Hoppa över navigering
 •   4

  Föregående protokoll

 • Trafikutskottet skapades för att avlasta nämnden och ge ökat ljus på trafikfrågorna. Under förra mandatperioden har förutsättningarna förändrats. Nämnden är nu i mindre behov av avlastning, och de viktiga trafikfrågorna skulle kanske må bra av att uppgraderas till att tas på nämnden. Därför föreslår jag här att vi avvecklar trafikutskottet.

  En bit in på mandatperioden kan vi se över om det finns behov av ett utskott för avlastning. Vi kan i så fall överväga vilka frågor som lämpar sig bäst då, när den nya nämnden hunnit bli varm i kläderna.

   

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot och en ersättare till Kommunala pensionärsrådet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden ska välja en ordinarie ledamot till Gävle kommuns funktionsrättsråd.

 • 1. Sektorchef Eva Jackson
  2. Allmän information från ledamöter 
  3. Verksamhetsplan,
  Eva Jackson
  4. Introduktion Plan och bygg, Ulrica Olsson, Anna Tengqvist, Sari Svedjeholm

 • Att investeringsplanen följer den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan med tillhörande investeringsbudget samt ligger i linje med samhällsbyggnadsnämndens politiska viljeinriktning.

 • Fastighetsägaren Hantverksfastigheter i Gävle AB har ansökt om planbesked för att ersätta befintlig småindustri och bebygga fastigheten Brynäs 26:9 med i huvudsak bostäder, inslag av lokaler och/eller förskola är tänkbart. Förslaget omfattar ett kringbyggt kvarter med varierad höjd från 3-8 våningar. Parkering föreslås i parkeringsgarage under mark inom fastigheten. En grov uppskattning av exploateringens omfattning landar på ca 14 000 kvadratmeter bruttoarea ovan mark vilket motsvarar ungefär 140 nya bostäder.

  För området gäller den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Norra Brynäs som antogs i juni 2020. FÖP:en anger för aktuell fastighet en markanvändning med funktionsblandad bebyggelse och området pekas ut som lämplig placering av en ny förskola i stadsdelen. FÖP Norra Brynäs innehåller flera planeringsriktlinjer som är tänkt att styra omvandlingen av området från industriverksamheter till en centralt belägen stadsdel för boende, service och arbetsplatser. Riktlinjer i FÖP:en som har bäring på detta projekt är bl.a. markanvändning, exploateringsgrad och våningshöjder, gestaltning, hantering av översvämningsrisker, anpassning till befintlig kulturmiljö, närhet till och utveckling av stadsdelens grönstruktur och behovet av offentlig service i en växande stad.

 •   11

  XX, XX - Beslut om planbesked och planuppdrag

 • 1Detaljplan för Valbo-Ön 2:98, Valbo Köpcentrum och inkomna samrådsyttranden
  Föredragande: Elin Rosendahl

  2. Detaljplan för Hille 2:90, Nedre vägen 33 har fått laga kraft efter överklagande
  Föredragande: Kevin Engberg

 •   13

  Beslut om bostadsanpassningsbidrag

 • Ärendet gäller bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och komplementbyggnad (miljöhus) samt rivning av befintlig byggnad på fastigheten BRYNÄS 37:2, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en bruttoarea om 1505 kvadratmeter.

  För beslutets motivering, se nämndsyttrande med diarienummer BOB-2022-1335 daterat 2023-01-12 med tillhörande underlag. 

 • Ärendet gäller bygglov för ändrad användning samt invändig ändring av verksamhetslokal på fastigheten ALDERHOLMEN 25:4, som ligger inom detaljplanelagt område. Åtgärden avser en lokalarea om 686 kvadratmeter. Verksamheten består av vård och utbildning. Verksamhetskonceptet heter Heldag som innefattar behandling med skola och riktar sig till barn med psykosociala svårigheter, i grundskoleåldern 12-16 år årskurs 6-9.

 •   16

  XX – Förslag till beslut avseende ansökan om förhandsbesked för nybyggnad tre enbostadshus

 •   17

  Alborga 6:58 Alborgavägen 15 - Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder

 •   18

  XX - Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad

 •   19

  XX, XX, Uttag av byggsanktionsavgift samt delavslut

 • 1. Beslut om uttag av byggsanktionsavgift för olovligt fönsterbyte har vunnit laga kraft - Södertull 36:2
  Föredragande: Paulina Syrén

  2.Alderholmen 13:2 - Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal (Tullhuset – tillbyggnad restaurang)
  Föredragande: Andreas Wennberg

 • Transportstyrelsen har på uppdrag av Regeringen utrett nya förslag till regler för A-traktorer. Gävle kommun har utsetts till en av flera remissinstanser.

  Definitionen av en A-traktor är en personbil som byggts om till traktor.

  De nya regelförslagen omfattar inte jordbruks- och skogsbrukstraktorer.

  Gävle kommun delar Transportstyrelsens förslag till förändringar i regelverket, med tillägget att krav på bibehållen och fungerande avgasrening, oavsett drivmedel, ska vara en förutsättning för att kunna ny/omregistrera en personbil med förbränningsmotor som A-traktor, om personbilen i sitt ursprungsutförande hade en sådan. Detta för att bibehålla ursprungsfordonets avgasrenande prestanda, samt erhålla en fortsatt bullerdämpande funktion.

  Transportstyrelsens förslag till förändringar

  Transportstyrelsen föreslår att följande lag- och förordningsändringar införs:

  Ett krav på bältesanvändning vid färd i traktor på väg.

  Ett krav på att passagerare i en traktor vid färd på väg måste sitta på en plats avsedd för passagerare och endast en passagerare per plats.

  En bestämmelse som innebär att en traktor a vid färd på väg inte får framföras i högre hastighet än den är konstruerad för.

  En tvåårig prövotid för AM-behörighet.

  Ett krav på användning av vinterdäck för A-traktorer på motsvarande sätt som för bilar.

  Transportstyrelsen föreslår att följande föreskriftändringar bör genomföras:

  Tekniska krav om hastighetsbegränsande åtgärder för att förhindra manipulering av elektronisk hastighetsbegränsning eller åtminstone försvåra att sådan kan ske utan synligt ingrepp.

  Skärpta krav på utrustning för avgasrening.

  Utvecklad AM-utbildning med ökat fokus på risker och möjlighet till utbildning på fyrhjuliga fordon.

  Krav på LGF-skyltens utformning och placering

 • 1. Uteservering på Rådhustorget 2023
  Föredragande: Sara Morén

  2. Information om Foodtruck och lokala ordningsföreskrifter
  Föredragande: Sara Morén

  3. Laxfällor
  Föredragande: Leif Östman

 • 1. Information om remissvar gällande avloppsdirektivet
  Föredragande: Patrik Gustavsson

 • En motion har kommit från Kommunfullmäktige till Samhällsbyggnadsnämnden, med förslag att ge Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att justera datumparkeringen på så sätt att gator får en bestämd dag måndag-söndag där parkeringsförbud gäller klockslagen 00–08 under perioden 1 oktober – 15 maj.

  Förslaget skulle alltså innebära att så kallad städnatt (parkeringsförbud en natt per vecka) införs i stället för nuvarande system med datumparkering (parkeringsförbud varannan natt).

  Denna fråga har hanterats tidigare på flera olika sätt och kommer upp med jämna mellanrum till exempel via motioner. Frågan finns även behandlad i gällande Parkeringspolicy för Gävle kommun. Städnatt är ett bra system för städer och områden med en mindre mängd snö. Utifrån Gävles förutsättningar där större snömängder kan komma och ofta kommer flera dagar i rad, så skulle städnatt innebära stora olägenheter för framkomligheten för såväl fotgängare, cyklister, förbipasserande bilar, skapa otillgängliga parkeringar samt resultera i insnöade bilar.

  Tekniska har inlett arbetet med att se över gällande parkeringspolicy och i det arbetet kommer tiderna på dygnet 00-08 för datumparkering ses över så att pendling in till arbete underlättas. I övrigt har Tekniska också testat att avbryta övervakningen av datumparkering innan 15 maj då sandupptagningen redan genomförts samt meddelat allmänheten via pressmeddelande. Detta utvärderas också i arbete med policyn.

  Sektor Livsmiljö och Tekniska förordar fortsatt därför ingen förändring av nuvarande system med datumparkering (parkeringsförbud varannan natt). Förslaget blir därför att samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

 •   25

  Redovisning av anmälningsärenden 2022

 •   26

  Redovisning av anmälningsärenden 2023

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant, Mottagningsattestant, Mottagningsattestant, Delegationsbeslut miljö & hälsa oktober 2022, Delegationsbeslut miljö & hälsa november 2022, 11 Dispenser från LTF och TRF November 2022, 11 Lokala trafikföreskrifter november 2022, 12 Dispenser från LTF och TRF December 2022, 12 Lokala trafikföreskrifter december 2022, Delegationsbeslut miljö & hälsa december 2022.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

 • Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och tjänstemän i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens delegeringsordning, dnr 19SBN197. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden omprövar eller fastställer besluten. Däremot får Samhällsbyggnadsnämnden återta lämnad delegation eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut.

  Anmälan av beslut fattade enligt beviljad delegation gäller: Mottagningsattestant, Mottagningsattestant, Delegeringsbeslut avseende samråd och godkännande av lantmäteriförrättningar juli - dec 2022, Bildande av Harkskärsfjärdens naturreservat - yttrande Gävle kommun, Delegationslista bostadsanpassningsbidrag december 2022, Delegationslista bostadsförturer december 2022, Delegationslista bygglov december 2022, Mottagningsattestant.

  Besluten är förtecknade i separat lista. Listan finns som bilaga till protokollet.

Det finns ingen information att visa

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.