Hoppa över navigering
 •   1

  Upprop

 • Lokal: All Star rummet i Förvaltningshuset

  Datum: 27 augusti 2019 kl. 11:00

  Förslag: Thomas Lindberg (SD)

  Vald:

 •   3

  Fastställande av föredragningslista

 • Beredning har ägt rum onsdag den 7 augusti 2019 08:30 – 11:30 med ordförande Daniel Olsson (S), 1:e vice ordförande Kjell Helling (L), 2:e vice ordförande Måns Montell (M), tf administrativ chef Ellinor Bostedt samt föredragande tjänstemän.

 •   5

  Föregående protokoll

 • 1. Information angående inkommen anmälan om start av skolverksamhet enligt 38 § (SFS 1998:899). Kommunicering gällande förslag till beslut om förbud att bedriva skolverksamhet i lokaler på fastigheten Alderholmen 25:4, Norra Skeppsbron 3A-C, för Magelungens Grundskola (organisationsnummer: 556489-1447), då skolan saknar intilliggande skolgård.)

  2. Sushi kultur på Nygatan

  3. Restaurang Namasté

 •   7

  Beslutsärenden fysisk planering

 • Granskning av detaljplanen har genomförts under perioden 15 maj – 29 maj 2019. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd under perioden 24 november – 15 december 2017.

  Inkomna synpunkter under planprocessen har handlat om detaljplanens huvudmannaskap, samt anpassningar till befintliga bostäder längs Järvstakroken.

  Planförslaget har ändrats så att kommunalt huvudmannaskap regleras på genomfartsgatan, samt att större hänsyn tas till befintliga bostäder.

 • Syftet med detaljplanen är dels att identifiera och säkerställa områdets kulturhistoriska värden och helhetsmiljö samt dels att möjliggöra en utveckling av området och även möjliggöra viss ny bebyggelse för att bibehålla ett levande bruk. Genom att återanvända byggnader för nya funktioner skapas möjlighet för att äldre bebyggelse bevaras istället för att förfalla. Målet är att skapa en attraktiv och levande kulturmiljö där boende, verksamheter, djurhållning och besökare samsas.

  Detaljplanen har varit utställd för granskning under perioden 3–24 maj 2019.
  Länsstyrelsen har meddelat att de inte avser överpröva ärendet. Ett förtydligande i planbeskrivningen har, på länsstyrelsens önskemål, gjorts gällande vikten av att bevara strandnära vegetation för att förhindra läckage av gödsel och bekämpningsmedel ut i vattendraget. Planbeskrivningen har även kompletterats med beskrivning gällande ett påbörjat restaureringsarbete för strömsträckorna i vattendraget som bland annat ska gynna fisket.

  En privatperson har haft synpunkter på rivning av ett så kallat vrakhus, en kopia av en äldre fiskeanläggning, i Gavleån. Vidare anser Gävle Energi att översvämningsnivån BHF (beräknat högsta flöde) ska tillämpas som planbestämmelse för ny bebyggelse.
  Med motiveringar som framgår av granskningsutlåtande lämnas dessa två synpunkter utan åtgärd.

  Detaljplanen är förenlig med en från allmän synpunkt lämplig markanvändning enligt 3 och 4 kap Miljöbalken, samt för området antagen översiktsplan.

  Planen handläggs enligt reglerna för normalt planförfarande, ÄPBL (1987:10).

 • Brf Bäckhagen har inkommit med en ansökan om planbesked i syfte att utöka den totala byggrätten för sina befintliga bostadsrätter så att bygglov för uterum och uteplatser med tak kan beviljas. I ansökan redovisas ett önskemål om att enplanshusen ska få anordna uteplats om 50 m² och tvåplanshusen 25 m².

 • 1. Josef Rundström - Detaljplan för Valbo-Ön 5:3, m.fl - datacenteretablering i Stackbo, detaljplanen ska antas av kommunfullmäktige den 23 september.

  2. Ulrica, Sara Bylund och Helena M - KBC lägesrapport

 •   12

  Beslutsärenden bygglov och anmälan

 •   13

  XX - Ärendet avslutas

 •   14

  XX - Åtgärdsföreläggande

 • En ansökan om bygglov i efterhand för en mur på fastigheten Hemlingby 19:1 inkom till Livsmiljö Gävle den 10 oktober 2018. Ansökan beviljades genom delegationsbeslut den 29 oktober 2018. I beslutshandlingen anges att muren uppfördes 2018 samt att eventuella sanktionsavgifter tas i separat tillsynsärende. Sålunda upprättades detta tillsynsärende.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande registrerat 2019-06-18 i ärende med förvaltningens dnr BOB-2018-1168, som motsvarar nämndens dnr 19SBn248-3.

 • En ansökan om bygglov i efterhand för en mur på fastigheten Fredriksskans 2:1 inkom till Livsmiljö Gävle den 10 oktober 2018. Ansökan beviljades genom delegationsbeslut den 29 oktober 2018. I beslutshandlingen anges att muren uppfördes 2018 samt att eventuella sanktionsavgifter tas i separat tillsynsärende. Sålunda upprättades detta tillsynsärende.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se tjänstemannayttrande registrerat 2019-07-03 i ärende med förvaltningens dnr BOB-2018-1169, som motsvarar nämndens dnr 19SBN260-2.

 • 1. Information om regler vid fönsterbyten

 •   18

  XX - Bygglov för tillbyggnad av fritidshus

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av skola, för tillbyggnad av verksamhetsbyggnad (Tallbo särskola), för flyttning av en förrådsbod och för anläggande av 30 bilparkeringsplatser samt rivningslov för rivning av verksamhetsbyggnad (B-bågen hus 04), två bodar samt ett garage på fastigheten STRÖMSBRO 4:1, som ligger inom detaljplanelagt område. Skolan är avsedd för åk 4 - 6. Friyta i skolgården är 32 kvm/barn. Befintlig parkering utökas med 30 bilparkeringsplatser. Tillkommande bruttoarea är 3053 kvm. Ansökta åtgärder är planenliga och uppfyller utformningskrav och anpassningskrav i omgivningen i 2 och 8 kap. PBL.

  För fullständig motivering till nämndens beslut, se nämndsyttrande registrerat 2019-08-07 i ärende med förvaltningens dnr BOB-2019-863, som motsvarar nämndens dnr 19SBN264-39.

 •   20

  Allmänna ärenden

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN50. Dessa beslut ska redovisas till samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller Delegationslista bygglov Juni 2019, Färdtjänst Juni 2019, Färdtjänst Juli 2019, Riksfärdtjänst Juni 2019, Riksfärdtjänst Juli 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Juni 2019, Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Juli 2019, Bostasförturer Juni 2019, Bostasförturer Juli 2019, Bostadsanpassningsbidrag Juni 2019, Bostadsanpassningsbidrag Juli 2019, Delegationslista miljö- och hälsa Juni-Juli 2019, Beslutatest i Agresso, Beslutatest i Agresso, Beslutatest i Agresso, Beslutatest i Agresso, Konterare och mottagningsattestanter i Agresso, Konterare och mottagningsattestanter i Agresso, Lokala trafikföreskrifter Juni 2019, Dispenser från LTF och TRF Juni 2019, Söder 2:3 Delegationsbeslut förlängning av tidsbegränsat bygglov för inbyggnad av uteservering, Yttrande till Riksantikvarieämbetet, Beslut om förbud med löpande vite. Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 •   22

  Redovisning av anmälningsärenden

 • Stefan Pettersson (V) har inkommit med följande två frågor.

  1. Vad händer med de eventuella vindkraftsparkerna innanför/utanför kommunens kust?
  - Besvarar av Harald Knutsen kl 14:45.

  2. Vem har ansvar för skyltning (information) efter t.ex kustleden på Norrlandet.

 • a) Sektorchef Eva Jackson

  b) Ekonomi

  c) Allmän information från ledamöter.

  d) Workshop Cykelplan mellan klockan 13:30-14:30.

  e) Besök från Region Gävleborg 13:00 

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.