Hoppa över navigering
 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset
  Datum: 27 oktober
  Förslag: Annika Erlandsson (M)

 • Ordföranden Daniel Olsson (S) är jävig på ärende 24 Bygglov för nybyggnad av padelhall. Förste vice ordförande Kjell Helling (L) deltar i sammanträdet på distans via Teams, därför agerar andre vice ordförande Måns Montell (M) mötesordförande vid behandling av detta ärende.

 • Beredning har ägt rum onsdag den 7 oktober 2020 kl 11:00-16:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), sektorchef Eva Jackson, nämndsamordnare Jenny Blomberg samt föredragande tjänstepersoner. Ordföranden godkände att Kjell Helling (L) deltog i beredningen på distans.

 •   4

  Föregående protokoll

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Trafikutskottet
  3. Allmän information från ledamöter
  4. Föredragning VA-försörjningen i Gävle kommun, Lena Blad, VD Gästrike Vatten, kl 13:00
  5. Föredragning Äldrevänlig kommun, Kerstin Weivert, projektledare, kl 13:30

 •   6

  Ekonomisk månadsrapport år 2020

 • Återgivelse av sammanfattningen i betänkandet: EU har antagit en ny förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter. I betänkandet föreslås ändringar som syftar till att anpassa svensk lagstiftning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 av den 20 juni 2019 om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011, här benämnd EU:s marknadskontrollförordning.

  Syftet med EU:s marknadskontrollförordning är att göra reglerna på produktsäkerhetens område tydligare och mer enhetliga samt att förbättra och förenkla systemet för marknadskontroll av produkter på det harmoniserade området. En stärkt och mer enhetlig marknadskontroll anses gynna såväl konsumenter som ekonomiska aktörer och bidrar till tillväxten genom att medverka till en väl fungerande inre marknad. En kraftfull tillsyn av produkter är också en förutsättning för att allmänintressen ska kunna skyddas och för att skapa bättre förutsättningar för en rättvis konkurrens på unionsmarknaden. EU:s marknadskontrollförordning reglerar hur medlemsstaternas marknadskontroll ska organiseras, finansieras och genomföras. Förordningen ska i huvudsak börja tillämpas från och med den 16 juli 2021.

  Kommunstyrelsen begär yttrande över remissen från Samhällsbyggnadsnämnden och Socialnämnden. Remissen har delgetts verksamheterna inom Livsmiljö Gävle. Ingen verksamhet anser sig berörd av remissen och därmed har inga synpunkter inkommit.

 • Avgäldsregleringar sker årligen för tomträtter, vars avgäldsperioder löper ut. År 2021 skall avgälden regleras för 53 st tomträtter, vilket motsvarar ca 4 % av Gävle kommuns tomträttsupplåtelser.

  Enligt jordabalkens 13 kap 11 § skall avgälden grundas på det värde marken har vid tidpunkten för omprövningen. Enligt praxis bestäms avgälden som en avkastning på ett bedömt marknadsvärde för marken efter pågående markanvändning.

  Enligt tidigare beslut i Samhällsbyggnadsnämnden är avgäldsräntan för Gävle kommuns tomträtter för bostäder 3,00 % för 10-åriga avgäldsperioder, och 3,25 % för 20-åriga avgäldsperioder samt för kommersiella tomträtter (industri, handel och kontor). Enligt rättspraxis finns inget stöd för högre ränta än 3 % oavsett ändamål varför vi föreslår att räntan sänks till 3% för alla tioåriga avgälder.

 • Det har gjorts en ny detaljplan vid Storsand på Norrlandet 1:1 och en ny väg har tillkommit. Den nya vägen ligger i direkt anslutning till Storsandsvägen.

  Namnberedningen har gått igenom upphävda arrenden och namnet Storsand har används i det området tidigare.

  Namnberedningen föreslår därför att den nya vägen får namnet Storsandsstigen.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Det gamla sågverket i Åsbyggeby har detaljplanelagts och inom detaljplanen finns två nya vägar. Enligt den nya detaljplanen ska området mestadels bestå av friliggande villor med möjlighet att delvis uppföra annan typ av bostadsbebyggelse, exempelvis
  parhus, radhus eller mindre flerfamiljsbostäder. Strukturen i området ska samspela med den lantliga bymiljön i omgivningen.
  De nya vägarna bör namnges med anknytning till sågverk och den typ av verksamhet som vittnar om fastighetens tidigare verksamhet, på så sätt får vi idag en tydligare bild av platsens utveckling och historia.

  Namnberedningen föreslår att Trävändan och Sågverksslingan är passande namn för vägarna.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Två nya vägar har tillkommit vid sätra 11:1, Gavlehov.


  Namnberedningen föreslår att den nytillkomna vägen som ansluter till befintlig väg Folkparksvägen förlängs med samma namn. Folkparksvägen förlängs således till att inkludera den tillkomna vägen. Den nytillkomna vägen som går norrut från Folkparksvägen föreslår Namnberedningen att ge namnet Estradenvägen.

  En estrad är en scen för teater, dans, konserter el dyl. Tidigare har det funnits en estrad på denna plats och därför anser Namnberedningen att vägnamnet är passande. Namnen Folkparkvägen och Estradenvägen vittnar på så sätt om en tidigare användning av området. Genom namnen får vi i dag en passande bild av platsens utveckling och historia.

  Ärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • Information om progressen i framtagandet av programmet samt de analyser som gjorts. Hundrastgårdsprogrammet har till uppgift att fastställa riktlinjer för hur hundrastgårdar i Gävle ska utformas samt lokaliseras.

 • Salaam Namaste AB har inte uppfyllt de krav på rengöring, säker förvaring av livsmedel och skadedjursbekämpning som framgår i beslut om föreläggande förenat med löpande vite, delgivet den 5 mars 2020.

  Efter upptäckten av skadedjur i verksamheten den 30 juni 2019 har Livsmiljö genomfört ett antal kontroller hos verksamheten, bland annat i syfte att kontrollera hur verksamhetens skadedjursarbete fortlöper. Då skadedjursarbetet ej bedömdes som tillfredställande och Livsmiljö Gävle ej kunde se förbättringar ställdes krav på rengöring, förvaring av säkra livsmedel och skadedjursbekämpning via ett föreläggande förenat med löpande vite. Vid en uppföljande kontroll den 4 augusti 2020 (se kontrollrapport med Dnr M-2020-385:17) bedömdes verksamheten ej uppfylla de krav som framgår i föreläggandet.

  En grundförutsättning för ett fungerande skadedjursarbete är rengöring av lokalen, då matrester och smuts utgör en födokälla för kackerlackor. Goda rutiner för rengöring är även viktigt för att minska risken att eventuell smitta från kackerlackorna sprids via de livsmedel som serveras. I detta syfte är det även viktigt att livsmedel förvaras skyddade från skadedjur. Det är även viktigt att livsmedelslokalen är tät så att skadedjur förhindras komma in, men vid kontrollen den 4 augusti 2020 stod dörren till soprummet stod öppen. Ytterligare en indikation till att verksamhetens rutiner för skadedjursbekämpning ej efterlevdes var att många av de klisterfällor som lagts ut av skadedjursföretaget var förstörda (tillplattade), vilket motverkade klisterfällornas syfte.

 •   14

  Söder 9:8, Upphävande av vitesföreläggande

 • AB Gavlegårdarna har för avsikt att förvärva aktuell fastighet och har därför ansökt om planbesked med önskan om ny detaljplan för fastigheten Norrsundet 2:27 med syftet att uppföra 1-2 flerbostadshus i 3-4 våningar.
  Förslaget redovisar ett till två kombohus i 3-4 våningar med totalt ca 12-16 lägenheter per hus.

  Översiktsplan för Gävle kommun främjar ny bebyggelse i Norrsundet i centrala lägen och anger ingen särskild inriktning fastigheten. Fastigheten angränsar mot kulturhistorisk bebyggelse i väster och utpekade centrumfunktioner inkl. utredningsområde för pendlarparkering i norr.

 • Utgångspunkt för aktuell förfrågan är att skapa en fortsättning söderut på det verksamhetsområde som idag uppförs i Ersbo syd. Intentionen är att skapa ett område som kan möta upp marknadens krav och erbjuda en flexibel användning som håller över tid.

 • Planens syfte är att pröva möjligheten att bygga ett parkeringshus med möjlighet till centrumverksamhet på del av fastigheten Alderholmen 37:2, nuvarande Culinarparkeringen. Genom att bygga ett parkeringshus kan det parkeringsbehov som finns i närområdet tillgodoses och möjlighet finns att få bort del av den markparkering som idag sker i bland annat Magasinsområdet och därmed kunna nyttja annan mark mer effektivt. Parkeringsanläggningen ska rymma både korttidsparkering, besöksparkering och tillståndsparkering för pendlare, besökare och verksamma i området. En ny byggnad kan innehålla ca 400 parkeringsplatser vid fullt nyttjande, vilket är en dubblering jämfört med nuvarande markparkering. För att kunna ge större flexibilitet och bredda byggnadens användning möjliggörs även för centrumverksamhet i del av byggnaden.

  Då planområdet ligger inom riksintresseområde för kulturmiljövården och i anslutning till flertalet byggnader med höga kulturmiljövärden är det viktigt att en ny byggnad samspelar med befintliga värden. Föreslagen volym utgår från platsens förutsättningar och innebär att byggnaden får i södra delen vara högst 17 meter i nockhöjd medan det mot norr är möjligt med högst 20 meter i nockhöjd. Detta innebär att högsta våningen är indragen 15,5 meter från fastighetsgräns mot Drottninggatan för att få ett bra samspel med skalan och volymen på omgivande bebyggelse. För att skapa en aktiv bottenvåning som kan bidra till rörelse och vistelse runt byggnaden ska den mot Drottninggatan vara indragen minst 1 meter från fastighetsgräns. Planen säkerställer även ett respektavstånd till befintliga alléträd längs Holmkanalen samt att yta möjlig för dagvatten-hantering finns mellan ny byggnad och Holmkanalen.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 •   18

  XX

 • Syftet med detaljplanen är att inom kv. Baggarvarvet ändra markanvändning från handel och kontor till bostads- och centrumändamål samt att planlägga för allmän plats och vattenområde kring kvarteret. För att bidra till ett aktivt stadsliv kan kvarteret med fördel nyttjas för centrumändamål, det vill säga handel, service, mindre samlingslokaler, kontor och liknande verksamheter. God bebyggd miljö ska uppnås och därför innehåller detaljplanen bestämmelser om utformning och utförande bland annat med syfte att skydda mot störningar för att området ska uppfylla gällande krav.

  Detaljplanen syftar även till att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och upplevelse av platsen bland annat genom hur planerad bebyggelse möter kajen, att allmänheten kan röra sig tvärs igenom kvarteret och att allmän plats planläggs öster om byggnadskvarteret.

  Kvarteret har en central plats i staden intill Gavleån och förändrad markanvändning från verksamheter till främst bostads- och centrumändamål kommer bidra till omvandlingen av Norra Brynäs i stort i enlighet med den fördjupande översiktsplanens långsiktiga bebyggelsestrategi för området. Platsen lyfts fram som en av de platser längs ån där allmänheten ska kunna nå å-rummet på ett smidigt sätt. Ett av syftena med detaljplanen är därför att säkerställa allmänhetens tillgänglighet och upplevelse av platsen, och det görs genom att ta hänsyn till hur planerad bebyggelse möter kajen, säkerställa att allmänheten kan röra sig tvärs igenom kvarteret samt att allmän plats planläggs öster om bebyggelsekvarteret.

  Byggnadsvolymerna ska möta kravet på god bebyggd miljö och hög arkitektonisk kvalitet ska eftersträvas. Grundidén är att byggnadskropparna blir högre ut mot havet och en skyddad innegård mellan byggnaderna bildas för de boende i kvarteret. Kvarteret får en relativt hög exploatering i förhållande till verksamhetskvarteren i närområdet och all parkering placeras delvis under mark, i ett halv nedsänkt parkeringsgarage. Förslaget omfattar ca 60 nya bostäder eller centrumfunktioner på en yta om ca 6400 kvadratmeter.

  I å-rummet säkerställs den pågående marina verksamheten som kan bidra till aktivitet i området. Möjlighet till sjösättning av båtar vid kajen inom den planerade parkytan öster om bostadskvarteret bibehålls och säkerställs i planen.

  Planens genomförande bedöms inte medföra sådan betydande miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning enlig PBL 4:34 ska upprättas.

  Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

 • Information om Gävle kommuns naturreservatsbildning samt förslag på hur vi tar det vidare för att uppnå MSP nya mål som säger att total andel skyddad natur i % ska öka till målår 2030.

 • Önskemålet är att bygga balkonger på en särskilt värdefull byggnad enligt plan- och bygglagens 8 kap. 13§. Utredningen har visat att balkongernas utformning, placering och storlek skadar en viktig egenskap på byggnaden som ligger till grund för dess värde. Förslaget tar inte hänsyn till byggnadens arkitektur.

  Av den anledningen är inte önskad ändring förenlig med plan- och bygglagens krav kring varsamhet och förvanskningsförbud.

 •   22

  Bygglov för fasadändring av enbostadshus och anmälan för installation av eldstad

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med ett hundra tjugoen lägenheter och en lokal, för växthus, anläggande av tre handikapp parkeringsplatser samt cykelparkering på gården på fastigheten BRYNÄS 19:21, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 8892,5 kvadratmeter.

  Väderskyddad parkering anordnas i källarvåning som nås från markplan från gata via ramp.

  Som skäligt parkeringsbehov för ansökt åtgärd bedöms till 48 bilparkeringsplatser sant en rymlig cykelparkering med sammanlagt 296, varav minst 236 cyklar inomhus. Enligt pågående parkeringsavtal med kommunen med överenskomna mobilitetsåtgärder kan två bilpoolplatser anordnas.

  Förslaget uppfyller övriga krav på utformning och gestaltning enligt detaljplanen samt utformningskrav i 8 kap. punkt 1 och 2 PBL. Föreslagen byggnation av Kv. 14 har en hög arkitektonisk kvalitet som uppfyller förväntningarna väl på arkitektonisk gestaltning i Godisfabriken.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av 37 radhuslägenheter med tillhörande förråd på fastigheten HEMLINGBY 70:20, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 2 327,6 kvadratmeter och en bruttoarea om 4 504,9 kvadratmeter.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av padelhall på fastigheten SÖRBY URFJÄLL 36:5, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om 2 480 kvadratmeter.

  Fullständigt beslutsförslag och motivering finns i nämndsyttrande daterat 2020-09-30.

  Livsmiljö Gävle föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov, med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 • Ärendet gäller bygglov för restaurangbyggnad på fastigheten NORR 2:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en byggnadsarea om ungefär 465 kvadratmeter för restaurangbyggnaden inklusive markisställningen. Ärendet beskrivs i sin helhet i det reviderade nämndsyttrandet daterat 2020-10-20.

 • Befintliga priser har inte delats ut på många år, är resurskrävande och inte längre adekvata och bör därför upphöra. Tidigare prisers delaspekter kan ingå i ett nytt pris som delas ut av Gävle kommun.

  Gävle kommun har de senaste åren arbetat med att höja ambitionsnivå och kvalitet i den byggda och anlagda miljön. Framtagandet av Arkitekturpolicy - Arkitektur Gävle, som antogs av kommunfullmäktige i september 2020, är en av åtgärderna som beskriver vikten av att skapa väl gestaltade livsmiljöer i Gävle kommun.

  I en förlängning av arkitekturpolicyn som ett ytterligare led i att höja nivån på arkitekturen-den gestaltade livsmiljön- och uppmärksamma, premiera goda exempel och förebilder behövs ett nytt kommunövergripande Arkitekturpris för Gävle kommun. Arkitekturpriset svarar lämpligen Kommunstyrelse för, med stöd av stadsarkitekt och kommunens forum för arkitekter.

 • Den nuvarande bygglovstaxan antogs av kommunfullmäktige 2016 och började gälla 1 januari 2017. I samband med att kommunfullmäktige antog den nya taxan så beslutades även att samhällsbyggnadsnämnden varje kalenderår (avgiftsår) får besluta om att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges i oktober under det innevarande kalenderåret för prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

  Taxan för bygglovsverksamheten bygger på Sveriges kommuners och regioners (SKR) förslag till modell för beräkning av avgifter. Taxemodellen innebär i korthet att en handläggningskostnad per timme räknas fram och multipliceras med den genomsnittliga handläggningstiden för varje ärendetyp för att få fram avgiften för den aktuella ärendetypen.

  En indexuppräkning med 2,1 % innebär en genomsnittlig handläggningskostnad per timme på 1202 kr, vilket innebär en ökning på 43 kr från nuvarande timkostnad.

  Självkostnadsprincipen gäller som huvudregel för kommunal verksamhet enligt 2 kap 6 § kommunallagen: ”Kommuner och regioner får inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de tillhandahåller.” Om kommunen väljer att inte avgiftsbelägga viss prövning innebär det att den verksamheten måste skattefinansieras.

  Den föreslagna revideringen av taxan innebär att

  - avgifterna indexuppräknas enligt PKV

  - en ytterligare avgiftstyp för nybyggnad av små enkla byggnader införs i tabell 2

  - avgiften för strandskyddsdispens justeras i tabell 7

  - avgifterna för nybyggnadskarta och kartutdrag justeras i tabell 15

 •   29

  XX, XX, Lovföreläggande, rättelseföreläggande, byggsanktionsavgift samt delavslut

 •   30

  XX - Rivningsföreläggande

 •   31

  XX - Åtgärdsföreläggande

 • 1. Norr 9:8, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och parkeringsavtal
  Föredragande: Panagiota Kalliora

  2. Information om tillsyn gällande takkonstruktioner från Statens haverikommission
  Föredragande: Andreas Kock och Paulina Syrén

 •   33

  Anmälan av delegationsbeslut

 •   34

  Redovisning av anmälningsärenden

 • 1. Förstudien för kustcykelvägen ska vara klar, men när kommer redovisningen? Kent Edin (S).
  Svar ges på sammanträdet av Pia Grönwall.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.