade i att planen togs fram och därmed har de områden som framgår i planen förankrats innan KS-beslutet 20 november 2015. Eftersom vatten- och avloppssitutationen i kommunen är ansträngd kan beslutade områden få vänta på att bli försedda med kommunalt VA. Miljö- och hälsoskydd ser inte att det är skäl nog med att invänta utredningar av områden och därför föranleder inte revideringen av planen några omprioriteringar av områden.

  Sammantaget motiverar Miljö- och hälsoskydd prioriteringsordningen och tidplanen med den nuvarande utbyggnads- och anslutningsplanen där de olika områdena framgår samt vilka kriterier som har använts vid framtagandet av planen. Enligt planen skulle Mårdäng och Furuvik ha utretts under samma år, 2017. Däremot bedömer Miljö- och hälsoskydd att Furuvik kommer att utredas året efter Mårdäng har utretts. Eftersom det är ett resurs- och tidskrävande arbete att utreda två områden under samma år.

 • Motivationen i ordförandens förslag till beslut är att även verksamheten ryms inom planbestämmelsen Z och är därför förenlig med planens syfte.

  I detaljplanens syfte står följande som motiverar ordförandens förslag till beslut där man särskilt tagit fasta på det som är kursiverat i texten:

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo-Skogmur so¨derut. Planområdet är idag oexploaterat och förutsättningarna finns att skapa stora attraktiva byggrätter med flexibel markanvändning och tillgång till goda kommunikationer.

  Livsmiljö Gävles ärendebeskrivning

  Ärendet gäller ett tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industri/lagerhall på fastigheten SKOGMUR 3:9, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 3 466,6 kvadratmeter.

  Den byggnad som avses i bygglovsansökan är i sig enligt den gällande detaljplanen och skulle därför kunna uppföras som en planenlig åtgärd.

  Byggnaden kommer att inrymma en verksamhet som inte är förenlig med den gällande detaljplanen. Byggnaden kommer att användas som padelhall vilket är en alltför stor avvikelse från detaljplanen och dess syfte. En sådan verksamhet innebär en besöksverksamhet.

  Eftersom ansökan ska prövas i sin helhet så är förslaget till beslut att ansökan avslås för samtliga åtgärder.

  Ansökan inkom 2021-02-23 och var fullständig 2021-06-01.

  Bakgrunden till ändringen

  Den ursprungliga bygglovsansökan behandlades i samhällsbyggnadsnämndens ordinarie sammanträde 2021-05-26 där även denna ansökan beviljades. I efter detta beslut så har byggherren önskemål om att bredda byggnaden med 1 meter så i detta fall skulle det innebära att gavelpartierna blir 1 meter bredare. På så sätt skulle verksamheten inomhus få bättre förutsättningar.

  Man vill även ändra entrén till byggnaden så att ingången kommer i nivå med marken vilket innebär att man inte behöver bygga någon slags rampkonstruktion för att personer med funktionsnedsättningar ska kunna ta sig in och ut till byggnaden.

  Dessa 2 ändringar får då till följd att bruttarean ökar med ungefär 140 kvm. Det finns i dagsläget ingen delegation enligt delegationsordningen för tjänstemännen att ta sådana beslut därför hänvisas beslut om denna ändring till samhällsbyggnadsnämndens sammanträde. Dessutom är tjänstemännens förslag till beslut fortfarande avslag.

  De ändringar som man vill göra redovisas i de reviderade ritningarna och i övrigt är det inga ändringar.

 • Ärendet gäller bygglov för fasad- och invändiga ändringar på fastigheten NORR 41:3, som ligger inom detaljplanelagt område. Ansökan berör även invändiga förändringar som i huvudsak är anmälningspliktiga ändringar men som handläggs samtidigt i samma ärende. Dessa delar hanteras i samband med startbeskedet för projektet.

 •   14

  NORRSUNDET 15:28, Kvistholmsvägen 5, Ovårdad byggnad - Åtgärdsföreläggande

 •   15

  XX Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 • Ärendet gäller en ansökan om bygglov för nybyggnad av en industribyggnad inom fastigheten FORSBACKA 13:49. Fastigheten ligger inom detaljplanerat område (stadsplan som vann laga kraft 1976) som anger J (industri), 2 våningar och en byggnadshöjd på max 7,6m. Tänkt nybyggnad har en byggnadshöjd på ca: 10m, vilket innebär en avvikelse på ca: 2,5m (ca:32%), som prövats enligt kap. 9 31 e §.
  Industribyggnaden är en travershall med behandling av animaliska biprodukter som en del av biogasproduktion.

 •   17

  Beslut om Bostadsanpassningsbidrag

 • Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra industriverksamhet i del av Norrsundets hamn. I norra delen av planområdet möjliggörs Sevesoanläggning i form av bioraffinaderi, dvs en produktionsanläggning för fossilfria bränslen. Detaljplanen ska även säkerställa småbåtshamnens verksamhet i Norrsundet med byggrätter och tankställe för drivmedel. Detaljplanen syftar även till att värna de karaktäristiska och kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna vid det sk. Kastellet. En liten del av planområdet föreslås utvecklas för bostadsändamål och turism i ett centralt och vattennära läge.

  Detaljplanen syftar till att säkerställa en långsiktigt hållbar markanvändning och i planen föreslås åtgärder för att minska negativa miljökonsekvenser. I planprocessen föreslås upphävande av gällande detaljplaner för bostadsändamål längs transportled för farligt gods samt närmast industriområdet.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden under perioden 2016-12-21 till 2017-01-25. Planen har legat vilande under ett antal år då marken bytt ägare och LNG-terminal inte längre är aktuellt i området.

  Huvudsakliga synpunkter under samrådet inkom från Länsstyrelsen, Räddningstjänsten och Trafikverket samt från ett par privatpersoner. Synpunkterna från Länsstyrelsen rörde påverkan på miljökvalitetsnormer och riksintressen, behov av riskanalys samt bullerutredning och skydd av kulturmiljö vid ställverket. Trafikverket önskade förtydligande av ansvar kring industrispåret. Räddningstjänsten efterfrågar samråd med verksamhetsutövare kring ev. separat brandkår på platsen. Privatpersonerna framför önskemål om ortsutveckling.

  I planen har stora ändringar gjorts efter samrådet.

  Syftet är att planlägga för Sevesoanläggning i form av bioraffinaderi istället för LNG-terminal. Minskad omfattning av planområdet, endast den del av industrihamnen som utgörs av det nya bioraffinaderiet ingår i planen. För resterande del fortsätter områdesbestämmelserna att gälla. Trafikområdet inom industriområdet har tagits bort efter önskemål från beställare vilket ger större flexibilitet inför framtida förändringar. Försäljning av drivmedel är flyttat från norra sidan småbåtshamnen till södra sidan för att få en kortare anslutningsväg för biltrafik samt för att få anläggningen längre bort från hamnen. Kvartersmark för båthuset som ligger inom naturområdet söder om Havsvägen har lagts till.

  Detaljplanen är i sin helhet förenlig med den kommunövergripande översiktsplanen. Planen säkerställer översiktsplanens intentioner.

 • Fortifikationsverket har ansökt om att upphäva del av en detaljplan för fastigheten Järvsta 16:74.

  På fastigheten finns idag ett bergrum som Fortifikationsverket har förvärvat och nu önskar de även äga den naturmark som ligger ovanpå bergrummet, mark som idag ägs av Gävle kommun. Kommunen har beslutat att sälja aktuell mark till Fortifikationsverket, men marken är idag planlagd som allmän plats NATUR och kan inte som allmän plats tillföras en privat fastighet. För att genomföra aktuell markreglering behöver detaljplanen delvis upphävas för aktuellt område.

 • Fastighetsägaren Holmsund 4:1, Amasten, har inkommit med en ansökan om planbesked för att justera befintlig detaljplan och möjliggöra en förtätning av området med ca 200 nya energieffektiva hyreslägenheter. Avsikten är att förtätningen ska ske i nya byggnader som i första hand ska placeras på parkeringsytor som idag inte används.

  Till ansökan om planbesked har två alternativa skisser på förtätning av nya bostäder redovisats. Det första alternativet redovisar en förtätning i mindre lamellhus i fem våningar mot Korsnäsvägen och två punkthus i fem våningar i öster. Alternativ två består av en förtätning med punkthus i sju våningar mot Korsnäsvägen och två punkthus i fem våningar i öster. I båda förslagen redovisas en effektivisering av parkeringsytor genom en ökad centralisering av parkering med en mindre parkeringsanläggning i två plan på befintlig parkering i områdets södra del mot Furuviksvägen.

 • Planens syfte är att förse Harkskärsvägen och gång- och cykelvägen med kommunalt huvudmannaskap så att kommunen kan lösa in den mark som de ämnar att drifta.

  Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 5 maj – 21 maj 2021. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 29 mars – 26 mars 2021. Efter samrådet korrigerades fastighetskonsekvenserna för Varva 3:1. I övrigt har enbart redaktionella ändringar gjorts. Det kvarstår inga synpunkter från samråds- eller granskningsskedet.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra utbyggnaden av en ny skolbyggnad med ytor för utevistelse i syfte att Polhemsskolan ska kunna expandera med en ny skolbyggnad invid korsningen Kaserngatan – Södra Kopparslagargatan.

  Planområdet ligger centralt i Gävle samt inom riksintresseområde för kulturmiljövården Gävle Stad. Bebyggelsen inom planområdet ska anpassas till platsens kulturhistoriska värden och representera en hög arkitektonisk kvalitet. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att tillkommande bebyggelse inom planområdet inte påverkar omgivande bebyggelse negativt. Detaljplanens genomförande ska representera en funktionell och hållbar arkitektur som är hållbar över tid.

  Detaljplanen har varit utställd för samråd under perioden 26 februari – 19 mars 2021.

  Huvudsakliga synpunkter under samrådet inkom från ägare av grannfastigheter om hur deras bostadssituation kommer att påverkas efter planens genomförande. Inkomna synpunkter rörde i primärt frågor relaterade till den föreslagna skolbyggnadens volym och placering. I huvudsak anses den i samrådet angivna nockhöjden (motsvarande fyra våningar) vara för hög med hänvisning till skuggpåverkan och insyn. Flera påpekar att lägenheterna kommer att sjunka i värde om den föreslagna bebyggelsen uppförs eftersom det för många kommer innebära förändrad utsikt, mer insyn och mindre solljus. Synpunkter rörande trafiksituationen har även inkommit under samrådet. De rör sig i huvudsak även om en oro för ökade trafikmängder och buller från samma från Kaserngatan och Södra Kopparslagargatan. Synpunkter har också framförts gällande försämrade parkeringsmöjligheter i området och det befaras en ökad olycksrisk i korsningen Kaserngatan - Södra Kopparslagargatan. Efter samråd har plankartan och planbeskrivningen justerats utifrån inkomna yttranden. Bland annat har förtydliganden gjorts gällande hur grannfastigheter påverkas av detaljplanens genomförande, även har byggnadens volym studerats närmare vilket resulterat i en bestämmelse om sänkt takfot intill Södra Kopparslagargatan.

  I övrigt har det från myndigheter och kommunala bolag efterfrågats förtydliganden av bland annat kommunens ställningstagande till den för området gällande översiktsplanen, ansvarsfördelningar och hantering av avfall. Även för avsnittet om friyta efterfrågades ett förtydligande. Planbeskrivningen har kompletterats och redigerats med hänsyn till inkomna synpunkter.

  Detaljplanen strider inte mot gällande översiktsplan men överensstämmer inte i sin helhet. I den fördjupade översiktsplanen Gävle stad 2025 beskrivs ett minskat behov av antalet elevplatser i grundskolan. Sedan översiktsplanen togs fram 2009 har det dock skett en förändring gällande detta. I den senare framtagna kommunövergripande översiktsplanen Översiktsplan Gävle kommun år 2030 (2017), beskrivs ett behov av fler elevplatser i grundskolan, framförallt i centrala Gävle där platsbristen är som störst.

 • Planens syfte är att säkerställa en träd- och buskbevuxen strandremsa närmast Testeboån, samt att skapa markreservat för befintliga underjordiska ledningar. Byggrätter för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan samt kontor anpassas till kringliggande kulturmiljö. Strandskydd upphävs för del av planområdet.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas. Planområdet har en mycket begränsad yta och utöver befintlig markanvändning skapas ett skydd mot Testeboån.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • I januari 2020 fick AB Gavlegårdarna positivt planbesked för att pröva omvandla allmän plats, gata, till kvartersmark för parkeringsändamål. Kommunen valde dock att avvakta med beslut om planuppdrag tills förprojektering av allmän plats i Godisfabriken kunde identifiera var aktuella parkeringsplatser kan anläggas. Placering av parkeringsplatser är nu utredda och ärendet kan därför tas vidare till att prövas i detaljplaneprocessen.

  Förfrågan kommer ur att det finns ett behov av att tillskapa parkeringsplatser för personer med nedsatt rörelseförmåga i närheten till de nya kvarteren (gäller både bostäder och handel) och som uppfyller gällande avståndskrav enligt BBR (25 meter från entré) samt kan tillföras en privat fastighet genom t.ex. fastighetsreglering.

 • Pro Products i Sverige AB har ansökt om planbesked för att pröva bostäder inom fastigheten Järvsta 16:9 i anslutning till området Järvstagläntan intill Mårtsbovägen. Inkommen ansökan redovisar ett förslag med 13 bostäder i form av villor och parhus som i huvudsak placeras intill en förlängning av tidigare planerad kommunal gata genom Järvstagläntan. Förslaget tar hänsyn till att visst avstånd bör hållas till befintliga naturvärden, bl.a. ett naturreservat sydväst om föreslagen exploatering.

 • En remiss har kommit från Finansdepartementet som handlar om att Boverket vill ha utökad föreskriftsrätt avseende friytor för skola och förskola. Remissen omfattar bl.a. en bakgrundsbeskrivning om Boverkets arbete med allmänna råd och rekommendationer för friytor vid skolor och förskolor, en analys och slutsatser kring behovet av föreskrifter samt ett tidigt utkast till hur en sådan förskrift skulle kunna utformas.

  De senaste årens trender är att barnen får allt mindre utrymme i stadsmiljön, utemiljöer vid skolor och förskolor blir allt mindre och rörelsefriheten för barn och unga minskar. Utifrån denna bakgrund har Boverket önskemål om att kunna ta fram föreskrifter bl.a. eftersom gällande regerverk är otydligt, Boverkets allmänna råd inte ger tillräckligt stöd i bedömning av friytans storlek/innehåll och det kan vara svårt för kommunerna att hävda behovet av friytor i konkurrens med andra intressen.

  Denna utökade föreskriftsrätt föreslås regleras genom att 10 kap 9 paragrafen i plan- och byggförordningen kompletteras med att ”Boverket får i fråga om tomter även meddela de föreskrifter och krav på friyta … som behövs för tillämpningen av 8 kap 9 paragrafen plan- och bygglagen”.

  Gävle kommun, Samhällsbyggnadsnämnden, anser att intentionerna bakom Boverkets önskemål om utökad föreskriftsrätt är ett steg i rätt riktning avseende reglering av kvalitet för skolors och liknande verksamheters friytor och utemiljöer. Kommunen ställer sig därför bakom Boverkets önskemål om utökat bemyndigande att meddela föreskrifter för friytor.

  Gävle kommun önskar dock att det till de kommande föreskrifterna tas fram ytterligare stöd för kommunerna genom att ta fram underlag som tydligare än idag anger hur föreskrifterna ska bedömas och uppnås.

  Gävle kommun anser även att den prövning som sker kring en skolas eller förskolas lämplighet utifrån friytors kvalitet och kvantitet bör kompletteras i det rättsliga systemet så att prövning även sker närmare verksamhetens uppstart och omprövning.

 • Syftet med ändringen av gällande detaljplan är att möjliggöra utökad byggrätt för befintlig konferensanläggning för att kunna ta emot fler hotellgäster och utveckla turistverksamheten med hänsyn till områdets kulturhistoriska värden.

  Engeltofta hotell- och konferensverksamhet vill kunna utveckla sin verksamhet genom att bygga ut fler lägenhetshotellrum. Det är anledningen till ändringen av gällande detaljplan som tas fram i syfte att möjliggöra en större byggrätt.

  Den föreslagna bebyggelsen ligger inom ett område som i gällande detaljplan kan bebyggas, byggrätten är dock förbrukad och behöver ses över. Det respektavstånd som huvudbyggnaden Engeltofta kräver på grund av dess höga kulturmiljövärden bibehålls. De ställningstaganden avseende bebyggelsestruktur som togs i gällande detaljplan från år 2005 ligger fortsatt till grund för Engeltoftas utbyggnad och ska alltid läsas tillsammans med detta tillägg.

  Detaljplaneändringen innebär också att befintligt markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar tas bort i syfte att möjliggöra en mer flexibel byggrätt. Allmännyttiga ledningar inom planområdet ska ha flyttats innan startbesked kan ges för nya byggnader.

  Detaljplanens begränsade omfattning gör att konsekvenserna av planens genomförande inte blir betydande.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Ändring av gällande detaljplan förväntas inte förändra förutsättningarna på platsen med anledning av att den utökade byggrätten kommer begränsas både i storlek och placering. Tillkommande byggrätt, 10 lägenheter för uthyrning, anses inte leda till någon större omgivningspåverkan i from av buller eller luftföroreningar. Det finns även goda förbindelser med buss, gång och cykel till området.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • 1. Skolverksamhets på Brynäs 17:1 (Engelska skolan) och friytekrav.
  Föredragande: Josef Wårdsäter

 •   29

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Yttrande över ansökan om undersökningstillstånd för Bergby nr 5, Beslut att avslå begäran om handling, Dispenser från LTF och TRF Maj 2021, Delegationslista bygglov maj, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag maj, Delegationslista bostadsförturer maj, Delegationslistor parkeringstillstånd maj 2021, Delegationsbeslut färdtjänst maj 2021, Delegationsbeslut riksfärdtjänst maj 2021, Delegationsbeslut Skolskjuts maj 2021. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.