Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 30 april 2019 kl. 11:00

  Förslag: Rosmari Holmgren (KD)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 10 april 2019 08:30 – 11:45 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M),  sektorchef Eva Jackson, nämndsekreterare Adrian Vinsa samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 •   6

  E-petitioner / Motioner

 • E- petitionen ”Hundrastgård på Norr” daterat den 9 september 2018 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för direktbesvarande.

  Förslagsställaren vill att Gävle kommun anlägger en hundrastgård på norr i Gävle då många hundägare promenerar längs Valbogatan och Staketgatan samt i Boulognerskogen och föreslår en gräsyta mellan Borgarskolan och Kaplansgatan.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att de normala planeringsprocesserna ska följas och att ett övergripande program för hundrastgårdar tas fram där vi tar ett helhetsgrepp kring hundrastgårdar i Gävle och utreder möjligheten att etablera en aktivitetshundgård i närheten av Boulognerskogen. Utifrån programmets handlingsplan tas sedan en förstudie fram om lokaliseringen bedöms lämplig.

 • Motion (V) - Övergångställen i Bomhus daterat den 1 oktober 2018 har kommit in till Gävle kommun. Kommunledningskontoret har skickat förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. Beslut fattas sedan i kommunfullmäktige.

  Motionen föreslår

  - att Gävle kommun bör göra en inventering i stadsdelarna och ytterområdena för att se över trafiksäkerheten för barn och unga gällande övergångsställen.

  - att i den översynen särskilt ska beakta avstigningsplatser för bussarna samt att det inte ska innebära att antalet avstigningshållplatser minskar.

  - att den inventeringen sedan ska vara underlag för att åtgärda bristen på övergångsställen i stadsdelarna och ytterområdena.

  Dessa förslag grundas på följande beskrivning:

  ”På flera ställen i Bomhus finns avstigningsplatser för bussar där det inte finns möjlighet att gå till ett övergångsställe för att ta sig över vägen. Det finns säkert liknande problem också i andra stadsdelar i Gävle. Det betyder att barn och unga inte har alternativet att gå till ett övergångsställe för att ta sig över vägen säkert. Furuviksvägen är ett sådant exempel där det finns flera sådana ställen.

  För oss i Vänsterpartiet är barns och ungas trafiksäkerhet en mycket central fråga. Vi vill att våra stadsdelar och vägar även i kommunens ytterområden ska vara så barnsäkra som möjligt. Där barn och unga vistas, och passerar bör det finnas övergångsställen i närheten.”.

  Sammanfattat anser Livsmiljö Gävle att detta är en större aktivitet som ska ingå i samband med framtagandet av ett nytt trafiksäkerhetsprogram, vilket inte är inplanerat under det närmaste året.

 •   9

  Beslutsärenden trafik och tillstånd

 • Kv Mumman exploateras med nya bostäder. Från och med den 1 maj 2019 måste Muréngatan stängas av på grund av exploateringen. Avstängningen påverkar den uppställningsplats för regions- och stadsbussar som i dagsläget finns vid Muréngatan under Staffansbron.

  Uppställningsplatsen måste på grund av detta flyttas till Södra Centralgatan mellan Rektorsgatan och Tullbomsgatan. Dessutom måste hållplatsläge Maxim flyttas längre norrut på Muréngatan, strax norr om Maximhuset.

  Muréngatan, i höjd med Kv Mumman, beräknas vara avstängd i ungefär två år.

 • Kenny Andreasson, Axels tivoli som har fått tillstånd att driva stadsfesten i Gävle i tre år har blivit kontaktad av RIXFM-festivalen och NRJ som vill förlägga sin turné i Gävle någon utav dagarna som Stadsfesten infaller på 7-11 augusti.

  För att kunna svara ja eller nej på detta erbjudande, att slå ihop Gävle Stadsfest med RIXFM-festivalen och NRJ behöver arrangören veta;

  - Om han kan få lika område som han hade för Stadsfesten 2018 med Stortorget och Södra Kungsgatan fram till Kungsbron där området har startat år 2017.

  - Om Stadsfestens scen kan stå på Stortorget onsdag – söndag?

  - Om han på det utvidgade området får ha fler knallare och utökad tivoliverksamhet?

  Livsmiljö Gävle förslag är att Nämnden säger ja till att utöka området under förutsättning att en överenskommelse om att flytta busstrafiken träffas med X-trafik. Livsmiljö Gävle föreslår också att nämnden tillåter att scenen står på Stortorget samt att arrangören tillsammans med kommunen går igenom vilka ytor som kan användas för knallare och tivoliverksamhet.

   

 •   12

  Beslutsärenden lantmäteri och geografisk information

 • Tre nya fastigheter har bildats i Bäck, Valbo. I samband med detta har en mindre väg anlagts för att nå de nya fastigheterna. Vägen är en s.k. stickväg, från Bäckvägen, med vändplats.

  Namnberedningen föreslår att vägen ges namnet Bäckgränd.

  Namnberedningen har lämnat namnförslaget på remiss till Räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 • I samband med att ytterligare två bostadsfastigheter avstyckades från fastigheten Hille 2:118 löstes utfartsfrågan genom en planerad väg inom stamfastigheten. Vägen har nu anlagts och behöver namnges.

  Namnberedningens förslag är att ge vägen namnet Gamla Västerbacken. Namnberedningen föreslår även att det nya namnet omfattar den vägsträcka inom samma område som idag har adress Mårdängsvägen och Gamla Mårdängsvägen.

  Namnförslaget har tagits fram i dialog med berörda fastighetsägare. Längre tillbaka i tiden har området kallats Västerbacken. Detta namn har sedan kommit att användas för detaljplanen och bostadsområdet väster om Mårdängsvägen. Således får det nya vägnamnet Gamla Västerbacken en naturlig anknytning till områdets historia liksom sitt geografiska läge.

  Namnärendet har skickats på remiss till räddningstjänsten vilka inte har något att erinra.

 •   15

  Allmänna beslutsärenden

 • Stycket 3.10.23 behöver ändras för att beslut om att neka startbesked för åtgärder som kräver en anmälan till nämnden i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 8 § PBL ska hinna fattas inom de tidsfrister som anges i 9 kap. 45 § PBL.

  Det nya stycket 2.2.2 behöver införas för att sådana beslut om att avslå en begäran om att myndigheten ska avgöra ett visst ärende som avses i 12 § FL ska hinna fattas inom den tidsfrist som anges i bestämmelsen. Delegater bör vara avdelningscheferna.

  Delegater för beslutanderätten enligt stycket 3.1.3.6 behöver kompletteras med tillsynshandläggare, eftersom det främst är tillsynshandläggare som arbetar med den typ av ärenden som avses i stycket.

 •   17

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   18

  XX - Rättelseföreläggande och beslut om byggsanktionsavgift

 •   19

  XX - Ärendet avslutas

 •   20

  XX - Rättelseföreläggande och delavslut

 •   21

  XX - Ärendet avslutas

 •   22

  XX - Ärendet avslutas

 •   23

  XX - Ärendet avslutas

 • Ärendet gäller tidsbegränsat bygglov för nybyggnad för en servicebyggnad till sommarrestaurang med uteservering på fastigheten Norr 2:1, Rådhustorget, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden placeras på mark som är avsett till torg: gångtrafik och publik plats, vilket motiverar att servering får förekomma. Åtgärden innebär ett mindre avsteg från gällande detaljplan eftersom det inte finns någon byggrätt på torget. Avvikelsen kan betraktas som liten och accepteras eftersom uteserveringen endast kommer att stå där över sommaren 2019. Eftersom uteserveringen endast omfattar en kortare tidsperiod (1 april - 31 augusti 2019) bedöms ett tidsbegränsat bygglov, enligt ansökan, kunna accepteras på platsen.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med tillhörande underlag, daterat 2019-04-01 med förvaltningens Dnr: BOB-2019-254, som motsvarar nämndens Dnr: 19SBN135-8.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av radhus med sju lägenheter på fastigheten Fredriksskans 7:8, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Åtgärden överensstämmer med detaljplanen.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med tillhörande underlag, daterat 2019-04-03 med förvaltningens Dnr: BOB-2018-1366, som motsvarar nämndens Dnr: 19SBN131-1.

 • Ärendet gäller bygglov för ändrad användning av kontor till bostäder samt tillbyggnad av bostads-och kontorshus med handel i bottenvåningen samt ombyggnad på fastigheten Söder 9:9, som ligger inom detaljplanelagt område. Antal tillkommande lägenheter är 24 varav 7 radhus på takpåbyggnad. Källargaraget byggs om och iordningställs med 24 parkeringsplatser och förråd. Ansökt åtgärd är planenlig.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med tillhörande underlag, daterat 2019-04-10 med förvaltningens Dnr: BOB-2019-392, som motsvarar nämndens Dnr: 19SBN133-10.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 69 lägenheter, 69 markparkeringsplatser, sopbehållare och cykelparkeringar under tak på innergården inom fastigheten Hemlingby 75:2, som ligger inom detaljplanelagt område.

  Ansökt åtgärd är planenlig. Förslaget uppfyller detaljplanens syfte om stadsmässighet och bidra till en väl sammanhållen och varierad stadsbild i Södra Hemlingby. Förlaget har hög arkitektonisk kvalitét genom fördelning och utformning av volymer, materialval och färgsättning. Ansökt åtgärd uppfyller utformningskrav och övriga krav i 2 och 8 kap. PBL.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med tillhörande underlag, daterat 2019-04-03 med förvaltningens Dnr: BOB-2019-149, som motsvarar nämndens Dnr: 19SBN134-2.

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus med 32 lägenheter som består av fyra radhuslängor och fem parhus samt en gemensamhetslokal. Ansökt åtgärd är planenlig.

  För beslutets motivering se nämndsyttrande med tillhörande underlag, daterat 2019-04-02 med förvaltningens Dnr: BOB-2019-430, som motsvarar nämndens Dnr: 19SBN136-1.

 •   29

  XX - Bygglov för fasadändring

 •   31

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Syftet är att, genom tillägg, ändra bebyggelsens egenskaper inom del av detaljplanen för att möjliggöra en ändamålsenlig bebyggelse och effektivt markutnyttjande inom fastigheten Norr 16:2 samtidigt som kulturmiljövärdena på platsen värnas och tas tillvara. Detta görs genom att förändra tillåten byggnadshöjd inom byggrätten samtidigt som högsta tillåtna totalhöjd införs inom del av planområdet (Norr 16:2). Hänsyn till riksintresset för kulturmiljön tas genom att utformningen av bebyggelse regleras, både höjd- och gestaltningsmässigt. Syftet är även att understryka kravet på hög arkitektonisk kvalitet på platsen med hänsyn till det centrala läget i Gävle och kraven på anpassning p.g.a. kulturmiljövärdena i närområdet. Om planen har varit ute på samråd och granskning anges detta här. Ange tiderna. Beskriv även de huvudsakliga inkomna synpunkterna och hur de hanterats, vilka revideringar som gjorts.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för standardförfarande, plan- och bygglagen 5 kap 6§.”

  Detaljplanen har varit ute för samråd under perioden 27 april – 18 maj 2018. Granskning har hållits under perioden 7 december 2018 – 11 januari 2019.

  Synpunkter som inkommit på förslaget till ändring av detaljplan omfattar bl.a. hur byggrättens höjd kan leda till betydande miljöpåverkan på riksintresset för kulturmiljövården och vilken skuggningspåverkan byggnaden kan leda till inom kvarteret. Även synpunkter kring vilket planförfarande som används samt att planförslaget strider mot gällande parkeringspolicy har framkommit. Information om att fornlämningar kan finnas på platsen och att en fiberkabel ligger inom planområdet framförs.

  Det omarbetade förslaget innebär bl.a. att ändringen av detaljplanen reglerar tillåten totalhöjd på 16,0 meter samt att översta våningen ska dras in minst 0,6 meter resp. 2,0 meter från fasadliv mot gata istället för antal våningar. Delen närmast Själanderska skolan får en högsta tillåtna nockhöjd på 10,0 meter. Tillåtet huvudsakligt fasadmaterial ändras från tegel och puts till endast tegel samtidigt som det regleras att den översta våningen ska ha ljusare kulör och avvikande material i förhållande till övriga våningar. Balkonger får inte glasas in mot Själanderska skolan för att inte tillåta ytterligare större utstickande byggnadsvolymer mot skolan.

  Planbeskrivningen har reviderats avseende ändringarna av planbestämmelserna och information om fornlämningar och fiberkabel har lagts in. Beskrivningen har även kompletterats med kommunens motiv till bedömningen av att planförslaget inte innebär betydande miljöpåverkan, illustrationer av tillåten byggnadsvolym som visar jämförelse mellan gällande detaljplan och aktuellt planförslag, solstudier samt fotomontage som visar planerad bebyggelse i nuvarande gaturum.

  Revidering avseende angöring till handikapparkering innebär att det inte behövs några fastighetsrättsliga åtgärder som berör fastigheten Norr 16:1 för att planen ska kunna genomföras.

  Efter granskningen har tillägget till planbeskrivningen kompletterats med ytterligare information kring parkeringspolicyn samt gällande parkeringstal för bil och cykel. Även mindre redaktionella ändringar har gjorts i dokumentet, dock utan att sakinnehåll förändrats.

 •   33

  XX - Beslut om samråd och underrättelse

 • Gavlefastigheter har ansökt om planbesked för ett nytt kultur- och bildningscenter i kvarteret för nuvarande stadsbibliotek. Den höga byggnaden mot Slottstorget kan bli aktuell för rivning och ersätts i så fall med en ny mer ändamålsenlig byggnad. Även den obebyggda delen av kvarteret, befintlig parkeringsyta, kommer utredas för ny bebyggelse. Platsens centrala läge ställer höga krav på en god arkitektur men även ett hänsynstagande till angränsande bebyggelse i Gamla Gefle som har höga kulturmiljövärden.

 • Stiftelsen för Större Arbetarebostäder har ansökt om planbesked då de önskar renovera befintliga balkonger och uppföra carportar/förråd på gården. I samband med balkongrenoveringen vill de även göra dem något större men bygglov kan inte beviljas då de på gatusidorna hamnar ovan allmän platsmark och på gårdssidan ovan mark som inte får bebyggas, sk prickmark, vilket gör att balkongerna strider mot den gällande detaljplanen. Kvartersgården utgör i sin helhet prickmark vilket idag förhindrar att stiftelsen tex ska kunna anorda carportar. Byggnaderna har höga kulturmiljövärden och i samband med planläggning är det lämpligt att det beaktas och att lämpliga planbestämmelser utformas.

 • Fastighetsägaren har ansökt om planbesked i syfte att kunna uppföra ett vandrarhem eller hotell på fastigheten som ligger vid Sätrahöjden. Sökande har gjort bedömningen att det förekommer mycket olika aktiviteter i Gavlehov men att det saknas övernattningsmöjligheter i området. Fastigheten ligger inom ett kort avstånd från Gavlehov och har en direkt gång- och cykelförbindelse till området.

 • Syftet med detaljplanen är dels att identifiera och säkerställa områdets kulturhistoriska värden och helhetsmiljö samt dels att möjliggöra en utveckling av området och även möjliggöra viss ny bebyggelse för att bibehålla ett levande bruk. Genom att återanvända byggnader för nya funktioner skapas möjlighet för att äldre bebyggelse bevaras istället för att förfalla. Målet är att skapa en attraktiv och levande kulturmiljö där boende, verksamheter, djurhållning och besökare samsas.

  Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 7 – 28 februari 2018.
  Inkomna synpunkter från enskilda fastighetsägare har främst handlat om oro för insyn på sin egen fastighet vid utveckling av angränsande fastigheter och då särskilt utveckling av golfen. Åtgärder har vidtagits genom att byggrätt begränsats och golfens utbredning avgränsats.
  Vad gäller synpunkter från länsstyrelsen har de bland annat framfört att en markundersökning med hänseende på järnframställning behöver göras, vilket numera är genomförd. De anser även att översvämningsrisken ska beaktas ytterligare utifrån högsta beräknat flöde och att det utifrån strandskydd inte finns skäl att reglera ett så stort område i den södra delen som möjliggör bropassager över ån. Kommunen har bemött synpunkterna gällande höga flöden att området kräver viss anpassning till kulturhistoriskt intressant miljö samt att samhällsviktiga funktioner inte berörs. Vad gäller bropassager så har dessa begränsats till tre avsnitt i den södra delen.
  Övriga synpunkter som länsstyrelsen lämnat är bl.a. att byggrätten på norra sidan ån i axel med herrgård och lusthus är olämplig ur ett historiskt perspektiv och att byggrätterna inom bruket ska begränsas ytterligare. Dialog har förts mellan länsstyrelsen, kommunen och fastighetsägarna. Livsmiljö Gävle hävdar att även 2000-talet måste få ge avtryck i Mackmyra bruks historia med god arkitektur. Planens intentioner för ny bebyggelse har motiverats och utformningsmässigt beskrivits mer utförligt i planbeskrivningen, till stöd för framtida bygglovsprövning.

  Länsstyrelsen har konstaterat att fornlämningssituationen inte är klarlagd för området och önskade inledningsvis att det skulle utredas ytterligare. Då området är vidsträckt och läget för ny bebyggelse inte alltid är helt preciserad bedöms det inte vara realistiskt att i detaljplaneskedet fullt ut kartlägga fornlämningssituationen. Utredningar beträffande fornlämningar skjuts därför upp till exploateringstillfället. Vid schaktningsarbeten inom eller i närhet av karterade fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar krävs samråd med länsstyrelsen för eventuell tillståndsprövning enligt KML, kulturmiljölagen.
  Fastighetsägaren är fullt medveten om att eventuella fornlämningar kan medföra kostsamma utredningar/utgrävningar alternativt att projekt, som i sig är planenliga, kanske inte alltid är genomförbara. Fastighetsägaren har i dessa lägen inte rätt till skadestånd för mistad byggrätt (planskada, PBL 6 och 14 kap) från staten eller kommunen.

  Planen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL (1987:10). Detta innebär att detaljplanen kommer att kungöras och ställas ut för granskning.

 • Bilmetro AB har ansökt om planbesked för att utöka byggrätten inom sina fastigheter Hemlingby 20:11 och 20:13. Avsikten är att minska den breda prickade zonen som ligger utmed kraftledningen på samma sätt som tidigare har gjorts för tomterna längre norrut utmed Kryddstigen. Bilmetro vill dessutom pröva möjligheten att utöka byggrätten inom fastigheterna Hemlingby 20:20 och 61:2 för att kunna inrymma fler parkerade bilar under tak.

  Livsmiljö Gävle har haft kontakt med övriga fastighetsägare utmed Kryddstigens östra sida och samtliga är intresserade av att planändring kommer till stånd även för deras fastigheter. (Hemlingby 20:8, 20:15, 20:16, 20:17 och 20:19.)

 •   39

  Allmänna Ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov mars 2019, skolskjuts mars 2019, färdtjänst mars 2019, riksfärdtjänst mars 2019, parkeringstillstånd för rörelsehindrade mars 2019, bostasförturer mars 2019, bostadsanpassningsbidrag mars 2019, Delegationslista miljö- och hälsa mars 2019, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Mottagningsattestanter och konterare i Agresso, Hemlingby 54:7 - Dispens från föreskrifter för Hemlingby naturområde, Avtal om anläggningsarrende, Avtal om förtida nyttjanderätt, Fullmakt Avabron, Synpunkter avverkning Valbo-Ön 21:3, Delegationslistor platsupplåtelse, Lokala trafikföreskrifter Mars 2019 och Dispenser från LTF och TRF Mars 2019. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   41

  Redovisning av anmälningsärenden

 •   42

  Frågor från nämndens ledamöter

 • a) Sektorchef Eva Jackson.

  b) Ekonomi.

  c) Jan Karlgren, Arla-ärendet.

  d) Allmän information från ledamöter.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.