Hoppa över navigering
 • Lokal: Förvaltningshuset
  Datum: 21 december
  Förslag: Rosmari Holmgren

 •   2

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum tisdag 30 november 2021 kl. 11.00 - 13.42 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Mats Ivarsson (L), 2:e vice ordförande Måns Montell, sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Anette Paulsen samt föredragande tjänstepersoner. 

 •   4

  Föregående protokoll

 •   5

  Ekonomisk månadsrapport år 2021

 • Samhällsbyggnadsnämnden upprättar sin internbudget för år 2022 med utgångspunkt från Kommunplan 2022 som fastställdes av Kommunfullmäktige i december 2021. Förslaget bygger på kommunplan med årsbudget 2022 och utblick 2023 - 2025. Verksamheterna har tilldelats medel baserat på de politiska prioriteringar som fattats i samband med beslut i Kommunstyrelsen i november 2021. 

  Sedan år 2019 har budgetprocessen förändrats varpå verksamhetsplanen kommer att beslutas i nämnden först i början på år 2022.

   

 • Attestförteckningen är upprättad i enlighet med attestreglemente antaget av kommunfullmäktige 2018. Attestreglementet har också uppdaterats pga nya förvaltningsorganisationen och nytt beslut fattades i kommunfullmäktige 2019.
  Syftet med reglerna för kontroll av transaktioner är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och därigenom säkerställa att de transaktioner som bokförs är korrekta. Attestreglementet bidrar till en rättvisande redovisning och motverkar oegentligheter.

  Attestförteckningen uppdateras löpande under verksamhetsåret då förändringar sker.

  I Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning framgår det vem som har rätt att besluta om nya/ändrade besluts- och mottagningsattestanter under löpande år.

 • 1.Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Investeringsplan,
  Tomas Lindeborg

 • 1. Fiskvandringsled - Boulognern. Information avseende arbetet med ny fiskvandringsled förbi Strömdalens Kraftverk genom Boulognern. Arbetet genomförs i samarbete med Gävle Energi.
  Föredragande: Björn Eriksson, Theodor Randås

 • 1. Tomträtter
  Föredragande: Simon Roos

 • Miljö och hälsa upprättar årligen en tillsynsplan enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen.

  Samtliga medarbetare inom verksamheten har deltagit i arbetet med tillsynsplanen 2022.

  Tillsynsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument och anger hur tillsynen årligen prioriteras med hänsyn till givna resurser. Planen fastställer tillsynens omfattning och inriktning, vilket ger tydlighet och förbättrar samarbete inom organisationen. Det skapar även tydlighet mot medborgarna och mellan nämnd och sektor. Tillsynsarbetet blir även genom planen mer framträdande och synligt.

  Hur ska vi prioritera tillsynen?

  Vad ska vi fokusera arbetet på?

  När ska det ske?

  Hur lång tid får det ta?

  Med vilka resurser?

 • Kommuner kan genom avtal åta sig att utföra frivilliga eller obligatoriska uppgifter för en eller flera andra kommuner och detta regleras i 9 kap. 37 § § 1 st. kommunallagen (KL). Sådan avtalsverkan hindras inte av kravet på anknytning till kommunens område eller dess medlemmar (2 kap. 1 § KL). Det övergripande syftet med avtalssamverkan är att säkerställa att de uppgifter som omfattas av avtalet kan utföras i enlighet med respektive parts lagstadgade ansvar för uppgiften. Därutöver avser ett samarbetsavtal att bidra till att minska sårbarhet, bibehålla och utveckla kvalitet och förbättra effektiviteten.

  Detta ärende handlar om att Livsmiljö Gävle och Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning ser möjligheter med ett samverkansavtal som rör jävsärenden. Avtalet ska kunna användas när det finns en uppgift som ankommer på ansvarig nämnd och en jävssituation som motiverar att handläggning överförs till samverkanskommunen. På så sätt ska båda parterna kunna agera beställare och utförare. Avtalet reglerar enbart handläggning och inte beslutsfattande. För det fall att samhällsbyggnadsnämnden skulle vara jävig gäller såsom tidigare att ärenden kan fattas av jävsnämnden.

  Upplägget för samverkan är att avrop görs av den kommun som önskar få stöttning i specifikt ärende. Den andra parten tar ställning till om den har möjlighet att utföra uppdraget. Uppdragsgivaren kvarstår som ansvarig när det gäller eventuella ingripanden från tillsynsmyndigheter och i skadeståndsrättsligt hänseende. Uppdragsgivaren bibehåller även sitt lagstadgade huvudmannaskap och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som omfattas av avtalet. För uppdraget sker debitering i enlighet med uppdragsgivarens gällande taxor inom området. Övriga avtalsvillkor framgår av avtalet och är framtagna efter underlag om avtalssamverkan från Sveriges kommuner och regioner.

  Gävle kommun har inte tidigare prövat på ett samarbete av detta slag med Sandvikens kommun. Av detta skäl föreslås att avtal som tecknas maximalt kan uppgå till två år, med start 2022-01-01. Genom att samarbetsformen är ny och avtalet tecknas för en kortare period bedöms nämnden vara behörigt organ att fatta beslut. Eventuellt framtida beslut om fortsatt avtalssamverkan med längre avtalstid ska beslutas av kommunfullmäktige.

 • 1. Information gällande ändring i delegeringsordning mellan samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden
  Föredragande: Patrik Gustavsson

  2. Information om miljö- och hälsoskydds tillsynsärende gällande sophanteringen i Norrsundet
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra enhetliga tillbyggnader av uterum samt fastlägga befintlig bebyggelse och tomtmark så den överensstämmer med ny detaljplans byggrätter. Detaljplanen har varit ute på samråd under perioden 5 oktober till 2 november och granskning under perioden 5 november till 19 november år 2021. Yttranden har inkommit från Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun och Länsstyrelsen som båda ej har något att erinra mot detaljplanen.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.

 • Planens syfte är att möjliggöra för utökad byggrätt för skolverksamhet, säkerställa befintliga byggnaders samt grönytors kulturmiljövärden samt anpassa tillkommande bebyggelses utformning till befintliga värden. Planen syftar även till att möjliggöra rivning av befintlig byggnad, reglera allmän plats samt säkerställa ytor för friyta och dagvattenhantering.

  Planförslaget innebär att ytterligare byggnader kan uppföras i anslutning till Nynässkolan, Borgarskolan samt Västertullskolan. Vid Nynässkolan möjliggörs en större byggrätt i två till tre våningar som delvis ersätter befintlig matsal. Vid Borgarskolan föreslås två nya byggnader på varsin sida om befintlig huvudbyggnad i två våningar och vid Västertullskolan möjliggörs en större byggrätt för en ny byggnad i maximalt tre respektive fyra våningar. Vid Västertullskolan tas grönyta i anspråk för ny skolbyggnad och även del av grönyta vid Borgarskolan tas i anspråk för ny bebyggelse.

  Inom planområdet finns flertalet värdefulla byggnader som skyddas med både rivningsförbud, skydds- och varsamhetsbestämmelser. Samtidigt påverkas flera byggnader av tillkommande bebyggelse men genom att både placering, höjd och utformning av tillkommande bebyggelse har anpassats till befintlig värdefull bebyggelse bedöms påverkan som liten. Det är framför allt viktigt att tillkommande byggnader vid Borgarskolan underordnar sig den befintliga huvudbyggnaden i sin volym och utformning. Dock innebär planen att befintlig matsalsbyggnad, som bedömts som värdefull byggnad, kan rivas för att ersättas av en ny och större matsalsbyggnad. En rivning innebär att de kulturvärden som är knutna till byggnaden i sig samt de värden som byggnaden bidrar med i skolområdet försvinner.

  Genom att möjliggöra för ytterligare byggnader innebär planförslaget att skolområdet kan inrymma ett framtida ökat elevunderlag. Goda kvaliteter för skolverksamhet bedöms kunna uppnås trots att riktlinjer om friyta inom egen fastighet för grundskoleelever på Nynässkolan inte uppfylls. Genom ett samnyttjande av ytor för grundskole- och gymnasieelever vid Borgarskolan bedöms det finnas tillräcklig friyta även för grundskoleeleverna.

  Vid större nederbördsmängder finns risk för översvämning inom planområdet och för nybyggnation på gräsyta vid Västertullskolan är risken för översvämning mot fasaden stor så i planen säkerställs åtgärder för att leda vatten förbi ny byggnad.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt utveckling av industri- och verksamhetsområdet Ersbo söder ut. Planområdet är idag oexploaterat, förutom mindre del i norr som ska justeras från tidigare etapp, och förutsättningarna finns att i likhet med tidigare etapper i området skapa stora attraktiva byggrätter med flexibel markanvändning. Planen möjliggör ca 90 ha mark för industri-, verksamhet- och kontorsändamål samt en mindre del även för restaurang.

  Planområdet ansluts primärt från norr via Johannesbergsvägen men i planförslaget möjliggörs även en anslutning väster ut till väg 509 för att minska belastningen på Johannesbergsvägen och korsningspunkten med Spängersleden. Ett genomförande av detaljplanen kräver att åtgärder vidtas i omkringliggande vägnät. Detta gäller främst Spängersleden, både väster och öster om E4:an, samt avfart vid trafikplats Gävle Södra.

  Centralt i planområdet finns naturområdet Almkärret som har höga naturvärden. Området bevaras inom naturmark och har potential att utvecklas för både djur- och växtliv samt för rekreation. Även behov av dagvattenanläggningar i form av dammar möjliggörs på naturmark.

  Inom kvartersmarken är det även möjligt på flertalet platser att anlägga brandvattendammar samt transformatorstationer utifrån framtida behov.

  För detaljplanen har en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 12§ miljöbalken (MB) upprättats. Initial behovsbedömning visade på att ett verksamhetsområde i enlighet med detaljplaneförslaget kan med hänvisning till 4 kap 34§ plan- och bygglagen (PBL) antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas som underlag för detaljplanens prövning. Miljökonsekvensbeskrivningen bifogas planhandlingarna.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Fastighetsägaren till Eskön 1:2 har inkommit med en ansökan om planbesked rörande möjligheten att exploatera det i den kommuntäckande översiktsplanen föreslagna området för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) för verksamheter (12:2). Det förslag som fastighetsägaren redovisar innehåller en större publik byggnad för restaurang- och konferensverksamhet med tillhörande brygganläggning (ev. besöksplatser för båtar). I anslutning till den större restaurangbyggnaden finns fem sammanbyggda mindre byggnader med totalt tio lägenheter avsedda för boende till konferensverksamheten. Dessa lägenheter är placerade direkt invid vattnet och påminner i sin utformning om sjöbodar. Mellan lägenheterna och huvudbyggnaden finns en större parkeringsanläggning för besökare samt ställplatser för t.ex. husbilar. Förslaget redovisar också en tänkbar placering för en obemannad lanthandel och en lekplats i anslutning till anläggningen.

  LIS-område 12.2 avser verksamheter med inriktning mot besöksnäring, exempelvis restaurangverksamhet eller mindre verksamheter med koppling till rörligt friluftsliv och rekreation.

 • Gavlefastigheter inkom den 1 juli 2020 med en ansökan om planbesked för fastigheterna Södertull 21:8 och Södertull 29:1 med syftet att möjliggöra en ny högstadieskola vid Polhemsskolan och en idrottshall på Södertull 29:1, som är en del i utbyggnaden av skolområdet kring Polhemsskolan.

  Ändringen av detaljplanen utökar byggrätten som finns i den befintliga detaljplanen för att möjliggöra ett uppförande av en idrottshall. Ändringen behandlar även möjligheten att en ny byggnad ska kunna uppföras på ett sätt som passar in med de befintliga kulturvärdena som finns inom och i planområdets direkta närhet.

 • Under 2016 ansökte Gävle hamn, nedan ”hamnen” om lov för att förlänga ett befintligt järnvägsspår på fastigheten Fredriksskans 2:8, nedan ”fastigheten”. Åtgärden beviljades men vid slutsamrådet den 30 januari 2018 noterades att markutfyllnader hade gjorts framför den byggnad, känd som Villa Sjötorp, som fanns i närheten av det förlängda järnvägsspåret. Markåtgärder som enligt slutrådsprotokollet eventuellt inte ingick i det beviljade marklovet.
  En anmälan upprättades den 12 oktober 2018. Efter att Livsmiljö Gävle informerat hamnen om detta, gjordes ett tillsynsbesök på platsen den 24 mars 2021. Vid besöket, där Pontus Donnerstål från hamnen närvarade, framkom att överblivet material från bygget av järnvägsspåret har lagt ut framför Villa Sjötorp. Den 1 juli 2021 mätte Livsmiljö Gävles avdelning Lantmäteri och geografisk information, nedan ”GIS”, in platsen för att få en tydligare bild av den yta som fyllts ut och om marknivån förändrats.

  Enligt 9 kap. 11 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, krävs det marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har bestämt annat i detaljplanen.

  Av bilder från underlaget i anmälan tagna 2017-10-31 syns hur jordmassor har schaktats ut ned mot strandkanten. Detta bekräftas i det kartmaterial som GIS har tagit fram. Där framgår att höjdläget inom det aktuella området på fastigheten har ändrats genom den markåtgärd som utfördes i samband med förlängningen av järnvägsspåret. Det framgår av kartmaterialet att höjdläget har förändrats i stora delar av området framför där Villa Sjötorp stod. Livsmiljö Gävle bedömer att den ytan där höjdläget har avsevärt ändrats är en yta som uppgår till 1324 kvadratmeter. Då denna yta även ligger till grund för beräkningen av en potentiell byggsanktionsavgift har Livsmiljö Gävle varit restriktiv med hur stor yta som anses ha avsevärt ändrats.

  Enligt Livsmiljö Gävle bedömning utfördes markåtgärden inom det område som var att anses som Villa Sjötorps tomt. Att fastighetsägaren inte har tagit hand om den växlighet som en gång funnits där förändrar inte den bedömningen. Det har således krävts marklov för de schakt- och markarbeten som förändrade marknivån i samband med att järnvägsspåret förlängdes.

  Av 9 kap. 17 § plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, framgår att byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § PBL påbörja en sådan markåtgärd som kräver lov enligt 9 kap. 11 § PBL innan nämnden har gett ett startbesked är, 0,025 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,001 prisbasbelopp per kvadratmeter av sanktionsarean för schaktning eller fyllning inom en tomt. Med sanktionsarea avses enligt 1 kap. 7 § PBF den area som i fråga om en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser.

  Den nu aktuella markåtgärden har en sanktionsarea om 1324 kvadratmeter. Byggsanktionsavgiften blir följaktligen (47 600 x 0,25) + ((47 600 x 0,001) x 1324) = 64 212 kr. Den ska tas ut av Gävle Hamn AB, som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet och det byggnadsverk som överträdelsen avser, i enlighet med 11 kap. 57 § PBL.

  För fullständig motivering till beslutet se nämndsyttrande med dnr BOB 2018-1105 daterat 2021-11-15, vilket motsvara nämndens dnr 21SBN363-20.

 •   20

  XX, XX, Rättelseföreläggande – Olovlig verksamhet

 •   21

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Delegationslista bostadsanpassningsbidrag oktober, Delegationslista bostadsförturer oktober, 11 Dispenser från LTF och TRF November 2021, Avslutad detaljplan 2021, Delegationsbeslut miljö & hälsa oktober 2021, Delegationslista bygglov november, Delegationslista bostadsförturer november, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag november. 

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • 1. Vilken status har Gavleåns fiskvandringsled och hur är det ärendet prioriterat? Vad händer i frågan i närtid?
  Kent Edin (S)

  Svar ges på nämndsammanträdet under punkt 9.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.